Vinkelbladet nr 27

Nr 27 – 11 september 2015
Hej alla Vinkelbor,
Nu börjar trädgårdsarbetet i Hedemoravägens samfällighetsförening (HSF)
Vecka 39 (21/9) drar Crafttech igång uppsnyggningen av vårt område, vad som beslutades av stämman
2015 går att se på vinkelsidan.se under menyfliken protokoll/projekt. Man kommer att sätta upp en tillfällig inhägnad för förvaring av materiel vid torget. Eventuella synpunkter från medlemmar kan framföras
via [email protected] eller muntligen/skriftligen till trädgårdsgruppen eller till styrelsen, inte till dem
som jobbar i området - anläggarna ska leverera, inte diskutera. Kontaktuppgifter - se vinkelsidan.se .
Medlemmars inköp och utlägg för HSF
Ibland, mest i anslutning till städdagarna, men även vid andra tillfällen, kan det behövas inköp av
material eller annat. Den som har ett sådant behov ska stämma av detta med respektive områdes kontaktombud innan kontaktombudsmötet som föregår respektive städdag – se vinkelsidan/kalender - eller i
andra fall med styrelsen innan man får klartecken att införskaffa materialet.
Kontaktombud kan själv godkänna inköp upp till 500SEK, annars efter kontakt med styrelsen.
Därefter gäller: orginalkvitto på inköpet med information om inköpare, inköpets syfte och utbetalningskonto lämnas utan dröjsmål till HSF’s kassör som reglerar utlägget. Det är inte tillåtet att dra egna utlägg
från medlemsavgift och därigenom betala en reducerad medlemsavgift. Medlemsavgiften ska betalas i sin
helhet för att betraktas som till fullo betald avgift. Dessutom: inga delbetalningar av kvartalsavgifter
accepteras. Detta extra lilla regelverk på trist men förekommen anledning.
Två inbetalningar av medlemsavgifter kvar för 2015, glöm inte dessa:
30 september på vårt konto - samfällighetsavgift kv3(4) 2015 betyder senaste betalningsdag 29/9
30 november på vårt konto - samfällighetsavgift kv4(4) 2015 betyder senaste inbetalningsdag 27/11
Lägg gärna in alla betalningarna samtidigt för betalning på rätt datum, det underlättar för alla.
HSF framtid - en chans, en möjlighet att påverka
Tycker du att det är dags för dig att ta ett pass som styrelsemedlem i vår förening? I så fall har du chansen
att nu anmäla ditt intresse för nästa års uppdrag. Jag har, tillsammans med kontaktmännen, tagit på mig
att vaska fram kandidater till februari nästa år. Ett år där flera av nuvarande styrelsemedlemmar aviserat
att de kommer att avgå. Vi kommer att behöva fylla på med ett antal nya ledamöter i styrelsen och startar
därför vårt sökande redan nu. Om du är intresserad och känner att det nu är din tur att axla en av posterna så kan du höra av dig eller skriva till mig eller din kontaktman i ditt område.
Hälsningar från Hans Frankevall, Hedemoravägen 167, 08-754 25 29 eller [email protected]
Trafik i området – skärpning av regelverk, skyltning och riktiga fordonshinder? Trafikgrupp bildad.
Som kanske bekant har det installerats två farthinder och tilläggs-skyltning kring vår nybyggda lekplats.
Hinder vilka kördes sönder första vintersäsongen av kommunens snöröjare. Kommunen återställde de
trasiga hindren och HSF i fortsättningen står för ned- och återmontering inför och efter vintersäsongen.
Men det är uppenbarligen ingen fungerande lösning för trafikproblemet i området, vi hade fel i vår
alldeles för enkla satsning på trafiksäkerhet i området, speciellt för barnen. Okynnestrafiken har inte
minskat och bullret har ökat. Styrelsen har initierat en trafikgrupp som får uppgiften att i samarbete med
kommunen minimera trafiken i HSF-området och även genomfarten till Malungsvägen som används av
allt för många. Ska vi verkligen bli tvungna att bomma igen vårt område, en åtgärd som kommunen
stödjer, för att få bort okynnet? Kanske det blir så – men alla synpunkter om trafiken i området tas emot
av trafikgruppen på [email protected] eller i sekreterarens brevlåda (H125).
Ny inriktning för sommarunderhållet
Den enkät som i somras undersökte intresset bland medlemmarna att hjälpa till med sommar-underhållet
gav ett positivt resultat, drygt 20 hushåll var villiga att ställa upp – en positiv inställning som verkligen
uppskattades av gräsgruppen. Sommaren har passerat och gräsgruppen bordlade sitt arbete och upplöste
gruppen av praktiska skäl. Dessa skäl är bilagda styrelseprotokollet från 20/8 2015, se vinkelsidan.se.
Gräsgruppen rekommenderade HSF att fortsätta med entreprenad för sommarunderhållet.
Vinkelbladet utges av styrelsen för Hedemoravägens samfällighetsförening i Sollentuna – 717911-9792
Nr 27 – 11 september 2015
Vi har bytt hälften av garageportarna nu
Nu har arbetet varit igång sedan mitten av augusti, vi har bytt portarna i områdena A, B och C, inalles 46
portar. De som har fått portarna bytta ombeds att prova, kontrollera och anmäla eventuella problem till
sitt kontaktombud, som undersöker det eventuella problemet och vid behov kontaktar styrelsen och
garagegruppen för ytterligare bedömning och eventuell åtgärd.
(För de medlemmar som har beställt fjärrstyrd portöppning är det viktigt att denne själv hanterar affären
med entreprenören. Styrelsen har ingen del i denna extraaffär, den sker helt mellan medlem och entreprenör. Samma sak gäller dem som i efterhand vill beställa och installera fjärröppning.
Klotter i HSF
Klotter och annan skadegörelse kommer till oss i vågor – en tid är vi saligen befriade från eländet – och
vid annan tid är vår miljö rejält nergrisad.
Det är viktigt att klottret tas bort omgående, annars tas detta som ett OK att klottra mer. Och det blir inte
enklare när vissa skador ska hanteras av vår samfällighet, andra av kommunen och ytterligare andra av
Telia, Skanova, Com Hem, Posten och andra. Medlem som noterar skadegörelse/klotter anmäler detta till
sitt kontaktombud som i sin tur sammanställer och åtgärdar i sitt område. Större insatser samordnas med
styrelsen inför gemensam städning eller på annat sätt.
I mitt kvarter – påminnelse i repris
Så heter en samling med goda råd för både husägare, samfällighetsmedlemmar och andra. Där hittar man
alltid något matnyttigt eller kanske en påminnelse om att göra något som man tidigare inte tänkt på.
Läs mer på villaagarna.se/Tips-artiklar/I-mitt-kvarter/ Se speciellt tipsen om bättre inbrottsskydd, vi har
haft inbrott i samfälligheten den sista tiden. Var vaksamma och hjälpsamma.
Hösten är här, ta vara på skörden, kvardröjande ljus och den höga luften.
//STYRELSEN
för Hedemoravägens samfällighetsförening (HSF) //Jonas, Annika, Agneta, Björn och Bert
Vinkelbladet utges av styrelsen för Hedemoravägens samfällighetsförening i Sollentuna – 717911-9792