Informationsbrev gällande planerat driftstopp av Treserva den 15

2015-06-08
Omsorg och äldreförvaltningen
Socialförvaltningen
Enheten för IT och e-hälsa
ON: 2015-217
ÄN: 2015-397
Informationsbrev gällande planerat driftstopp av Treserva
den 15 – 16 juni 2015
Bakgrund
Den tekniska driftmiljön som Treserva använder sig av idag behöver av tekniska skäl
uppgraderas. Arbetet kräver ett längre driftstopp. Med längre driftstopp menas i detta
fall 11 timmar, under denna period går det inte att använda Treserva.
Syfte
Syftet med detta arbete är att få en förbättrad driftmiljö samt ökad prestanda för ITstödet Treserva.
Omfattning
Driftstoppet innefattar alla användare som använder Treserva och kommer att ske
mellan måndagen 15 juni kl 19.00 tom tisdagen 16 april kl 06.00.
Konsekvens
 Under driftstoppet sker all dokumentation manuellt och måste i efterhand föras
in i respektive brukares/patients journal i så nära anslutning som möjligt efter
driftstoppet.

I övrigt vad gäller dokumentation vid driftstopp hänvisar vi till den lokala rutin
som respektive enhet/utförare skall ha upprättad.

Dialog mellan olika yrkesgrupper är extra viktigt under det planerade
driftstoppet.
Information kommer att finnas på anslagstavlan i Treserva inom kort samt på
Användarstödets hemsida www.linkoping.se/anvandarstod
Support och Användarstöd
Tisdagen 16 juni kommer Användarstöd ha supporten öppen kl 06:30 – 15:00.
Telefon 20 57 00 eller via webbformulär som finns på hemsidan
www.linkoping.se/anvandarstod
Vid frågor kring detta planerade driftstopp så hänvisar vi till Användarstöd 20 57 00