Vårdcentralen Fristaden

Uppföljning 2014
Fristaden Eskilstuna
Inledning
Syftet med Hälsovals avtalsuppföljning är att säkerställa att vårdgivaren uppfyller kraven i regelboken. Uppföljningen syftar också till att skapa en
grund för gemensam utveckling av vårdgivarens uppdrag.
Uppföljningsmöte med VC Fristaden 2015-03-26 på Landstingskansliet, Nyköping. Deltagare från VC Fristaden: Linn Axelsson, Martin Lindman.
Deltagare från Hälsovalsstaben: Anna Berglin, Per-Magnus Henriksson, Asghar Farahani.
Uppföljning 2014
2
Fakta
Indikatorer
Kvinnor
Män
Antal listade individer
Utfall 2014
6 032 st
Andel listade personer 80 år och äldre
5,3 %
CNI per person
index 2,9
Antal besök per listad på vårdcentralen
2,3 st
Andel av de listade som besökt vårdcentralen de senaste tolv månaderna
66 %
Totalt antal besök exkl BVC, alla personalkategorier
9 956
4 622
14 578 st
Antal besök läkare exkl BVC
4 825
2 433
7 258 st
Antal besök sjuksköterska exkl BVC
2 032
1 049
3 081 st
Antal besök sjukgymnast (privata vårdgivare)
2 612 st
Antal besök psykolog/kurator exkl BVC
1 108
244
1 352 st
Antal besök sjukgymnast (på vårdcentral)
1 048
395
1 443 st
Antal besök arbetsterapeut
116
25
141 st
Antal besök av läkare i SÄBO
437
213
650 st
3
1
4 st
Antal besök av läkare i hemsjukvård
Antal besök till läkare allmänmedicin (privata vårdgivare)
Antal tolkbesök
Uppföljning 2014
1 188 st
57
31
3
88 st
Frågor
Fakta, frågor
Vilka öppettider har vårdcentralen?
Alla vardagar 08.00-17.00
Vilka eventuella tilläggsuppdrag har vårdcentralen?
SÄBO, Trumslagargården, Lagersbergsg¨ården och Åbacken.
SMO
BVC
Personal; bemanning och kompetens
5 st läkare varav 3 allmänspecialister 1 ortoped och en leg läkare.
4 ssk, 2 dsk och en dsk på ingång.
1 dsk anställd för projekt med BHV.
2 usk
3 lsk
1 receptionist
Rehabteam som samkör med Familjedoktorerna;
1 arbetsterapeut som delas med Strängnäs.
4 sjg
Uppföljning 2014
4
1 teamledare/Reko
4,0 kurator/terapeut på 5 individer
1 hälsocoach
1 platschef
Verksamhetschef
E-hälsa
Vilka erfarenheter har ni av "Mina vårdkontakter"?
Utvecklas och bör användas mera. Behöver se över funktionerna i detta och se hur vi kan utnyttja den bredare för ex bokningar.
Vilka tjänster inom mina vårdkontakter är vårdcentralen ansluten till?
Receptförfrågningar, avbokningar och allmänna frågor.
Hälsofrämjande och förebyggande arbete
Hur ser det generella hälsoläget ut?
Generellt är klientelet av många vårdkrävande patienter. Många äldre och multisjuka.
Mycket aktivt vårdsökande patienter och högt tryck på VC:
Uppföljning 2014
5
Beskriv hur arbetet med sörmlands hälsoprogram fungerar
Arbetet med SHP flyter på bra. Ansvar och rutin är utformad och godkänd av vår Hälsocoach.
Vi har en fungerande arbete med SHP och ett stort deltagande av våra patienter.
En bra väg in till mkt av VC förebyggande arbete.
Samverkan
Hur fungerar samverkan med kommunen?
Samverkan med kommunen fungerar bre emot MAS. Svårt att få till en bra dialog med boendena då det är svårt att veta på vilken nivå man ska lägga
dialogen, med vem det berör. Svårt med spridning av information.
Försökt träffa alla berörda enheter på kommunen för att visa oss och prataa om vårt samarbete.
Börjat bygga bra dialoger.
Hur fungerar samverkan med sjukhuset?
Varierat.
Hur fungerar samverkan med övriga vårdgivare?
Bra.
Hur fungerar samverkan med Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen?
Bra. Vår Reko har ett bra helhetsgrepp och en god dialog.
I samarbetet kring SMo har vi haft direkta möten med berörda handläggare på FK.
Uppföljning 2014
6
Vilka erfarenheter har mottagningen av samarbetet med tolkförmedlingar/tolkar?
Ua
Rehabilitering
Beskriv pågående/genomförda insatser för en förbättrad sjukskrivningsprocess för kvinnor och män
Vi har skapat ett rehabteam övergripande våra två VC för att kunna göra snabba insatser. En Reko/temaledare arbetar endast med koorduination av
sjukskrivningar och förebyggande insatser till 100%. Tydliga rutiner och struktur och bra samarbete.
Vi har tittat på gruppverksamheter och andra tidigar insatser som fångas upp vid bla SHP. Jobbar aktivt med tidiga möten med flera aktörer.
Läkarna arbetar aktivt med sjukskrivningar och riktlinjer för det.
Beskriv rehabkoordinatorns nytta för vårdcentralen. Beskriv motsvarande för sakkunnig läkare i sjukskrivningsprocessen.
Reko är den som samorfdnar och admimnistrerar allt kring rehabteamet och läkarna för att få ett flöde och kontroll över sjukskrivningar samt
förebyggande arbete med våra sjukskrivningar.
Tar ansvar för att vi hart ett gott flöde och att patienterna får en snabb plan och rehabilitering, ansvarar för samarbetet med externa och interna aktörer.
Sakkunnig Dr är vergripande ansvarig i det medicinska och vårt bollplank. Den som godkänner och rådgör i teamet.
Beskriv övriga aktiviteter ni genomfört inom arbetet med en fungerande sjukskrivningsprocess
Deltagit på utbildningar och dagar på andra myndigheter. Satsat tid på en bra koordination och tidiga insatser.
Teamarbete.
Uppföljning 2014
7
Verksamhetsutveckling
Hur används resultatet från patientenkäten?
Arbete med förbättringar utifrån patientenkäten pågår fortfarande.
Dialog förs om att göra en egen enkät för att se vart vi står idag.
Vilka utvecklingsområden finns för verksamheten?
Tillgänglighet.
Rutiner och struktur för våra uppdrag.
Teamarbete.
Fortsatt utveckalnde av idrottsskademottagning, grupper och SMO projektet.
Beskriv kort hur ert ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet ser ut (SOSFS 2011:9)?
Finns ett befintligt sedan tidigare som är under revidering tillsammans med organisationskonsult. Beräknas vara färdigt under våren 2015.
Lutar oss emot tidigare befintligt system.
Hur använder vårdcentralen kvalitetsregister för att utveckla verksamheten?
Vi använder sveDem, SIP, NDR snart NRS light mm men har ännu inte utvecklat verksamheten så att vi kan ha annan nytta av det än att se den
statistik vi kan mata ut.
Arbete med detta får ske i framtiden.
Uppföljning 2014
8
Övrigt
Beskriv kortfattat er senaste vårdhygieniska egenkontroll samt ange när den senaste hygienronden genomfördes
Egenkontrollen sköts av usk enligt rutin.
Hygienrond är oklart för ut när den senaste var.
Ersätting för socioekonomi
Beskriv samordningssjuksköterskans arbete och hur mycket tid som är avsatt för funktionen
Samordningssjuksköterskan ansvarar för samordning av våra multisjuka och äldre emot våra Dr, apotekare och hemsjukvården, samt planering av vård
för utskrivningspatienter från sjukhuset.
Hon har en egen telefon med ingång att nå henne direkt och koordinerar åtkomst till Dr.
Vår samordningssköterska är ny och har precis fått introduktion. Hennes arbetssätt är under uppbyggnad i samråd med VC Familjedoktorernas
samordningssköterska och i dialog med Inger Eklind.
Tid för uppdraget är nu initialt varierande för att bygga upp bra arbetssätt och träffa alla berördad samarbetspartners. Därefter utifrån patientåtgång och
behov.
Vad skulle behöva utvecklas för att bättre uppnå en jämlik och jämställd vård?
Bättre kännedom om systemet och läkare med bättre utbildning i sjukskrivningsprocessen.
Vetskap om hur de olika myndgheternas regelverk ser ut.
Nogrannhet i bedömningar.
Högre tillgänglighet för att inte behöva prioritera bland prioriteringarna.
Uppföljning 2014
9
Ökat samarbete med andra kliniker och VC.
Uppföljning 2014
10
Kunskapsbaserad och ändamålsenlig vård
VC Fristaden klarar diabetesrådets uppsatta mål kring andel registrerade diabetiker i NDR. Fristaden klarar inte övriga mål kring diabetes och
vårdcentralen får i uppdrag att kontakta länets diabetessamordnare för att genomföra ett fördjupningsmöte kring diabetesarbetet.
VC Fristaden klarar läkemedelsribban kring total antibiotikaförskrivning men ligger långt ifrån målet kring andel PcV till barn.
VC Fristaden har ökat andelen vaccinerade mot säsongsinfluensan.
Indikatorer
Utfall 2012
Utfall 2013
Utfall 2014
137 st
173 st
207 st
82,4%
99,5%
82,1 %
87 %
85,5 %
Andel patienter med typ-2
diabetes som når mål för blodtryck,
NDR
44%
44%
39%
Andel av de till NDR
inrapporterade diabetespatienterna där
uppgift om längd och vikt och/eller BMI
finns registrerad
93%
99%
89%
94%
Andel kostbehandlade
patienter som når mål för HbA1c, NDR
88%
85%
89%
87%
>95%
Andel genomförda
undersökningar inklusive
riskbedömning av fotstatus hos
35%
53%
32%
83%
minst 95 %
Antal registrerade diabetiker i
Sörmland
Acceptabel nivå
NDR
Andel registrerade diabetiker i
minst 90 %
NDR
Andel patienter som når mål
för HbA1c, NDR
Uppföljning 2014
90%
11
minst 90 %
Indikatorer
Utfall 2012
Utfall 2013
Utfall 2014
3 st
5 st
0 st
69%
63%
62%
Ja
Ja
Nej
34 %
38 %
52 %
196
185
173
Sörmland
Acceptabel nivå
diabetespatienter
Antal demensdiagnoser per
listad
Andel registrerade patienter
med demens i SveDem
Antal registrerade patienter
med demens i SveDem
Andel PcV av
luftvägsantibiotika till barn
Har vårdcentralen under året
tagit ut individuell förskrivning per
läkare och fört en dialog kring detta?
(ja/nej)
80 %
Hjärtsvikt, antal
slutenvårdstillfällen per 1000 listade,
50-79 år
Andel av vårdcentralens
listade 65 år och äldre som erhållit
vaccination mot säsongsinfluensa
Antal spirometrier per listad
(Astma/Kol)
Total antibiotikaförskrivning
per 1000 listade
max 175
Aktivitet
Ansvarig
Slutdatum
Fördjupad uppföljning avseende diabetes
Linn Axelsson
2015-10-30
Uppföljning 2014
12
Vård i rimlig tid
VC Fristaden klarar inte målen kring telefontillgänglighet och besökstillgänglighet. Vårdcentralen får i uppdrag att ta fram åtgärdsplaner kring hur
telefontillgängligheten samt besökstillgängligheten ska förbättras.
Indikatorer
Utfall 2012
Utfall 2013
Utfall 2014
Sörmland
Acceptabel nivå
Telefontillgänglighet
99 %
99,5 %
86,5 %
90 %
90 %
Tillgänglighet till läkarbesök
inom 7 dagar
87%
85%
66%
91%
85 %
Patientupplevd
telefontillgänglighet
Patientupplevd väntetid
88%
65 %
Aktivitet
Ansvarig
Slutdatum
Åtgärdsplan kring telefontillgänglighet
Linn Axelsson
2015-06-17
Åtgärdsplan kring besökstillgänglighet
Linn Axelsson
2015-06-17
Uppföljning 2014
13
Jämlik vård
Indikatorer
Utfall 2012
Utfall 2013
Utfall 2014
Har vårdcentralen skriftliga
rutiner i enlighet med landstingets
vårdprogram för våld i nära relationer?
(ja/nej)
Nej
Ja
Nej
Har vårdcentralen tillräcklig
kunskap att bemöta personer med
HBT-identitet? (ja/nej)
Nej
Nej
Nej
Uppföljning 2014
Sörmland
14
Acceptabel nivå
Säker vård
Indikatorer
Har patientsäkerhetsberättelse
skrivits för året? (ja/nej)
Antal patienter som fått
läkemedelsgenomgång
Uppföljning 2014
Utfall 2012
Utfall 2013
Utfall 2014
Ja
Ja
Nej
76 st
159 st
Sörmland
15
Acceptabel nivå
Effektiv vård
Den uppmätta kontinuiteten till läkare ligger mycket lägre än länssnittet.
Indikatorer
Kontinuitet avseende
läkarkontakt
Utfall 2012
Utfall 2013
Utfall 2014
Sörmland
27,5 %
29,6 %
14,6 %
27,4 %
Samma läkare vid besök
36%
Förtroende för läkaren
60 %
Levnadsvanor som tagits upp
vid läkarbesök
28%
Kvalificerat rådgivande samtal
om tobaksbruk (DV 113)
6 st
0 st
0 st
Rådgivande samtal om fysisk
aktivitet (DV 132)
0 st
0 st
13 st
Rådgivande samtal om
alkoholvanor (DV 122)
1 st
6 st
0 st
Kvalificerat rådgivande samtal
om matvanor (DV 143)
1 st
38 st
0 st
Antal förskrivna FaR (DV 200)
22 st
55 st
25 st
0,41%
0,92%
0,41%
Nej
Ja
Nej
Andel listade som ordinerats
fysisk aktivitet på recept
Är vårdcentralen
hälsodiplomerad? (ja/nej)
Uppföljning 2014
16
Acceptabel nivå
Patientfokuserad vård
Indikatorer
Utfall 2012
Utfall 2013
Behov av hälso- och sjukvård
tillgodosett
53 %
Patientupplevd
vård/behandling, helhetsintryck
79 %
Uppföljning 2014
Sörmland
61 %
Rekommendera mottagningen
Antal ärenden till
patientnämnden
Utfall 2014
4 st
12 st
25 st
17
Acceptabel nivå
BVC
VC Fristaden klarar flertalet av Barnhälsovårdens uppsatta mål. Ett utvecklingsområde är att öka andelen hembesök till flergångsföräldrar.
Indikatorer
Utfall 2012
Utfall 2013
Utfall 2014
Andel förstagångsföräldrar
som fått hembesök
53 %
68 %
100 %
95 %
Andel flergångsföräldrar som
fått hembesök
23 %
33 %
52 %
80 %
Andel av alla BVC-barn som
gjort BOEL-test
92 %
Andel av alla BVC-barn som
gjort språktest
100 %
96 %
100 %
98 %
Andel av alla BVC-barn som
gjort syntest
96 %
96 %
100 %
98 %
Andel av alla BVC-barn som
gjort hörseltest
96 %
94 %
100 %
98 %
Andel av alla BVC-barn som
fått MPR-vaccination
100 %
97 %
98 %
96 %
Andel av alla BVC-barn som
fått pneumokockvaccin
100 %
100 %
98 %
99 %
Andel mödrar som besvarat
EPDS-formulär
76 %
79 %
79 %
80 %
100%
100%
Andel 5 - 6 års besök
Antal besök per 0-åring hos
sjuksköterska
snitt 9 besök
Antal besök per 1-åring hos
sjuksköterska
snitt 8 besök
Uppföljning 2014
Sörmland
18
Acceptabel nivå
Indikatorer
Antal besök per 2-5 åring hos
sjuksköterska
Uppföljning 2014
Utfall 2012
Utfall 2013
Utfall 2014
Sörmland
snitt 1 besök
19
Acceptabel nivå
Läkarinsatser i särskilda boenden samt hemsjukvård
Indikatorer
Utfall 2012
Utfall 2013
Utfall 2014
Har årligt uppföljningsmöte
med kommunen skett om insatser i
den kommunala hälso- och
sjukvården? (ja/nej)
Ja
Ja
Ja
Finns namngivna ansvariga
läkare för såväl uppdrag i särskilt
boende som hemsjukvård? (ja/nej)
Nej
Ja
Ja
5 st
0 st
Antal genomförda SIP
(Samordnad individuell plan) enligt
KVÅ kod UV001
Uppföljning 2014
Sörmland
20
Acceptabel nivå
Rehabilitering
Indikatorer
Utfall 2012
Utfall 2013
Utfall 2014
219 st
292 st
331 st
0 st
64 st
55 st
0 st
2 st
Ja
Ja
Ja
Antal genomförda
behandlingsserier KBT
51 st
117 st
149 st
Antal genomförda
behandlingsserier MMR
0 st
7 st
28 st
Antal individer sjukskrivna mer
än 28 dagar på vårdcentralen
Antal upprättade rehabplaner
under året
Antal sjukdomsförebyggande
möten under året
Upprättade rutiner för
sjukskrivningsprocessen
Uppföljning 2014
Sörmland
21
Acceptabel nivå
Miljö
Indikatorer
Utfall 2012
Utfall 2013
Utfall 2014
Är vårdcentralen
miljöcertifierad? (ja/nej)
Nej
Nej
Nej
Finns rutin för utbildning av
personalen när det gäller miljöfrågor?
(ja/nej)
Nej
Nej
Nej
Sörmland
Acceptabel nivå
Aktivitet
Ansvarig
Slutdatum
Miljöutbildning
Sabina Gustavsson
(borttagen)
2014-09-30
Uppföljning 2014
22