CAD konstruktör, LIA 1 - Yrkeshögskolan Kungsbacka

.
Handledning
Lärande i Arbete
CAD H4V6
LIA 1
Lars-Ivar Fredberg
Huvudlärare
Cad-konstruktör produktutveckling/design
0737-530305
[email protected]
Melker Gårdewall
Utbildningsledare
0300-83 33 25
[email protected]
1
.
2
.
Yrkeshögskola (Yh)
Våra Yh-utbildningar är framtagna i nära samarbete med arbetslivet. Representanter från företag
och organisationer sitter med i utbildningarnas ledningsgrupper och bidrar till att forma varje
utbildning. Det är arbetsmarknadens behov som styr utbildningarnas upplägg och innehåll. Yhutbildningarna kan vara från ett halvt år upp till dryga två år. Den studerande får en kvalificerad
yrkeshögskoleexamen om utbildningen omfattar minst 400 yrkeshögskolepoäng (Yhp), vilket
omfattar heltidsstudier på två år.
Lärande i arbete (LIA)
En del av utbildningen ska genomföras på en arbetsplats s.k. Lärande i arbete. LIA ska förbereda
den studerande för yrkesrollen och öka förutsättningarna för en anställning efter avslutad
utbildning.
LIA-perioderna kan variera i antal och omfattning beroende på hur utbildningen är organiserad
men bör alltid motsvara 40 arbetstimmar/vecka.
Handledaren
Som handledare är du en viktig nyckelperson för den studerande, arbetsplatsen och
utbildningsanordnaren. Du är inte bara den studerandes stöd utan bidrar även till att arbetsplatsen
och branschen kan få en ny kunnig medarbetare.
Handledaren ser till:
 att den studerande får uppgifter som motsvarar kursmålen
 att den studerande deltar i arbetet och är med i exempelvis ett arbetslag,
projekt eller annan del av verksamheten
 att den studerande får stöd och råd i förhållande till sina behov och mål
Den studerande förutsätts följa arbetsplatsens arbetstider, rutiner och arbetssätt.
LIA-besök och bedömning
Under LIA-perioden genomförs ett besök på arbetsplatsen där utbildningsanordnaren,
handledaren och den studerande diskuterar hur det fungerar.
LIA-perioden avslutas med att handledaren tillsammans med den studerande gör en bedömning
av den studerandes arbetsinsats och genomförande. (bilaga 1).
Kursmål och kurser för LIA 1 i CAD-konstruktör produktutveckling/design
Lärande i arbete 1 (35 Yhp)
Kursens mål är att den studerande under handledning ska kunna tillgodogöra sig ny kunskap samt
öva och utveckla sin förmåga att tillämpa de kunskaper inom CAD-system som han eller hon
tillgodogjort sig under utbildningen. Kursen ska även ge den studerande ökad förståelse för den
yrkesroll utbildningen syftar till samt erfarenheter och motivation för fortsatt utbildning.
Dessutom ska den ge den studerande kunskap om den variation av produkter och problemställningar som olika företag arbetar med.
Efter kursen ska den studerande;
• kunna konkretisera problemställningar samt använda och utveckla de kunskaper i CAD-system
som den studerande tillägnat sig inom den skolförlagda utbildningen
• ha kännedom om branschen
• kunna följa och medverka i en eller flera produktutvecklingsprocesser
• ha kunskap om den variation av produkter och problemställningar som olika företag arbetar med
• ha kunskap om den yrkesroll utbildningen syftar till samt ha erfarenhet av arbetsuppgifter inom
området
• ha motivation och erfarenhet som förberedelse för fortsatt utbildning
• ha tillägnat sig erfarenheter av att delta i pågående projekt samt kunna redovisa vilka
projektmetoder företaget använder.
3
.
Kurser som den studerande har läst före respektive LIA
Kurser
*CAD-system
*Kundhantering och kommunikation
*Digitala verktyg
Fordonskunskap för CAD-konstruktörer
Industridesign
*Matematik konstruktion
*Mekanik och hållfasthetslära för CADkonstruktörer
*Projektmetodik
Verkstadsteknik för CAD-konstruktörer
Produktionsteknik för CAD-konstruktörer
PDM-system
Konstruktionsteknik
*LIA 1
45
15
5
LIA 2
15
LIA3
15
15
20
10
20
20
10
15
30
5
30
*CAD-system (75 Yhp)
Kursen ska ge kunskaper om datorstödd design och konstruktion (CAD) samt hantering av CADsystem. Kursen ska ge färdigheter i 3D-modellering genom verklighetstrogna geometrier och
övningar. Den studerande ska med hjälp av avancerade CAD-system, exempelvis Catia V5,
kunna skapa ritningar och 3D-underlag. Särskild vikt läggs vid solidmodellering och komplexa ytor
och att den enskilde konstruktören snabbt och lätt skall kunna verifiera och optimera sin egen
design innan en full beräkningsloop körs. Parametrisering i Catia V5 (och andra CAD-system) är
också centralt i kursen. Kursen ger certifiering i de olika CAD-systemen.
*Digitala verktyg (5 Yhp)
Kursen ger fördjupade kunskaper och färdigheter i att hantera standardprogram för administrativa
tillämpningar såsom ord- och textbehandling, kalkylering, databashantering och presentation.
Kursen ska ge grundläggande kunskaper i datorns operativsystem. Kursen ger dessutom
deltagaren inblick i hur man arbetar med datorer kopplade i nätverk och nätets principiella
uppbyggnad samt hur man organiserar sina dokument och filer. Kursen ska ge deltagaren goda
kunskaper för att arbeta självständigt med program och datorutrustning enligt ovan.
Examensarbete (10 Yhp)
Den studerande ska genomföra ett problemformulerat och avgränsat examensarbete. Innehållet
bör motsvara de arbetsuppgifter som kan bli aktuella efter slutförd utbildning. Projektarbetet ska
ge de studerande möjlighet att fördjupa, bredda och tillämpa sina kunskaper samtidigt som de
måste ta ansvar för uppgiften. Den studerande ska även kunna hantera förändringar i
avgränsningar och tidsplaner.
Fordonskunskap för CAD-konstruktörer (15 Yhp)
Kursen ger grundläggande kunskaper om motor, kraftöverföring, chassi och bromsar,
systemelektronik, el och elektronik, kaross och komfort. Kursen ger vidare en bred insikt i
alternativa lösningar för omvandling av primärenergi till transportarbete i vägfordon. Fokus ligger
på fordon som använder elhybridlösningar för energiomvandlingen ombord.
Industridesign (20 Yhp)
Kursens övergripande mål är att ge kunskaper inom industridesign samt färg och form som de
studerande kan använda i sin CAD-konstruktörsroll. I kursen genomförs ett projekt i industridesign.
Med designprocessen som utgångspunkt ingår föreläsningar om och övningar i skissteknik och
modellarbete, formgivning och färgsättning, typografi och grafisk design, dokumentation,
presentationstekniker och industridesignerns arbete från idé till färdig produkt.
4
.
Konstruktionsteknik (30 Yhp)
En grundläggande del är området ritteknik där kursen ska ge kompetens att tolka och utforma
ritningar enligt vedertagen standard. En annan del utgör allmänbildning inom maskinområdet.
Här kommer våra vanligaste maskinelement in tillsammans med olika delar från
energiteknikområdet. Detta sker bland annat genom olika konstruktionsuppgifter där teori blandas
med aktiv problemlösning. Vidare ska den studerande tillämpa och fördjupa kunskaperna från
tidigare kurser genom t ex dimensionering av förband, materialval eller framställning av CADmodeller och ritningar. Uppgifterna löses enskilt eller i olika projektgrupper och ska redovisas på
ett ingenjörsmässigt sätt.
*Kundhantering och kommunikation (15 Yhp)
Kursen ger de studerande verktyg och kunskap om praktisk kommunikation på ett kundvårdande,
serviceinriktat sätt. Kursen ger också kunskaper om skapande av långvariga och lönsamma
kundrelationer, hantering av försäljningsprocesser samt inställning och attityder till kundprocesser.
*Matematik konstruktion (10 Yhp)
Kursen ska ge de kunskaper i matematik som krävs för att kunna förstå och tillgodogöra sig övriga
kursmoment i utbildningen. Fokus ligger på tekniskt tillämpad matematik som är direkt användbar
vid aktuella beräkningar inom kurserna mekanik och hållfasthetslära samt konstruktionsteknik.
Kursen ska öka den studerandes förmåga till självständig problemlösning.
*Mekanik och hållfasthetslära för CAD-konstruktörer (40 Yhp)
Kursen ska ge grundläggande kunskaper inom mekanik och hållfasthetslära. Målet är att den
studerande skall kunna tillämpa jämviktsbegreppet för plana kraftsystem samt utföra hållfasthetsberäkningar för enkla statiskt bestämda hållfasthetsproblem. Kursen ger färdigheter i att tillämpa
ovanstående kunskaper i optimeringsverktyg i CAD (CAE).
PDM-system (5 Yhp)
Den studerande lär sig arbeta med produktdatabaser som t.ex. TeamCenter som effektiviserar
hanteringen av dokument och sammanställningar, parter och ritningar av olika CAD-format. Den
studerande lär sig att leverera komplexa produkter på marknaden samtidigt som produktiviteten
maximeras och den globala driften effektiviseras.
Produktionsteknik för CAD-konstruktörer (30 Yhp)
Kursens syfte är att ge CAD-konstruktören en inblick i för branschen förekommande
konstruktionsmaterial och tillverkningsalternativ, samt ge en ökad förståelse för de
produktionstekniska problem som kan uppkomma t.ex. vid produktutveckling av verktyg för
plastformning. Kursen skall utifrån CAD-konstruktörens perspektiv påvisa vilken betydelse
produktutformning, val av material och tillverkningsmetod, måttsättning och toleranssättning, har
för produkters tillverkningskostnad och kvalitet. Kursen tar även upp grunderna i kalkylering.
*Projektmetodik (10 Yhp)
Kursen behandlar planering, ledning och genomförande av projekt. Kursen ger kunskaper i att
arbeta i projektform, upprättandet av projektbeskrivningar, projektplaner, delrapporter och
slutrapporter. Vidare ska den studerande känna till hur kundens krav, de ekonomiska realiteterna
och tidsbegränsning kan påverka projektet samt känna till hur ett effektivt arbetslag byggs upp och
hur olika roller skapas inom gruppen och hur teamet går igenom olika utvecklingsfaser. Ett mindre
projektarbete genomförs och kvalitetssäkras i samarbete med andra kurser i utbildningen.
Verkstadsteknik för CAD-konstruktörer (15 Yhp)
Kursen huvudsyfte är att den blivande CAD-konstruktören ska få ökad förståelse för konstruktions
och produktionstekniska problem inom tillverkning i verkstadsmiljö och att sedan kunna relatera
kunskaperna till skapande av modeller i 3D-miljö. Kursen är skolförlagd och skall också ge
grundläggande färdigheter i skärande bearbetning, manuell metallbågsvetsning, plåtbearbetning
och insikter i lämpliga användningsområden för metoderna.
5
.
Försäkringar
Yrkeshögskolestuderande har ett personskadeskydd som motsvarar arbetsskadeförsäkringens
olycksfallsskydd. Under utbildningsmomentet Lärande i arbete (LIA) omfattas de studerande även
av en ansvarsförsäkring.
Personskadeförsäkring för YH-studerande
Denna försäkring ger yrkeshögskolestuderande ett personskadeskydd som motsvarar
arbetsskadeförsäkringens olycksfallsskydd. Den gäller i Sverige och omfattar olycksfall under
skoltid och under färd mellan bostaden och den plats där skoltiden tillbringas. Den omfattar även
vissa speciella fall av sjukdom genom smitta, till exempel när sjukdomen har ådragits vid
sysselsättning i laboratorium där arbete med smittämnet bedrivs. (Mer om
personskadeförsäkringen på Kammarkollegiets webbplats.)
Ansvarsförsäkring för YH-studerande
Denna försäkring gäller under utbildningsmomentet lärande i arbete (LIA) i Sverige. Försäkringen
omfattar skada som en yrkeshögskolestuderande tillfogar en icke-statlig arbetsgivare eller
företagare hos vilken utbildningen bedrivs. Den omfattar även skadestånd som arbetsgivaren eller
företagaren har lämnat ut enligt skadeståndslagen när en studerande vållat skadan. (Mer om
ansvarsförsäkringen på Kammarkollegiets webbplats)
Kammarkollegiet
På Kammarkollegiets webbplats finns även skadeanmälningsblanketter för utskrift.
Observera att blanketterna ska skickas till Kammarkollegiet - inte till Myndigheten för
yrkeshögskolan.
www.kammarkollegiet.se/forsakringsavdelningen/sakforsakring/verksamhetsrelater
ade-forsakringar
6
.
Bedömningsunderlag. Bilaga 1.
Studerande
Företagsnamn/praktikplats
Bedömningsgrunder
1
2
3
4
5
Kompetens
har kunskaper och utför
arbetsuppgifter på ett
tillfredsställande sätt
har goda kunskaper och utför
arbetsuppgifter på ett utmärkt
sätt samt visar förståelse för
sammanhang
utför arbetsuppgifter självständigt
och reflekterar över uppnådda
resultat
Självständighet
utför arbetsuppgifter på ett
tillfredställande sätt efter
enkla instruktioner och
viss handledning
Effektivitet
utför arbetsuppgifter
utför arbetsuppgifter snabbt och
effektivt
Noggrannhet
utför arbetsuppgifter utan
större anmärkningar
utför arbetsuppgifter med stor
noggrannhet
Samarbetsförmåga
kan anpassa sig till ett
arbetslag
har god förmåga att arbeta i ett
arbetslag
Kommunikation
har förmåga att
presentera, redovisa och
sammanfatta resultat i tal
och skrift
är tydlig i sin kommunikation, har
god förmåga att på ett enkelt sätt
och i passande former
presentera, redovisa och
sammanfatta resultat
Kommentar:
Namn
Namnteckning
7
.
8