Underrättelsen

Byggnadsnämnden
Underrättelse-Granskning
2015-06-02
1 (2)
Detaljplan för Svartbröder 16 i Lund, Lunds kommun
Skomakaregatan 7
PÄ 22/2014a
Härigenom underrättar Byggnadsnämnden i Lund Er, att nämnden låtit
upprätta detaljplan för rubricerat område.
Detaljplanen handläggs enligt reglerna för standardförfarande i delegation.
Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten att tillåta bostadsändamål och
ändamål för centrum inom planområdet. Befintliga förhållanden bekräftas
därmed. Syftet med detaljplan är att reglera befintligt gathus med
rivningsförbud, planen tillåter dock förändringar av gathuset.
Gårdsbebyggelsen föreslås förändras och höjas till två våningar.
Tidigare har ett planförslag varit utsänt för samråd med länsstyrelsen, berörda
nämnder, statliga och kommunala organ, sakägare och andra som kan ha ett
väsentligt intresse av förslaget. De synpunkter som kommit in finns redovisade
i ett utlåtande med stadsbyggnadskontorets kommentarer i anslutning till varje
skrivelse. Utlåtandet kan kostnadsfritt beställas på www.lund.se/planerpagang
Detaljplanen hålls tillgänglig för granskning i Kristallen, Brotorget 1 i Lund,
från och med den 4 juni till och med den 18 juni 2015, vardagar utom
lördagar klockan 10−12, eller annan tid efter överenskommelse med planens
handläggare.
Detaljplanen finns under granskningstiden dessutom tillgänglig på
Stadsbiblioteket i Lundasamlingen, Sankt Petri Kyrkogata 6 i Lund samt på
www.lund.se/planerpagang
Detaljplanen handläggs av Planavdelningen
planarkitekt Julia Johansson, telefon 046-35 995 33
biträdande planchef Lotta Wallin, telefon 046-35 65 03.
Fastighetsägare och bostadsrättsföreningar inom berörda fastigheter ombeds att
underrätta hyresgäster respektive bostadsrättsmedlemmar om att detaljplaneförslaget finns tillgängligt enligt ovanstående.
Om Er fastighet övergått till ny ägare ombeds Ni förmedla denna underrättelse.
Synpunkter skall skriftligen ha inkommit till Byggnadsnämnden, Box 41,
221 00 LUND eller [email protected] senast den 18 juni 2015.
Namnteckning skall kompletteras med namnförtydligande och postadress.
Postadress
Besöksadress
Box 41, 221 00 LUND
Brotorget 1
Telefon vx
Telefax
046-35 50 00
046-35 63 80
E-post
Internet
[email protected]
[email protected]
www.lund.se
Underrättelse−Granskning
2015-06-02
2 (2)
Planförslaget kommer efter granskningen att överlämnas till byggnadsnämnden
för beslut om antagande. Något ytterligare tillfälle till att lämna synpunkter på
planförslaget kommer inte att ges.
Den som inte framfört synpunkter på förslaget senast under granskningstiden,
kan förlora rätten att senare överklaga beslut att anta detaljplanen.
BYGGNADSNÄMNDEN I LUND
Enligt uppdrag
Ann-Sofi Ahlgren
planadministratör
Fasadritning som visar hur
gathuset förändras. Till höger ses den mässingsklädda delen. Illustrationen visar även en
förändrad fönsterindelning. Illustration gjord av Fojab arkitekter och Zero architects.
Fasadritning på gårdsbebyggelse. Fasadritningen visar att gårdsbebyggelsen visuellt är
uppdelad i två ihopbyggda delar. Gathuset redovisas till höger. Illustrationer gjorda av
Fojab arkitekter och Zero architects.