012 B 2 Bilaga. Sammanställning remissvar 3 okt

Bilaga 1
Sammanställning över remissvar ang bildande av kommunalförbund
angående Svenskt ambulansflyg.
Ja,
Norrbotten
Västerbotten
Jämtland
Västernorrland
Gästrikland
Dalarna
Värmland
Örebro
Västmanland
Uppsala
Stockholm
Sörmland
Östergötland
Jönköping
Västra Götaland
Kronoberg
Kalmar
Gotland
Blekinge
Halland
Skåne
Ja, med reservation
x
x
x
x
x
x
x
x
Nej
Bilaga
x
x
x
x
x
x
x
Anm
val av ordf/vice , val revisor,kostn täck
9 ledam,/upps.5 år
9 ledam/ kostnadstäckn/förd.modell/
Start tidigast halvår-15
Starttidpunkt
Tekalkriterier/starttidpunkt
Beslutsordn/merpart ansluts/ starttidp
val av ordf o vice ordf, beslutsord budg
x
x
låneram, ej hkp, revisor suppl, val fullm
x
x
x
x
starttidpunkt 2015-04-01
Kapital/likvidation/uppsägn/Starttid
x
x
x
x
x
x
x
x
vill avakta o utvärdera samv avtal
x
Avböjer att svara
x
x