20150219 Protokoll Regionens råd i frågor om funktionshindrade

1/4
PROTOKOLL
Region Östergötlands råd i frågor om
funktionsnedsättning
Ledningsstaben
Maud Jonsson
2015-02-19
§§ 1-12
Sammanträdesplats
Sessionssalen, Landstingshuset, S:t Larsgatan 49 B, Linköping
Närvarande
Ledamöter
Agneta Lindqvist
Fredrik Sjöstrand (M)
Monika Gideskog (M)
Fatameh Fattah (MP)
Lolita Rungård (FP)
Monica Eriksson
Sara Hjalmarsson
Susanna Ahlström
Marie Bager
Per-Ove Holstein
Monica Ericsson
Anita Rinman
Vice ordförande, ordförande vid mötet
Handikappföreningarna Östergötland
Region Östergötland
”
”
”
Handikappföreningarna Östergötland
”
”
”
“
“
DHR
Ersättare
Peter Hermansson (S)
Liselotte Fager (KD)
Klars Corbelius (S)
Anders Agnemar (C)
Krister Jensen
Per-Åke Olofsson
Tommy Holmgren
Maigun Hjalmarsson
Ulrika Hofstedt
Mattias Täck
Inga Florhed
Region Östergötland
”
”
”
Handikappföreningarna Östergötland
“
“
“
”
”
DHR
Frånvarande
Kjell Brissman
Maria Almesåker (M)
Tuva Fredin
Rebecca Hägg (S)
Handikappföreningarna Östergötland
Region Östergötland
Handikappföreningarna Östergötland
Region Östergötland
Ordförande
Övriga
Lena Lundgren
Region Östergötland, hälso- och
sjukvårdsdirektör
Region Östergötland, ordförande Trafik och
samhällsplaneringsnämnden
Region Östergötland, sakkunnig
Region Östergötland, sekreterare
Göran Gunnarsson (C)
Monica Ulriksson
Maud Jonsson
2/4
2015-02-19
Mötets öppnande
Val av vice ordförande
Val av protokolljusterare
Bildandet av Region
Östergötland
§1
Vice ordförande Agneta Lindqvist hälsar ledamöterna välkomna och
förklarar mötet öppnat varefter upprop sker. Föregående protokoll och
dagens dagordning godkänns därefter.
§2
Till vice ordförande väljs Agneta Lindqvist.
§3
Sara Hjalmarsson utses att förutom ordföranden justera dagens protokoll.
§4
Lena Lundgren, hälso- och sjukvårdsdirektör informerar.
Syftet med att bilda region är att samla ihop sig för den regionala
utvecklingen och ta ett större samlat ansvar vilket bidrar till större
utvecklingskraft i länet. Se Lenas bilder här.
Vilka effekter ger förändringen:
Regionfullmäktige får ett samlat ansvar, och kan koppla ett starkare grepp
samt skapa en bra struktur tillsammans med kommunerna. Vi får dessutom
ett tydligare fokus i de samråd som bildas och det blir lättare att samordna.
Dessutom bidrar vi med kunskap för att kunna bli ännu bättre. Inom
regionens organisation finns en ny nämnd, Regionutvecklingsnämnden.
Inom området folkhälsa, hur är universitet inblandat?
De är väldigt viktiga vad gäller kunskapsläget. En ny beredning finns
Folkhälsoberedningen.
Regionens Råd i frågor om funktionshinder är nu placerat under
Regionstyrelsen för att fler frågor än sjukvård ska kunna diskuteras.
Folkhälsofrågor handlar om vad vi gör förebyggande. Hälso- och
sjukvårdsnämnden har en beredning för behovsstyrning som ser över
styrningsprocessen. Det är viktigt att satsa på hälsa när man föds och när
man är i skolåldern.
§5
Tillgänglig möteskultur Agneta Lindqvist informerar om de sammanträdesregler som ska användas
på mötet.





Mobiltelefonerna ska sättas på flygplansläge. De stör annars
hörslingan.
När ordet begärs säg ert namn för god tillgänglighet.
Sammanträdena ska vara tillgängliga för alla.
Tala lugnt och tydligt.
Parfym och rakvatten ska inte användas på mötet.
3/4
2015-02-19
Preliminär planering
2015
§6
Aprilmötet:
Information från Regionsstyrelsen samt information om diabetes.
Junimötet:
Information från Hälso- och sjukvårdsnämnden samt information från DHR.
Septembermötet:
Information från Regionala utvecklingsnämnden.
Novembermötet:
Även i år planeras för en temadag som i år kommer att handla om
rehabilitering.
Decembermötet
Ännu inte planerat.
Ledamöternas
presentation
Trafik- och samhällsplaneringsnämnden
§7
Ledamöterna presenterar sig för varandra.
§8
Göran Gunnarsson ordförande i Trafik- och samhällsplaneringsnämnden
informerar.
Nämnden har nu fått regionstatus och blivit utvidgad. Frågor som
infrastruktur, länstranssportplan och landsbygdsprogrammet hör till
nämndens frågor.
En revidering kommer under detta år att ske av
trafikförsörjningsprogrammet. Beslut tas i mars 2016 och kommer att gälla i
4 år framöver. Dialoger kommer att föras med Regionens pensionärsråd,
kommuner, näringsliv, och fackföreningar. Nästa år kommer Östgötatrafiken
att upphandla om landsbygdstrafiken.
Trafik- och samhällsplaneringsnämnden åker på turné för att arbeta med
medborgardialoger, där målgruppen är personer som arbetar på större
arbetsplatser. De kommer att handla om samråd med medborgarna som vi
ser som väldigt viktiga.
Färdtjänst
Färdtjänsten är ett stort problem och Östgötatrafiken har vidtagit åtgärder.
Önskemål finns om att bättre service på kvällstid ska införas.
Hållplatserna
Ingen sverigestandard finns på hållplatserna. Hållplatserna är kommunens
ansvar.
Nya tågset kommer att köpas in och de gamla ska säljas.
Funktionshindersorganisationerna bör vara med vid upphandlingarna.
4/4
2015-02-19
Funktionsnedsättning
Övriga frågor
Nästa sammanträde
Mötets avslutande
§9
Sara Hjalmarsson berättar om sina erfarenheter.
§ 10
Vrinnevisjukhuset
Det finns ännu ingen samverkan med funktionshindersföreningarna inför ny/ombyggnationer vid Vrinnevisjukhuset. Agneta Lindqvist tar initiativ till
kontakt.
§ 11
Nästa sammanträde är planerat till den 9 april, 2015.
§ 12
Ordföranden tackar ledamöterna för visat intresse och förklarar
mötet avslutat.
Vid protokollet
Maud Jonsson
Justerat
Agneta Lindqvist
Sara Hjalmarsson