April 2015 - Brf Bällstavik

SEDAN
+
2006
BRF
BÄLLSTAVIK
Bromma
KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA
Bromma 29 mars 2015
BRF Bällstavik
Karlsbodavägen 40
168 67 Bromma
Härmed kallas medlemmarna i BRF Bällstavik till ordinarie föreningsstämma.
Tid: Torsdagen den 16 april 2015, klockan 19.
Plats: Brommavik Hotell, Karlsbodavägen 45, Bromma
Org. nummer 769612-4515
[email protected]
ballstavik.se
facebook.com/Ballstavik
Dagordning
1. Stämmans öppnande
2. Godkännande av dagordningen
3. Val av ordförande vid stämman
4. Anmälan av ordförandes val av protokollförare
5. Val av justeringsman tillika rösträknare
6. Fråga om stämman blivit i behörig ordning utlyst
7. Fastställande av röstlängd
8. Styrelsens årsredovisning
9. Revisorernas berättelse
10. Fastställande av resultat- och balansräkning
11. Beslut om resultatdisposition
12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
13. Arvode åt styrelsen och revisorer
14. Val av styrelseledamöter och suppleanter
15. Val av revisorer och suppleanter
16. Val av valberedning
17. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor enligt § 19*
18. Övriga frågor
19. Stämmans avslutande
§ 19 Brf Bällstaviks stadgar
Medlem som önskar visst ärende behandlat på ordinarie föreningsstämma skall skriftligen
anmäla ärendet till styrelsen senast före mars månads utgång för att ärendet skall kunna anges i
kallelsen.
Efter stämmans avslutande ges möjlighet till allmän diskussion samt frågor kring övriga ärenden.
Bromma i mars 2015
Styrelsen Brf Bällstavik
APRIL 2015
SEDAN
+
2006
BRF
BÄLLSTAVIK
Bromma
HÄRLIGA
VÅR
iga
t
k
i
v
å
v
t
r
ä
r
ä
H
!
n
e
g
n
i
n
e
r
ö
f
i
m
u
dat
APRIL
16 26
APRIL
Stämma
SPARA
KALLELSEN
På andra sidan
finns dagordningen
för stämman. Ta
med den.
DAGS ATT AVSLUTA...
Den 16 april samlas vi till stämma i Stockholms
finaste bostadsrättsförening för att avsluta 2014.
Välkommen till Brommavik Hotell, Karlsbodavägen 45, den 16 april klockan 19. Vi bjuder
såklart på fika.
Städda
g
...OCH GÖRA VÅRFINT
Vi samlas söndagen den 26 april klockan 10.00
mellan hus 40 och 42. När vi är klara blir det
naturligtvis traditionell korvfika. Under
städdagen kommer det finnas en container
uppställd vid hus 40. Där är du välkommen att
slänga brännbart material som INTE är
miljöfarligt.
STYRELSEN
INFORMATION FRÅN BRF BÄLLSTAVIK BROMMA APRIL
www.ballstavik.se [email protected] facebook.com/ballstavik