Lägesrapport mars 2015

Internt PM
Dokumentet skapat
2015-03-19
Senaste ändrat
2015-04-22
Grupp/avdelning/projekt
Kommunikation
Version
1
Författare
Linda Engshagen
James Royal Lawson
Annika Gilén
Lä gesrapport ny webbplats fö r
Vå rdfö rbundet
Upphandling av ny byrå
Avtalet med byrån Meridium är nu på plats. Avtalet har granskats och justerats i omgångar. Från
Kommunikationsavdelningen har Ylva Norberg, James Royal-Lawson, Linda Engshagen och Annika
Gilén läst igenom och arbetat med avtalet. Även Bo Svensson och Marie Källberg har läst igenom och
granskat, samt även Anders Printz. Avtalet har tagit längre tid att få klart än vad vi från början hade
beräknat.
Nu när avtalet är påskrivet kommer vi omedelbart att gå in i den första fasen tillsammans med
Meridium. Gemensamt kommer vi att göra en förstudie som kommer generera ett skal med
förutsättningar för webbprojektet så som konceptskisser, navigering, struktur samt designskisser.
Kort om Meridium
Meridium är en helhetsleverantör inom webb och erbjuder allt ifrån webbstrategi och behovsanalys
till formgivning och utveckling. De arbetar utifrån sitt ”Trygghetsavtal” som fungerar som en garanti
för långsiktigt samarbete.
Meridium har drygt 40 anställda i Kalmar och Stockholm. Idag arbetar de främst tillsammans med
kommuner, myndigheter, biståndsorganisationer och fackförbund, men har även uppdrag åt kunder
inom den privata sektorn.
Exempel på projekt gjorda av Meridium:
http://www.boverket.se/ och http://www.diakonia.se/.
Förändringar i styrgruppen
Den första mars började Ylva Norberg som Kommunikationschef på Vårdförbundet. Hon är även
styrgruppens ordförande i projektet Ny webbplats, istället för Andris Zvejnieks. Styrgruppen är även
kompletterad med Gerd Norring (IT-samordnare) samt Annika Gilén (kommunikatör).
1
Pågående arbete
Personas
James, Linda och Annika har arbetat fram sex olika personas som projektet ska förhålla sig till. Vi har
skapat personas för att alla i projektet ska ha samma bild av våra användare så att vi kan ha samma
målbild i huvudet under hela projektet. Om man inte använder sig av personas är risken stor att alla
gör sin egen bild av vilken målgruppen är, eller att alla utgår ifrån sig själva.
Våra personas har även granskats av DUMA som utifrån sina intervjuer har klätt våra personas med
ännu fler attribut och kommentarer.
Projektets framarbetade personas är:
•
•
•
•
•
•
Laleh, medlem
Marianne, medlem
Lena, medlem och chef
Emilia, student
Olof, inte medlem
Anna, medlem i Naturvetarna
Nollmätning
Under april-maj ska vi göra en nollmätning på vår nuvarande webbplats för att kunna jämföra den
gamla webbplatsen med den nya. Vi har tillsammans med DUMA arbetat fram vad vi ska mäta och de
har även levererat hur vi ska mäta samt gett oss den kod vi behöver. IT har implementera koden.
Budget
Projektets totala budget är 3 718 500 SEK inklusive moms. Av dessa avser 2 500 000 SEK inklusive
moms själva framtagandet av en ny webbplats. Därtill tillkommer kostnad för projektledare,
systemförvaltning, resor och utbildning. Meridium har uppskattat att arbetet kommer att ta 1430
timmar och kosta 1 260 000 SEK exklusive moms. Projektet ska således rymmas i vår totala
rambudget.
Resurser
Charlotte Wetterdahl, administratör i Örebro, har idag 25 % av sin tjänst avsatt för nationellt arbete.
Dessa procent kommer projektet Ny webbplats att använda och Charlotte kommer att vara med i
projektarbetet. Charlotte är även en av de administratörer som kommer att arbeta med webb då vi
går in i specialiseringen.
Månatliga rapporter
I månadsrapporten april/maj kommer vi berätta mer om:
• Personas
• Beslut om digital strategi på FS i april
• Förstudien som kommer att göras tillsammans med Meridium
2