Civilingenjörsexamen i teknisk design

BESLUT
1(2)
Datum
Reg.nr
2015-03-17
411- 00054-14
Avdelning
Utvärderingsavdelningen
Till rektor
Handläggare
Jana Hejzlar
08-563 088 19
[email protected]
Uppföljning av civilingenjörsexamen i teknisk design vid
Luleå tekniska universitet
Beslut
Universitetskanslersämbetet (UKÄ) ger det samlade omdömet hög kvalitet för utbildning
som leder till civilingenjörsexamen i teknisk design vid Luleå tekniska universitet.
UKÄ ifrågasätter inte längre tillståndet för Luleå tekniska universitet att utfärda
civilingenjörsexamen i teknisk design.
Ärendets hantering
UKÄ beslutade den 28 oktober 2013 (reg.nr 41- 00314-13) att ge det samlade omdömet
bristande kvalitet för utbildning som leder till civilingenjörsexamen i teknisk design vid
Luleå tekniska universitet. Beslutet innebar samtidigt att UKÄ ifrågasatte lärosätets
tillstånd att utfärda civilingenjörsexamen i teknisk design. UKÄ uppmanade därför
lärosätet att senast den 28 oktober 2014 inkomma med en redogörelse för de åtgärder som
vidtagits med anledning av ämbetets ställningstagande. Därefter avsåg ämbetet att ta
ställning till om det finns skäl att besluta att lärosätet inte längre får utfärda den aktuella
examen.
Lärosätet har inkommit till UKÄ med en analys av orsaken till bristerna och redovisning
av vidtagna åtgärder.
För uppföljningen utsåg UKÄ följande sakkunniga: docent Aylin Ahadi (Lunds
universitet), universitetslektor Lars Hagman (Kungl. Tekniska högskolan), professor Erik
Höglund (Luleå tekniska universitet), professor Lars Nyborg (Chalmers tekniska
högskola), universitetslektor Anna Runnemalm (Högskolan Väst) och professor Fredrik
Thuvander (Högskolan i Bergen, Norge).
Underlag för bedömningen har varit lärosätets redogörelse som begärdes in av
sakkunniggruppen (som underlag för bedömningen). Bedömningen har gjorts utifrån krav
som ställs i högskolelagen (1992:1434) och i högskoleförordningen (1993:100).
Bedömargruppens yttrande bifogas.
Universitetskanslersämbetets bedömning
UKÄ bedömer att utbildning som leder till civilingenjörsexamen i teknisk design vid
Luleå tekniska universitet nu uppfyller kvalitetskraven för högre utbildning och att
POSTADRESS
Box 7703
SE-103 95 Stockholm
BESÖKSADRESS
Löjtnantsgatan 21
Stockholm
TELEFON
+46 8 563 085 00
FAX
+46 8 563 085 50
ORGANISATIONSNR
202100-6495
KONTAKT
[email protected]
www.uka.se
BESLUT
2(2)
Datum
Reg.nr
2015-03-17
411- 00054-14
utbildningen därmed ska ges det samlade omdömet hög kvalitet. Under sådana
omständigheter finns det inte längre skäl att ifrågasätta lärosätets examenstillstånd.
Beslut i ärendet har tagits av universitetskanslern Harriet Wallberg efter föredragning av
utredaren Jana Hejzlar i närvaro av tf. avdelningschefen Viveka Persson och strategi och
planeringsansvarige Per Westman.
Harriet Wallberg
Jana Hejzlar
Kopia till:
Bedömargruppen
BEDÖMARGRUPPENS YTTRANDE
Datum
Reg.nr
2015-03-17
411-00054-14
3
Bilaga 1
Bedömargruppens motiveringar
Luleå tekniska universitet
Lärosäte
Huvudområde/examen
ID-nr
Luleå tekniska universitet
Teknisk design - civilingenjör
A-2014-023446
Bedömning av utvalda examensmål
Mål: 1: För civilingenjörsexamen skall studenten visa kunskap om det valda teknikområdets
vetenskapliga grund och beprövade erfarenhet samt insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete
Måluppfyllelse:
Motivering: I utvärderingen av Maskinteknik och närliggande huvudområden (se
Universitetskanslersämbetets beslut 28 oktober 2013, reg.nr 411-00314-13) framgår det av
bedömargruppens yttrande att: ”Urvalet av självständiga arbeten visar i alltför många fall på bristande
kunskap om teknikområdets vetenskapliga grund och beprövade erfarenhet. Studenterna i urvalet
visar även bristande insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete. Hälften av de bedömda
självständiga arbetena visar på brister i förmågan att koppla det egna arbetet till aktuellt forskningsoch utvecklingsarbete.
Självvärderingen tillsammans med intervjuerna indikerar att förutsättningar finns för en hög
måluppfyllelse rörande kunskap och förståelse inom teknikområdets vetenskapliga grund och
beprövade erfarenhet. Självvärderingen tillsammans med intervjuerna indikerar dock brister avseende
insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete. Exempel ges på hur aktuell forskning förmedlas
under föreläsningar men måluppfyllelsen säkras inte genom examination.”
I analysen av orsakerna bakom den bristande måluppfyllelsen identifierar lärosätet bland annat

bristande vetenskaplig grund i profilkurser inom teknisk design med för stort fokus på
praktisk tillämpning,

bristande forskningsanknytning för vissa kurser, till viss del kopplat till lärarkompetens med
hänsyn till de vetenskapliga meriterna samt

brister när det gäller de självständiga arbetenas inriktning avseende tyngdpunkten på
vetenskaplighet jämfört med nytta.
Analysen framstår som genomtänkt och relevant.
De åtgärder som vidtagits med anledningen av bristerna inkluderar:

Ett nytt system för kvalitetsutveckling, som bland annat innebär en ny modell för att mäta
och bedöma programmens kvalitet, har tagits fram.

En ny kurs i vetenskapliga metoder för den inriktning där vetenskaplig förankring behöver
förstärkas mest.

Lärarkompetens förstärks genom utlysning av två professurer. En av dessa tjänster har nu
tillsatts med en person med omfattande vetenskaplig produktion med ett fokus på
1(2)
BEDÖMARGRUPPENS YTTRANDE
Datum
Reg.nr
2015-03-17
411-00054-14
3
produktutveckling och affärsutveckling.

Forskningsanknytningen har förstärkts generellt genom utveckling av kursplaner med syfte
att tydliggöra den vetenskapliga grund varje kurs vilar på. Forskare deltar nu också i högre
grad i kurserna och vetenskapliga artiklar kompletterar den övriga litteraturen.

En ny modell för det självständiga arbetet har införts med tydliga avstämningssteg och
examinator ska numera också ha minst docentkompetens.
Åtgärderna kopplar till identifierade brister och adresserar dels aspekter när det gäller kurser och
lärarkompetens, dels specifika förändringar när det gäller det självständiga arbetets genomförande
och uppföljning.
Givet analysen av bristerna framstår åtgärderna sammantaget som rimliga och ändamålsenliga.
Bedömarna anser att med de vidtagna åtgärderna är förutsättningarna goda för att Luleå tekniska
universitet ska kunna säkra att studenterna uppnår hög måluppfyllelse när det gäller aktuellt
examensmål.
2(2)