MC2050 Akut och prehospitalmedicin del I, 150131

Medicin, avancerad nivå, Akut och Prehospitalmedicin, 15hp Tentamen del 1, prov 0300.
Kurskod: MC2050.
Kursansvarig: Per Odencrants Datum: 2015‐01‐31 Skrivtid: 4 timmar Totalpoäng: 56/57 (Prehosp/AKM) Smärtfysiologi och analgetika, fråga 1‐3, 15p. Neurologi, fråga 4 – 8, 6p. Geriatrik, fråga 9 ‐ 10, 5p. Endokrinologi, fråga 11‐12, 6p. Psykiatri, fråga 13‐15, 7p. Kvinnovård, fråga 16, 2p, AKM‐fråga 17, 5p , Prehosp‐fråga, 18, 4p. ”Extern kursläsare kan välja antingen fråga 17 eller fråga 18. Lungmedicin, fråga 19‐21, 6p. EKG, fråga 22, 5p. Godkänd: 60 % av totala poängen Väl godkänd: 85 % av totala poängen OBS! Ange svaren för Psykiatri, Kvinnovård och EKG för sig, använd skrivningspapper. Skriv bara på ena sidan av pappret. Skriv kodnummer på varje papper. Lägg sedan svaren i varsitt grönt omslag. Istället för lärarens namn anges skrivningsområde, ex ”psykiatri”. Övriga områden besvaras på frågeformuläret. Det finns en baksida att ev. använda. Skriv kodnummer på varje sida. Lägg sedan frågeformuläret i ett grönt omslag. Istället för lärarens namn på gröna omslaget anges ”övriga områden”. Totalt ska du använda 4 gröna omslag. Lycka till! 1) Smärtfysiologi
a. Vilken typ av stimulering aktiverar nociceptorn i en smärtnerv?
b. Beskriv minst 2 områden i hjärnan som aktiveras vid smärta.
2p
2p
2) Beskriv dessa läkemedels verkningsmekanism (vilka receptorer verkar de på, var
finns dessa receptorer.
a. NSAID/COX-2 hämmare.
3p
b. Ketamin (Ketalar, Ketanest)
3p
c. Opioider (Morfin, Ketogan, Fentanyl)
3p
3) Lustgas är ett potent analgetisk läkemedel. Vad är sant och vad är falskt av följande
påståenden:
a. Lustgas påverkar inte andningen.
1p
b. Lustgas kan alltid ges till thorax trauman
1p
4: Nämn en vanlig orsak till metaboliskt / toxiskt koma, och en strukturell orsak till koma.
2p
5. Ge två exempel på när neurokirurgiska åtgärder kan bli aktuella vid stroke.
2p
6. Vilken är den allvarligaste komplikationen efter given trombolys?
1p
7. Hur stor andel av alla stroke utgör intracerebrala och subarachnoidal hjärnblödningar
tillsammans?
1p
8. När det gäller akutsjukvård för äldre personer pratas mycket om funktion.
Ge flera exempel på hur vi inom akutverksamheter kan bevara individens autonomi och funktioner! 3p
9.Varför är Benzodiasepiner som Stesolid, nitrazepam och Flunitrazepam inte bra till äldre? 1p
10. Varför kan man inte gå efter ett kreatininvärde hos 75+ för att estimera njurfunktionen?
11. Man brukar prata om ”känningar” hos diabetiker som får hypoglykemiattacker.
a) Vilka symtom uppvisar de då?
b) Vad finns för risker med hypoglykemi?
1p
2p
1p
12. En pratsam 45-årig kvinna söker efter att ha vickat foten. Hon passar på att berätta om hur hon
”fått ett nytt liv” efter att hon börjat med sköldkörtelhormonbehandling .
a) Vilken diagnos hade hon fått vid insättandet av läkemedlet? Vilket läkemedel pratar hon
om?
1p
b) Vilka symptom hade hon sannolikt före behandlings start?
2p
13. Ge minst tre exempel på vad en god vårdmiljö inom psykiatrisk vård bör innehålla. 3 p
14. Beskriv kortfattat skillnaderna mellan organisk och funktionell psykos.
2p
15. Vad är DSM 5 för något?
2p
16. a) När räknas barn som prematura?
1p
b) När räknas barn som överburna?
1p
17. Frågan ska endast besvaras av dig som läser AKM-inriktningen:
(fristående student väljer om du vill besvara fråga 17 eller fråga 18)
En gravid kvinna som väntar sitt första barn är i graviditets vecka 37.
Hon kommer till akuten p.g.a. ont högt upp i buken, mycket ont i huvudet,
illamående och hon har flimmer för ögonen.
a) Vad frågar du henne?
b) Vad gör du med/för henne?
1p
4p
18. Frågan ska endast besvaras av dig som läser Prehosp-inriktningen:
(fristående student väljer om du vill besvara fråga 17 eller 18)
Du skall transportera en kvinna från hemmet till sjukhus. När du kommer hem till
henne ser du att en ”slynga” navelsträng syns i underlivet.
Vad ska du tänka på under transporten?
4p
19. Ange fyra patientgrupper där det föreligger risk att utveckla hyperkapne vid syrgasbehandling
2p
20. Hyperoxi med saturation > 98 % kan vara skadligt. Ange två orsaker till detta.
2p
21. Patient med KOL och nu pneumoni med andningsbesvär. En arteriell blodgas
Visar följande:
pH: 7,35, PO2 < 8kPa, PCO2 7,0 kPa, BE + 6 mmol/l, stHCO3 30mmol/l.
Referens värden: pH: 7,35-7,45, PO2 10-13kPa, PCO2 5,0-5,6 kPa, BE +3 - -3mmol/l,
stHCO3 30mmol/l. (BE= Basöverskott, stHCO3, standardbikarbonat).
A) Vilken diagnos har patienten med tanke på ”blodgasens utseende” ?
1p
B) Är detta en akut eller kronisk syra-bas balans rubbning och isåfall varför ? 1p
22. Ange rytmen för följande två ekg-remsor (a,b) nedan. Båda är registrerade med (svensk) standard:
Pappershastighet 50 mm/s samt förstärkning 10 mm/mV.
(Bilderna är däremot förminskade här på tentan, men det påverkar inte informationen i bilderna.)
Totalt antal poäng 5
a) Medelfrekvens ca 80 slag/min
b) Medelfrekvens ca 100 slag/min