styrning

Dagens agenda
Strategisk ekonomistyrning:

Integrerad styrning

Styrmix

Styrfilosofi

Mått, beslut, ansvar

Styrningens utformning och användning
Lite mer om styrning
Universitetslektor Erik Jannesson
Linköping 2015-03-30
1
Vad är integrerad styrning?
Ekonomistyrning
Nilsson et al (2010: 72, se även Jannesson et al., 2014) definierar
integrerad styrning på följande sätt:
Nilsson & Rapp (2005: 99) definierar ekonomistyrning
på följande sätt:
“By management control we mean the
formalized, information-based routines,
structures and processes used by
management to formulate strategies and to
implement them by influencing employee
behavior”
2
“Ett integrerat styrsystem föreligger när de olika formaliserade planeringsoch uppföljningsrutinerna hänger samman mellan olika organisatoriska
nivåer (jfr. Nilsson & Rapp 2005 s. 93). En integrerad
ekonomistyrning bör således ha en likartad utformning och
användning på koncern-, affärs- och funktionsnivå. Men även
andra formaliserade styrsystem – exempelvis produktions- och
miljöstyrning – bör integreras med ekonomistyrningen. Tillsammans
motsvarar de vad Malmi och Brown benämner planering, cybernetisk
styrning samt belöningar och bonusar. Men deras modell innehåller
även kulturstyrning och administrativ styrning. Styrmixen är således
ett vidare begrepp än integrerad styrning”.
Integrerad styrning handlar med andra ord om att skapa en
gemensam referensram för styrning där utbyte och
3
tolkning av information underlättas.
Det integrerade styrsystemets delar - några exempel
Från mål till handling!
Produktionsstyrning
Mål
• Finansiella
• Ickefinansiella
•
•
•
•
•
•
Miljöstyrning
Kvalitetsstyrning
Strategi
Val av marknader
Val av produkter/tjänster
Val av kundsegment
Hur tillfredsställa kunden
Hur bli konkurrenskraftig
Hur säkerställa god lönsamhet
Handlingsplan
• Aktiviteter som skall genomföras
för att nå målen
• Milstolpar, tidsåtgång, resurser,
ansvar
Personalstyrning
Budget
• Kortsiktig
• Detaljerad
• Handlingsorienterad
Kritiska framgångsfaktorer
Balanserad
styrmodell
Milstolpar och aktiviteter,
monetära mått
Icke-monetära mått
Detaljerad
finansiell information
Utgångspunkt för målstyrning och uppföljning
4
Integrerad styrning
Projektstyrning
Ekonomistyrning
5
Funktionsnivå
Affärsenhetsnivå
Koncernnivå
Styrmix – vilka styrmekanismer ska användas och på vilket sätt?
6
7
Källa: Nilsson et al (2010: 67)
Att styra fram värderingar – en enkel modell
Styrmix – vilka styrmekanismer ska användas och på vilket sätt?
Betydelsebärande Defintion? Vad
ord
menar vi med
begreppen?
Betydelsebärande Jag gör därför!
handlingar
(int./ext.)
1. Lyhörd
1a. Vi lyssnar
1a. Jag tittar alltid
aktivt genom att
kommunikationssöka ögonkontakt partnern i ögonen.
2. Energisk
3. …
1. Att vi lyssnar
mer än vi pratar,
och att vi vågar
testa nya idéer.
1b. Vi pratar inte
förrän tystnad
uppstått.
1b. Jag är
noggrann med att
låta motparten
1c. Vi uppmuntrar tala till punkt.
nya initiativ.
1c. …
Källa: Nilsson et al (2010: 67)



Vilka styrmekanismer ska användas och hur?
Vilka av de valda mekanismerna ska vara viktiga/mindre viktiga?
Hur ska de valda mekanismerna relatera till varandra? (De kan exempelvis
förmedla exakt samma budskap, eller olika delar av ett budskap där de
tillsammans skapar en önskad helhet)
8
9
Källa: Christer Olsson, Utvecklingspoolen
Styrfilosofi
Undvik överdosering
Med styrfilosofi avses här:
”de övergripande föreställningar hos en
organisations ledning som motiverar hur de
styr” (Nilsson et al., 2010).
Forskare varnar för överdos av styrning
Två grundläggande perspektiv på vad
som driver mänskligt beteende:

Agentteori

Stewardship-teori
10
11
Källa: Åkesson & Siverbo (2009)
Synliggörande av strategin – Mått, beslut, ansvar
Gruppdiskussion - Styrmix
Vilken eller vilka av dessa är mest framträdande i
en organisation som du är/har varit engagerad i?
12
Källa: Nilsson et al (2010: 67)
Trippeln mått, beslut, ansvar är central i
genomförandet av organisationens strategi

Mått: ”språket” för att beskriva uppdrag och
prestationer

Beslut: de val där chefer och medarbetare påverkar
organisationen

Ansvar: uppdragets innehåll, till exempel vad som
leder till beröm och befordran.
13
Beslut – baserade på information och incitament
Mått och strategier


Mått visualiserar viktiga delar av strategin
“If you’re developing something, you’re always
making trade-offs and compromises. So, if the
deadline is the most important thing, or the
budget is the most important thing, as it is at the
moment, then the trade-off you make is to take
functionality out. If the functionality is the most
important thing, then the trade-off you make is to
push in more money and hire a bunch of external
staff to make sure it gets delivered”.
14
15
Källa: Nilsson et al. (2010: 104)
Källa: Marginson (2002:1026)
Ansvar
Ansvar för vad?
“Vi har en kollektiv bonus för att uppmuntra till
kunskapsdelning och undvika suboptimering. På
golvet handlar det om att följa upp ‘taktade
flöden’ etc., medan ledningen i stället har mer
traditionella resultatmått för bonusberäkning”
16
”Skönt, vi
uppfyllde de
ekonomiska
målen igen!”
”Skönt, vi fortsätter
utveckla våra
processer på
ett bra sätt!”
17
Källa: Nilsson et al. (2010: 178)
Ifrågasättande av mått – ett perspektivproblem

Validitetsproblemet

Reliabilitetsproblemet

Suboptimeringsproblemet

Dialog och strategisk vadhållning
18
Ett illustrativt exempel – Canadian Index of Wellbeing
19
Källa: www.ciw.ca
Styrningens utformning och användning
Ett illustrativt exempel…
Många undersökningar rapporterar att 50-60% säger sig
använda styrkort.
Vad är skillnaden mellan styrningens
utformning och användning??
Balanced Scorecard Collaborative har visat i en undersökning
(on-line survey) av 500 företag som implementerat BSC att:
Vad fyller uppdelningen för funktion??
-
15 % av företagen rapporterar stora förbättringar av
verksamheten.
64 % av företagen rapporterar vissa förbättringar.
21 % av företagen rapporterar begränsade eller inga
förbättringar.
Bra eller dåligt???
20
Rätt människor på rätt plats!
Användningen av styrningen

De elva företagen:
Diagnostisk styrning
–Jämföra mål och utfall
–Strategiimplementering
står i fokus

21
From Good to Great
Interaktiv styrning
–Stimulerar organisatoriskt
lärande
–Ifrågasätter satta mål och
strategier
22
1.
Abbott
2.
Circuit City
3.
Fannie Mae
4.
Gillette
5.
Kimberly-Clark
6.
Kroger
7.
Nucor
8.
Philip Morris
9.
Pitney Bowes
10. Wahlgrens
23
11. Wells Fargo
Referenser
Jannesson, E., Nilsson, F. & Rapp, B. (red), 2014, Strategy, control and competitive advantage - Case study
evidence, Springer: Berlin.
Marginson, D.E.W., 2002, Management control systems and their effects on strategy formation at
middle-management levels – Evidence from a U.K. organization, Strategic Management Journal, 23 (11),
1019–1031.
Nilsson, F., Olve, N-G. & Parment, A., 2010, Ekonomistyrning för konkurrenskraft, Liber: Malmö.
Frågor & Dialog
Nilsson, F & Rapp, B., 2005, Understanding competitive advantage - The importance of strategic congruence
and integrated control, Springer: Berlin.
Åkesson, J. & Siverbo, S., 2009, Forskare varnar för överdos av styrning, CIO Sweden, www.idg.se, 2009-0618.
24
25