nr 8, augusti 2015 - Landstinget i Uppsala län

Månadsbladet nr 8, augusti 2015
Månadsbladet
nr 8, augusti 2015
ANGÅENDE TILLGÅNG TILL VACCIN I DET ALLMÄNNA
VACCINATIONSPROGRAMMET
Under sommaren har det varit fortsatta problem med vaccinleveranser. Det fyrvalenta
vaccinet (Tetravac och motsvarande) till 5-åringar finns inte på lager hos leverantören och
man förväntar sig inte att kunna leverera under hösten.
Därför har barnhälsovårdsöverläkarna nationellt rekommenderat att, i fall av fullständig brist
på fyrvalent vaccin, använda ett fem- (Pentavac eller Infanrix-polio-Hib) eller sexvalent
vaccin (Infanrix hexa) även till 5 åringar. I dessa fall ska vätskan i den förifyllda sprutan inte
blandas med pulvret som innehåller Hib-komponenten.
Socialstyrelsen har gjort en ändring i sjuksköterskornas befogenheter att ge annat vaccin än
det som står i det allmänna vaccinationsprogrammet för att underlätta denna procedur, se
länken: http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/19900/2015-7-4.pdf.
Registrering av vaccinationen sker som vanligt i Basta, med batchnummer och preparatnamn
som givits. Anteckning om att Hib-delen inte har givits görs i vaccinationslistan barnets BVCjournal.
Barnhälsovårdens länsavdelning kommer under hösten att informera återkommande om
vaccintillgången och eventuella ändringar i ovanstående rutiner.
Steven Lucas
1
Månadsbladet nr 8, augusti 2015
2,5- ÅRS SPRÅKSCREENING SAMT HÄLSOFORMULÄR VID 3-, 4- OCH
5-ÅRSBESÖKET
Språkscreening
Från och med 1:a september startar språkscreening för 2,5- åringarna. Vi har tagit fram nya
formulär med i stort sett samma innehåll som 3-årsscreeningen. Formuläret och kallelsebrev
har skickas till era funktionsbrevlådor så att ni kan skriva ut. Snart kommer de också att
finnas tillgängliga på Rikshandboken.
Hälsoformulär
Efter att ni alla deltagit i forskningsprojektet ”Fokus barn och föräldrar” har det funnits
önskemål att fortsättningsvis få använda de formulär om barnets hälsa och beteende inför
BVC-besöket vid 3, 4 och 5 år. Formulär och instruktioner kommer inom kort att skickas ut
till alla BVC er (utom Uppsala kommun som fortfarande deltar i Fokusprojektet). Formulären
består av i stort samma frågor till föräldrar och förskolepersonal. Föräldrarna fyller i ett
formulär och tar med sig ett formulär till förskolan. Dessa två formulär tar sedan föräldrarna
med sig till besöket på BVC. Utifrån formulärens uppgifter kan föräldrarna, BVC och
förskola gemensamt diskutera behov av olika åtgärder.
Barnhälsovårdens länsavdelning
INFORMATION ANGÅENDE HÖRSELSCREENING AV FYRAÅRINGAR
Ny omarbetad instruktion för ”Bokning och svar 4 år hörsel” finns nu på Navet
Många föräldrar har ännu inte bokat in sitt barn för hörselprov när de kommer till 4årskontrollen på BVC. En del av er bokar då in dem under besöket. Det är bra, risk finns att
det annars faller i glömska.
Det har upptäckts ett fel i instruktionen för ”Bokning och svar 4 år hörsel”. På Navet finns nu
en omarbetad instruktion för bokning av 4-åringar till hörselprov. Ni når den via
Kunskapsbanken/Sjukvård/Barnhälsovården i Uppsala län/Verktyg/Bokning och svar 4 år
hörsel.
Det är viktigt att alla läser igenom den igen. Den var tidigare felaktig på en punkt,
”Besökstyp”. Man väljer ”Nybesök” istället för ”Återbesök”. Vi har också sett att det ofta blir
fel ifyllt när det gäller ”Medicinskt ansvarig enhet” och ”Kontakttyp”. Man ska välja ”Hörseloch balanssektionen”, inte den egna BVC:n, respektive ”Aktivitet”. Vid ”Vårdtjänst” är det
viktigt att välja ”Hörselprov 4 år”. För de barn som ska kallas till Storvreta och Knutby BVC:
er väljs ”Hörselprov 4 år Storvreta” och ”Hörselprov 4 år Knutby”. Vid ”Avvikelseorsak”
fylls inget i.
Om de barn ni kallat uteblir, får de en kallelse till, precis som förut. Med den får de
information om att de kan se den tid de fått i webbtidbok via Vårdguidens e-tjänster på
www.1177.se och att de där också kan boka om tiden om det skulle behövas.
Fortsättning på nästa sida.
2
Månadsbladet nr 8, augusti 2015
Kallelsebrev
Vi har uppmärksammat att BVC-bokade barns föräldrar ibland har ett kallelsebrev med sig.
Det finns att hitta i Cosmic har vi förstått. Den är emellertid felaktig på flera punkter, bland
annat anges fel telefonnummer till oss. Den ger heller inte tillräcklig vägbeskrivning. Den här
kallelsen hämtar uppgifter från den enhet som man arbetar på och går inte att ta bort. Enligt
den information jag har fått, går det inte heller att lägga in någon annan kallelse. Därför har
jag skrivit en kallelse som har lagts ut på Navet, på samma plats som instruktionen för
bokning. På kallelsen finns tomma rader för namn, datum och tid. Skriv ut den och lämna till
föräldrarna om ni bokar tid åt dem.
Informationsbroschyren ”Välkomna på hörselprov” som kan beställas från Mediq
(artikelnr: 52055) och som ska skickas med i kuvertet tillsammans med kallelsen till 4årskontrollen på BVC.
Broschyren är under omarbetning. Tills det finns en ny, beställ så få som möjligt om ni snart
har slut på dem. Vi vill få in en väl synlig text om att hörselprovet bör ha gjorts INNAN
besöket hos er eller att det åtminstone har bokats. Information om att detta hörselprov i
möjligaste mån bör göras plus/minus 2 månader räknat från födelsedagen, är också bra att få
med. Detta hoppas vi ska bespara er en del av det merarbete som inbokning av barnen
innebär. Vi hoppas också att fler kommer att kunna ingå i nyckelåldersundersökningen. Detta
var ju ett av syftena med de förändrade rutinerna kring 4-årsscreeningen.
Invånarna ska ju från och med nu gå in på www.1177.se. Det måste också ändras. Det
fungerar dock fortfarande att gå in på www.minavardkontakter.se.
Vilka barn ska inte komma på 4-årsscreening?
5- och 6-åringar som inte gjort hörselscreeningen vid 4 år ska i de allra flesta fall inte bokas in
på 4-årsscreeningstid. Föreligger det misstanke om hörselnedsättning eller om det finns oro
över hörseln, ska istället remiss skrivas till Hörselmottagningen. Tänk på att hörseln kommer
att mätas av skolsköterskan under det år barnet går i förskoleklass.
Fundera på om barnet antas kunna medverka vid en hörselscreening. I annat fall ska en remiss
skrivas till Hörselmottagningen. Det kan t.ex. gälla barn med uttalad autism eller
utvecklingsstörning. Barn som har hörapparat eller cochleaimplantat uppmanas att inte boka
tid för hörselscreening.
Ingela Ekemark, Audiometris, Hörselmottagningen
TRAFIKSÄKERHETSINFORMATION I FÖRÄLDRAGRUPP
Jag vill påminna er om möjligheten att boka informationstillfällen i föräldragrupper om barns
rätt att färdas säkert i trafiken. Obs gäller för BVC i Uppsala kommun. Vi kommer ut och
informerar och svarar på frågor från föräldrar gällande trafik och barn, hur man placerar barn i
bil och cykel t.ex.
Boka tid med Katarina Bokström på telefon 070-584 49 75.
Kristina Stavlund, trafikkonsulent, Uppsala kommun
3
Månadsbladet nr 8, augusti 2015
MAMMA TROTS ALLT
Genom samverkan mellan Uppsala kommun, Uppsala läns landsting och SUFKunskapscentrum startade i februari 2013 den första stödgruppen för mammor med kognitiva
svårigheter som fått sina barn placerade i familjehem. Sedan dess har tre grupper startat och
den utvärdering som gjorts visar på stödgruppens betydelse för både barn och förälder.
Barn till föräldrar med stora kognitiva svårigheter blir i större utsträckning placerade i
familjehem och forskning visar att föräldrar som fått sina barn placerade bär på stor sorg. Det
finns även svårigheter att få till umgängen och att det ofta saknas förståelse varför barnen
placerats. Med ett barnperspektiv som utgångsläge är stödgruppsinsatsen för de biologiska
föräldrarna tveklöst en satsning på barnen eftersom utfallet för barn som är placerade är bättre
när deras biologiska föräldrar mår bra.
I stödgruppen får mammorna möjlighet att möta andra i samma situation, skaffa sig kunskap
och färdigheter för att bättre hantera sin situation. Stödgruppen arbetar även med att
mammorna ska lättare kunna sätta sig in i barnets situation och vara delaktig som förälder
även fast barnet bor i en annan familj.
Målgruppen – mammor med kognitiva svårigheter
De mammor som kan ingå i gruppen är personer med kognitiva svårigheter. Kognitiva
funktioner inbegriper bl. a uppmärksamhet, minne, planering, problemlösning, abstrakt
tänkande, tidsuppfattning, läs- och skrivförmåga. Det kan upplevas svårt att identifiera
kognitiva svårigheter men enkelt uttryckt kan den professionella fråga sig själv - Behöver
denna person en anpassning för att underlätta förståelse? Inledningsvis vänder sig insatsen
enbart till mammor och det beror på att modellen, som kommer från Australien, är utarbetad
för mammor men på längre sikt kommer insatsen att omfatta både mammor och pappor.
, mm).
Så här säger mammorna i utvärderingen av Mamma Trots Allt.
”Positivt! Att få träffa andra i samma situation. Tidigare har man
försökt berätta för andra hur det är – och de säger ”jag förstår!”, men
det gör de ju inte! De kan inte förstå. Men i den här gruppen, med andra
som vet hur det är, som har varit med om samma sak – de förstår. På
riktigt! Alla kan känna igen sig, här. Och det är jätteviktigt.”
”Trots tunga ämnen, många gånger – har vi ändå blivit gladare. Det
känns lättare, även om det varit tunga ämnen.”
Mer information om Mamma Trots Allt finns på www.lul.se/suf och om
du inom din verksamhet möter någon person med kognitiva svårigheter som fått sitt barn
placerad är du en viktig länk för att möjliggöra personens deltagande av insatsen.
Samtalsledare för grupperna är: Christine Mattsson, Socionom, Kontakt och
familjehemsenheten Uppsala Kommun och Lydia Springer, leg psykolog, specialist i Klinisk
psykologi med inriktning på handikapp, SUF-Kunskapscenter/Habiliteringen Uppsala län.
Sandra Melander, metodutvecklare, SUF-Kunskapscentrum
4
Månadsbladet nr 8, augusti 2015
FILM: ALDRIG, ALDRIG SKAKA
Barnskyddsteamet MIO och barnhälsovården i Stockholm tog fram filmen … aldrig, aldrig
skaka… för ca 2 år sedan. Filmen bekostades av Brottsofferfonden och skickades ut till alla
BVC och barnmorskemottagningar i hela Stockholms län.
Filmen … aldrig, aldrig skaka… handlar om skakvåld mot spädbarn och är framtagen för att
visas i föräldragrupper inom mödra- eller barnhälsovård. Studier har visat att information till
blivande och nyblivna föräldrar minskar förekomsten av skakvåld och förändrar föräldrars
attityder. Filmen ger också en bra ingång till att samtala om tröst och de olika känslor som
spädbarnsskrik väcker hos föräldrarna.
Filmen är tänkt att visas i föräldragrupp och följas av en diskussion kring vilka strategier man
som förälder kan ha för att hantera barnskrik och sin egen frustration. Diskussionen bör ledas
av sjuksköterska på BVC eller barnmorska på MVC.
En effektiv information innebär att föräldrarna;
förstår att det är farligt att skaka spädbarn
förstår vad som oftast orsakar att man skakar spädbarn
får möjlighet att reflektera över hur de själva kan motverka att hamna i risksituationer
Nu erbjuds vi kostnadsfritt att beställa filmen. För att beställa en film så kontaktar Du
Björn Tingberg per mail ([email protected]) eller på telefon 08- 517 771 45
Först till kvarn gäller...
Margaretha Magnusson
NY ADRESS TILL BARNHÄLSOVÅRDEN, BARNSKYDDSTEAMET OCH
SPECIAL BVC
Vi har flyttat. Ny post- och besöksadress är:
Besöksadress:
Islandsgatan 2 (Muninhuset), entré B, plan 3
Se karta
Postadress:
Akademiska sjukhuset
BHV/BST/Special- BVC
751 85 UPPSALA
Barnhälsovården, Barnskyddsteamet och Special-BVC
5
Månadsbladet nr 8, augusti 2015
VIKTIG INFORMATION FRÅN SPECIAL-BVC!
Det går inte längre att faxa kopior på BHV journalen till Special-BVC. Kopiorna måste
skickas med intern eller externpost.
Veronica Wikström och Ulrika Lindahl.
BASUTBILDNING HÖSTEN 2015
Välkommen att delta på följande föreläsningar i basutbildningen.
Basutbildningen riktar sig till dig som är verksam inom barnhälsovården, oavsett yrkesgrupp,
och som är nyanställd eller behöver fylla på kunskapsförrådet av annat skäl.
Samtliga föreläsningar genomförs på Barnhälsovårdens länsavdelning, Muninhuset,
Islandsgatan 2, 3 tr. Föreläsningarna startar kl. 13.00 och slutar ca kl. 16.00.
Boka utbildningarna via BHV:s kalendarium: lul.se/kalenderbhv
Om du behöver avboka, maila till [email protected] eller ring
till Marie Blomberg, 018- 611 59 70.
Observera att datum kan ändras och att nya föreläsningar kommer att tillkomma.
2015-08-27 Samspel, anknytning, joller och kommunikation
2015-09-10 Vanliga problem på BVC*
Infektioner, astma och allergi
2015-09-17 Datainsamling för kvalitetsutveckling (BASTA)
2015-09-24 Matproblem hos små barn.
Special-BVC
2015-10-22 Vanliga problem på BVC*
Hud-, mag- tarmproblem
2015-11-12 Barn som far illa eller riskerar att fara illa.
Barn/familjer som är i behov av utökat stöd.
2015-12-03 Språkscreening vid 2,5-3 år och språkutveckling hos
flerspråkiga barn
Susanne Klinga
Anna Fäldt
Steven Lucas
Thomas Wallby
Ulrika Lindahl
Veronica Wikström
Steven Lucas
Lena Widing,
Thomas Wallby
Laleh Nayeb
* = uppfyller kraven för formell BVC-utbildning för ST läkare i allmänmedicin
Maria Engström och Marie Blomberg
6
Månadsbladet nr 8, augusti 2015
INNEHÅLLSFÖRTECKNING
Angående tillgång till vaccin i det allmänna vaccinationsprogrammet ..................................... 1
2, 5- års Språkscreening samt hälsoformulär vid 3-, 4- och 5-årsbesöket ................................. 2
Information angående hörselscreening av fyraåringar ............................................................... 2
Trafiksäkerhetsinformation i föräldragrupp ............................................................................... 3
Mamma Trots Allt ...................................................................................................................... 4
Film: Aldrig, aldrig skaka .......................................................................................................... 5
Ny adress till Barnhälsovården, Barnskyddsteamet och Special BVC ...................................... 5
Viktig information från Special-BVC! ....................................................................................... 6
Basutbildning hösten 2015 ......................................................................................................... 6
Innehållsförteckning ................................................................................................................... 2
Barnhälsovård
telefon
Supporttelefon
e-postadress
[email protected]
BHV-överläkare Steven Lucas
Vårdutvecklare Margaretha Magnusson
Vårdutvecklare Thomas Wallby
Samordnare Maria Engström
Assistent Marie Blomberg
Assistent Eva Hjelmstedt
Logoped Laleh Nayeb
Logoped Anna Fäldt
Docent Dagmar Lagerberg
Projektledare Sara Nielsen
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
611 59 77
611 59 66
611 59 78
611 59 71
611 59 70
611 04 41
611 59 72
611 69 97
611 59 73
0764-951308
mån-ons-fre.
Special-BVC
Sjuksköterska Ulrika Lindahl
Psykolog Veronica Vikström
Assistent Eva Hjelmstedt
Barnläkare Steven Lucas
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
611 59 67
611 59 69
611 04 41
611 59 77
Adress till redaktionen:
Barnhälsovårdens länsavdelning, Akademiska sjukhuset, 751 85 Uppsala
[email protected], [email protected]
611 09 23