150923 - Partille kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
1(7)
Sammanträdesdatum 2015-09-23
KS-rummet, kommunhuset, kl 17:30 – 20:30
Plats och tid
Gitte Caous och Henrik Sjöqvist
Utses att justera
Utbildningsförvaltningen, Partille, fredagen den 25 september 2015
Justeringens plats och tid
......................................................................................
Amanda Larsson
Underskrifter
Sekreterare
......................................................................................
Angela Fasth
Ordförande
......................................................................................
Gitte Caous
Henrik Sjöqvist
Justerande
ANSLAG/BEVIS
Partille utbildningsnämnd
Organ
2015-09-23 §§ 73 – 80
Sammanträdesdatum
Uppsättande: 2015-09-28
Nedtagande: 2015-10-20
Datum för anslag
Utbildningsförvaltningen, Partille
Protokollet förvaras
......................................................................................
Amanda Larsson
Underskrift
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2015-09-23
§§ 73-80
Angela Fasth (M)
Gitte Caous (S)
Eva Persson (M)
Jan Nyström (FP)
Per-Åke Wesley (KD)
Bengt Odeholm (S)
Gunilla Palmgren (S)
Marijan Orlic (MP)
Linda Jansson (V)
Matz Dovstrand (SD)
Henrik Sjöqvist (M)
Ordförande
V. ordförande
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Larisa Bergroth(FP)
Adam Bergman (FP)
Daniel Dellenmark (S)
Tobias Hennig (MP)
Magnus Garå (V)
Stefan Falktorp (SD)
Michael Jonasson (S)
Ersättare §§ 73-75
Ersättare
Ersättare
Ersättare
Ersättare
Ersättare
Ersättare
Solveig Hjalmarson
Alexander Köhn
Katarina Brännström
Personalföreträdare SACO
§§ 73-75
Personalföreträdare TCO
Personalföreträdare LO
Karl-Olof Petersson
Christina Kylberg Mattson
Amanda Larsson
Johanna Pettersson
Förvaltningschef
Controller
Nämndsekreterare
Kvalitets o utvecklingschef
Justerandes sign
Paragrafer
Närvarande
Utdragsbestyrkande
Sida
2
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
3
Sammanträdesdatum 2015-09-23
§ 73
Prognos per 31 augusti 2015
Ärendet
Controller Christina Kylberg-Mattsson föredrar prognos per den 31 augusti.
Den visar på ett underskott på -3,5 miljoner.
BESLUT
Informationen antecknas.
§ 74
Återkoppling genomförd internkontroll 2015 avseende ekonomiska transaktioner
(UN/2015:256)
Ärendet
Gemensam årlig internkontroll avseende ekonomiska transaktioner har genomförts på samtliga förvaltningar i kommunen. Den interna kontrollen omfattade i år perioden 1 maj 2014
till 30 april 2015. Detta innebär en utökning då tidigare genomförda internkontroller omfattat perioden jan-april.
Fåtal brister/anmärkningar identifierades. Inga av allvarlig art.
För att komma tillrätta med anmärkningar och brister som framkommit har/kommer återkoppling till berörda att ske. Utöver den årliga kontrollen görs ytterligare kontroll på områden där brister finns för att på så sätt förbättra och säkerställa en korrekt redovisning.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 150828.
BESLUT
Informationen antecknas.
§ 75
Återkoppling nämnd delårsbokslut 2015 (UN/2015:257)
Ärendet
Utbildningsnämnden beslutade på augustimötet utifrån delårsbokslut 2015 att ge förvaltningschefen i uppdrag att till nästa nämnd återkomma med förslag på åtgärder för att få budgeten i balans, samt åtgärder inklusive kostnadsberäkningar för att uppnå bättre måluppfyllelse av verksamhetsmålen.
Förvaltningen återkopplar genomförda insatser och visar vid prognos per 31 augusti ett förbättrat resultat. Förvaltningen redogör även för nuläget på samtliga av nämnden fattade mål
för 2015.
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
4
Sammanträdesdatum 2015-09-23
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 150911.
BESLUT
Informationen antecknas.
§ 76
Ökad ramtid i förskola
Ärendet
I samband med juninämnden beslutades att utbildningsförvaltningen ska erbjuda utökad
ramtid inom förskolan, beslutet skulle verkställas från och med 1 juli 2015. Verkställandedatum ändrades sedan till 1 oktober 2015, efter ett ordförandebeslut.
Efter sommaruppehållet påbörjades en samverkansprocess om konsekvenserna av fattat
beslut. I denna samverkansprocess har fyra riskområden identifieras, vilka parterna är
överens om. En avgränsning i uppdraget är att det i nuläget ej omfattar kvälls- och nattomsorg. Arbetet med åtgärder är påbörjat men för att kunna fördjupa och konkritisera
åtgärderna behöver parterna mer tid.
Lärarförbundet för även LR:s talan i denna samverkansprocess.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 150916
Beslutsgång
Ajournering begärs mellan 18:50-19:35.
Tillägg av att:sats:
”För den ökade ramtiden föreslås att kompensera de förskolor som öppnar 06.00 istället
för 06.30. För detta ändamål avsätter nämnden max 250 000 kr och uppdrar till förvaltningen att fördela summan till berörda förskolor under 2015”
BESLUT
Nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag om att förskjuta starten för införande av
utökad ramtid till den 1 november 2015.
Nämnden beslutar vidare att för den ökade ramtiden föreslå att kompensera de förskolor
som öppnar 06.00 istället för 06.30. För detta ändamål avsätter nämnden max 250 000 kr
och uppdrar till förvaltningen att fördela summan till berörda förskolor under 2015.
Protokollsanteckning
Protokollsanteckning M, FP, KD:
Med hänvisning till tidigare, då ofinansierade beslut, som togs efter yrkande från S, V,
MP och med stöd av SD, om utökade ramtider i förskolan. M, FP, KD ser vikt i att det
måste kompenseras ekonomiskt. För att inte riskera kvalitet och arbetsmiljö i försko-
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
5
Sammanträdesdatum 2015-09-23
lorna/pedagogisk omsorg, kompenseras förskolorna för ökade kostnader i och med tidigarelagd öppning av förskola/omsorg från klockan 06.00.
Protokollsanteckning S, V, MP:
På nämndens möte i juni lade Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet ett
yrkande om ökade ramöppettider för förskolan, som nämnden beslutade att ställa sig
bakom.
Förvaltningen hade på nämndens möte i maj gjort en grundlig dragning vilket visade att
medborgarna önskemål om ökade ramöppettider var stort. Dessutom ingick i förvaltningens föredragning en ekonomisk kompensation till varje förskola om 30 000 kr.
Vi kan nu konstatera att förvaltningen inte kompenserat förskolan för det ökade uppdraget
och vi yrkar därför att så sker. För oss var det självklart att detta skulle ske. Men eftersom
vi har konstaterat att så inte skett får frågan lyftas igen och beslutet kompletteras. När det
gäller den ekonomiska kompensationen för ökade kostnader för ”nattis” så har vi fått besked från förvaltningen att denna kan omhändertas inom ram.
§ 77
Förvaltningen informerar
Ärendet
Statsbidraget om minskade barngrupper i förskolan. Förvaltningen har ansökt om en pilot
för området Öjersjö, med delfinansiering av statsbidrag.
Med anledning av detta uppdrar nämnden åt förvaltningen att genomlysa och utreda möjligheten till och kostnaden för att minska barngrupperna alternativt utöka personalgruppen på förskolorna för att därigenom förbättra kvaliteten. Detta uppdrag ska redovisas i
samband med nämnden i december.
Arbetsmiljöverket kommer och återkopplar utifrån inskickad handlingsplan.
Deloitte revision, har redovisat sin rapport om det pedagogiska ledarskapet.
Kronprinsessan Viktoria och prins Daniel har besökt Öjersjö Brunn för att se på hur skolan arbetar med värdegrundsarbete i Stars for life.
Jonsereds skola har invigning den 7 oktober.
Alla chefer i kommunen har haft gemensam konferens om Strategi 2025 och den inre
kulturen.
BESLUT
Informationen antecknas.
Förvaltningen återkommer i samband med decembernämnden med ett resultat av tilldelat
uppdrag angående förskolan.
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
6
Sammanträdesdatum 2015-09-23
§ 78
Förvaltningen informerar om lågstadiesatsningen
Ärendet
Förvaltningen informerar om det eftersökta statsbidraget. Det kommer för Utbildningsförvaltningen att omfatta ca 15 tjänster, varav 1 tjänst riktas till nyanlända. Tjänsterna ska
vara elevnära och främja undervisningstiden.
BESLUT
Informationen antecknas.
Protokollsanteckning
Protokollsanteckning S, V, MP
”Partille kommun har erhållit ca 4 mkr för höstterminen via regeringens satsning på lågstadiet och ytterligare ca 4 mkr för vårterminen 2016.
Av det underlag som nämnden fått ta del av kan vi konstatera att förvaltningen avser att
låta 2 mkr av höstens satsning finansiera redan befintligt anställd personal. Detta innebär
att regeringens satsning används för att finansiera ett befintligt underskott i nämnden.
Den förklaring nämnden ges av förvaltningen är att de tjänster som nu finansieras med
den särskilda satsningen hänförs till en icke genomförd besparing som borde ha gjorts
under vårterminen. Förvaltningens skäl till detta är att man hoppades på denna satsning
från regeringen och därför valde att inte avveckla personal man senare bedömde hade
återanställts, efter satsningen beslutats och verkställts.
Det är en klok strategi, men vi vill ändå påtala att förvaltningen borde ha lyft frågan till
nämnden under våren och att nämnden, och inte förvaltningen, borde ha tagit detta strategiska och ekonomiska beslut.
Vi vill redan nu vara mycket tydliga med att den satsning som ska genomföras under våren med det särskilda statliga stödet för lågstadiet, måste helt och fullt användas för att
förstärka lågstadiet. Vi kommer inte ställe oss bakom att medlen används på något annat
sätt, eller för något annat syfte.”
§ 79
Inkomna/upprättade handlingar, delegationsbeslut samt förvaltningsrådets protokoll
Ärendet
- Inkomna och upprättade handlingar mellan 150815-150918
- Delegationsbeslut UN-D §§ 358-468
- Förvaltningsrådets protokoll från 150915
BESLUT
Informationen antecknas.
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
7
Sammanträdesdatum 2015-09-23
§ 80
Övriga frågor
Marijan frågar om hur förvaltningen löst bemanning efter att Peter Callsen avslutat sin
tjänst. Förvaltningen svarar att hans arbetsuppgifter är fördelade på befintlig personal
inom förvaltningen samt med juridiskt stöd från kommunen centralt.
Angela informerar om att hon tillsammans med GR-gruppen varit i Barcelona på studiebesök och tittat på hur de organiserar sig och arbetar med utbildningsfrågor liknande våra.
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande