SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060201

1
SVEA HOVRÄTT
Mark- och miljööverdomstolen
Rotel 060201
PROTOKOLL
2015-02-05 och 2015-02-17
Föredragning i
Stockholm
Aktbilaga 87
Mål nr M 5431-14
RÄTTEN
Hovrättsråden Lars Borg och Eywor Helmenius, referent, samt tekniska rådet Dag
Ygland och tf. hovrättsassessorn Rickard Forsgren
FÖREDRAGANDE OCH PROTOKOLLFÖRARE
Föredraganden Lina Österberg
KLAGANDE
1. Naturvårdsverket
106 48 Stockholm
2. Länsstyrelsen i Gotlands län
621 85 Visby
3. Miljö- och hälsoskyddsnämnden, Region Gotland
621 81 Visby
4. Fältbiologerna
Brunnsgatan 62
802 62 Gävle
5. Föreningen Bevara Ojnareskogen
c/o O S
6. Föreningen Urbergsgruppen
c/o S B F
7. Gotlands Botaniska Förening
c/o G I
8. Naturskyddsföreningen Gotlands län
c/o A H
Dok.Id 1194600
Postadress
Box 2290
103 17 Stockholm
Besöksadress
Birger Jarls Torg 16
Telefon
Telefax
08-561 670 00
08-561 675 59
08-561 675 50
E-post: [email protected]
www.svea.se
Expeditionstid
måndag – fredag
09:00-15:00
2
SVEA HOVRÄTT
Mark- och miljööverdomstolen
PROTOKOLL
9. Svenska Botaniska Föreningen
Norbyvägen 18 D
752 36 Uppsala
10. Svenska Naturskyddsföreningen
Box 4625
116 91 Stockholm
11. C B
12. H B
Ombud för 11-12: Advokaten J Ö
13. S B F
14. P F
15. A F
16. E F
17. B M
Ombud: Advokaterna H J och E M R
MOTPARTER
1. Nordkalk Aktiebolag, 556073-4054
Lärbro Storugns 2741
624 53 Lärbro
M 5431-14
3
SVEA HOVRÄTT
Mark- och miljööverdomstolen
PROTOKOLL
M 5431-14
Ombud: Advokaten M L
2. Region Gotland
621 81 Visby
Ombud: Adokaten M B
SAKEN
Ansökan om tillstånd till bergtäkt och vattenverksamhet på fastigheten X i Gotlands
kommun; nu fråga om inhämtande av förhandsavgörande från EU-domstolen
ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE
Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, deldom 2014-06-02 i mål nr M 3666-13
_______________
Målet föredras varvid följande antecknas. C och H B, S B och P F, Fältbiologerna,
Föreningen Bevara Ojnareskogen, Föreningen Urbergsgruppen, Gotlands Botaniska
Förening, B M, Naturskyddsföreningen Gotlands län, Svenska Botaniska Föreningen
och Svenska Naturskyddsföreningen har yrkat att Mark- och miljööverdomstolen
inhämtar förhandsavgörande från EU-domstolen i frågor som rör tillämpningen av
artskyddsdispens, rådets direktiv 92/43/EEG om bevarande av livsmiljöer samt vilda
djur och växter (art- och habitatdirektivet), rådets direktiv 79/409/EEG om bevarande
av vilda fåglar (fågeldirektivet) samt Europaparlamentets och rådets direktiv
2000/60/EG (ramvattendirektivet).
Mark- och miljööverdomstolen fattar följande
BESLUT (att meddelas 2015-02-26)
Mark- och miljööverdomstolen avslår yrkandena om att det ska inhämtas ett
förhandsavgörande från EU-domstolen.
4
SVEA HOVRÄTT
Mark- och miljööverdomstolen
PROTOKOLL
M 5431-14
Skäl
Av artikel 267 i Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, EUT 2012 C 326/47
(funktionsfördraget), framgår att om det uppkommer en fråga vid en nationell domstol
om tolkningen av EU-fördraget eller EU:s rättsakter får den nationella domstolen
begära att EU-domstolen meddelar ett förhandsavgörande, om den anser att ett beslut i
frågan är nödvändigt för att döma i saken. Även om bestämmelsen är fakultativ för
Mark- och miljööverdomstolen, som i dessa mål inte utgör sista instans, kan viss
ledning för när det är relevant att inhämta förhandsavgörande inhämtas av EUdomstolens praxis, se t.ex. domstolens avgöranden i CILFIT (283/81) och Da Costa
(28-30/60). Av dessa avgöranden framgår att den nationella domstolen inte behöver
begära förhandsbesked om tidigare praxis är så klar att frågan redan är besvarad eller
om en liknande fråga redan har besvarats av EU-domstolen.
Enligt Mark- och miljööverdomstolens bedömning är innehållet i unionsrätten klart
eller klarlagt i de frågor som avser artskydd, art- och habitatdirektivet och
fågeldirektivet (jfr t.ex. Högsta domstolens avgörande den 18 juni 2013 i mål T 315812). Såvitt avser ramvattendirektivet har det inte framgått att det är nödvändigt för
målets avgörande att inhämta något klargörande. För närvarande saknas därmed skäl
att inhämta förhandsavgörande från EU-domstolen. Parternas begäran ska därför
avslås.
Beslutet får endast överklagas i samband med överklagande av dom eller slutligt
beslut.
Lina Österberg
Protokollet uppvisat/