Årsredovisning föreningen

ÅRSREDO VISNING
för
Livsmedelsföreningen
Org.nr. 857201-0703
Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-O1-O1--2014-12-31.
Innehåll
-
-
-
-
-
förvaltningsberättelse
resultaträkning
balansräkning
ställda säkerheter och ansvarsförbindelser
tilläggsupplysningar
underskrifter
Sida
2
5
6
7
8
10
Livsmedelsföreningen
Org.nr. 857201-0703
FÖRVALTNIN GSBERÄTTE LSE
Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.
Verksamheten år 2014
År 2014 är det femtiofj ärde verksamhetsåret sedan föreningens tillkomst.
Syfte
LivsmedelsFöreningen är en intresseorganisation för personer verksamma inom, eller med anknytning till,
den svenska livsmedelsbranschen. Föreningen skall befordra utvecklingen inom svensk
livsmedelshantering och livsmedelsforskning. Genom att skapa mötesplatser för personer verksamma i
branschen, kan föreningen främja erfarenhetsutbytet mellan yrkesgrupper och kompetensområden.
Årsmöte
Ordinarie Årsmöte hölls den 16 maj på Spritmusem på Djurgården i Stockholm. Styrelsen har under året
haft följande sammansättning:
Ordförande:
Vice ordf:
Ledamöter:
Adjungerade:
Johan Ununger, Saltå Kvarn, Järna
Ingemar Gröön, Nordic Suger AlS, Köpenhamn
Richard Albin, Campbell Soup Sweden, Kristianstad
Anna Blticher, Linnéuniversitetet, Kalmar
Susanne Ekstedt, S1K, Göteborg
Anna-Karin Karlsson, Norrmej erier, Umeå
Mona Lauermann Orheden, Svensk Dagligvaruhandel, Stockholm
Eva Skoog, Unilever Danmark AlS, Kastrup
Ingela Stenson, United Minds, Stockholm
Lisa Rudin, LivsmedelsFöreningen, Stockholm (Verksamhetsledare)
Gunnar Lundgren, Qeep, Malmö (Skattmästare)
Annika Lindecrantz, Chefredaktör, Livsmedel i Fokus
Sammanträden
Styrelsen har förutom det konstituerande mötet haft 6 protokollförda sammanträden under
verksamhetsåret.
Årets Spanare
Lennart Bjurström på Macklean Strategiutveckling AB, utsågs till Årets Spanare 2014 för sin nominering
av Svenskt Kött i Sverige AB till mottagare av Livsmedelspriset.
Livsmedelspriset
Livsmedelspriset 2014 tilldelades organisationen Svenskt Kött med motiveringen:
På knappt tre år och med små resurser har organisationen Svenskt Kött i Sverige AB tack vare robust
relationsbyggande, strategisk smarthet och klarläggande kommunikation lyckats höja svenska
konsumenters medvetenhet om köttlc~’alitet och kvalitetskött. Man har dessutom gjort konsumenterna
medvetana om detfantastiskajobb som svenska djurbönder lägger nedpå att producera kött som visar
omsorg om både djur, miljö och människors hälsa. Som kronan på verket lyckades man med konststycket
att få den svenska unggrisen som huvudråvara på Bocuse d’Or Europe. För att ytterligare förbättra
själva produktkvaliteten fortsätter man nu med att utveckla en svensk marmoreringsstandard~~
Sida 2 av 10
Livsmedelsföreningen
Org.nr. 857201-0703
Livsmedelsdagarna 2014
Följande personer ingick i arbetsgruppen för LD 2014: Johan Ununger, Saltå Kvarn sammankallande,
samt Ingemar Gröön, Nordic Suger, Mona Lauermann Orheden, Svensk Dagligvaruhandel, Anna-Karin
Karlsson, Norrmejerier och Lisa Rudin, Livsmedelsföreningen. 350 personer deltog i årets
Livsmedelsdagar på Hotel Tylösand.
Temat för dagarna var tMagkänsla eller hjärnvilja”
Vadpåverkar oss när vi gör medvetna och omedvetna val? På Livsmedelsdagarna i Tylösand undersöker
vi vad som styr beslutsprocesser, vem vi lyssnar på och hur vi väger mellan förnuft och känsla eller
kanske använder både och. Du är varmt välkommen till tre spännande dagarfyllda av inspiration, ny
kunskap, god mat och golf Det är också ett perfekt til?fälle för dig att träffa utställare och kollegor i
branschen samt knyta nya kontakter som utvecklar dina affärer.
Miniutställning
Följande företag ställde ut i anslutning till Livsmedelsdagarna: AGA Gas, ALS Food & Pharmaceutical,
Anton Paar Nordic, BEWI, E.ON Gas, Livsmedelsverket, Maclean Stategiutveckling, SIK, SVEA Miljö &
Hygien, Swedac, Yara Praxair och ÅF Consult.
Livsmedelsgolf
Herax Food Solutions och MarLaw arrangerade årets Livsmedelsgolf som för första gången spelades på
Halmstad GK. Ted Fyke vann årets golftävling och får därmed en resa till Almenara Golf Resort i
Spanien. Totalt deltog 58 spelare.
Seminarier
Under året arrangerades följande seminarier: Mattrender 2014 i samarbete med Ingela Stenson på United
Minds, 11 mars i Stockholm, frukostseminarium om Findus storsatsning “Food Valley of Bjuv” under
Food Chain Nordic mässan i Malmö saint Matsvinn och datummärkning, 25 november i Stockholm i
samarbete med Livsmedelsverket och Norden i Fokus.
Mentorprogram
Ett ettårigt karriär- och mentorprogram med 4 deltagare/adepter har pågått under hela 2014.
Medlemmar
Medlemsantalet har under året minskat totalt med 32 personer (hälften så många som året innan), till 1 482
medlenMnar fördelade enligt följande: 1 351 ordinarie-, 47 senior- och 86 studerande medlemmar.
Livsmedel i Fokus
Tidningen utkom med nio nummer med följande teman: Certifiering & Livsmedelssäkerhet i nr 3, Jobba
med mat. Den TS-kontrollerade upplagan gick upp med 100 ex under 2014 till 3 800 ex. Under året
publicerades 42 platsannonser på tidningens hemsida.
Ekonomi
Även under 2014 redovisas ett negativt resultat. Detta är dock helt i linje med den ekonomiska planen för
2014 där grundbudgeten var en budget i balans men där styrelsen tog ett medvetet och nödvändigt beslut
att göra om befintlig hemsida trots att detta var ofinansierat. Det operativa resultatet är nästan exakt vad
detta kostade och som också var planen.
Sida 3 av 10
Livsmedelsföreningen
Org.nr. 857201-0703
För 2015 är en budget i balans lagd och förhoppningen ~r att resultatet skall bli ett litet överskott.
Glädjande under 2014 var att intäkterna ökade kraftigt mest på grund av bra Livsmedelsdagar och ökad
annonsförsäljning samtidigt som kostnaderna varit kontrollerade på en bra nivå och inga oförutsedda
kostnader har dykt upp.
För 2015 har vi lagt en budget som visar på ett litet överskott och som vi bedömer möjlig att uppnå. En
skattetvist är också en faktor som kan påverka. Med tanke på att möjligheterna att vinna detta mål ständigt
minskar har vi beslutat att som en försiktighetsåtgärd boka upp den förlust som kan uppstå i resultatet för
2014.
Detta innebär att den balanserade vinsten minskar med motsvarande belopp men att vi har ett mer
realistiskt värde på återstående tillgängligt kapital.
Resultatdisposition
Förslag till disposition av föreningens vinst
Till stämmans förfogande står
balanserad vinst
årets förlust
1 824 777
-694 958
i ny räkning överföres
1129 819
1129 819
Beträffande föreningens resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande
resultat- och balansräkningar med tillhörande ti11äggsupp1ysningar~
Sida 4 av 10
Livsmedelsföreningen
Org.nr. 85720 1-0703
RESULTATRÄKNING
2014-01-01
2014-12-31
2013-01-01
2013-12-31
7 555 880
159 810
7715690
6 981 237
203 547
7184784
-3 163 710
-1 968 474
-3 282 904
-2 909 834
-1 553 309
-3 421 379
-20 935
-21 055
-8436023
-7905577
-720 333
-720 793
26 399
-1 024
25 375
40 056
-l 774
38 282
Resultat efter finansiella poster
-694 958
-682 511
Årets resultat
-694 958
-682 51~~
Not
Rörelsens intäkter m.m.
Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter
Rörelsens kostnader
Direkta kostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Av- och nedskrivningar av materiella
anläggningstillgångar
1
2
Rörelseresultat
Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter
Räntekostnader
Sida5 avlO
Livsmedelsföreningen
Org.nr. 857201-0703
BALANSRÄKNING
2014-12-31
2013-12-31
91 397
91 397
50 557
50 557
91 397
50 557
Not
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer
3
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Aktuell skattefordran
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
243 267
0
65 644
178 133
487 044
347
14
42
204
609
636
933
327
730
626
Kassa och bank
1 688 026
2 075 501
Summa omsättningstillgångar
2 175 070
2 685 127
SUMMA TILLGÅNGAR
2266467
2735 68~~
Sida 6 av 10
Livsmedelsföreningen
Org.nr. 857201-0703
BALANSRÄKNING
2014-12-31
2013-12-31
1 824 777
-694 958
1129 819
2 507 288
-682 511
1 824 777
Not
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
4
Balanserad vinst eller förlust
Årets resultat
Summa eget kapital
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skatteskuld
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder
178
18
457
482
1136
271
384
927
066
648
269 102
0
151 403
490 402
910 907
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
2266467
2735684
150000
150000
150000
150000
POSTER INOM LINJEN
Ställda säkerheter
Panter och därmed jämförliga säkerheter
som har ställts för egna skulder och för
förpliktelser som redovisats som avsättningar
Hyresgaranti
Ansvarsförbindelser
Inga
Sida 7 av 10
Ing~~~
Livsmedelsföreningen
Org.nr. 85720 1-0703
TILLÄGGSUPPLYSNINGAR
ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR
Redovisningsprinciper
Tillämpade redovisningsprinciper överensstämmer med årsredovisningslagen samt uttalanden och
allmänna råd från Bokföringsnämnden. När allmänna råd från Bokföringsnämnden saknas har vägledning
hämtats från Redovisningsrådets rekommendationer och i tillämpliga fall från uttalanden av Far. När så är
fallet anges detta i särskild ordning nedan. Principerna är oförändrade jämfört med föregående år.
Värderingsprinciper m.in.
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.
Materiella anläggningstillgångar
Avskrivningar på materiella anläggningstillgångar har skett enligt plan med 20% på kvarvarande
inventariers anskaffningsvärde.
Fordringar
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.
UPPLYSNINGAR TILL ENSKILDA POSTER
Not 1
Ersättning till revisorer
2014
2013
24 995
24 995
23 625
23 625
Revideco AB
Revisionsuppdrag
Med revisionsuppdrag avses revisors arbete för den lagstadgade revisionen och med revisionsverksamhet
olika typer av kvalitetssäkringstjänster. Övriga tjänster är sådant som inte ingår i revisionsuppdrag,
revisionsverksamhet eller skatterådgivning.
Sida 8 av 10
Livsmedelsföreningen
Org.nr. 85720 1-0703
TILLÄGGSUPPLYSNINGAR
Not 2
Personal
2014
2013
Medelantal anställda
Medeltalet anställda, med fördelning på kvinnor och män har uppgått till
Medelantal anställda har varit
varav kvinnor
4,0
4,0
5,0
5,0
Löner, ersättningar in.in.
Löner, ersättningar, sociala kostnader och pensionskostnader har utgått med
följande belopp:
Löner och ersättningar
Pensionskostnader
Sociala kostnader
Summa
Not 3
2 078
358
762
3 199
Inventarier, verktyg och installationer
800
089
245
134
2 335
217
789
3 341
242
575
038
855
2014-12-3 1
2013-12-3 1
Ingående anskaffningsvärde
Inköp
320 663
61 775
320 663
0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
382 438
320 663
Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
-270 106
-20 935
-249 051
-21 055
Utgående ackumulerade avskrivningar
-291 041
-270 106
91 397
50 557
Utgående redovisat värde
Avskrivningar enligt plan beräknas på en nyttjandeperiod av 5 år.
Not 4
Eget kapital
Balanserat
Årets
resultat resultat
3117947 -610660
2507287 -682511
1824777 -694958
Egetkapital2ol2-12-31
Egetkapital2ol3-12-31
Egetkapital20l4-12-31
Sida 9 av 10
Summa eget
kapital
2507287
1824777 /
1 l2981~
Livsmedelsföreningen
Org.nr. 857201-0703
TILLÄGGSUPPLYSNINGAR
Rickard
/
/
~ ~
Anna BlUcher
Ingemar Gröön
Eva Skoog~
Susanne Ekstedt
har lämnats den
c~
2015.
revisor
Sida 10 av 10
~~ona Lauennann Orheden
1
.
4LLWc1LJt~
a-Karin Karlsson
REVI DECO
Revision Redovisning. Rådgivning
REVISION S BERÄTTELSE
Till föreningsstämman i Livsmedelsföreningen, org.nr 857201-0703
Rapport om årsredovisningen
Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Livsmedelsföreningen för år 2014.
Styrelsens ansvar för årsredovisningen
Det är styrelsen som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild
enligt årsredovisningslagen och för den interna kontroll som styrelsen bedömer är nödvändig för att
upprätta en årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på
oegentligheter eller på fel.
Revisorns ansvar
Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen på grundval av min revision. Jag har utfört
revisionen enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa
standarder kräver att jag följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå
rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter.
En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan
information i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att
bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på
oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna
kontrollen som är relevanta för hur föreningen upprättar årsredovisningen för att ge en rättvisande
bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till
omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i föreningens interna
kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de
redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens uppskattningar i
redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen.
Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina
uttalanden
Uttalanden
Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger
en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av föreningens finansiella ställning per den 31
december 2014 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen.
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.
high
REVIDEC•
Revision• Redovisning. Rådgivning
Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar samt stadgar
Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en revision av styrelsens förvaltning för
Livsmedelsföreningen för år 2014.
Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen.
Revisorns ansvar
Mitt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala mig om förvaltningen på grundval av min revision. Jag
har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige.
Som underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag utöver min revision av årsredovisningen
granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon
styrelseledamot har företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till försummelse som kan föranleda
ersättningsskyldighet.
Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mitt
uttalande.
Uttalande
Jag tillstyrker att föreningsstämman beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
Stockholm
y Nil
Auktori -rad revisor