Protokoll från möte med Tyringe Byalag måndagen den

Protokoll från möte med Tyringe Byalag måndagen den 2 mars 2015.
Plats: Tyringe Museum kl. 18,00
Närvarande: Jan Göransson, Steneric Svensson, Lena Winberg, Roger Ljungberg
Rolf Rantzow, Bo Anders Friberg, Gunilla Zadig, Susanne Hagelin-Bengtsson
Rickard Mohlin och Bert Wilnerzon-Thörn adj.
Frånvarande: Ann-Helen Larsson
Mötets öppnande – Ordföranden förklarade mötet öppnat och hälsade speciellt välkommen
till Kenth Jönsson och Ulrika Tomsson.
Innan mötets början redogjorde Kenth om facebookgruppen ”ett vakande öga”, om
grannsamverkan och dess organisation.
Ulrika informerade om den nybildade ungdomsgruppen som troligtvis kommer att byta namn till
”Yngre Tyringe”, att den består för närvarade av 7 personer och om deras ideer och engagemang.
1. Fastställande av dagordning – Dagordningen godkändes
2. Föregående mötes protokoll – Godkändes lades till handlingarna.
3. Ekonomi, verksamhet, mål och måluppfyllelse
Kassören rapporterade utfallet av budgeten Januari-Februari vilken godkändes.
Resultat och balansräkning presenterades och godkändes efter vissa justeringar.
Verksamhetsberättelsen godkändes.
Presentation av ”mål och måluppfyllelse” godkändes och ska presenteras på årsmötet.
4. Rapporter (information, samråd, beslut)
a. Marknad
Tyringe Byalags årsmöte är den 26 mars i skolans aula. En skolklass ansvarar för
fikat.
Planering av ny utgåva av kalendern fortskrider.
Trädgårdens dag den 9 maj på Kristinelund kl. 14.00
b. Tyringe Museum
Årets arrangemang har samlat 500 besökare.
På Facebook har 5 500 läsare nåtts under januari-februari.
14 mars - Susanne Pettersson om ledarskap kl. 10.00
19 mars - ”I röda khmerernas spår”, bilder om Vietnam, Yngve Nilsson, kl. 19.00
30 mars - Genomförande av påsklovsaktiviteter med bl. a. björkklädning
2 april - ”påskgummeavfärd”
Läs mer på www.tyringe.nu
c. Tyringebygdens barn
Ingen rapportering
5. Aktiviteter enl. bilaga med ansvariga
Aktivitetslistan reviderades.
6. Projekt enligt bilaga
Under året har ett antal projekt tagits fram, pågående och genomförda, vilka ska
presenteras på årsmötet
7. Övrig information
Beslut om att bidra med 500kr till prispott avseende Tyringejogget.
Den 26 oktober infaller 700-årsdagen av ”slaget vid Mjölkalånga”
8. Skrivelser
Inga inkomna skrivelser
9. Förslagslådan
Inga förslag.
10. Övrigt
Valberedningen rapporterade att de är klara inför årsmötet.
11. Nästa sammanträde
Den 30 mars på Tyringe Museum kl 18.00.
12. Mötet avslutas
Ordföranden förklarade mötet avslutat
Vid protokollet
Justeras
Lena Winberg
Sekreterare
Jan Göransson
Ordförande