Insamling av prover från och uppgifter om fällda

NRM 2015 Handledning
Insamling av prover från och uppgifter om fällda gråsälar
Det är av stort värde för forskningen om hälsotillståndet hos Östersjöns gråsälar, att uppgifter
lämnas och prover insamlas från de sälar som skjuts vid skyddsjakten. Proverna kommer att
analyseras vid studier av sjukliga förändringar, eventuell förekomst av miljögifter och
maginnehåll.
Under en tvåårig försöksperiod från och med 2015 ändrats provtagningen enligt följande. Jägaren
väljer själv om denne endera gör en OBLIGATORISK eller FRIVILLIG provtagning.
Ersättningen är olika för de olika provtagningarna. Arbetsgivareavgifter är dragna för jägare med
A-skatt.
För uppgifterna och proverna i den obligatoriska provtagningen utgår en ersättning för jägare med
A-skatt med 600 kronor (före skatt) och för jägare med F-skatt, 790 kronor exkl. moms.
För uppgifterna och proverna i den frivilliga provtagningen utgår en ersättning för jägare med Askatt med 2000 kronor (före skatt) och för jägare med F-skatt, 2630 kronor exkl. moms.
Ersättningen är skattepliktig. Vi behöver därför uppgift om personnummer eller organisationsnummer. Inkomstuppgift kommer att lämnas till Skatteverket.
Nedan följer en beskrivning av de uppgifter som skall lämnas och de organprover som skall tas. I
den bifogade ”Handledning-Provtagning” beskrivs hur du skall gå till väga. Den bifogade
”Handledning-Rapport” fylls i och skickas till Naturhistoriska Riksmuseet tillsammans med
proverna. Varje rapport packas enskilt ihop med prover från tillhörande säl.
Dessa uppgifter lämnas i RAPPORTEN tillsammans med proverna





Skytten (namn, adress, telefonnummer, e-post)
Utbetalningsuppgifter
Jakten (datum och skottplats, samt uppgifter om den skjutits intill fiskeredskap)
Information om sälen
Information om provtagningsform
Vid obligatorisk provtagning tillvaratas:




Underkäke
Reproduktionsorgan (inkl. ev. foster) från honor, enbart testiklar från hanar
Remsa av späck och hud (några cm bred och ca 30 cm lång, ca 200 gram)
En bit lever ca 200 gram
Vid frivillig provtagning tillvaratas:





Underkäke
Samtliga inre organ utskuret i ett stycke från tunga till anus (inkl. mag- och tarmkanal)
Reproduktionsorgan (inkl. ev. foster) från honor, testiklar och penisben från hanar
Remsa av späck och hud (några cm bred och ca 30 cm lång, ca 200 gram)
En bit muskel ca 100 gram
1
NRM 2015 Handledning
Hur skall proverna förpackas och skickas?
Förfarandet skiljer sig mellan olika län hur prover av säl packas och skickas beroende på att vissa
län har tillgång till infrysning och mellanlagring genom fiskar/jägarorganisationer. På dessa
ställen svarar organisationerna för att proverna infryses och mellanlagras samt transporteras till
Riksmuseet. Kostnaden för uppsamling, mellanlagring och frakt betalas mot räkning av museet.
Vanligast är att proverna skickas med Posten (Postnord) vilka numera hämtar paket vid dörr.
Proverna skickas i början av veckan om de går med post så att de inte blir liggande inomhus
över ett veckoslut. Jägare kan även mot milersättning själva leverera proverna. Naturhistoriska
riksmuseet betalar milersättning mot insändandet av kvitto (18.50 kr/mil, ange sträcka samt start
& slutdestination). Kontakta gärna någon av nedan angivna personer innan paket skickas,
oavsett transportsätt, så vi vet att vi har prover att ta emot.

Naturhistoriska riksmuseet och Postnord har träffat en överenskommelse om rutiner för att
sända in döda djur till Riksmuseet. Paketet får väga högst 35 kg. Materialet skickas fryst
med ”Företagspaket”. Returadressetiketten klistras på paketet. Upphämtning måste bokas
senast kl 14.00 dagen innan, antingen på telefon 0771-333310 eller via
www.postnordlogistics.se
Ange kundnummer: 1103008007, kontaktperson: Charlotta Moraeus eller Annika
Strömberg och ange även att försändelsen ska till adressen nedan. Eftersom Postnord hämtar
vardagar på dagtid, är det bra att du beställer hämtning till den adress där du eller någon
annan finns på plats för att lämna ut paketet.

För att försäkra oss om en säker transport, så att det inte uppstår några läckage, har vi
tillsammans med Postnord tagit fram ett särskilt förpackningsmaterial. Det består av
kartonger i kraftig papp, kraftiga plastpåsar samt buntband. Detta material SKALL användas
om paketet skickas med Postnord. Förpackningsmaterialet inklusive förbetald
adressetikett beställs kostnadsfritt från Naturhistoriska Riksmuseet, se
kontaktpersoner nedan.
För samtliga prover gäller att:
 Alla prover från en säl läggs i en plastsäck som försluts med buntband. Denna läggs i sin tur
i ytterligare två plastsäckar. Låt organen hänga ihop i ett stycke
 Den ifyllda RAPPORTEN skall läggas i en tät plastpåse innan den läggs i yttersta
plastsäcken som sedan försluts med buntband
 Lägg tidningspapper i botten på kartongen under påsen med sälprover
 Kartongen går att vika i två lägen om provet inte fyller ut utrymmet i kartongen
 Prover från flera sälar kan läggas i samma kartong (max 35kg). Det är viktigt är att
RAPPORTEN följer med varje enskilt prov och packas i plastsäcken med tillhörande prover
 Frys paketet innan det skickas
Vart skall proverna skickas?
Leveransadress: Naturhistoriska Riksmuseet, Enheten för miljöforskning och övervakning
Frescativägen 48, 114 18 STOCKHOLM
Eventuella frågor besvaras av följande personer på Naturhistoriska Riksmuseet:
Charlotta Moraeus
Annika Strömberg
Britt-Marie Bäcklin
Anne-Charlotte Hansson
08-5195 5144
08-5195 4276
08-5195 4259
08-5195 4112
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected] (utbetalningar)
2
NRM 2015 Handledning-Provtagning
HANDLEDNING
FÖR KÖNSBESTÄMNING, MÅTTAGNING OCH TILLVARATAGANDE AV PROVER
För dig som har tidigare erfarenhet av passning och urtagning av vilt är förfarandet enkelt. Väg sälen om
du har möjlighet. Efter notering av kön, kroppslängd (Figur 1) och späcktjocklek (Figur 2), tillvaratages
följande prov:






Hjärta, lunga, lever, mjälte, njurar
Prov från späck och hud samt muskel
Underkäke
Mag- och tarmkanal
Honliga könsorgan med eventuellt foster (Figur 5)
Hanliga könsorgan, penisben och testiklar (Figur 3).
SKÄR GÄRNA UT OCH SKICKA IN SAMTLIGA ORGAN I ETT STYCKE (FRÅN TUNGAN MED
BRÖST- OCH BUKORGAN TILL ANUS).
KÖNSBESTÄMNING
1. Lägg sälen på rygg.
2. Handjur: Könsöppningen är belägen
i huden i bukregionen, bakom
naveln. Penisbenet kan kännas
genom att man trycker handen på
buken bakom könsöppningen.
3. Hondjur: Hos sälhonor saknas den
öppning i bukregionen som finns hos
handjuren. Vaginalöppningen hos
sälhonor är belägen intill anus.
Figur 1
KROPPSLÄNGD
1. Kroppslängden mäts när sälen ligger på rygg på plant underlag (Figur 1).
Mätningen görs med tumstock.
2. Lägg tumstocken under sälen.
3. Skallen skall tryckas mot underlaget så att nosen sträcks ned mot tumstocken.
4. Mät kroppslängden mellan nosspets och svansspets.
SPÄCKTJOCKLEK
1. Späcktjockleken mäts innan sälen öppnas.
2. Lägg ett ca 10 cm långt längdsnitt i mittlinjen i
huden vid bröstkorgens bakre del.
3. Skär genom späcket ner till bröstkorgen.
4. Mät späcktjockleken (utan hud) med en
tumstock. Kläm ihop snittet runt tumstocksänden vid mätningen.
Figur 2
SPÄCK OCH HUD SAMT MUSKEL
1. Lägg ett längdsnitt genom hud och späck från underkäke till svans.
2. Skär ut en några cm bred och ca 30 cm lång remsa av hud, päls och späck parallellt med
längdsnittet. Remsan skall innehålla allt späck från huden ned till underliggande muskler.
3. En bit muskel av storleken 5x5x5 cm tas exempelvis från bogbladet eller filén.
1
NRM 2015 Handledning-Provtagning
KÖNSORGAN HANDJUR
1. Skär loss penisbenet.
2. Skär loss testiklar med bitestiklar.
1.
Observera att testiklarna inte är synliga
utifrån. De ligger i späcket intill och i
framkanten av bäckenbenet (Figur 3). Skär
bort hinnan runt dem så blir de lättare att
hitta!
Figur 3
Figur 3
MAG- TARMKANAL, HJÄRTA, LUNGA, LEVER, NJURAR OCH MJÄLTE
1. Utvidga längdsnittet åt sidorna så att
halsmuskulatur, bröstkorg och bukorgan blir synliga.
2. För att underlätta urtagningen av
hjärta och lunga kan revbenen avsågas
varefter ”bröstbens-plattan” borttages
och bröstorganen friläggs (Figur 4).
Figur 4
3. Gör ett snitt intill tungan på båda underkäkarnas insidor. Tag loss tungan samt mat- och luftstrupens
övre del. Håll i tungan och struparna och skär ner till bröstöppningen. Fortsätt sedan att skära ut
bröstorganen. Skär nära bröstkotpelaren så att stora kroppspulsådern kommer med. Skär därefter
loss mellangärdet och följ med kniven kotpelaren bakåt i buk- och bäckenregionen så att stora
kroppspulsådern även där frigörs. På så vis kommer alla buk- och bäckenorgan (särskilt honliga
könsorgan) med vid urtagningen.
KÖNSORGAN HONDJUR
För att få med merparten av de honliga könsorganen greppas
urinblåsa, livmoder och tarmens bakre del (Figur 5) och drages
något framåt, varefter man skär av vid bäckenets främre kant.
Livmoder, äggstockar och eventuellt foster tas tillvara.
Figur 5
UNDERKÄKE
Skär loss och dela underkäken. Om hörntänderna i underkäken
skadats vid jakten, sänd då gärna hela huvudet så att åldersbestämning av annan tand är möjlig.
SKYDDA HÄNDERNA, ANVÄND PLASTHANDSKAR!
Underkäkar och penisben kan tyvärr inte returneras. Dessa sparas i Naturhistoriska riksmuseets
bensamling där de utgör ett värdefullt forskningsmaterial.
Samtliga pågående studier på säl där material från säljakten används, bygger på att uppgiftslämnandet och provtagningen av sälen är så fullständig som möjligt.
Tack för din insats till forskningen.
2
NRM 2015 Handledning-Rapport
RAPPORT
SKYTTEN
Vem sköt sälen?
Om du själv fakturerar för
sälen skickas fakturan till:
Naturhistoriska riksmuseet
Referens 2206
FE7
838 73 Frösön
Namn………………………………..………..………….………….….
Adress…………………………………………………….………….…
Postnummer, postadress…....…………………………….……………..
Telefon …..……………………………………………………………..
E-post……………………………………………………………….......
Ja, jag vill ha de sammanställda resultaten från jaktåret på e-post 
Fakturerar
Du behöver då inte fylla i
personnummer eller banknummer här
ja  nej 
Fakturerar någon annan? Vem……….….……
Person- eller organisationsnummer…...……………...…………………
Bank (inkl.clearingnr) /Pg-nummer…………………...………….………
JAKTEN
När och var sköts sälen?
Datum (år, månad, dag)……………………….....Klockan…..………….….
Område (län)…….…………….…..…Position (longitud/latitud)……………………...…………………................
Sköts sälen intill ett fiskeredskap
ja  nej 
Om ja, vilken redskapstyp?……..……………...…...…
Naturvårdsverket (kontaktas vardagar 08:00-16.30) på 010-698 10 00 för rapportering av skjuten säl och
för information om antal skjutna sälar/län. OBS ange skyttens namn, ej rapportörens då fälld säl anmäls.
SÄLEN
Kön
Hane 
Kroppslängd
……………centimeter
Späcktjocklek
……………centimeter
PROVER
Hona 
Kroppsvikt ……..……...kilo (opassad)
Du väljer om du gör en obligatorisk eller en frivillig provtagning (ersättningsnivån är olika)
 Obligatorisk provtagning. Följande prover ska skickas in:
Reproduktionsorgan, livmoder inklusive eventuellt foster, eller testiklar från handjur
Remsa med späck och hud ca 200 gram
En bit lever ca 200 gram
Underkäke
 Frivillig provtagning. I frivillig provtagning är det viktigt att alla följande prover tas och skickas in
Samtliga inre organ utskuret i ett stycke från tunga till anus (inkl. mag-och tarmkanal)
Reproduktionsorgan inkl. ev. foster från honor samt penisben och testiklar från hanar
Remsa med späck och hud ca 200 gram
Muskel ca 100 gram
Underkäke
RAPPORT & PROVER
Denna rapport skall läggas i en plastpåse och packas tillsammans med proverna från den säl
som rapporten avser. Frågor om provtagningen kan besvaras på vardagar: 08-5195 5144
2015-04-08
Fakturering
Pappersfakturor skickas till adress enligt nedan. Skicka enbart originalfaktura.
Naturhistoriska riksmuseet
Referens 2206
FE 7
838 73 FRÖSÖN
Fakturan ska också innehålla följande information/fält:






Fakturanummer
Organisationsnummer/VAT-nummer/F-skattsedel
Momsbelopp
Fakturadatum
Förfallodatum/betalningsvillkor (vi tillämpar 30 dagar netto)
Bankgiro/Plusgiro



Antal sälar samt art
Notera att det gäller skjuten säl samt datum då sälen/sälarna fälldes
Om du gjort en obligatorisk eller frivillig provtagning (olika ersättningsnivåer)
Skicka inte med annan information eller reklam med fakturan, då allt sådant kastas hos vår
skanningleverantör.
Frågor angående elektronisk faktura (SVE-faktura) skickas till [email protected]
Obs! Vi tar inte emot fakturor via e-post.
Med vänlig hälsning
Anne-Charlotte Hansson
Naturhistoriska riksmuseet