Vi har läst

Vi har läst
Hur många plommon
ryms i Majas mage?
Britta Olofsson
Britta Olofsson har skrivit en bok full med konkreta exempel på hur matematiken kan synliggöras i förskolan samtidigt som det ska vara
både meningsfullt och lustfyllt för barnen.
Författaren utgår från förskolans läroplan och
de många praktiska övningarna varvas med
mer teoretiska, förklarande avsnitt. I exemplen
använder barnen alltfler matematiska begrepp,
de vidgar sin förståelse av dessa och utvecklas genom utmanande uppgifter, lekar och
samtal, både inne och ute. Exemplen är också
sådana att en lärare direkt kan pröva dem i sin
egen undervisningsvardag i såväl förskola som
förskoleklass.
Lärarförbundets förlag
ISBN 978-91-9790-236-6
Verklighetens kvadratrötter
Vad den där matematiken
faktiskt används till
Marcus Näslund
Om man uppfattar matematik som tråkig beror
det på missuppfattningar om vad ämnet handlar om och framför allt hur det lärs ut, menar
Marcus Näslund. Ofta saknas den, för eleverna
nödvändiga, motiverande kopplingen till verkligheten och det är detta som författaren vill
råda bot på genom sin bok. I olika kapitel visar
han på matematikens betydelse för både samhälle och individ. Vi får läsa om matematikens
roll för medicin och vård, datorspel och animerade filmer, sport och spel, GPS och rymdforskning, statistik, arkitektur och mycket
annat. Boken riktar sig främst till gymnasieelever och matematiklärare. Samtidigt krävs
inga förkunskaper så vem som helst som är nyfiken på matematikens roll i samhället kan ha
glädje av Verklighetens kvadratrötter.
Books on Demand GmbH
ISBN 978-91-7463-034-3
58
Nämnaren nr 1 • 2013
Att lära in matematik ute 2
Kajsa Molander, Mia Bucht,
Robert Lättman-Masch & Mats Wejdmark
Författarna arbetar på naturskolor runt om i
Sverige och ger i boken exempel på hur lärare
kan komplettera sin matematikundervisning
genom att arbeta med matematik ute. I boken
finns över hundra övningar där eleverna bland
annat gör snöhjul, lägger mönster med naturföremål, skapar pinngeometri, mäter höjden på
ett träd, tillverkar svampdiagram, har ”stenkoll” och löser problem vid en ek. Med hjälp
av uteaktiviteterna får eleverna möjlighet att
använda sina matematikkunskaper i ett nytt
sammanhang. Alla övningar är anpassade till
Lgr 11 och sorterade i kapitel efter det centrala
innehållet. Boken vänder sig först och främst
till de som är intresserade av utomhuspedagogik. Övningarna passar elever i årskurs F–9.
Outdoor Teaching Förlag AB
ISBN 978-91-979600-3-8
TIMSS 2011 – Svenska grundskoleelevers
kunskaper i matematik och naturvetenskap i
ett internationellt perspektiv
Skolverket
Sverige deltar i internationella studier bland
annat för att vi ska få en bild av vårt svenska
skolsystem i förhållande till andra länders system. Studierna ger oss också möjlighet att följa
utvecklingen över tid inom de områden som
undersöks.
Rapporten fokuserar Sveriges resultat från
den studie som genomfördes 2011. Avseende
matematikkunskaper visar eleverna i årskurs 4
ett lägre resultat jämfört med genomsnittet
för EU/OECD-länderna. Elever i Finland och
Danmark presterar bättre än elever i Sverige.
Resultaten för svenska elever i årskurs 8 har
försämrats markant sett över hela perioden
1995 till 2011, även om försämringstakten har
avtagit efter 2003.
Analysen visar också att svenska elever lär
sig mindre mellan årskurs 4 och 8 än elever i
andra länder.
Skolverket
Best nr: 12:1308
Nämnaren nr 1 • 2013
59
Hva er matematikk?
Lisa Lorentzen
Hva er matematikk är en bok som trots det lilla
formatet, 136 sidor, är imponerande både vad
gäller djup och bredd.
Lisa Lorentzen är professor vid Norges teknisk-naturvetenskaplige universitet (NTNU)
i Trondheim. Hon tar med läsarna på en resa
in i matematikens värld, där de får ta del av väl
valda konkreta exempel på vad matematik som
ämne och mänsklig verksamhet enligt henne
egentligen är. Texten är lättläst och behandlar ett antal väsentliga aspekter som matematik som tal, en del av världen, struktur, sanning och en konstnärlig verksamhet med stora
skönhetsvärden.
Konkreta matematiska exempel levandegör framställningen, som upptäckten av irrationella tal, försöken att bevisa satser angående
primtal, sannolikhetsproblem, animationer,
tapetmönster, mosaikläggning, kartritning och
nätverk med mera. Även mer övergripande
frågor behandlas, t ex innebörden av matematisk sanning, skönheten i matematiken, oändlighetsbegreppet och matematiska modellers
relation till verkligheten. Den lätta essäliknande stilen är ibland kompletterad med ett
mer matematiskt formspråk.
Universitetsforlaget
ISBN 9788215020426
Assessment for learning: a case study in mathematics education
Andreia Balan
Andreia Balan har i sin avhandling genomfört
en interventionsstudie för att undersöka vilken
effekt en medveten förändring av matematikundervisningen kan ha på elevernas studieresultat. Hon jämförde två gymnasieklasser som
resultatmässigt låg på samma nivå före genomförandet. I den ena klassen förändrades undervisningen genom att:
◊
mål och kriterier gjordes tydliga för
eleverna
◊
aktiviteter i undervisningen organiserades
så att både läraren och eleven såg vilket
kunnande eleven hade
◊
framåtsyftande respons gavs
60
Nämnaren nr 1 • 2013
◊
eleverna användes som resurser för varandra
i form av exempelvis kamratbedömning
◊
eleverna själva blev ägare till sin
lärandeprocess.
De fem punkterna handlar om elevernas delaktighet och tar sin utgångspunkt i aktuella forskningsresultat. Balan betonar att alla fem behövs
och att de samverkar. Hennes resultat visar att
eleverna i klassen där undervisningen förändrades både har höjt sina resultat påtagligt jämfört med kontrollgruppen och att de även är
mer positiva till matematik. Bäst lyckades de
som hade det svårast innan studien inleddes.
Malmö Högskola
ISBN: 978-91-86295-33-2