Forensisk omvårdnad

KAROLINSKA INSTITUTET UPPDRAGSUTBILDNING
Kursinformation
Forensisk omvårdnad
7,5 hp VT 2015
Efter genomgången kurs förväntas deltagaren ha fördjupade kunskaper och utvecklat
sin förmåga att hantera det komplexa arbetet med att möta brottsoffer eller
misstänkta gärningsmän inom forensisk omvårdnad.
Kursens mål
Kursupplägg
Efter genomgången kurs förväntas studenten ha
fördjupade kunskaper och utvecklat sin förmåga att
hantera det komplexa arbetet med att möta brottsoffer
eller misstänkta gärningsmän inom forensisk
omvårdnad. Vidare självständigt utveckla förmåga att
söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå, följa
kunskapsutvecklingen och utbyta kunskaper även med
personer utan specialkunskaper inom området.
Studenten ska vara förberedd på samverkan med
andra professionella utövare såsom polisväsendet,
rättsväsendet, rättsmedicin, socialtjänst och
kriminalvården.
I kursen kommer den nätbaserade
Studenten ska efter genomgången kurs kunna:

Känna till och tillämpa relevanta lagar,
författningar och övriga styrdokument utifrån
ett vetenskapligt och reflekterande
förhållningssätt.

Behärska tekniker för stabiliserande samtal
och anamnes

Behärska tekniker för spårsäkring och
skadedokumentation

Behärska provtagning för STI och Toxikologi

Kunna beskriva krisreaktioner, akut och
kronisk stressjukdom

Kunna identifiera olika parters uppgifter i
samverkan runt offer, närstående samt
gärningsman.

Kunna samordna resurser medicinskt,
psykologiskt, och rättsligt.

Kunna utveckla det forensiska
omvårdnadsarbetet inom
verksamhetsområdet
undervisningsplattformen Ping Pong att användas.
Information förmedlas via Ping Pong och studenterna
kan även där föra diskussioner mellan varandra och
kursledningen. Kursens består av ett antal obligatoriska
träffar som består av föreläsningar, gruppdiskussioner,
praktiska övningar och examination. Vid ytterligare
några tillfällen arbetar studenterna i grupper där de
självständigt skriver en litteraturstudie. Plats och tid för
dessa gruppträffar beslutar studenterna om i
respektive grupp. Frånvaro från ett obligatoriskt
utbildningsinslag innebär att den studerande får en
kompletterande uppgift.
Kursinnehåll


Integrerade aspekter på samtalsmetodik
Psykologi och kristeori


Traumatologi
Toxikologi


Mikrobiologi
Metodik för att säkra och förvara
bevismaterial såsom DNA analys,
fotografering


Juridik
Reflektion
Karolinska Institutet Uppdragsutbildning | Berzelius väg 3, 171 77 Stockholm
Tel: 08 524 800 00 | Fax: 08 508 846 20 | E-post: [email protected] | ki.se/uppdragsutbildning
KAROLINSKA INSTITUTET UPPDRAGSUTBILDNING
Kursinformation
Forensisk omvårdnad
Behörighet
Mer information och anmälan
Minst 120 hp inom vilka det ska ingå en kandidat- eller
yrkesexamen inom hälso- och sjukvård.
Vid frågor om kursen:
Lotti Helström, kursansvarig
E-post: [email protected]
Målgrupp
Personal som möter våldsutsatta män och kvinnor,
exempelvis sjuksköterskor, kuratorer, psykologer och
läkare.
Ansvarig institution
Institutionen för klinisk forskning och utbildning,
Karolinska Institutet, Södersjukhuset
Kursansvarig
Lotti Helström, docent och överläkare
Akutmottagningen för våldtagna kvinnor
Kvinnokliniken/Institutionen för klinisk forskning och
utbildning, Karolinska Institutet, Södersjukhuset
Margareta E Johansson, leg. Barnmorska,
universitetslektor
Kvinnokliniken, Södersjukhuset
Institutionen för klinisk forskning och utbildning,
Karolinska Institutet, Södersjukhuset
Tid och plats
Kursträffar sker i Stockholm med kursstart fredag den
17 april 2015. Övriga kursträffar är 24/4, 8/5, 22/5,
29/5, 5/6, 4/9 och 11/9. Mellan kursträffarna kommer
man använda den nätbaserade
undervisningsplattformen PingPong.
Margareta E Johansson, kursansvarig
E-post: [email protected]
Vid administrativa frågor:
Kristoffer Mörtsjö, projektkoordinator, Karolinska
Institutet, Uppdragsutbildning
E-post: [email protected]
Telefon: 08 524 860 32
Anmälan
ki.se/uppdragsutbildning
Karolinska Institutet förbehåller sig rätten att ställa in
kursomgång vid för få sökande.
Sista anmälningsdag är 2015-04-02
Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet.
I Sverige står Karolinska Institutet för drygt 40 procent av den
medicinska akademiska forskningen och har det största utbudet av
medicinska utbildningar. Sedan 1901 utser Nobelförsamlingen vid
Karolinska Institutet mottagare av Nobelpriset i fysiologi eller medicin.
Karolinska Institutet levererar kompetens- utveckling för
landsting, kommun och företag – framför allt inom vård, omsorg och
hälsa – och verkar för utveckling i hälso- och sjukvården samt för ett
friskare samhälle.
Kursen ges på Södersjukhuset, Stockholm.
Pris
13 900 SEK (exkl. moms). Kurslitteratur ingår inte.
Kursavgiften faktureras i samband med kursstart.
Villkor enligt KI Uppdragsutbildnings avtal gäller.
Karolinska Institutet Uppdragsutbildning | Berzelius väg 3, 171 77 Stockholm
Tel: 08 524 800 00 | Fax: 08 508 846 20 | E-post: [email protected] | ki.se/uppdragsutbildning