Protokoll fört vid månadsmöte med V

225
V. Torup - Tyringe
Protokoll fört vid månadsmöte tisdagen den 28 april 2015 på Kurhotellet.
1.
Mötet öppnas
- Ordförande hälsade 64 medlemmar hjärtligt välkomna till dagens förhandlingar.
Ett speciellt välkomnande till gästerna från Sölveborg därefter förklarades mötet öppnat.
2.
Dagordning
- Den uppgjorda dagordningen godkändes.
3.
Föregående mötesprotokoll
- Föregående mötesprotokoll från mars, godkändes. Finns på vår hemsida under
”www.tyringe.nu”, finns även i pappersform på mötet för de som så önskar.
4.
Gamla och nya medlemmar
- Vi är idag 260 medlemmar. Tappat ett tiotal pga sjukdom, ålderskäl och annan bostadsort.
Distriktet, Skåne, har tappat ca 200 medlemmar under 2014.
5.
Förbundet
- Ordf. informerade om att förbundet jobbar med att kontanthanteringen inte kan upphöra för
äldre personer och föreningslivet. Förbundet driver opinion i frågan i samverkan med PRO
och andra intressenter.
- Sparbanken Tyringe skall upphöra med kontanthanteringen den 1 oktober, dock finns
möjligheten i Hlm. Framkom förslag på att inbjuda Sparbanken för en diskussion i frågan.
6.
Distriktet
- Distriktsstämma har hållits den 25/3, där skedde val enl valberedningens förslag. Ny ordf.
efter Gunnar Bengtsson blev Peter Lindgren från SPF Ystad.
- Inbjudan till DM i golf, den 9/6 i Ängelholm. Info och anmälan (senast 5/6) via Bo P.
- Inbjudan DM i bridge, den 25/10 i Hässleholm. Info och anmälan (senast 1/8) via Gudrun.
Spelarna i varje par måste tillhöra samma förening.
- Inbjudan DM i hjärnkoll den 26/8 i Höör, (lag om 3 pers). Info och anmälan (senast 27/7)
via Gudrun.
7.
Göingekretsen
Inget att rapportera.
8.
KPR – Samorganisationen
- Årsmöte har hållits den 20/3 där några representerade Tyringe. Ny ordf. efter Pauli
Pettersson blev Heinz Quednau.
- Barbro B. informerade från KPR- möte som hölls den 23/4 under ledning av ny ordf.
Lena Svensson, Tyringe.
- Infomöte 24/4 för bl.a föreningsordf, KPR-ledamöter och KPRs styrelse.
- Mötena från och med den 4/6 skall inledningsvis hållas gemensamt med handikappsrådet
och så blir det även i fortsättningen.
- Man vill arbeta för bevarande kollektivtrafiken på landsbygd och bevarande av Senioren.
- Förslag framkom att ”FixarMirjam” skall återuppstå.
9.
Ekonomi
- Kassör Bengt D. informerade att ekonomin är stabil. I kassan finns 76 000 kr.
Intäkter har under perioden har uppgått 67 000 kr (medl. avg o lotter), kostnader 53 000.
10.
Program
- På ”Tyrinedagarna” fred. 15/5 skall vår förening sälja lotter och informera om vår
verksamhet mellan kl. 10.00 – 16.00. Frivilliga, 2-3 personer i två tim. pass. Anmälan till
Gudrun.
- Bemanning av ”Vattenkiosken” i Å-parken (ersättare till turistinfostugan vid Hbgvägen)
behöver bemanning 9/7, 16/7, 23/7 mellan kl. 18.00 – 20.30.
Anmälan till Barbro eller Gunilla
- ”Passion för livet”, nästa träff 27/5, kommer att vara på Hovdala under ledning av Barbro
och Else.
- ”Seniormässan”, mötesplats för Sydsveriges seniorer pågår 6-8 maj på Malmömässan.
Inträde 50 kr för SPF-medlem (uppvisa medlemskort).
11.
Resor, utfärder, teater och musik
- Barbro informerade om kulturutfärd till SO-Skåne 21/5 där bl.a besök på ”Lilla Rödde”,
Brunnsta prästgård m.m. Lunch intages på Östarps gästgiveri. Resan är fulltecknad.
Avresa sker från Hemköp kl. 08.00 åter ca 18.30. Busskostnad 115 kr/pers.
12.
Studier
- Kursinbjudan, syn och hörsel den 21/5 på Frostavallen. Målgrupp hörselombud och övr.
medlemmar. 250 kr/pers ingår lunch och kaffe.
Från vår förening deltager Nils-Olof Nordin. Anmälan kan ske till Nils-Olof.
- Inbjudan till kurs om bostadstillägg den 2/6 i Frostavallen. Målgrupp SPFs medlemmar
i Skåne. 250 kr/pers ingår lunch och kaffe. Anmälan senast 8/5 via Gudrun.
13.
Friskvård
- Stavgången på måndagar kl. 09.30 fortsätter under hela sommaren. Samling i Åparken
under ledning av Gunilla Olsson.
14.
Trafik
- Inget att rapportera.
15.
Övriga frågor
- Göte Persson från Byalaget/muséet informerade om deras kommande verksamhet:
 Måndagen 4 maj kl. 13.30 samlas åter ”Minnesgoda” då sker visning av vad som
åstadkommits.
 Trädgårdslördag 9 maj mellan kl. 14 – 17 på Kristinelund.
 Nostalgikaffe i Järnvägsparken lördagen 16 maj mellan kl.13 – 15.
Kaffe och bröd endast 50 kr.
- Nästa möte 26/5 i Lilla Tockarp (om vädret tillåter annars Torupsgården) Information, inga
mötesförhandlingar. Sång och musik med Britt H, och sånggruppen.
Sommaruppehåll när det gäller månadsmöten fram till 25/8.
16.
Mötet avslutas
Ordföranden hälsade dagens föredragshållare Börje Johansson välkommen för att tala och
visa bilder om Peru. Ett uppskattat föredrag som drog ner stora applåder.
Ordf. Gudrun H. tackade med att överlämna en ros.
Därefter vidtog dragning av lotterier på presentkort och kaffepaket.
Ordförande tackade mötesdeltagarna och som avslutning sjöngs Nationalsången unisont.
Vid protokollet:
Justeras:
………………………………….
Bo Persson
Sekr.
……………………………………
Gudrun Hermansson
Ordf.