0203 Yttrande över detaljplan för område vid

YTTRANDE
1 (2)
2015-08-18
Tekniska nämnden
Kommunstyrelsen
Dnr Ten 2013/126 Ert dnr: Kst 2012/261
Yttrande över detaljplan för område vid Skarprättarvägen, del av
fastigheten Kallhäll 9:1
Bebyggelseområden (s.3-4)
Planerad bebyggelse
När detaljplanen var i samrådsskedet fick tekniska nämnden inte gehör för
synpunkten att bergskärning och stängsel borde ligga inom den privata fastigheten.
Nämnden har inte ändrat uppfattning i frågan då det inte finns något allmänintresse i
att kommunen ska vara ägare till stängsel eller bergsskärning.
Gator och trafik (s.4-5)
Gång, cykel- och mopedtrafik
Den nya fastighetsgränsen ser ut att ligga dikt an den befintliga gång- och
cykelvägens (gc-vägens) beläggningskant. Fastighetsgränsen bör helst ligga ca 1 m
ifrån beläggningskant då gc-vägens belysning finns på denna sida. Andra alternativ
är att exploatören bekostar en justering av gc-vägens läge något söderut eller byter
sida på belysningen. Bygg- och miljöförvaltningen (förvaltningen) förordar en
justering av fastighetsgränsen.
Det är fördelaktigt om en fasning av fastigheten införs vid gc-vägens mynning mot
Skarprättarvägen. Det ger kommunen rådighet över sikttriangeln och ur ett trafiksäkerhetsperspektiv är det viktigt att sikten är god där en gc-väg korsar en bilväg. En
ursparning i hörnet på fastigheten motsvarande delen med prickmark vore tillräckligt,
sikttriangeln blir då ca 10x10 m. En ytterligare fördel med föreslagen fasning är att
den befintliga fjärrvärmeledningen då helt hamnar på kommunal mark.
Teknisk försörjning (s.5-6)
Värme
Fjärrvärmeledningen som löper parallellt med Skarpsrättarvägen ser ut att ligga
ungefär mitt under den tilltänkta fastighetsgränsen. Det vore lämpligare att
fjärrvärmestråket ligger helt och hållet inom kommunal mark med viss marginal till
fastighetsgränsen.
Yttrande över detaljplan för område vid Skarprättarvägen, del av fastigheten Kallhäll 9:1
Bygg- och miljöförvaltningen
Avd. Kvalitet & verksamhetsstöd
Johan Malm, Nämndsekreterare/utredare
Telefon: 08-580 289 63 (direkt)
Fax: 08-580 193 17
Besöksadress: Riddarplatsen 5
Postadress: 177 80 JÄRFÄLLA
Telefon växel: 08-580 285 00
E-post: Webbplats: www.jarfalla.se
Organisationsnummer: 212000-0043 Postgiro: 30918-7 Bankgiro: 239-2082
2015-08-18
Kopia till:
Akten
Kommunstyrelsen
2 (2)