Läs och skrivförberedande arbetssätt Bornholm

Bornholmsmodellen –
ett metodiskt sätt att göra elever
läsberedda
Utbildningsförvaltningen
Bornholmsprojektet 1985-1989
Kan man:
•Specifikt stimulera språklig medvetenhet?
•Bekräfta ett positivt samband mellan fonologisk
medvetenhet och läsutveckling på nybörjarstadiet?
•Nordiskt forskningsprojekt
Utbildningsförvaltningen
Resultat
•Barn i riskzonen var vinnare.
•Samma nivå eller högre när det gällde stavning och
ordavkodning.
•Effekten märktes i år 1 men blev ännu tydligare i år 2 och 3.
Utbildningsförvaltningen
Vad är språklig medvetenhet?
•Förmåga att reflektera över språket på olika nivåer
och ur olika perspektiv.
•Utvecklas parallellt med tal och språk, men barnet behöver
hjälp och stöd i de senare faserna
Utbildningsförvaltningen
Hur utvecklas språklig medvetenhet?
Utbildningsförvaltningen
Barnet
-använder språket i kommunikativt syfte
-har ingen medveten reflektion
Utbildningsförvaltningen
Barnet
• börjar få en intuitiv kunskap
om språkets formsida
• roas av rim och ordlekar
Utbildningsförvaltningen
Barnet
• får en mer medveten förmåga
om språkets formsida
• börjar inse att talet kan delas
in i mindre bitar :
orddelar, stavelser, ljud
Utbildningsförvaltningen
Barnet
• får automatiserade färdigheter
och kan reflektera medvetet
över dem
s + o + l = sol
Utbildningsförvaltningen
Hejeny!
Dumins vel när vi
splade bren bål.
Gabriel 6år
Utbildningsförvaltningen
Språklig medvetenhet – att kunna
växla mellan olika perspektiv
innehåll
form
Vad betyder det?
Hur låter det?
Utbildningsförvaltningen
Reviderad modell 2007
•Mer tid till att leka med språkljuden.
•Aktuell forskning betonar fonemmedvetenhet och
bokstavskunskap.
•Förkortat program men utvidgat inom dessa två kategorier.
•Lekarna har fokus på språkets form.
Utbildningsförvaltningen
Vad säger forskningen om fonologisk
medvetenhet?
•På gruppnivå kan man förutsäga svårigheter med
läsinlärningen
•Fonologiska lekar i förskolan kan höja
medvetenheten
•Barn i riskzonen har speciell nytta av lekarna
•Lekarna kan med fördel genomföras i grupp
•Alla barn har nytta av lekarna
Utbildningsförvaltningen
Fonologisk medvetenhet
pretest september 2007
<7 : 19% av pojkarna
7% av flickorna
pojkar
flickor
28-30: 14% av pojkarna
29% av flickorna
frekvens
Summa av 4 delprov
Utbildningsförvaltningen
Resultat efter 75 dagars övning
pojkar
flickor
28-30: 47% av pojkarna
73% av flickorna
frekvens
Summa av 4 deltest
Utbildningsförvaltningen
Mängden träning inverkar på
förmågan att skriva ord
1 gång/vecka
3 ggr/vecka
5 ggr/vecka
Utbildningsförvaltningen
Ingvar Lundberg
Vilken uppfattning man än har om hur man lämpligen utformar
den första läsundervisningen, får man ändå gå med på att en
läskunnig person måste förstå hur vårt alfabetiska system
fungerar –
att språkets minsta betydelseskiljande byggstenar, fonemen,
representeras av grafiska tecken, bokstäver.
Men för att få grepp om detta system måste man inse att talade
ord går att dela upp i segment av fonemstorlek.
En sådan insikt uppstår inte naturligt hos barn.
Utbildningsförvaltningen
Förutsättningar för läsning
•Fonologisk medvetenhet
•Bokstavskunskap
•Ett gott ordförråd
•Motivation eller uppgiftsorientering
Utbildningsförvaltningen
Kartläggning i förskoleklass
•Görs innan språklekarna startar
•Liten grupp, högst 6 barn
•Tar ca 30 minuter
•Utifrån resultat görs planering
•Avslutande kartläggning → överlämning till blivande
klasslärare
Utbildningsförvaltningen
Kartläggningens fem delar
•
•
•
•
•
Att upptäcka rim
Samma begynnelseljud
Hur många ljud hör du?
Vilket ord är längst?
Representera fonem med bokstäver
Utbildningsförvaltningen
Fullständig plan finns!
•43 lekar
•15 minuter per dag
•Ca 15 veckor = 75 dagar
•Tid och tillfällen till repetition – var flexibel utifrån behov!
•Varje lek introduceras med ett tydligt syfte
•Numret på leken visar vilket område som övas
Utbildningsförvaltningen
Modellens fem delar
1.
2.
3.
4.
5.
lyssna på ljud
ord och meningar
första och sista ljudet i ord
fonem – analys och syntes
bokstäver
Utbildningsförvaltningen
Bornholm kartläggning
Utbildningsförvaltningen
Repetition i åk 1
•Befästa kunskaperna
•Chans att förbättra resultat
•Fånga upp elever med svårigheter →
ge tidiga insatser
Utbildningsförvaltningen
Utbildningsförvaltningen
Språklekarnas utformning
• Varje lek har ett tydligt syfte
• Varje kapitel har en egen färg
• Alla övningar i ett kapitel tränar ett speciellt område av
språklig medvetenhet
• I marginalen finns materialanvisningar
Utbildningsförvaltningen
Arbeta med innehållet genom
aktiv högläsning
Utbildningsförvaltningen
Aktiv högläsning - hur går det till?
•Förbered dig genom att ha läst texten innan.
•Håll en levande dialog med barnen hela tiden.
•Ställ frågor och samtala om texten.
•Håll öppet för kommentarer och frågor.
•Förklara svåra ord.
•Avsluta med att sammanfatta det ni har läst tillsammans.
Utbildningsförvaltningen
Högläsning är magiskt
Utbildningsförvaltningen
Vinster med aktiv högläsning
•Stärker begreppsbildning och utökar ordförrådet
•Ger omvärldsorientering och förståelse för andra
•Visar språkets komplexitet och variation
•Ger kunskap om hur berättelser är uppbyggda
•Övar koncentration och uppmärksamhet
•Lustfylld och spännande upplevelse i gemenskap med andra
Utbildningsförvaltningen
Elever med svårigheter
• Tidiga insatser oerhört viktigt
• Inget barn ska behöva misslyckas med sin läs- och
skrivinlärning
• Enskild träning parallellt
Utbildningsförvaltningen
Konsultativt stöd
Enhetschef Birgit Mikaelsson
[email protected]
Logoped Christina Gunnarsson Hellberg
[email protected]
Utbildningsförvaltningen