Ladda ner - Gleerups

Juridik
2015
JURIDIK OCH HANDELSRÄTT
Svensk avtalsrätt
Stefan Zetterström
140 s, 2014
Nyhet
Den här boken ger en bred inblick i den allmänna avtalsrätten, med praktiska exempel och hänvisningar till rättsfall. Läsaren får god kännedom
om hur avtal kommer till stånd i olika sammanhang. Boken innehåller
dessutom redogörelser för olika mellanmanssituationer samt avtals och
andra rättshandlingars ogiltighet. Andra delar som läsaren får bekanta
sig med är principer och metoder för avtalstolkning och ett avsnitt om
avtalsbrott.
Boken är främst avsedd för grundutbildningar i avtalsrätt men kan även
med fördel användas av praktiker som vill få en strukturerad redogörelse
för den allmänna avtalsrätten och dess närliggande frågor.
Svensk avtalsrätt Ny upplaga
Grundläggande immaterialrätt
Ulf Maunsbach, Ulrika Wennersten
272 s, 3:e uppl, 2014
Nyhet
Boken ger en introduktion till immaterial­
rätten och behandlar de fyra centrala
immaterialrättsliga områdena; upphovsrätt,
varumärkesrätt, mönsterrätt och patenträtt
samt immaterialrättens sanktionssystem.
Denna tredje upplaga är uppdaterad med
bl a ett stort antal nya avgöranden från
EU-domstolen samt nya faktarutor.
Grundläggande immaterialrätt
40648256 40687326
289:-
179:-
Övningsbok för handelsrättslig
fortsättningskurs
Håkan Hallbäck
148 s, 2014
Ett bra hjälpmedel vid inläsning av juridiska
ämnesområden är att ge sig i kast med konkreta rättsliga problemställningar. Den här
boken innehåller övningsfrågor med svarsförslag till ämnesområdena associationsrätt,
obestånd/konkurs, sakrätt, fordringsrätt och
förmögenhetsbrott. En hel del av frågeställningarna är typsituationer som hämtats från
författarens arbete som affärsjurist.
Övningsbok för
handelsrättslig fortsättningskurs
40687289165:-
Mervärdesskatt i teori och tillämpning
Oskar Henkow
128 s, 2:a uppl, 2013
Marknadsrättens grunder
Peter Gerhard
176 s, 3:e uppl, 2013
Boken ger en introduktion till ämnet och
förklarar mervärdesskatten i sitt sammanhang. Här anges de viktigaste rättsreglerna
och rättsfallen inom området och genom
praktiska exempel förklaras särskilt svåra
områden. Därmed fungerar boken som en
utgångspunkt för fördjupade studier. I andra
upplagan har lagändringar och nya rättsfall
beaktats.
Boken ger en översikt över hela marknads­
rätten och behandlar både marknads­­förings­
lagen och konkurrenslagen. Den går även
igenom ett stort antal specialförfattningar
som knyter an till marknadsrätten, såsom
regler om prisinformation, elektronisk handel,
personuppgifter, diskriminering, TV- och
radioreklam m m.
Mervärdesskatt i teori och tillämpning 40678591143:-
Marknadsrättens grunder 40684325224:-
Litteratur inom juridik
Gleerups är en etablerad och ständigt växande aktör inom ut­­givning för högskola och universitet.
Våra författare är verksamma universitetslärare och alla kursböcker har forskningsanknytning.
Juridik är ett av våra nyaste utgivningsområden. I denna folder hittar du ett urval av aktuell kurslitteratur och på gleerups.se finns ännu fler titlar inom området. Där kan du även titta på smakprov
eller beställa utvärderingsexemplar.
Metaforerna, rätten och det digitala
Stefan Larsson
200 s, 2015
Nyhet
Denna bok handlar om hur vi förstår – och reglerar – teknikrelaterad
samhällsförändring genom att beskriva hur vi genom metaforer tenderar
att värdera det nya genom det redan befintliga och etablerade. Språk och
begrepp är en nyckel till dels hur vi förstår och gör teknik och digitala
fenomen relevanta genom att binda dem till redan bekanta koncept och
tankestrukturer, dels hur vi reglerar och bedömer den från ett juridiskt
perspektiv. Rätten i sig, i all sin abstraktion, är starkt beroende av hur
koncept konstrueras och metaforer används.
Den här boken finns även att köpa som e-bok med ISBN 9789140690289
via nätbokhandeln.
Metaforerna, rätten och det digitala
Juridik i professionellt lärarskap
Marco Nilsson
164 s, 2:a uppl, 2013
Skyldigheter och ansvar –
för hälso- och sjukvårdspersonal
Ewa Axelsson
192 s, 2013
Regelverket som ska säkerställa patientsäkerhet är stort och komplext. Mängden
bindande föreskrifter, allmänna råd, lokala
föreskrifter och vårdgivares egna riktlinjer
gör systemet svårt att överblicka. I den här
boken beskrivs och illustreras grundläggande
skyldigheter i lag och rätt och andra föreskrifter med autentiska fall. Boken beskriver
även de viktigaste aktörerna som utför extern kontroll, och inkluderar nu
även Inspektionen för vård och omsorg som sedan 1 juni 2013 har tagit
över en del ansvarsområden från Socialstyrelsen.
Skyldigheter och ansvar 40681294
40690272229:-
242:-
Den här boken handlar om lagar och
värderingar i svenska skolor, fritidshem och
förskolor. Den sammanfattar den lagliga
grund som reglerar lärares arbete och
innehåller både hänvisningar till lagtexter och
exempel från vardagen i skolan. Boken
behandlar flera områden och resonerar även
kring det multikulturella samhällets betydelse
för skolan, hur skolpersonal kan handskas
med mobbning och rasism, samt diskuterar innehållet i den demokratiska
värdegrunden.
Juridik i professionellt lärarskap 40685971
184:-
Juridik för socialt arbete
E Eneroth (red.), Å Alfvengren, T Bäckman, T Fridström Montoya, P Leviner,
A-S Lind, A-C Petersson Hjelm
256 s, 2:a uppl, 2014
Ny upplaga
Socialtjänstens uppdrag är att främja människors ekonomiska och sociala
trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och aktiva deltagande i samhället. Inom
socialtjänstens område är det viktigt att vara förtrogen med de lagar som
reglerar socialtjänsten, och att kunna använda juridiska kunskaper som
verktyg i sitt arbete. Den här boken är en introduktion till juridik i socialt
arbete för blivande socionomer, men även för andra med intresse för socialtjänstens arbete. Syftet med boken är att bidra med kunskap om de formella
och materiella rättssäkerhetskrav som lagarna ställer vid beslutsfattande.
Elisabeth Eneroth (red.)
­
­
­
m
l
e
r
a
Juridik för socialt arbete
a
m
m
i
t
n
d
JURIDIK INOM SOCIALT ARBETE
g
;
­
­
e
2
UPPL.
Elisabeth Eneroth (red.)
2 UPPL.
Åsa Alfvengren, Therese Bäckman,
Elisabeth Eneroth, Therése Fridström Montoya,
Pernilla Leviner, Anna­Sara Lind
& Ann­Christine Petersson Hjelm
Juridik för
socialt arbete
Nyhet
Juridik för socialt arbete
Socialförsäkringsrätt
Elisabeth Arvidsson
ca 160 s, 2015
40678263
Nyhet
En viktig del av vårt välfärdssystem är
möjlighet till ekonomisk trygghet samt
stöd och hjälp vid sjukdom, skador
och funktionsnedsättning. Det statliga
socialförsäkringssystemet finns i socialförsäkringsbalken som trädde i kraft 2011 och
ersatte ett 30-tal lagar. Syftet med denna
bok är att belysa socialförsäkringsbalkens
regler kring tillhörighet till socialförsäkringen.
Socialförsäkringsrätt
Nyhet
40688200 P 175:-
På saklig grund –
utredningsarbete inom socialtjänsten
Bo Edvardsson, Lotta Vahlne Westerhäll
264 s, 2014
Den här boken är inriktad på grunder vid
utredningsarbete inom socialtjänsten, såsom
begrepp och principer i utredningsarbetet
samt frågor om logik och källkritik. Här
diskuteras olika arbetssätt och vikten av
saklighetskrav för uppgifter som behandlas i
utredningen poängteras. Boken riktar sig
såväl till studenter som yrkesverksamma.
På saklig grund –
utredningsarbete inom socialtjänsten
40683304279:-
271:-
Rätt till bistånd i äldreomsorg
Maria Wolmesjö (red.), Annika Staaf (red.)
228 s, 2014
Boken lyfter fram skilda perspektiv på
såväl rätten till bistånd för äldre som själva
biståndshandläggningen. Här behandlas
rollen som biståndshandläggare, relevant
lagstiftning och formella förutsättningar för
handläggningsprocessen och tanken är att
boken ska kunna vara en hjälp i det dagliga
biståndsarbetet.
Rätt till bistånd i äldreomsorg
Ny upplaga
40685698239:-
Hyresjuridik för socionomer
Mona Olshed
144 s, 2:a uppl, 2015
Boendefrågor är centrala i det sociala arbetet. Socialarbetare möter t ex personer som
hotas av vräkning eller som inte lyckas ta sig
in på bostadsmarknaden på grund av strukturella hinder eller diskriminering. För att
kunna stödja dessa människor på rätt sätt är
grundläggande kunskaper om rättsreglerna
som rör boende viktiga.
Hyresjuridik för socionomer
40688064185:-
Tre decennier med socialtjänstlagen
Ulla Pettersson (red.)
148 s, 2014
Nyhet
I Tre decennier med socialtjänstlagen beskrivs den utveckling
som skett inom socialtjänstens samtliga delområden under de drygt
trettio år som socialtjänstlagen varit i kraft. Det handlar om det
ekonomiska biståndet, den sociala barnavården, missbrukar­vården,
äldreomsorgen, insatser för personer med psykiska funktionsnedsättningar samt socialtjänstens medverkan i samhällsplaneringen.
Boken vänder sig till studerande i socialt arbete och angränsande
områden men även till yrkesverksamma och andra intresserade av välfärdsfrågor och samhällsförändringar i allmänhet.
Tre decennier med socialtjänstlagen
Nyhet
Barnperspektiv i socialtjänstens arbete
Ann-Christin Cederborg (red.)
168 s, 2014
Boken beskriver hur ett barnperspektiv kan
både utveckla och förbättra socialt arbete.
Den behandlar bl a FN:s konvention om
barnets rättigheter, barn och unga som
migrerar till Sverige, barn och unga som
begår brott och språkets betydelse i
barnavårdsutredningar. Boken innehåller
även en intervjuguide.
Barnperspektiv i socialtjänstens arbete
40685667187:-
Ställföreträdarskap i vård och omsorg
Linus Broström (red.),
Mats Johansson (red.)
180 s, 2012
Respekt för individens självbestämmanderätt
är idag en ledstjärna inom vård och omsorg.
Samtidigt är många människors förmåga att
fatta beslut nedsatt. Denna bok tar ett samlat grepp om ställföreträdarproblematiken ur
ett etiskt och juridiskt perspektiv. Den illustrerar också ställföreträdarskapets många
sidor genom ett antal nedslag inom olika
områden, som barnsjukvården, äldreomsorgen och psykiatrin.
Ställföreträdarskap i vård och omsorg
40677822198:-
Nyhet
40687449169:-
Utredningsarbete i den sociala
barnavården
Lina Ponnert (red.)
184 s, 2015
Socialtjänsten ansvarar för att socialt utsatta
barn och unga får rätt stöd och skydd. En
stor del av den sociala barnavårdens arbete
består därmed av att bedöma behov av
insatser samt följa upp beslutade åtgärder,
vilket sker genom utredningsarbete. Boken
går bl a igenom de formella regler som
omger arbetet och beskriver vad det innebär
att utreda barns behov och föräldrars förmåga.
Utredningsarbete i den sociala barnavården 40687319 198:-
Den svenska medlingsmodellen –
till nytta för brottsoffret?
Maritha Jacobsson, Lottie Wahlin,
Tommy Andersson
140 s, 2013
Medling vid brott är en form av konfliktlösning där brottsoffer och gärningsman träffas
tillsammans med en opartisk tredje person,
medlaren, för att tala om brottshändelsen
och dess konsekvenser. I den här boken
beskriver författarna den svenska medlingsmodellen samtidigt som de problematiserar
en del av de frågetecken som finns vid medling av brott, med ett särskilt
fokus på nyttan för brottsoffret.
Den svenska medlingsmodellen
40683311164:-
400722
Kontakta oss gärna!
Vill du veta mer om någon bok eller
beställa utvärderingsexemplar?
Vill du diskutera någonting inom området,
eller har du själv en bokidé?
Gleerups Kundservice
Telefon: 040-20 98 10
E-post: [email protected]
Carin Laurin
Projektledare juridik och handelsrätt
Telefon: 040-20 98 35
E-post: [email protected]
Titta på smakprov
av böckerna, beställ
utvärderingsexemplar
och anmäl dig till
vårt nyhetsbrev på
gleerups.se
Alla priser är exkl. moms och gäller t o m 31 oktober 2015.
P = preliminärt pris. Vi hänvisar privatpersoner till våra återförsäljare.