Höststäddag söndag 19 oktober kl 10.00

NUMMER 70 • OKTOBER 2014 • WWW.KULLASUND.SE
Höststäddag söndag
19 oktober kl 10.00
Det är dags att göra vinterfint och att städa undan efter som‑
maren. Vi kommer även att plantera lökar i både våra nya
och gamla rabatter som vi sedan kan njuta av till våren och
under försommaren. Christer Feldt i miljögruppen kommer
att fördela arbetsuppgifterna.
En container ställs ut då det kommer att röjas i förening‑
ens gemensamma utrymmen.
Efter utfört arbete bjuds på korv enligt tradition.
Inför städdagen
Du/ni som vet att du/ni har saker som står i något av fören‑
ingens gemensamma förråd/utrymmen i B-huset: Se till att
dessa saker tas bort innan den 19 oktober för annars kom‑
mer de att tas bort.
Du/ni som har cyklar i cykelrummen märk din/era cyklar
med namn, datum och lägenhetsnummer. Etiketter för
märkning kommer att finnas tillgängliga i cykelrummen.
Byggreglerna i föreningen
Det finns en del förvirring när det gäl‑
ler byggregler inom föreningen. Enligt
§23 i stadgarna: ”Bostadsrättshavaren
får inte göra någon väsentlig förändring
i lägenheten utan tillstånd av styrelsen.
Styrelsen skall godkänna begäran om
ändring om denna inte medför skada
på föreningens hus eller men för annan
medlem.”
Uteplatser vid punkthusen samt
tomtmark i anslutning till parhusen
ägs av föreningen, men ansvaras och
sköts av respektive lägenhetshavare.
Vid önskemål om utbyggnad på ut‑
platser/tomtmarken, t.ex. altaner, krävs
godkännande av styrelsen.
Grannar som kan påverkas av änd‑
ringar i bostadens uteplats eller tomt‑
marksändring måste också kontaktas
och godkänna planerna.
Arbete med el, ventilation, samt
vatten- och avloppsanslutningar måste
alltid godkännas av styrelsen, och
utföras av ett auktoriserad el- resp.
VVS-företag.
Ansökan om alla ändringar, både
inre och yttre, skall ske skriftligt på
den avsedda blanketten ”Ansökan om
tillstånd för ändring i bostadsrättslä‑
genhet (bifogas). Blanketten kan laddas
ner från Lägenhetspärmen under
punkt 18, ”Övrigt”:
http://www.kullasund.se/wp-con‑
tent/uploads/2013/05/bostadsaend‑
ring.pdf
Efter att styrelsen har godkänt
ändringen är det boendes ansvar att
ansöka om bygglov från Vaxholms
kommuns Stadsbyggnadsförvaltning
om bygglov krävs. En kopia av beslut
om bygglov och startbesked skall läm‑
nas till styrelsen.
Gungorna i lekparken har tagits bort
När det i början av september genom‑
fördes en lagstadgad årlig certifierad
besiktning av föreningens lekplats blev
den inte godkänd.
Gungställningen är trasig på ovansi‑
dan, underlaget är för hårt och inte till‑
räckligt djupt enligt gällande regler. De
fristående rutschkanorna som stått på
lekplatsen är endast avsedda för inom‑
husbruk och är inte heller godkända att
stå på en lekplats. Det fanns även andra
anmärkningar avseende staketet och
sandlådan, med möjlighet att åtgärda
dessa under höststäddagen.
När styrelsen fick protokollet från
besiktningsmannen monterades gung‑
orna ned och rutschkanorna togs bort.
Studsmattan vid bryggorna tas också
bort. Om någon skulle skadas så är vi i
föreningen och styrelsen ansvariga.
Styrelsen har fått en offert för en
godkänd gungställning med godkänt
underlag. Styrelsen vill vänta med
beslutet till våren för att försäkra att
kostnaden ryms i föreningens ekonomi.
Under tiden hänvisas till den godkän‑
da kommunala lekplatsen vid Kulladalsvägen.
ANSÖKAN OM TILLSTÅND FÖR ÄNDRING I BOSTADSRÄTTSLÄGENHET
Lägenhetsbeteckning:
Undertecknad ansöker härmed om styrelsens tillstånd att i ovan angiven bostadsrättslägenhet utföra följande åtgärder:
Ovanstående åtgärder kommer att utföras under följande tider:
Undertecknad bostadsrättshavare är införstådd med följande:
• Bostadsrättshavaren skall ombesörja och bekosta samtliga åtgärder avseende ändringsarbetet.
• Bostadsrättshavaren äger endast rätt att utföra arbetet under tid som angivits enligt ovan.
• Bostadsrättshavaren garanterar att arbetet kommer att utföras fackmannamässigt samt i enlighet med
gällande regler och branschnormer/-anvisningar. För våtrumsarbete skall arbetet utföras av ett företag
auktoriserade för godkända våtrum av Svensk Våtrumskontroll, GVK, http://www.gvk.se/.
• Bostadsrättshavaren ikläder sig fullt ansvar gentemot bostadsrättsföreningen för såväl direkta som
indirekta kostnader som denne kan drabbas av till följd av ändringsarbetet.
• Bostadsrättshavaren skall ombesörja och bekosta att samtliga myndighetstillstånd, besiktningar etc.
erhålles.
• Styrelsen äger rätt att besiktiga det färdiga arbetet.
Underskrift
Ort och datum
Ort och datum
Sökandens underskrift
Medsökandens underskrift
Namnförtydligande
Namnförtydligande
Epostadress
Telefonnummer
Styrelsens beslut
Epost: [email protected]
www.kullasund.se
Locket på
Som ni kanske har märkt så har det
kommit lock till våra kärl för hushålls‑
sopor, och därmed hoppas vi att ”dof‑
ten” i soprummen ska bli bättre.
I våras togs prylbytarhyllorna bort
då detta inte fungerade, men alla har
tydligen inte uppmärksammat detta.
Har du/ni saker du/ni inte vill ha får
du/ni själva ombesörja att de kom‑
mer till återvinningscentralen (dit alla
hushåll ska ha entrékort) eller Lions
loppmarknad i Kruttornet som ligger
vid Pålsundsbron.
Matavfallsinsamling
i Kullasund
Nu får hushållen i Brf Kullasund chan‑
sen att sortera ut sitt matavfall och bi‑
dra till en mer miljövänlig avfallshan‑
tering. Insamlingen av matrester börjar
nu under hösten.
De flesta kommuner i Stockholms‑
regionen samlar in matavfall eller
planerar att snart börja göra det. Enligt
Sveriges nationella miljömål ska minst
50 % av matavfallet från hushåll, stor‑
kök, butiker och restauranger behand‑
las biologiskt senast år 2018 för att göra
det möjligt att ta vara på näringsvärdet.
Minst 40 % av matavfallet ska använ‑
das till energiproduktion.
För hushållen handlar det om att
slänga skal, mindre ben och andra
matrester i en separat soptunna så att
avfallet kan rötas. Vid rötning av mat‑
avfall utvinns energin i materialet och
omvandlas till fordonsgas. Det rötslam
som kvarstår blir biogödsel som kan
användas som gödningsmedel på åkrar
och i skogen. Fordonsgasen ersätter
bensin och diesel, medan biogödsel
ersätter konstgödsel.
När detta införs hos föreningen får
varje hushåll en årsförbrukning av
soppåsar och kärl samt information
från SITA/Roslagsvatten. Vid införandet av detta kommer även ett kärl
för hushållssopor i varje soprum att
försvinna.
Presentation av nya styrelsen
Maria Klerehag, ordförande, undersköterska, facklig företrädare
Ida Engqvist, sekreterare, IT-samordnare
Thomas Blomqvist, ordinarie, ekonom
Konny Brintler, ordinarie, Sjöräddning, Byggbranschen
Christer Feldt, ordinarie, Leg. kiropraktor
Peter Fröberg, suppleant, Produktchef
Åza Swedin, suppleant, Projektledare
Ulf Wadlund, suppleant, Projekt- och
arbetsledare, EL-Byggen i Stockholm
Den nya styrelsen har en sam‑
mansättning och besitter kompetens
i många områden som behövs för att
bedriva ett bra styrelsearbete för vår
bostadsrättsförening. Vi har f.n. möten
Nya felanmälningsregler
Endast akuta fel som kan orsaka personskada eller
materiella skador får felanmälas till Vaxholms Värme‑
service AB: kvällar och helger 070‑770 66 69, dagtid
08‑541332 00.
Övriga icke akuta fel anmäls till styrelsen, infokulla‑
[email protected]
Bord och stolar
Utlåning av bord och stolar som står i 39:ans cykelrum
bokas genom att mejla till [email protected]
Namnbyte
För byte av namn på dörrar och namntavlor i portarna,
mejla [email protected]
oftare än tidigare styrelser för att sätta
oss in i vårt arbete.
Några saker som styrelsen nu ser över
är ekonomi, avtal, nödvändiga ändring‑
ar till stadgarna och ordningsreglerna.
Till detta kommer bättre information
till boende och en ny sammansätt‑
ning inom arbetsgrupperna. Som era
representanter tar vi gärna emot frågor,
synpunkter och förslag från boende.
Kontakt med styrelsen
Vill du prata med någon styrelsemedlem eller någon
i arbetsgrupperna, mejla [email protected] så
kontaktar vi dig inom kort. I ebrevet uppge vad din fråga
handlar om och vem du vill komma i kontakt med.
Låna lokalen
Lokalen i B-huset kan användas vid mindre samman‑
komster. Boka lokalen genom att mejla till infokulla‑
[email protected] Städningen efteråt ordnar man själv.
Kullasundaren
Ansvarig utgivare: Maria Klerehag
Redaktörer: Åza Swedin, Ida Engqvist
Layout: Lasse Mellquist