ab bygginfo verksamhetsberättelse

BYGGINFORMATIONSSTIFTELSEN RTS | AB BYGGINFO
VERKSAMHETSBERÄTTELSE
14
BYGGINFORMATIONSSTIFTELSEN RTS STYRELSES VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR RÄKENSKAPSPERIODEN 1.1–31.12.2014
Bygginformationsstiftelsen RTS och dess hel- eller
För att främja sina samhälleliga kontakter har stiftelsen
delägda bolag bildar en stiftelsekoncern som kallas
och dess representanter under verksamhetsåret varit
Bygginfo. Bygginformationsstiftelsen RTS är Bygginfos
med i flera inhemska och internationella samarbetsfo-
modersamfund, som ansvarar för stiftelsekoncernens
rum, samfund och projekt. De offentliga diskussions-
strategiska ledning och samhällskontakter. Stiftelsen
mötena, Byggforumen, som stiftelsen ordnar ökade
leder hela samfundets forsknings- och utvecklingsverk-
fortsättningsvis sin popularitet.
samhet och innehållsproduktionen via sitt kommittéar-
Antalet kommittéer och huvudkommittéer var 48 och
bete. Till stiftelsens uppgifter hör klassificeringsverk-
antalet medlemmar 500 personer. På grund av den
samhet och olika stipendier, priser, stöd och erkän-
ekonomiska situationen var man fortfarande försiktig
nanden. Stiftelsen förverkligar sin mission långsiktigt för
med att starta nya F&U-projekt.
hela branschen och satsar på ett kontinuerligt utveck-
Stiftelsens inneluftsklassificeringsarbete fortsatte ak-
lingsarbete.
tivt. I slutet av året var antalet klassificerade produkter
Till Bygginfo hör det av RTS helägda bolaget Ab Byg-
nästan 3000.
ginfo (RTS 100 %), majoritetsandelen i ET-INFOkeskuse
Stiftelsen stödde lärostolar, beviljade förtjänsttecken
AS (RTS 54 %) samt den av RTS och Ab Bygginfo ge-
och delade ut priser och stipendier.
mensamt ägda majoritetsandelen i St. Petersburg Construction Centre Ltd (RTS 40 %, Ab Bygginfo 40 %). De
Stiftelsens ekonomi är beroende av bolagets omsättning
tidigare grundade bolagen Moscow Construction Cen-
och de licensavgifter som är kopplade till den. Efter-
tre Ltd (RTS 41 %, PCC 10 %), Latvia Building Centre
som bolagets omsättning sjönk ökade inte stiftelsens
Ltd (RTS 60 %) samt Suomen Määrälaskenta Oy är inte
omsättning. Ekonomisk balans och ett positivt resultat
i funktion för tillfället. Stiftelsen är delägare i Haahtela-
uppnåddes genom klassificering, besparingar, särskilt
kehitys Oy (RTS 7 %) och FISE Ab (7,4 %). Dessutom är
i personalkostnaderna, samt en fastighetsaffär. Man
stiftelsen grundande medlem i stiftelsen FINEDU (Ra-
beslutade att föra över resultatet på 330 255,75 till dis-
kennus-, kiinteistö- ja ympäristöalan Venäjä-koulutus- ja
positionsfonden. Som löner och arvoden till stiftelsens
kehittämisyhteistyön tukisäätiö) (4 %) och grundande
styrelsemedlemmar och överombudsman utbetalades
medlem i Bryggmanstiftelsen (2,9 %).
totalt 151 077,22 euro och till övriga 231 968,22 euro.
Styrelsen sammanträdde sju gånger och ett möte hölls
som telefonkonferens. Juha Lemström fungerade som
Helsingfors den 25 mars 2015
stiftelsens styrelseordförande och Ari Autio som vice
ordförande. Matti Rautiola har fungerat som stiftelsens överombudsman. Överombudsmannen är stadgeenligt medlem i styrelsen och fungerar som styrelse-
BYGGINFORMATIONSSTIFTELSEN RTS
ordförande för Ab Bygginfo. Om bolagets verksamhet
rapporterades i vanlig ordning till stiftelsens styrelse. I
Juha Lemström, ordförande
Jari Mäkimattila
mäktige 52 och antalet ledamöter 56. Bygginformation-
Ari Autio, vice ordförande
Pauno Narjus
sstiftelsen hade 6 anställda under verksamhetsåret.
Markku Hedman
Ilpo Peltonen
Bygginformationsstiftelsen RTS och Ab Bygginfos sty-
Paula Huotelin
Matti Pentti
relser höll sitt gemensamma utvecklingsseminarium
Kim Kaskiaro
Matti Rautiola
i Rom i september som ett tredagarsseminarium. Vid
Mari Matomäki
Harri Yli-Villamo
slutet av året var antalet bakgrundsorganisationer i full-
seminariet utvärderades hur den året innan uppgjorda
strategin förverkligats, uppskattades förändringen i
verksamhetsmiljön och bokfördes nödvändiga revideringar av Bygginfos riktlinjer. Styrelserna beslutade om
strategiförändringar utifrån noteringarna.
3
BYGGINFORMATIONSSTIFTELSEN RTS
BALANSRÄKNING
AKTIVA
BESTÅENDE AKTIVA
Immateriella tillgångar
Ombyggnader
Materiella tillgångar
Maskiner och inventarier
Placeringar
Aktier och andelar
Konstverk
BESTÅENDE AKTIVA TOTALT
RÖRLIGA AKTIVA
Fordringar
Kortfristiga fordringar
Försäljningsfordringar
Lånefordringar
Resultatregleringar
18 644,48
24 128,24
5 899,82
6 000,26
652 588,27
17 180,00
694 312,57
641 383,13
18 280,00
689 791,63
64 739,95
0,00
33 635,09
98 375,04
Finansiella värdepapper
Kassa och bank
214 870,29
355 644,57
279 498,79
109 370,29
170 128,50
192 016,89
RÖRLIGA AKTIVA TOTALT
701 932,58
377 873,83
1 396 245,15
1 067 665,46
Övriga fonder
Dispositionsfond
Profilpublikationernas riskfond
Reima Pietiläs fond
GA-fond
EGET KAPITAL TOTALT
FRÄMMANDE KAPITAL
Långfristigt
Pensionslån
Kortfristigt
Pensionslån
Leverantörsskulder
Övriga skulder
Resultatregleringar
FRÄMMANDE KAPITAL TOTALT
1.1.-31.12.2014
1.1.-31.12.2013
387 174,80
262 724,85
-421 163,93
-10 798,32
-68 629,80
-281 443,63
-782 035,68
-422 524,27
-9 246,46
-70 274,98
-207 302,64
-709 348,35
-394 860,88
-446 623,50
488 282,79
35 816,27
524 099,06
2 415,75
0,00
526 514,81
529 439,44
34 205,89
563 645,33
1 351,60
-1 240,00
563 756,93
131 653,93
117 133,43
Placerings- och finansieringsverksamhet
Intäkter
Hyresintäkter
5 261,40
Ränteintäkter
1 774,00
Dividendintäkter
9 000,00
Övriga finansiella intäkter
3 519,30
19 554,70
8 640,00
375,42
10 500,00
445,00
19 960,42
Ordinarie verksamhet
Forskning och utveckling
Intäkter
Förvaltningskostnader
Personalkostnader
Avskrivningar
Hyror
Övrigt
Underskott
112 885,30
0,00
18 532,42
131 417,72
PASSIVA
EGET KAPITAL
Aktie- eller andelskapital
Grundkapital
RESULTATRÄKNINGT 31.12.201431.12.2013
8 409,40
8 409,40
1 212 014,66
10 000,00
16 818,79
992,00
1 239 825,45
902 758,91
10 000,00
16 818,79
992,00
930 569,70
1 248 234,85
938 979,10
14 503,16
15 594,76
1 091,60
13 341,42
25 669,41
93 404,71
133 507,14
1 173,80
9 224,27
28 796,27
73 897,26
113 091,60
148 010,30
128 686,36
1 396 245,15
1 067 665,46
Medelanskaffning
Intäkter
Licenser
Förlagsavtal
Övriga intäkter
Kostnader
Underskott/överskott
Kostnader
Finansiella kostnader
Hyreskostnader
Övriga kostnader
-3 311,60
-376,20
-28 088,82
-31 776,62
-3 520,25
-8 490,24
-6 846,24
-18 856,73
Placerings- och
finansieringsverksamhet totalt
-12 221,92
1 103,69
Extraordinära poster
Tillfällig vinst
210 823,74
7 080,00
Överföring till fonder
-330 255,75
-125 317,12
0,00
0,00
Räkenskapsperiodens överskott
4
BYGGINFORMATIONSSTIFTELSEN RTS
AB BYGGINFOS STYRELSES VERKSAMHETSBERÄTTELSE
FÖR RÄKENSKAPSPERIODEN 1.1– 31.12.2014
Allmänt
Resultat
År 2014 var det 40 verksamhetsåret för Ab Bygginfo.
Bolagets omsättning och resultat minskade betydligt
Bolaget har under räkenskapsperioden fungerat som
under räkenskapsperioden 2014 jämfört med 2013. Ab
utgivare av elektroniska informationsprodukter och pub-
Bygginfos rörelseförlust för räkenskapsperioden 2014
likationer inom planläggnings-, bygg- och fastighets-
var totalt -144 299,34 euro (1–12/2013 355 302,35 eu-
branscherna, utövat parti- och detaljhandel, export och
ro) och resultatet förlustbringande -151 681,35 euro.
import samt rådgivnings- och utbildningsverksamhet.
De största förlusterna hänförde sig till RT Tuotetieto och
Bolagets hela kapital ägs av Bygginformationsstiftelsen
böcker. Satsningarna på marknadsföringen av den refor-
RTS. Bolaget grundades 1974.
merade RT Tuotetieto och utvecklingen av funktionerna samt organisationsförändringarna inom hela försälj-
Verksamhetsmiljön
ningsgruppen påverkade för sin del förlusten för 2014.
Nedgången inom byggandet fortsatte redan för fjärde
året i rad. År 2014 minskade byggandet enligt Rakennus-
Bolagets strategi
teollisuus RT r.f. uppskattningsvis 3 %. År 2015 har RT
På hösten arrangerade bolagets och stiftelsens styrel-
r.f. uppskattat att byggandet kommer att minska med
ser ett gemensamt, tre dagar långt utvecklingssemina-
ytterligare en procent.
rium, där de begrundade förändringarna i verksamhets-
Företagens och kommunsektorns stränga ekonomi
miljön och drog upp riktlinjerna för den specificerade
samt kommunsammanslagningarna försämrade bo-
strategin. Styrelsen godkände den specificerade strate-
lagets omsättning och resultat. Omvälvningen inom
gin 10.12.2014.
förläggningsbranschen fortsatte och kunderna söker
allt mer efter information på nätet. Övergången kunde
Investeringar och produktutveckling
särskilt ses som en minskad omsättning för böcker och
tidningar. Dessutom klarade RT Tuotetieto inte av att bi-
Bolagets investeringar uppgick under räkenskapsperio-
behålla sin omsättningsnivå efter reformen i början av
den 2014 till 213 224 euro (2013 17 375 euro). De störs-
året.
ta beslutade investeringarna under verksamhetsåret var
driftsättningen av den nya KorjausRYL samt uppdaterin-
Omsättning
gen av TalotekniikkaRYL. Dessutom inleddes investeringen av ett nytt CRM-system.
År 2014 minskade bolagets omsättning med 6 % jäm-
Under verksamhetsåret fortsattes utvecklingen av RT
fört med 2013 och var 7 821 663,84 euro (1–12/2013 8
Tuotetieto och det så kallade TEHO-projektet startades i
319 580,71 euro). Särskilt i slutet av året, november–de-
samarbete med viktiga aktörer och organisationer i bran-
cember, låg försäljningen avsevärt efter det budgetera-
schen. I projektet deltog förutom Bygginfo även Raken-
de. Den största orsaken till den minskade omsättningen
nustuoteteollisuus RTT ry, Talonrakennusteollisuus ry
var försäljningen inom RT Tuotetieto och böcker.
och Rasi-tieto Oy. Avsikten är att slutföra TEHO-projektet under 2015.
Följande nyckeltal beskriver bolagets ekonomi och personal
2014
Omsättning (M€)
Rörelsevinst (€)
Rörelsevinst som % av omsättningen
Budget 2014
2012
2011
2010
8,8
8,32
9,16
9,1
9,5
-144 299
375 132
355 302
-720 947
-290 053
22 345
-1,8
4,2
0
4,3
-7
-3
39,7
-60,5
-16
1
40
40,3
29,1
53
54
61,5
63
63
76
80
84
2 801 581
2 981 217
2 821 759
3 624 813
3 436 075
3 374 081
Avkastningen på eget kapital (%)
-16,7
Soliditetsgrad
33,1
Genomsnittligt antal anställda under
räkenskapsperioden
Räkenskapsperiodens löner och arvoden
2013
7,82
5
AB BYGGINFO
Marknadsföring
av räkenskapsperioden var den totala personalstyrkan
60 personer, varav tre var på vård- eller studieledighet
(2013 63 personer, varav tre permitterade, en
Under året genomfördes en varumärkesreform, varmed
på vårdledighet och en på alterneringsledighet).
Bygginfos grafiska riktlinjer och produktvarumärken up-
Under räkenskapsperioden gjordes enskilda
pdaterades. Reformen av produktvarumärkena genom-
vikariatrekryteringar till marknadsföringen samt en
förs stegvis under de kommande två åren. I fortsättnin-
person för TalotekniikkaRYL-projektet.
gen kommer Bygginfos alla produkter att börja på RT.
De första produkterna som följer det nya varumärket är
RT Tuotetieto och RT Esteettömyystieto.
Under våren genomgicks samarbetsförhandlingar i för-
Den reformerade RT Tuotetieto marknadsfördes aktivt
lönestruktur och utarbetades nya spelregler för försäl-
under verksamhetsåret.
jningen. Samarbetsförhandlingarna omfattade inte per-
säljningsenheten. Genom dessa ändrades försäljarnas
mitteringar eller uppsägningar. Samarbetsförhandlingar-
Under året deltog bolaget på bokmässan i Frankfurt,
na slutfördes 31.3.2014.
FinnBuild-mässan, Disponentdagar, Raksa-mässan, arkitektdagar, Pytinki-mässan och Helsingfors bokmässa.
Till personalen betalades löner och arvoden år 2014 to-
För kunderna arrangerades i slutet av sommaren det tra-
talt 2 801 581,04 euro (2013 2 821 758,76 euro). Den
ditionella RT-Golf-evenemanget.
genomsnittliga åldern för bolagets personal var i slutet
av 2014 52,2 år och anställningsförhållandenas gen-
Projektet för att förnya CRM-systemet startades våren
omsnittliga varaktighet 15,7 år.
2014 och omfattar även verktyg för marknadsföringen
i syfte att effektivisera marknadsföringen och därmed
Bedömning av betydande risker och
osäkerhetsfaktorer
även försäljningen. Marknadsföringsdelen av CRM blir
färdig sommaren 2015.
Förutom den svaga marknadssituationen inom bygg-
Balansräkning och finansiering
branschen har bolaget ådragit sig produktutvecklingsskulder. Innehållsmässigt motsvarar alla produkter inte
I slutet av räkenskapsperioden 2014 låg balansräkningen
längre kundernas förväntningar. Dessutom finns det risk
på 2 952 091 euro (2013 2 820 613 euro). Balansräknin-
för att personalens kompetens inte utvecklas och moti-
gen utökades av investeringar och bankfordringar som
vationen sjunker.
utvecklats betydligt. Å andra sidan försvagades balansräkningen av räkenskapsperiodens förlust samt främst
År 2015 uppgår investeringsbudgeten till 1 065 000 eu-
det sänkta lagervärdet för böcker och bokaffärer -126
ro, varav bolaget finansierar hälften och för den andra
497 euro. Bolagets finansiella ställning och betalnings-
hälften söks extern finansiering. Risken är att man i pro-
förmåga hölls på en tillfredsställande nivå under verk-
duktutvecklingsprojekt inte lyckas identifiera kundbeho-
samhetsperioden. Bolaget har inga lån från finansiella
ven tillräckligt väl och att tidsplaneringen och projekte-
institut, endast en kassakredit. Kassaflödet från affär-
ringen i projekten misslyckas. En risk är även kompe-
sverksamhetens var 2014 468 697 euro (2013 592 546
tensbristerna förknippade med e-affärsverksamhet och
euro). Bolagets soliditet i slutet av räkenskapsperioden
prissättning. Riskerna minimieras genom att satsa på ut-
2014 var 33,1 % (2013 40,3 %).
bildning och projektledningskunskaper hos nyckelpersonerna. När nya personer rekryteras beaktas de krav den
Dotterbolag
nuvarande verksamhetsmiljön och kundförväntningarna
ställer på kompetensen.
Bolaget äger 40 % av det S:t Petersburgbaserade S:t
Petersburg Byggcentrum PCC (St. Petersburg Construc-
För att minska riskerna har man vid styrelsernas utveck-
tion Centre Ltd).
lingsseminarium hösten 2014 avtalat om specifikation
och utveckling av ledningssystemet. I anknytning till
Personnel
detta arrangeras för ledningsgruppen år 2015 ett utbild-
Bolaget sysselsatte i genomsnitt 61,5 personer under
uppdateras och chefsarbetet utvecklas.
ningsprogram, i samband med vilket ledningssystemet
räkenskapsperioden 2014 (2013 64,5 personer). I slutet
6
AB BYGGINFO
Styrelsen avtalade i slutet av 2014 om att en arbetsord-
Rautiola. Vid den ordinarie bolagsstämman 9.4.2014 val-
ning utarbetas för bolagets styrelse senast sommaren
des Ahti Junttila till styrelsens vice ordförande och Vesa
2015. Genom arbetsordningen strävar man efter att för-
Juola, Jonni Laitto, Ilkka Romo, Anne Stenros och Mik-
bättra bolagets strategiska och funktionella ledarskap
ko Äyräväinen till ledamöter. Till bolagets revisorer valde
samt utveckla samarbetet mellan styrelsen och verks-
bolagsstämman CGR Ari Viitala och CGR Kare Kotiranta
tällande direktören.
som suppleant.
Rapporteringen har specificerats år 2014 och utveck-
God förvaltningssed
lingsarbetet fortsätter fortfarande under 2015 som en
del av det reformerade ledningssystemet.
Ab Bygginfo följer Centralhandelskammarens rekommendation för utveckling av förvaltningen i icke-listade
År 2014 uppgick kreditförlusterna till 26 282,51 euro
bolag (publikation januari 2006). Dessutom utarbetas
(2013 9 502, 29 euro). År 2014 har bolagets kreditpoli-
för styrelsen en arbetsordning under våren 2015. I den-
cy och betalningsvillkor specificerats med beaktande av
na specificeras förvaltningsseden och beaktas även de
riskklassificeringen av kunderna.
eventuella effekterna av den kommande, nya stiftelselagen på bolaget.
Utsikter för den närmaste framtiden
Målet är att säkerställa att hanteringen av verksamhetsriskerna är tillräcklig och tillbörlig och att den information
Även om en försiktigt positiv trend har kunnat observe-
som produceras i bolaget är tillförlitlig och att bolagets
ras i de allmänna konjunkturutsikterna under de senaste
interna tillsyn fungerar och är pålitlig.
månaderna, kommer lågkonjunkturen enligt prognoserna att fortsätta inom byggbranschen under 2015. Den
Styrelsens förslag
svaga ekonomiska tillväxtförväntningen återspeglar Ab
Bygginfos framtidsutsikter. De fastställda produktut-
Styrelsen föreslår för bolagsstämman att räkenskapspe-
vecklingsprojekten påverkar inte omsättningen märk-
riodens förlust efter skatt -151 681,35 euro överförs till
bart ännu under 2015.
vinstmedelskontot och att ingen utdelning utbetalas.
Under 2015 kommer bolaget att satsa på noggrann uppföljning och utveckling av särskilt bokaffärsverksamhe-
Helsingfors 23.3.2015
ten. I slutet av februari börjar en ny förlagschef i bolaget.
På denna persons ansvar ligger ledningen av bok- och
tidningsverksamheten.
Ab Bygginfo
RT Tuotetieto utvecklas i det så kallade TEHO-projektet
som inkluderar viktiga branschorganisationer, produkttillverkare och entreprenörer. Dessutom stöds utvecklin-
Matti Rautiola, ordförande
gen av RT Tuotetieto av den affär som ingåtts gällande
Ahti Junttila
förvärvet av Rasi-tieto Oy:s affärsverksamhet.
Vesa Juola
I början av februari har en ny försäljningsdirektör börjat
Jonni Laitto
i bolaget med fokus på utveckling och organisering av
Ilkka Romo
försäljningen.
Anne Stenros
Ab Bygginfos budgeterade omsättningsmål för 2015 är
Mikko Äyräväinen
8 554 972 euro och rörelseresultatmål 233 745 euro.
Pasi Hulkkonen, verkställande direktör
Förvaltning
Under verksamhetsåret 2014 var bolagets verkställande
direktör Pasi Hulkkonen och styrelsens ordförande Matti
7
AB BYGGINFO
AB BYGGINFO
BALANSRÄKNING
AKTIVA
BESTÅENDE AKTIVA
Immateriella tillgångar
Immateriella rättigheter
Övriga utgifter med lång verkningstid
Förskott
Materiella tillgångar
Materiella tillgångar
Placeringar
Övriga aktier och andelar
Övriga placeringar
BESTÅENDE AKTIVA TOTALT
10 371,60
240 039,80
78 760,23
329 171,63
40 670,99
54 960,20
520 450,69
7 040,00
1 001 517,77
520 450,69
7 120,00
911 702,52
7 821 663,84
8 319 580,71
115 840,00
139 472,78
Material och tjänster
Material, förnödenheter och varor
Inköp under räkenskapsperioden -1 557 072,48
Förändring av lager
-127 931,75
Externa tjänster
-748 004,37
-2 433 008,60
-1 475 883,88
-202 605,06
-747 429,30
-2 425 918,24
Personalkostnader
-3 445 572,43
-3 450 136,90
-123 409,26
-154 018,29
-2 079 812,89
-2 073 677,71
-144 299,34
355 302,35
-3 466,74
-2 371,59
-147 766,08
352 930,76
-2 250,57
-128 342,86
-150 016,65
224 587,90
-1 664,70
-9 176,14
-151 681,35
215 411,76
Övriga rörelseintäkter
Avskrivningar och nedskrivningar
Avskrivningar enligt plan
664 841,07
795 023,55
553 862,57
112 157,12
666 019,69
600 347,30
149 301,07
749 648,37
Finansiella värdepapper
Övriga värdepapper
214 870,29
27 790,13
109 370,29
26 351,22
Kassa och bank
591 922,35
337 888,25
1 950 573,24
1 908 911,39
2 952 091,01
2 820 613,91
PASSIVA
EGET KAPITAL
Aktiekapital
Vinst från tidigare räkenskapsperioder
Räkenskapsperiodens vinst/förlust
EGET KAPITAL TOTALT
FRÄMMANDE KAPITAL
Kortfristigt
Erhållna förskott
Leverantörsskulder
Övriga skulder
Resultatregleringar
FRÄMMANDE KAPITAL TOTALT
1.1.-31.12.20141.1.-31.12.2013
OMSÄTTNING
5 340,80
257 540,46
170 474,83
433 356,09
RÖRLIGA AKTIVA
Omsättningstillgångar
Färdiga produkter/varor
Fordringar
Försäljningsfordringar
Resultatregleringar
RÖRLIGA AKTIVA TOTALT
RESULTATRÄKNING
31.12.201431.12.2013
Övriga rörelsekostnader
RÖRELSEFÖRLUST
Finansiella intäkter och kostnader
VINST/FÖRLUST FÖRE
TILLFÄLLIGA POSTER
Tillfälliga kostnader
VINST/FÖRLUST FÖRE BOKSLUTSDISPOSITIONER OCH SKATTER
Inkomstskatter
289 000,00
681 952,26
-151 681,35
819 270,91
289 000,00
466 540,50
215 411,76
970 952,26
480 197,66
299 295,08
662 313,92
691 013,44
2 132 820,10
409 010,53
240 351,99
491 484,39
708 814,74
1 849 661,65
2 952 091,01
2 820 613,91
RÄKENSKAPSPERIODENS
VINST/FÖRLUST
8
AB BYGGINFO
9
KONTAKTINFORMATIONEN
Bygginformationsstiftelsen RTS
Eesti Ehituskeskus (Byggcentrum)
PB 1004, FI-00101 Helsingfors
Rävala pst. 8, 10143 Tallinn, Estonia
Besöksadress: Malmgatan 16 A
Tel. + 372 6 604 555, fax +372 6 604 656
Tel. +358 207 476 400, fax +358 2+7 476 320
[email protected]
[email protected]
www.ehituskeskus.ee
www.rakennustieto.fi
Överombudsman Matti Rautiola
St. Petersburg Construction Centre Ltd. PCC
(Byggcentrum)
Bygginfo Ab
Torzhkovskaya ul. 5, 197342 Sankt Petersburg,
Ryssland
PB 1004, 00101 Helsingfors
Tel./fax + 7 812 496 5214, +7 812 324 9997
Besöksadress: Malmgatan 16 A
[email protected]
Tel. +358 207 476 400, fax +358 207 476 320
www.infstroy.ru
[email protected]
Generaldirektör Irina Belinskaya
www.rakennustieto.fi
Verkställande direktör Pasi Hulkkonen
Vice verkställande direktör Heimo Salo
ET-INFOkeskuse AS
Rävala pst. 8 c, 10143 Tallinn, Estonia
Tel. +372 6 604 535, fax +372 6 604 656
[email protected]
www.ehituskeskus.ee
Verkställander direktör Kea Siidirätsep
www.rakennustieto.fi
10