Minnesanteckningar - Ledningsgruppsmöte 2015-09

2015-05-11
1 (4)
Carianne Lundvall Karlsson
Samordnare Samverkan Vänersborg
Minnesanteckningar 2015-09-16
Ledningsgrupp Samverkan Vänersborg
_____________________________________________________________
Närvarande
Karin Hallberg
Kent Javette
Maria Tapper Andersson
Peter Martinsson
Ewa Ferm Björklund
Anne-Len Kriewitz
Boel Jansson
Lena Ericsson
Christer Glännestrand
Camilla Kauffeldt
Gerd Karlsson (ersättare på gång)
Theresia Jöngren
Annika Svensson
Lena Larsson
Maria Gjertsen
Helena Tjerneng
Sigrid Nilsson
Anne-Lie Lindgren
Carianne Lundvall Karlsson
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Ytterligare representation under mötet: Åsa Prebensen, enhetschef barnmorskemottagningen samt Johan Lundh, sektionschef Råd och stöd.
Föredragande under punkten 2 var Carina Augustsson och Yvonne Midshult.
1. Genomgång av dagordning och övriga frågor
Dagens dagordning är diger, och vi gör en prioritering. Resterande frågor tas upp vid nästa möte.
2. Föregående protokoll gås igenom
3. Rapport om Familjecentralen
Carina Augustsson, utvecklingsledare inom Socialtjänsten,
och Yvonne Midshult, processledare elevhälsa/socialtjänst, föredrar utredning om Familjecentralen, se bifogat bildspel. Rapporten i sin helhet bifogas också till utskicket av minnesanteckningarna.
Barn- och utbildningsförvaltningen
Postadress
Besöksadress
Telefon
Telefax
E-post
Hemsida
462 85 Vänersborg
Sundsgatan 29
0521-72 11 04
0521-72 13 70
[email protected]
www.vanersborg.se
2
Uppdraget lämnades av ledningsgruppen 2015-12-11 och bestod i
 Att beskriva familjecentralen Sirius, samverkan kring
den samt att föreslå framtida struktur och innehåll så att
målgruppen erhåller bästa möjliga insatser utifrån en
fungerande samverkan och verksamhet.
 Att samråda kring hur verksamheten optimalt ska utformas framöver
 Att redovisa på vilket sätt var och en ska bidra till den
gemensamma samverkan kring det förebyggande arbetet som familjecentralen ger.
Rapporten utmynnar i tre olika förslag, varav det ena är en
uppbyggnad av ett Familjens hus.
Dialogen som fördes efter redovisningen visade på samstämmighet kring att något måste förändras utifrån dagens organisation.
Beslut: Underlaget behöver diskuteras vidare. Karin och Kent
ger ett uppdrag till Carina och Yvonne om fördjupad analys
samt konkreta förslag till förändring. En delrapport ges vid
nästa ledningsgruppsmöte 28 okt. Ärendet bokas in på styrgruppsmötet för Samverkan Vänersborg 16 nov.
Carina och Yvonne blir sammankallande i en referensgrupp
bestående av Familjecentralens styrgrupp (Lena Larsson
verksamhetschef primärvård, Johan Lundh sektionschef Råd
& stöd IFO, Åsa Prebensen enhetschef BMM primärvård,
Barbro Tidbeck förskolechef BUF) plus Carianne från elevhälsan. Det skulle vara bra om någon från grundskolans F-6 var
med i gruppen.
4. Föräldrastöd
Anne-Lie redogör för en träff avseende föräldrastöd, se bifogad fil. En utvärdering är gjord utifrån flödesschemat. Sammanfattningsvis kan sägas att det generella föräldrastödet fungerar sämre än det riktade. Innan en nystart görs behövs direktiv kring hur vi ska fortsätta.
Beslut: Anne-Lie och Johan deltar på styrgruppsmöte 16 nov
för att få beslut om hur arbetet ska fortsätta.
5. Områdesutveckling Torpa
Rapporter finns kring oro och otrygghet vid multiarenan vid Sirius. Flera verksamheter, intresseorganisationer och polis är
inblandade för att förbättra situationen, både på individnivå
och mer generellt.
3
Frågeställning: Hur tänker vi inför sommarlovet 2016 så att
inte det blir en upprepning av årets situation?
Beslut: Karin tar upp frågan i BRÅ och även i KDL. Hur synkas
planeringen med samhällsbyggnadsförvaltningen? Karin vill
ha med dessa fakta innan vi lägger planer för hälsopolitiska
rådets medel för 2016.
Inom kort får vi redovisning av enkäten Hälsa på lika villkor.
AMA har en nu-lägesbeskrivning när det gäller de vuxna boende i området.
Önskemål: vid nästa möte i ledningsgruppen bör vi göra ett
omtag gällande Områdesutveckling Torpa. Vad är det som
gäller och vem gör vad? Vi behöver planera in vad det är som
ingår i arbetet och vad som eventuellt ska lyftas ut.
Aktiviteter pågår i området utifrån Områdesutveckling Torpas
intentioner, t ex ökat öppettider på biblioteket, arbete med
Gröna skolgårdar, Träffpunkt Tärnan. Områdeskoordinator
saknas fortfarande.
Christer efterlyser samhällsbyggnadsförvaltningens medverkan i Samverkan Vänersborg.
Resurser finns inom Hjälpande händer, skolan, jobbtorg. En
samordning skulle behövas.
Frågan om de boendes inflytande i Områdesutveckling Torpa
diskuterades.
6. Lilla löken
Rapport från samverkansgrupp kring kommunens uppdrag
gällande nyanlända och asylsökande. I gruppen ingår Maria
Tapper Andersson, Boel Jansson, Anne-Len Kriewitz, Ulrika
Gardtman, Lena Ericsson, Thomas Karlsson och Ewa Ferm
Björklund.
Gruppen arbetar utifrån frågeställningar som behöver åtgärdas.
Grundskolan kommer att öppna en mottagningsenhet på
Belfragegatan 2. Personal kommer där att finnas för mottagande och inskrivning. Pernilla Bredberg är projektledare. På
Belfragegatan 2 finns redan nu socialtjänstens flyktingmottagning. Anne-Len och Ulrika Gardtman ser till att samarbetet blir
så bra som möjligt.
7. Torpa vårdcentral
öppnade en asylmottagning 1 juni. Extra anställda läkare och
sköterskor finns på plats varje förmiddag. Detta gäller endast
för asylsökande. Andra söker vård på vanligt sätt. Hälsoundersökningar bedrivs och vård som inte kan anstå ges.
4
8. Handlingsplan för det drogförebyggande arbetet
Beslut: Ledningsgruppen antar ”Lokal strategi för det drogförebyggande arbetet 2015 – 2016 Vänersborgs kommun. Alkohol, narkotika, dopning och tobak (ANDT)”.
Bifogas i bilaga.
Diskussion fördes kring arbetsgruppens sammansättning. Var
och en anmäler till Maria om man vill ha förändringar utifrån
förslag som bifogades dagordningen till dagens möte. AnneLen vill ha med en rektor. Hon återkommer om vem det blir. Vi
undrar också om det inte ska vara med en polis.
9. Studiebesök från Eslöv
Personal från Eslöv (skola, socialtjänst) önskar komma hit på
studiebesök för att ta del av arbetet med Ökad skolnärvaro.
Vi hälsar dem välkomna 22 oktober på eftermiddagen. Då kan
Anne-Len och Boel lägga in det inom ram för ordinarie möte
för rektorer och förskolechefer. Socialtjänst utser medverkande. Carianne samordnar.
Förfrågan har även inkommit från Trollhättan. Vi återkommer
till dem.
10. Mötet avslutas.
Följande punkter från dagordningen skjuts till nästa möte:
 Aktivitetsplan; uppföljningar
 Utvecklingsområden (möjlighet att ta upp avvikelser
mellan verksamheterna)
 Rapport från Styrgrupp för Samverkan Vänersborg
Anteckningarna fördes av Carianne