Manual

Manual
INNEHÅLLSFÖRTECKNING
Innehåll
Sid
Säkerhetsinformation
Viktiga anvisningar angående spabadet
Installationsanvisningar
Kretskortskonfiguration
Switchpanel
Driftsättning av ditt spabad
Översikt kontrollpanel
Kontrollpanel VS 500/501/502, GS 500/501/502
Översikt kontrollpanel
Kontrollpanel VS 510 S, GS 510 S
Skötselråd och underhåll
Vanliga frågor
Garanti
Felmeddelande
Felsökningsguide
Utrustningsspecifikation spabad
2-6
7
8-12
13
14
15-16
17
18-20
21
22-24
25-34
35-37
38-40
41-44
45-47
48-53
1
SÄKERHETSINFORMATION
VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER
LÄS OCH FÖLJ ALLA INSTRUKTIONER
UNDVIK RISKEN FÖR BARN
FARA:
-
DRUKNINGSRISK FÖR BARN. Var extremt noga med att se till att barn INTE
obevakade kan komma åt spabadet. Undvik olyckor genom att säkerställa att barn
INTE kan använda spabadet utan vara konstant övervakad.
VARNING:
-
Minska risken för personskador genom att INTE låta barn använda spabadet om de
INTE är konstant och noga övervakade.
-
Minska risken för personskada genom att följa rekommendationen att använda lägre
vattentemperaturer för yngre barn. Barn är särskilt känsliga för varmt vatten.
VAD SKA DU GÖRA:
-
Se noga till att du ALLTID låser barnsäkerhetslåsen efter att spabadet använts, för
dina barns säkerhet. Varje spabad är utrustat med ett låsbart lock som uppfyller kraven
i ASTM F1346-91 standarden för säkerhetslock.
-
Påminn barnen om att våta ytor kan vara väldigt hala. Se till att barnen är försiktiga
när de kliver ner i eller upp ur spabadet.
VAD DU INTE SKA GÖRA:
-
Låt INTE barnen klättra upp på spabadslocket.
-
Låt INTE barnen vara i spabadet utan övervakning.
2
UNDVIK RISKEN FÖR ELSTÖTAR
RISK FÖR ELSTÖTAR:
-
Koppla utrustningen endast till en jordad strömkälla.
-
Nätsladden får INTE grävas ned. En nedgrävd nätsladd kan vara dödande eller orsaka
allvarliga personskador på grund av elstöt om kabel avsedd för
nedgrävning INTE används eller om man råkar gräva i området.
-
En jordterminal tillhandahålls på kontrollboxen inne i enheten för att tillåta anslutning
av jordkabel mellan denna punkt och metall-utrustning, metallvattenrör, metallhus
på el-utrustning eller ledare inom 1,5 m avstånd från spabadet enligt vad som krävs
för att följa lokala föreskrifter.
-
Anslut INTE hjälpkomponenter (t.ex. kablar till ytterligare högtalare, hörlurar, andra
ljudkomponenter) till ljudsystemet utom när detta godkänts av Pool- & Kamindrottningen.
-
Utför INTE själv service på ljudkomponenter genom att öppna eller avlägsna
locket eftersom detta kan leda till exponering för farlig spänning eller annan risk
för personskada. Hänvisa allt underhåll till kvalificerad personal.
VARNING:
-
Reparera skadade elsladdar omedelbart så att risken för elstötar minskas. Om skadade
sladdar INTE omedelbart repareras kan det leda till elstötar som kan vara dödande
eller orsaka allvarlig personskada.
-
Testa ALLTID jordfelsbrytaren före varje användning av spabadet. Om
jordfelsbrytaren inte fungerar är spabadet inte korrekt jordat. Detta kan leda till
elektrisk stöt.
Koppla bort strömmen från spabadet tills felet har identifierats och rättats till.
FARA: RISK FÖR ELSTÖT
-
Installera spabadet på minst 1,5 m avstånd från alla metallytor. Ett spabad får
installeras inom 1,5 m avstånd till en metallyta om varje metallyta är permanent
förbunden, via en jordkabel, till jordledaren på terminalboxen som medföljer för
detta ändamål.
-
Installera spabadet så att det är god avrinning från utrymmet med de elektriska
komponenterna.
3
-
Elektriska apparater som lampor, telefoner, radio- eller TV-apparater får INTE
förekomma på närmare avstånd än 1,5 m till spabad. Om säkerhetsavståndet
INTE upprätthålls kan det leda till elstötar som kan vara dödande eller orsaka
allvarliga personskador, ifall apparaten ramlar ner i spabadet.
VAD DU SKA GÖRA:
-
Säkerställ att ditt spabad är korrekt anslutet till nät-strömmen, anlita en behörig
elektriker.
-
Koppla bort spabadet från strömförsörjningen INNAN badet töms eller elektriska
komponenter servas.
-
Testa den eller de jordfelsbrytare som finns före varje användning.
-
Byt endast ut ljudkomponenter mot identiska komponenter (om spabadet har en
ljudkomponent).
VAD DU INTE SKA GÖRA:
-
Du ska INTE använda spabadet med luckan till maskinutrymmet avtagen.
-
Placera INTE elektriska apparater på närmare avstånd än 1,5 m från spabadet.
-
Använd INTE förlängningssladd för att ansluta spabadet till strömkällan. Det är inte
säkert att förlängningssladden är korrekt jordad och anslutningen innebär
risk för elstöt. Förlängningssladdar kan orsaka spänningsfall, vilket medför att jet-
pumpmotorn överhettas och skadas.
Försök INTE att öppna den elektriska kontrollboxen. Den innehåller inga delar som
kan servas av användaren.
-
Lämna luckan till ljudutrymmet öppen (om spabadet har en ljudkomponent).
RISKER ATT UNDVIKA
FARA: RISK FÖR PERSONSKADA
-
Minska risken för personskada genom att INTE avlägsna suganslutningarna
(filterrören) i filterutrymmet.
-
Storleken på spabadets suganslutningar är avpassad för att överensstämma med det
specifika vattenflöde som pumpen åstadkommer.
Ersätt ALDRIG en sugkoppling med en som är klassad för ett lägre flöde än vad som
är markerat på den ursprungliga sugkopplingen.
4
Det finns alltid en risk för att halka eller ramla. Kom ihåg att våta ytor kan vara väldigt
hala. Var försiktig när du kliver ner i eller upp ur spabadet.
-
Använd ALDRIG spabadet om suganslutningarna är trasiga eller saknas.
-
Personer med infektionssjukdomar ska INTE använda spabadet.
-
Håll alla lösa föremål på klädsel, långt hår och nedhängande smycken borta från
roterande jetstrålar och andra rörliga delar.
ÖKADE BIVERKNINGAR AV LÄKEMEDEL:
-
Om man tar droger, alkohol eller läkemedel före eller under användningen av spabadet
kan man förlora medvetandet och riskera att drunkna.
-
Personer som tar läkemedel bör rådfråga en läkare innan de använder spabad. Vissa
läkemedel kan göra att man blir slö, medan andra kan påverka hjärtfrekvensen,
blodtrycket och/eller blodcirkulationen.
Personer som tar läkemedel som gör att man blir slö, exempelvis lugnande medel,
antihistaminer och / eller blodförtunnande medel, ska INTE använda spabadet.
HÄLSOPROBLEM SOM KAN PÅVERKAS AV SPABAD:
-
Gravida kvinnor bör rådfråga en läkare INNAN de använder spabad.
-
Personer med kraftig fetma, tidigare eller nuvarande hjärtproblem, högt eller lågt
blodtryck, problem med blodcirkulationen eller diabetes bör rådfråga en läkare
INNAN dom använder spabad.
UNDVIK RISKEN FÖR ÖVERHETTNING (HYPERTERMI):
Om man vistas länge i hett vatten kan det leda till ÖVERHETTNING (HYPERTERMI), ett
farligt tillstånd som uppstår när kroppens inre temperatur blir högre än normalt (37 °C).
Symtomen vid överhettning är bl.a. att man är omedveten om den annalkande faran, att man
inte upplever hettan, inte inser att man behöver stiga upp ur spabadet eller är fysiskt
oförmögen att komma upp ur spabadet, fosterskador hos gravida kvinnor och medvetslöshet
med åtföljande drunkningsrisk.
VARNING:
Användning av alkohol, droger eller läkemedel kan kraftigt öka risken för livshotande
överhettning i spabad.
5
SÅ HÄR MINSKAR DU RISKEN FÖR PERSONSKADA:
-
Vattnet i spabadet ska ALDRIG överstiga 40 °C. Vattentemperaturer mellan 36°C och
40°C anses vara säkra för en frisk vuxen person.
Lägre vattentemperaturer rekommenderas vid användning under längre tid (längre än
tio minuter) och för barn i yngre åldrar. Långvarig användning kan orsaka
överhettning.
Gravida eller möjligen gravida kvinnor ska begränsa temperaturer i spabadet till 36°C.
Underlåtande att göra det kan leda till permanent personskada för barnet.
-
Använd INTE spabadet omedelbart efter ett ansträngande träningspass.
UNDVIK RISKEN FÖR BRÄNNSÅR:
-
För att minska risken för personskada ska du mäta vattentemperaturen med en exakt
termometer INNAN du stiger ner i spabadet.
-
Testa vattentemperaturen med handen INNAN du stiger ner i spabadet, så att du är
säker på att temperaturen är behaglig.
6
VIKTIGA ANVISNINGAR ANGÅENDE SPABADET
Följande text innehåller viktiga anvisningar om spabadet och Pool- & Kamindrottningen
rekommenderar starkt att du läser och följer dem.
VAD DU SKA GÖRA:
-
Använd och lås locket när spabadet INTE används, oavsett om det är fullt med vatten
eller tomt.
-
Följ rekommendationerna avseende skötsel och underhåll av spabadet i denna manual.
-
Använd ENDAST godkända tillbehör och sådana kemikalier och rengöringsmedel
som rekommenderas för spabad.
VAD DU INTE SKA GÖRA:
-
Lämna INTE spabadet i solen utan vatten eller påsatt lock. Exponering för direkt
solsken kan medföra påfrestningar på materialet i karet.
-
Rulla eller skjut INTE badet på sidan. Det kan skada sidmaterialet.
-
Lyft och dra INTE locket genom att hålla i lockets låsbara stroppar. Locket ska
ALLTID lyftas och bäras genom att hålla i handtagen.
-
Försök INTE att öppna den elektriska kontrollboxen. Den innehåller inga delar som
kan servas av användaren. Om kontrollboxen öppnas av ägaren till spabadet upphävs
garantin. Gå noga igenom stegen som beskrivs i avsnittet Felsökning om problem
uppstår vid användningen.
Kontakta din auktoriserade Pool- & Kamindrottningen-återförsäljare om du inte själv
kan lösa problemet. Många problem kan enkelt diagnostiseras per telefon av en
auktoriserad servicetekniker.
SPARA DESSA INSTRUKTIONER.
7
INSTALLATIONSANVISNINGAR
FÖRBEREDELSE AV UPPSTÄLLNINGSPLATSEN:
Du har antagligen redan valt ut en plats för ditt nya spabad, antingen inom- eller
utomhus, på en uteplats eller ett däck. Se bara till att du kontrollerar följande:
Placera ALLTID spabadet på en stabil och horisontell, plan yta. Ett fyllt spabad kan
väga en hel del. Säkerställ att platsen du valt håller för vikten.
-
Glöm INTE att justera spabadet så att det står vågrätt innan du fyller det.
Var noga med att placera maskinutrymmet, som innehåller alla elektriska
komponenter, på en plats där vattnet rinner bort ifrån det. Om vatten kommer in i
maskinutrymmet kan elektroniken skadas eller så kan det göra att jordfelsbrytaren till
ditt hus slår ifrån.
-
Se till att jordfelsbrytare och säkringar är lättåtkomliga.
-
Se också till att maskinutrymmet är åtkomligt för skötsel och periodiskt underhåll av
spabadet.
VARNING: Skador på komponenterna i spabadets maskinutrymme eller interna
rörsystem som orsakats av infestation av gnagare omfattas INTE av garantin!
INSTALLATION UTOMHUS OCH PÅ UTEPLATS:
Oavsett var du placerar ditt nya spabad är det viktigt att det står på en solid grund. Strukturella
skador på spabadet som orsakas av felaktig installation eller placering på ett otillräckligt
underlag täcks inte av den begränsade garantin för spabadet.
Om du installerar spabadet utomhus rekommenderar vi att det ställs på en minst 10 cm tjock
platta av armerad betong.
Om spabadet placeras på marken, även om det bara är tillfälligt, ska stenplattor läggas under
områdena för anpassning till vågrätt läge. Stenarna ska vara minst 5 cm tjocka och 30 cm
stora. Även med dessa stenar på plats kommer spa badet ofrånkomligen att sätta sig
och stå snett. Ett spabad omgivet av jord och gräs blir dessutom snart fullt av jord och
gräs från badarnas fötter. Ställ därför upp det på en solid grund så snart som möjligt.
8
INSTALLATION PÅ DÄCK:
För att vara säker på att däcket håller för ditt spabad måste du känna till däckets
maxbelastning. Rådfråga en behörig snickare eller byggnadsingenjör.
Vikten per kvadratmeter får inte överskrida strukturens
nominella belastningskapacitet, annars kan allvarliga strukturella skador uppstå.
VIKTIGT: Pool- & Kamindrottningen rekommenderar att en byggnadsingenjör eller
snickare rådfrågas innan spabadet placeras på ett upphöjt däck.
INSTALLATION INOMHUS / I KÄLLARE:
Var medveten om att vissa särskilda krav gäller vid placering av spabadet inomhus. Vatten
ansamlas runtomkring badet, så golvmaterialet måste kunna ge gott grepp när det är vått.
Adekvat avrinning är absolut nödvändigt för att förhindra ansamling av för
mycket vatten runt spabadet. Om ett nytt rum byggs för spabadet rekommenderas att ett
avlopp läggs in i golvet. Luftfuktigheten ökar när spabadet installerats.
Vatten kan tränga in i trästrukturer och orsaka att träet ruttnar, möglar eller andra problem.
Kontrollera effekterna av den ökade luftfuktigheten på exponerat trä, papper etc. i
rummet. För att minimera dessa effekter är det bäst att se till att badutrymmet förses med
god ventilation. En arkitekt kan hjälpa till med att avgöra om ytterligare ventilation måste
installeras.
VIKTIGT: Spabadet får inte installeras på golv med golvvärme.
VARNING: Området omkring spabadet måste hållas väl ventilerat när spabadet installeras
inomhus eller i ett avgränsat utrymme.
Otillräcklig ventilation omkring spabadet kan orsaka en onormalt hög koncentration
av kemikalier som används i spabadet och/eller av bakteriefragment. Dessa
luftburna kemikalier och/eller bakteriefragment kan komma att inandas och ge
upphov till andningssvårigheter eller lungskador hos vissa personer som lider av
nedsatt immunförsvar eller luftvägsinfektioner. Uppsök snarast läkare om du eller
andra badare drabbas av ett sådant tillstånd.
9
Förutom ovanstående anvisningar ska spabadet även göras rent och underhållas
ordentligt, enligt följande:
-
Följ alla förfaranden i denna användarmanual och de tryckta anvisningarna på alla
förpackningar med vattenvårdsprodukter (kemikalier).
-
Testa vattnet regelbundet för att kontrollera halterna av desinfektionsmedel, pH-värdet
samt andra vattenvårdskrav.
-
Töm, rengör och fyll ditt spabad på nytt enligt ett regelbundet schema och enligt
anvisningarna i denna användarmanual.
-
Rengör alla filter minst en gång i månaden.
-
Kontrollera att cirkulationen i hela spabadets vattensystem är fullgod.
-
Be badarna att duscha innan de kliver ner i spabadet.
FÖRBEREDELSE AV MARKEN:
Ditt spabad har designats för att fungera på alla typer av vanliga ytor. Även om en
betongplatta är bäst för långvarig användning är andra grunder acceptabla under
förutsättning att det förbereds en jämn bas före leveransen.
ANVISNINGAR FÖR ATT FÅ SPABADET VÅGRÄTT:
För att ditt spabad ska kunna fungera korrekt måste spabadet stå vågrätt.
VARNING: Pool- & Kamindrottningen rekommenderar att en byggnadsingenjör eller
entreprenör konsulteras innan man placerar spabadet på ett upphöjt däck eller en plattform.
Använd ”dödvikt” i spabadets specifikationer för att bestämma kraven för strukturen.
VIKTIGT: Pool- & Kamindrottningen förbehåller sig rätten att ändra specifikationerna
eller designen utan att detta medför några förpliktelser.
INSTALLATIONSANTECKNINGAR:
-
Om trädgårdsplattor eller bjälkar är det som väljs som grunden till spabadet bör de
placeras på angivna vågräta områden så att det upprätthålls jämn viktdistribution för
spabadet.
-
Det är viktigt att notera att mjuka ytor, även när trädgårdsplattor används för att jämnt
distribuera spabadets vikt, ändå kommer att ha en tendens att sätta sig, vilket leder till
ett ojämnt spabad.
10
-
Kom ihåg att om du placerar spabadet på gräs eller smuts kan det öka den mängd
smuts som oavsiktligt kommer in i spabadet via badarnas fötter.
Om du köper ett däckpaket eller en paviljong tillsammans med ditt spabad är det
obligatoriskt att ha en solid grund.
Om du placerar dessa på en annan yta än en enda jämn platta kan det leda till
installationsproblem.
Som husägare är det ditt ansvar att tillhandahålla en passande, jämn grund för
spabadet. Kom ihåg att de flesta personer som gör leveransen inte kan jämna och
förbereda platsen för spabadet.
OBS! För att spabadet ska fungera korrekt måste du se till att spabadet står jämnt efter det att
det har installerats.
NIVELLERINGSANVISNINGAR:
1. Använd ett vattenpass för att identifiera dess högsta och lägsta hörn.
2. Låt vattenpassets ena ände vila på spabadets högsta hörn (och den andra änden på det lägsta
hörnet), och höj sedan försiktigt vattenpassets lägsta ände genom att placera mellanlägg
mellan badet och vattenpasset tills vattenpasset är vågrätt. På detta sätt får du
veta hur mycket mellanlägg som behövs vid det lägsta hörnet.
3. Sväng nu försiktigt runt vattenpasset så att änden som vilar på mellanläggsmaterialet
stannar kvar på plats, tills vattenpassets andra ände vilar på ett av de andra hörnen.
Kontrollera vattenpasset. Justera vattenpassets ände på samma sätt som beskrivits ovan.
Sväng runt vattenpasset igen mot det sista hörnet, så att dess stationära ände är kvar på sin
ursprungliga plats, och upprepa förfarandet. Mellanläggsmaterialet som ligger på de tre
hörnen är det material som du ska placera under dessa hörn i nästa steg.
4. Ta bort vattenpasset och lägg det åt sidan. Ta försiktigt bort mellanläggsmaterialet och håll
det samlat så att du kommer ihåg vilket hörn varje set mellanläggsmaterial kom ifrån.
5. Flera personer ska nu lyfta upp spabadets lägsta sida (sidan med mesta mellanlägg) och
lägga in ett 10 cm x 10 cm block under spabadets piedestal, mitt under den upplyfta sidan.
6. Lyft upp spabadet, ta bort stödblocket och låt spabadet vila på mellanläggen. Upprepa om
nödvändigt steg 5 t.o.m. 7 för spabadets motsatta sida.
7. Kontrollera med vattenpasset om spabadet nu är vågrätt. Gör eventuella nödvändiga
justeringar.
11
ELEKTRISKA KRAV OCH FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER:
Ditt spabad har konstruerats med stor omsorg för att ge maximal säkerhet mot elstötar. Om
spabadet ansluts till en felaktigt dragen strömkrets omintetgörs många av
spabadets säkerhetsfunktioner. Läs noga igenom och följ kraven för den elektriska
installationen och anvisningarna som gäller just din spa bads modell till punkt och pricka!
SPABAD MÅSTE ELANSLUTAS ENLIGT ALLA GÄLLANDE
ELBESTÄMMELSER. ALLT ELEKTRISKT ARBETE SKA UTFÖRAS AV EN
ERFAREN, BEHÖRIG ELEKTRIKER. VI REKOMMENDERAR ATT
LÄMPLIGA ELEKTRISKA LEDARE, ANSLUTNINGAR OCH LEDNINGAR
ANVÄNDS FÖR SAMTLIGA KRETSAR.
INSTALLATION AV EL-KANAL:
1. För att ansluta den elektriska matningen, ska du först ta av luckan till
maskinutrymmet.
2. Leta rätt på kontrollboxen. Lossa skruvarna på kontrollboxens framsida. Ta
loss skruvarna och ta bort locket.
3. Anslut strömförsörjningsledningen till kontrollboxen och koppla ledningarna enligt
beskrivningen på nästa sida och på kopplingsschemat på insidan av locket.
Sätt på kontrollboxens lock när detta är gjort.
VIKTIGT: Alla spabad kräver en jordfelsbrytare (GFCI) för den elektriska säkerheten. På
grund av att uttagen varierar i olika länder tillhandahåller Pool- & Kamindrottningen
INTE en jordfelsbrytare som en standarddel tillsammans med spabadet. Jordfelsbrytaren
måste installeras av en auktoriserad behörig elektriker. Jordfelsbrytare måste uppfylla
eller överträffa samtliga gällande el-bestämmelser.
12
KRETSKORTSKONFIGURATION:
1. Fas, L 1
2. Fas, L 2
3. Fas, L 3
4. N
13
13
SWITCHPANEL:
A1
……………….. Test Mode (normalt OFF-läge)
A2
……………….. In “ON” läge, long SER STD Panel
……………….. In “OFF” läge, Balboa SER STD Panel
A3
……………….. In “ON” läge, Pump 2 aktiverad
……………….. In “OFF” läge, Pump 2 inaktiverad
A4
……………….. Aux Freeze (måste så I OFF läge)
A5
……………….. In “ON” läge, Två-stegs pump 1 står I circ läge (A9 On)
……………….. In “OFF” läge, en-stegs pump 1 står I circ läge (A9 On)
A6
……………….. In “ON” läge, 50 Hz
……………….. In “OFF” läge, 60 Hz
A7
……………….. In “ON” läge, Blower aktiverad
……………….. In “OFF” läge, Blower inaktiverad
A8
……………….. In “ON” läge, temperaturevisning i celsius
……………….. In “OFF” läge, temperaturvisning I fahrenheit
A9
……………….. In “ON” läge, 24 timmars circ pump
……………….. In “OFF” läge, ingen circ pump
A 10 ……………….. In “ON” läge, värmaren inaktiverad medans high-speed
pumpen eller blower är igång. (Low amperage, enkel 16A)
……………….. In “OFF” läge, värmaren kan köras medans high-speed pumpen
och/eller blower är igång. (High amperage, 2x16A eller enkel
32A)
OBS! Kontrollera att switcharna står rätt. Ritning för switcharna finns i kontrollboxens lock.
14
DRIFTSÄTTNING AV DITT SPABAD:
Läs och följ alla instruktioner steg för steg hur du ska gå tillväga när du får ditt spabad fram
till att du kan ta ditt första bad i varmt vatten.
1. Ställ ditt spabad på bestämd plats. Tänk på att man ska kunna komma åt alla
serviceluckor runt om på spabadet för att lätt kunna göra service. Om du ska sänka
ned ditt spabad, tänk på att göra serviceluckorna åtkomliga det åligger kunden att ha
fri väg fram vid service.
2. Öppna alla serviceluckor runt om på ditt spabad.
3. Dra sedan åt samtliga kopplingar mellan rör, pump och värmare med handkraft (detta
bör upprepas 2-3 dygn efter att ditt spabad har nått önskad temperatur). Detta för att
du skall vara säker på att allt är åtdraget. Vid frakt och leverans kan ditt spabad
utsättas för vibrationer, därför så kan det vara bra att göra en enkel kontroll
4. Elanslutning: 3x16 Amp och jordfelsbrytare (vi rekommenderar även arbetsbrytare
vid ditt spabad). Anvisningar finns i locket på el skåpet.
5. El-centralen är placerad under styrpanelen.
6. När du har fyllt upp ditt spabad är det dags att slå på strömmen. Ditt spabad kommer
nu automatiskt att söka efter förinställda värden och börja att cirkulera vattnet genom
alla pumpar (Priming mode). När denna process är klar så kommer ditt spabad att
automatiskt börja värma vattnet till den fabriksinställda temperaturen 37 grader. Slå
ALDRIG på strömmen till ditt spabad utan vatten i det!
7. När Du ska värma vattnet efter vattenbyte eller påfyllning så rekommenderas att
du har programmeringsläge ”standard mode”.
8. Ta sedan teststickorna och doppa i vattnet, läs av PH-värde och korrigera sedan med
hjälp av PH+ eller PH- beroende på vad stickan visar (läs på förpackningens baksida).
9. Efter du har kollat ditt PH-värde chocklorerar du ditt spabad med spaklor. (Läs på
förpackningens baksida).
När du har tillsatt klor i ditt spa bad trycker du igång dina jetpumpar med hjälp av
knapparna ”jet 1 & jet 2” (vattenmassage), för att få cirkulation på ditt vatten. Låt
hela locket vara öppet i ca 30 minuter efter du tillsatt kemikalier.
10. Kör ”jet 1 & jet 2” (vattenmassage) i 15 minuter, (pumpen stängs av automatiskt
efter 15 minuter).
15
11. Nu är själva driftsättningen klar, det enda som återstår är att vänta cirka 10 - 18
timmar (beroende på vattnets temperatur och yttertemperatur) innan spabadet
har nått angiven temperatur och du kan ta ditt första bad.
16
ÖVERSIKT KONTROLLPANEL
E
D
A
B
C
A = LCD - display
B = Knapp för blower, av/på (vissa modeller)
C = Knapp för led-belysning samt ändra färg och ljusspel
D = Knapp för jetpump, av/på
E = Knapp för justering av temperatur
17
KONTROLLPANEL VS 500/501/502 GS 500/501/502
FÖRSTA GÅNGEN DU SKA STARTA DITT UTE SPABAD:
VIKTIGT: Slå ALDRIG på strömmen till ditt spabad innan du fyllt det med vatten!
När du har ström till ditt spabad kommer det automatiskt gå in i Priming mode som på
displayen heter Pr. Priming mode kommer att pågå under cirka 5 minuter (tryck på ”Temp”
för att skippa Priming mode) och därefter kommer ditt spa värma vattnet till förinställd
temperatur 37 grader.
VS 502 och GS 502- Ditt spabad är utrustat med Balboa styrsystem och har en 24 timmars
cirkulationspump. Cirkulationspumpen och ozongeneratorn går kontinuerligt med undantag
av avstängning i 30 minuter i varma miljöer.
TEMPERATUR INTERVALL 26 – 40 CELSIUS.:
Den förinställda badtemperaturen är inställd på 37 celsius. Den senaste uppmätta
temperaturen visas på LCD displayen. Notera att den senaste uppmätta badtemperaturen
visas bara när cirkulationspumpen har varit igång i minst 2 minuter.
För att visa den bestämda temperaturen, tryck på ”Temp” knappen en gång. För att ändra
bestämd temperatur, tryck på knappen en andra gång före gradantalet slutar blinka på
18
LCD-displayen. Varje knapptryck på ”Temp” knappen kommer då att antingen höja eller
sänka grad antalet på den bestämda bad temperaturen. Efter 3 sekunder kommer LCD
displayen sluta blinka och visa den nuvarande bad temperaturen.
JETS:
Tryck på ”Jets” knappen en gång för att slå av och på pump 1. Om du har glömt att stänga av
pump 1 så kommer pump 1 att stängas av efter 15 minuter. Allt eftersom badet inte ska stå
och dra någon onödig el.
BLOWER (LUFTPUMP):
Den här knappen trycker du på när du ska slå på/av blower. Om du har glömt att stänga av
blowern så stängs den automatiskt av efter 15 minuter.
OBS! Gäller vissa modeller.
BELYSNING:
Tryck på knappen ”Light” för att slå av/på belysningen. Om du har glömt att stänga av
belysningen kommer den automatiskt slå av efter 4 timmar.
PROGRAM:
Program ändrar du genom att trycka på knapparna ”Temp”, därefter trycker du på ”Light”
knappen.
Standard Mode är programmerat för att bibehålla den önskade temperaturen i ditt spa.
Notera att den senast uppmätta badtemperaturen visas bara när cirkulationspumpen har varit
igång i minst 2 minuter. ”St” kommer att visas en kort stund på displayen när du väljer
Standard mode.
OBS! Detta program rekommenderas vid uppvärmning.
19
Economy Mode värmer ditt spabad till den bestämda temperaturen bara när
filterreningscykeln är igång. ”Ec” kommer att lysa på displayen när temperaturen inte är
uppnådd och växla mellan ”Ec” och gradantalet när temperatur är uppnådd.
OBS! Detta program rekommenderas inte vid uppvärmning
Sleep Mode värmer upp ditt spabad inom 10 celsius av den inställda temperaturen när
reningsfiltercykeln är igång. ”Sl” kommer att lysa i displayen när temperaturen inte är
uppnådd.
OBS! Detta program rekommenderas inte vid uppvärmning.
FÖRINSTÄLLDA FILTER RENINGS CYKLER:
Den första filter reningscykel börjar 6 minuter efter att spabadet har fått ström. Den andra
filterreningscykeln börjar 12 timmar senare. Filterreningens varaktighet finns
programmerbart för 2, 4, 6 och 8 timmar mellan gångerna men även för konstant rening. För
att programmera, tryck ”Temp” sedan ”Jets” för att avsluta programmering.
Vid början av varje filterreningscykel rensar blowern ur slangdelarna i cirka 30 sekunder,
pumpen/pumparna rensar ur slangdelarna i cirka 5 minuter.
OBS!
1. Under filterreningen så stängs aldrig cirkulationspumpen av.
2. När du har Economy mode och Sleep mode igång förekommer bara uppvärmningen
under filterreningscykeln.
3. När du ska värma ditt spabad efter vattenbyte eller påfyllnad så rekommenderar
vi att du har programmeringsläge ”standard mode”.
20
ÖVERSIKT KONTROLLPANEL
H
A
G
B
F
C
D
E
A = Knapp för blower, av/på
B = Knapp för jet 1, av/på
C = Knapp för jet 2, av/på
D = Knapp för led-belysning samt ändra färg och ljusspel
E = LCD-display
F = Knapp för att sänka temperatur
G = Knapp för att höja temperatur
H = Mode knappen används vid ändring av program
21
KONTROLLPANEL VS 510 S / GS 510 S
FÖRSTA GÅNGEN DU SKA STARTA DITT UTESPA:
VIKTIGT: Slå ALDRIG på strömmen innan du fyllt ditt spabad med vatten!
När du har ström till ditt spabad kommer det automatiskt gå in i Priming mode som på
displayen heter Pr. Priming mode kommer att pågå under cirka 5 minuter (tryck på ”Temp”
eller ”Set” för att skippa Priming mode) och därefter kommer ditt ute spabad värma vattnets
temperatur till inställd värmegrad.
Ditt spabad är utrustat med ett Balboa styrsystemsystem och har en 24 timmars
cirkulationspump. Cirkulationspumpen samt ozongeneratorn går kontinuerligt med undantag
av automatisk avstängning i varma miljöer ex. sommartid.
TEMPERATURSKALA MELLAN 26 – 40 CELSIUS:
Den förinställda badtemperaturen är inställd på 37 celsius. Den senaste uppmätta
temperaturen visas på LCD-displayen. Notera att den senaste uppmätta badtemperaturen
visas bara när cirkulationspumpen har varit igång i minst 2 minuter.
För att visa den bestämda temperaturen, tryck på ”Warm” eller ”Cool” knappen en gång. För
att ändra bestämd temperatur, tryck på knappen en andra gång före gradantalet slutar blinka
på LCD-displayen. Varje knapptryck på ”Warm” eller ”Cool” knappen kommer då att
antingen höja eller sänka gradantalet på den bestämda badtemperaturen.
22
JETS 1 & JETS 2:
Tryck på ”Jets” knappen en gång för att slå av och på pumparna. Om du har glömt att stänga
av pumparna så kommer pumparna slås av efter 15 minuter. Allt eftersom badet inte ska stå
och dra någon onödig el.
BLOWER (LUFTPUMP) :
Den här knappen trycker du på när du ska slå på/av blower. Om du har glömt att stänga av
blowern så stängs den automatiskt av efter 15 minuter.
BELYSNING:
Tryck på knappen ”Light” för att slå av/på belysningen. Om du har glömt att stänga av
belysningen kommer den automatiskt slå av efter 4 timmar.
PROGRAM:
Program ändrar du genom att trycka på knapparna ”Warm / Cool”, därefter trycker du på
”Mode” knappen.
Standard Mode är programmerat för att bibehålla den önskade temperaturen. Notera att den
senast uppmätta badtemperaturen visas bara när cirkulationspumpen har varit igång i minst 2
minuter. ”Std” kommer att visas en kort stund på displayen när du väljer Standard mode.
OBS! Detta program rekommenderas vid uppvärmning.
Economy Mode värmer ditt ute spabad till den bestämda temperaturen bara under
filterreningscykeln är igång. ”Ecn” kommer att lysa på displayen när temperaturen inte är
uppnådd och växla i temperatur när temperaturen är uppnådd.
OBS! Detta program rekommenderas inte vid uppvärmning.
Sleep Mode värmer upp ditt spabad inom 10 celsius av den ställda temperaturen när
reningsfiltercykeln är igång.
OBS! Detta program rekommenderas inte vid uppvärmning.
23
FÖRINSTÄLLDA FILTER RENINGS CYKLER:
Den första filterreningscykel nbörjar 6 minuter efter att ditt spabad har fått ström. Den
andra filterreningscykeln börjar 12 timmar senare. Filterreningens varaktighet finns
programmerbart för 2, 4, 6 och 8 timmar mellan gångerna men även för konstant rening.
För att programmera, tryck ”Warm” eller ”Cool”, sedan ”Jets 1”. Tryck ”Warm” eller
”Cool” för att justera. Tryck ”Jets 1” för att avsluta.
Vid början av varje filterreningscykel rensar blowern ur slangdelarna i cirka 30 sekunder,
pumpen/pumparna rensar ur slangdelarna i cirka 5 minuter.
1. Under filterreningen så stängs aldrig cirkulationspumpen av.
2. När du har Economy mode och Sleep mode igång förekommer bara uppvärmningen
under filterreningscykeln.
3. När du ska värma ditt spabad efter vatten byte eller påfyllning rekommenderas
programmeringsläge Standard mode
24
SKÖTSELRÅD OCH UNDERHÅLL:
Trots allt är det din skötsel och ditt underhåll av ditt spabad som slutligen avgör hur länge ditt
spabad och dess olika delar håller. Regelbundet underhåll enligt de råd som finns i detta
avsnitt kommer hjälpa dig att skydda din investering
VIKTIGT: Innan något underhåll utförs på ditt spabad skall du göra en kontroll för att få en
förståelse av vilken kondition ditt spabad är i och om någonting ser annorlunda ut. Om några
delar ser ut att vara skadade, lösa eller saknas, fortsätt inte. Kontakta din återförsäljare
omedelbart.
Rester av tvättmedel och upplösta delar från baddräkter och kemikalier kommer att samlas i
ditt badvatten. Normalt sett så blir vattnet svårt att balansera efter fyra månader (beroende på
nyttjande grad) och bör då bytas ut. Att duscha utan tvål innan du går i badet eller endast
tvättar badkläderna utan tvättmedel hjälper till att reducera rester av tvättmedel i ditt
badvatten. Skumproblem beror oftast på en ökning av organiska föroreningar i ditt badvatten
mestadels av kroppsoljor och kosmetiska. Om du använder ditt spabad regelbundet med en
hög badbelastning kommer vattnet och filter att behöva bytas ut oftare.
REKOMMENDATION: Byt vattnet cirka 3-4 gånger om året beroende på hur mycket du
badar.
VATTENBYTE:
Spabadet har en 24 timmars cirkulation och rening för bästa vatten kvalitet. Allt eftersom du
använder ditt spabad så förorenas vattnet därför rekommenderas vatten byte 3-4 gånger per år.
Om ditt spabad används ofta kan behov av vatten byte behövas utföras oftare.
Vid frystemperatur bör man vidta försiktighet vid vatten byte och tömning pga frysrisk. Frost
och frysskador innefattas inte av garantin.
Vid vattenbyte kan det vara läge att rengöra rörsystem och pumpar i ditt spabad. Kontakta din
återförsäljare för mer information om eventuella medel. Passa även på att tvätta och eller byta
ditt patronfilter. Ett igensatt eller utslitet patronfilter försämrar din vattenkvalitet avsevärt. Ett
igensatt eller utslitet patronfilter kan även göra så att ditt spabad inte fungerar korrekt med
värmningen.
25
TÖMNING / URTAPPNING:
Ditt spabad har en tömning/avtappningsventil på sidan av din ytterpanel.
Skruva av locket och vrid och tryck ventilen inåt vid tömning eller avtappning.
Tömning av ditt spabad rekommenderas INTE under den tid på året som det kan vara risk för
frysgrader. Frost och/eller frys skador innefattar inte av garanti.
REKOMMENDATION:
Vid snabbtömning/avtappning använd dränkpump.
VARFÖR BEHÖVER JAG TVÄTTA PATRONFILTER?
Ett patronfilter har en livslängd på ca 1 år beroende på slitage. För att få optimal rening av
patronfilter så rekommenderas att patronfilter tvättas med filtertvätt var 3:e månad. Ta för
vana att skölja filtret efter varje badtillfälle. Ett igensatt filter påverkar cirkulationen i ditt
spabad och kan orsaka felmeddelanden och avstängning av värmare och cirkulationspump.
FILTER BORTTAGNING:
Försök aldrig att avlägsna filtrets lock, behållare eller kassett medan pumpen är i gång. Stäng
av anläggningen, rotera filterlocket medsols ¼ varv, dra ut behållaren och avlägsna filtret. Gör
motsatt procedur för att sätta tillbaka det. Om behållare eller lock inte vill låsa sig sitter
filterkassetten inte korrekt i behållaren.
SKÖTSEL AV SPAKUDDAR:
Dina spakuddar kommer garantera flera års komfort om de behandlas med omsorg. De har
placerats ovanför vattenlinjen för att minimera de blekande effekterna av klorerat vatten
och andra kemikalier. För att utöka spakuddarnas livslängd, bör kuddarna tas bort och
rengöras efter varje badtillfälle. Kroppsoljor kan tas bort med en mild tvål och
vattenlösning. Skölj ALLTID av spakuddarna noggrant för att ta bort eventuella tvålrester.
Om ditt spabad inte skall användas under en längre tid under eller när vattnet i ditt spabad
chockkloreras skall kuddarna tas bort tills nästa gång ditt spabad skall användas.
26
ATT TA BORT OCH BYTA UT SPAKUDDARNA:
1. Skjut försiktigt kuddarna uppåt och bort från ditt spabad för att inte skada kuddarnas
sugproppar.
VIKTIGT: Att bara dra kuddarna rakt ut från höljets fördjupning kommer att skada
kuddarna. Detta täcks inte av garantin.
2. För att återplacera kuddarna, skjut försiktigt ner kuddarna i den avsedda fördjupningen.
SKÖTSEL AV DIN SPA ACRYL:
Ditt spabad har ett fiberglasförstärkt Lucite Microban ® akryl-hölje. Fläckar och smuts fäster
vanligtvis inte på din spaakrylyta. En mjuk duk eller tvättlappar tar enkelt bort den mesta
smutsen. De flesta hushållskemikalier är skadliga för ditt spabads akryl.
Natriumbikarbonat eller vinäger kan användas för lättare rengöring av akryl. Skölj alltid
noggrant av eventuell rengöringsvätska med färskvatten.
Järn och koppar i vattnet kan ge upphov till fläckar på höljet om det inte åtgärdas.
Att använda alkohol eller något annat hushållsrengöringsmedel annat än de som angetts för att
rengöra ditt spa akrylhölje är INTE rekommenderat. ANVÄND INTE några
rengöringsmedel som innehåller slipmedel eller lösningsmedel då de kan skada akrylhöljets
yta. Skada på akrylhöljet på grund av att aggressiva kemikalier har använts täcks inte av
garantin.
TERMOLOCK:
Ditt lock kan också behöva få lite omvårdnad. Pool- & Kamindrottningen rekommenderar att
du öppnar upp ditt lock och luftar isoleringen ca 2 gånger per år. Ta då även chansen att tvätta
överdrag, det förlänger livslängden på ditt lock. Lyft av locket vid tillsättning av kemikalier
REKOMMENDATION FÖR SEMESTERSKÖTSEL:
Om du planerar att vara borta under en period av 7 till 14 dagar, rekommenderas dessa
instruktioner för att se till att vattenkvaliteten i ditt spabad upprätthålls.
1. Justera PH-värdet efter behov.
2. Chockklorera ditt spabad med spaklor, (läs på förpackningens baksida).
3. Sänk temperaturen till 26 grader. (ändra till sleep mode)
Vid hemkomst:
1. Chockklorera ditt spabad med spaklor, (läs på förpackningens baksida).
27
2. Återställ temperaturen till den normala. Ändra till önskat program (std, ecn eller slp)
VARFÖR MÅSTE JAG TILLSÄTTA KEMIKALIER?
Det finns flera faktorer som påverkar vattnet och vattenmiljön. Idealet är ett balanserat och
rent vatten, som också är hälsosamt. Grov smuts som löv och insekter som kan ha fallit i
vattnet och flyter i ditt spabad får man lättast upp med handen eller med en håv. Grov
smuts som ligger på botten suger du lättast upp med en vakuumsug. Den mindre smutsen
kommer renas genom filtrering av vattnet och eliminering via kemikalier. Ett vatten har i
sig en sammansättning, och den kan skilja sig från kommun till kommun. Detta bör du
vara medveten om innan du fyller i ditt spabad, eftersom att detta är grunden till hur miljön
i badvattnet kommer att kunna skötas. Vatten från egna brunnar kräver ofta extra
uppmärksamhet då dessa ofta har förhöjda halter av till exempel järn och kalk.
Likaså kan vattnet i ditt spabad förorenas av nedfall såsom regn, löv och pollen, om det
står öppet ibland. Alla dessa tillsatser i vattnet stör den naturliga vattenbalansen och
påkallar ett behov av rening. Ett anpassat reningssystem finns permanent i ditt
spabad och är ett måste för att sköta vattenrenhållningen.
Ett pappfilter i anpassad storlek tar hand om den osynliga smuts som tillsätts och bildas i
vattnet. Filtret skall dock rengöras och bytas med jämna mellanrum beroende på hur
mycket man badar. Ditt spabad innehåller också ozonrening som hjälper och intensifierar
klorets verkan i reningsarbetet. Ditt spabad skall täcks över med termolock när du inte
badar, vilket förhindrar mycket nedfall och behåller vattenmiljön mer intakt.
Filtret i ditt spabad och den inbyggda ozonreningen är inte tillräckligt för att sköta
reningen av den smuts som ändå tillsätts. Därför skall desinficering med kemikalier också
göras.
VARFÖR BEHÖVER JAG JUSTERA PH-VÄRDET?
Det är viktigt att du använder rätt kemikalier och att du använder dem i rätt mängder. Mer
kemikalier behöver inte innebära bättre verkan, utan kan istället bli onödigt belastande på
miljö och ekonomi, och större risk för den som badar. En huvudregel är att du ska se på
vattnet hur det ser ut. Ett klart, ofärgat vatten är oftast ett bra badvatten, medan ett grumligt
och missfärgat vatten skall testas före bad. En nyckel till att uppnå god vattenmiljö är att
28
ha ett balanserat PH-värde mellan 7,2 - 7,6. Är nivån lägre är vattnet surare och aggressivt,
och kan ge skador på ditt spa samt irritera hud och ögon. Med högre PH-värde
finns risk för dålig reningseffekt, grumligt vatten, kalkutfällning och algtillväxt. PH-värdet
bör alltså ligga mellan intervallet 7,2 - 7,6 då detta motsvarar det värde våra slemhinnor
har, och det är även det bästa för ditt spabad. Är PH-värdet inom rätt intervall är det
mottagligt för desinficeringsmedel som klor – klor är alltså inte verksamt vid fel PH-värde.
Läs förpackningens anvisningar.
VARFÖR BEHÖVER JAG TILLSÄTTA KLOR?
Klor är det vanligaste sättet att desificera poolvatten med då det är väldigt effektivt. Klor
till ditt spabad används i pulverform. Fritt klor är den del av kloret som inte är uppbundet
av smuts och som fortfarande är aktivt. Läs förpackningens anvisningar.
VARFÖR BEHÖVER JAG ALGMEDEL?
Algmedel tillsätts i vattnet vid behov. Detta behövs för att förebygga algtillväxt. Har en
viss algtillväxt redan skett skall algmedel tillsättas efter en intensiv chockklorering.
Risken för algtillväxt är större i ett spabad än i en pool eftersom att värmen är konstant
ganska hög. Därför skall du kontinuerligt vara uppmärksam på grumligt och grönaktigt
vatten. Tänk gärna på att genom att duscha innan du badar minskar mängden bakterier du
tillför och därför behövs också färre kemikalier.
VATTENKVALITET OCH UNDERHÅLL:
Det är viktigt att ha rent vatten. Vattenunderhåll är ett av de minst förstådda men viktigaste
ämnena för ägare av spabad. Din återförsäljare kan vägleda dig i hur du åstadkommer och
upprätthåller perfekt vatten i ditt spabad, med hänsyn till de förhållanden som råder där du
bor. Det program du kommer att använda beror på mineralhalten i ditt vatten, hur ofta och av
hur många personer ditt spabad används.
SMUTSIGT VATTEN:
-
Håll vattnet rent och sanitärt med hjälp av rätt kemisk skötsel. Rekommenderade
nivåer för ditt spabad.
VIKTIGT: Låt jetpumparna gå efter det att du tillsatt några som
helst vattenkemikalier för spabadet till filterutrymmet.
29
-
Rengör filterpatronerna en gång i månaden så att skräp och mineralansamlingar
avlägsnas, vilka annars kan försämra vattenmassagejetstrålarna, begränsa flödet eller
aktivera överhettningstermostaten, varvid hela spabadet slås ifrån.
ALLMÄNN INFORMATION:
De tre hörnstenarna för vattenunderhåll:
• Vattenfiltrering • Kemisk balans/pH-kontroll • Vattenrening
Vattenrening är spabadsägarens ansvar och uppnås genom regelbunden (dagligen om så
krävs) tillsats av ett godkänt desinfektionsmedel. Desinficeringsmedlet kontrollerar
på kemisk väg de bakterier och virus som finns i påfyllningsvattnet eller som införs i
spabadet under användningen. Bakterier och virus kan växa snabbt i badvatten som inte är
tillräckligt desinficerat.
Vattnets kemiska balans och pH-kontroll är också spabadsägarens ansvar. Du kommer att
behöva tillsätta kemikalier för att upprätthålla kalkhalt/hårdhet (CH) och pH. En god kemisk
balans i vattnet och pH-kontroll ger minskade mineralavlagringar och minskad korrosion av
metaller, förlänger spabadets livstid och möjliggör för desinfektionsmedlet att fungera så
effektivt som möjligt.
METODER FÖR TESTNING AV SPABADS VATTNET:
Noggrann testning och analys av vattnet är en viktig del i ett effektivt underhåll av ditt
badvatten. Du måste ha möjligheten att testa med avseende på:
-
Total alkalinitet (TA)
-
Kalkhalt/hårdhet (CH)
-
pH • Desinfektionsmedel
Testremsor är en bekväm testmetod som används av många spabadsägare. Kom ihåg att
testremsor är känsliga för värme och fukt, vilket kan ge felaktiga mätvärden.
VIKTIGT: Läs alltid noga igenom och följ anvisningarna som medföljer testsatsen eller
testremsorna så att du säkerställer att testresultaten blir riktiga.
30
GRUNDLÄGGANDE KEMISK SÄKERHET:
När du använder kemikalier ska du läsa noga på etiketterna och följa anvisningarna exakt.
Även om kemikalierna skyddar dig och ditt spabad när de används på rätt sätt kan de vara
farliga i koncentrerad form. Följ alltid följande riktlinjer:
-
Låt endast ansvarskännande personer hantera vattenkemikalierna. Förvara dem
utom räckhåll för barn.
-
Mät alltid noga upp de specificerade mängderna exakt, ta aldrig mera. Överdosera
inte i ditt vatten.
-
Hantera alla behållare varsamt. Förvara dem på sval, torr och välventilerad plats.
-
Håll alltid kemikaliebehållarna tillslutna när de inte används. Sätt tillbaka rätt lock på
rätt behållare.
-
Undvik att inandas ångorna eller få kemikalier i ögonen, näsan eller munnen. Tvätta
händerna omedelbart efter att du använt kemikalierna.
-
I händelse av oavsiktlig kontakt med eller nedsväljning av kemikalier, följ råden på
produktetiketten för vad man ska göra i en akutsituation.
Kontakta läkare eller närmaste giftinformationscentral. Om läkarhjälp krävs, ta med
produktbehållaren så att läkaren kan se vilken substans det rör sig om.
-
Låt inte kemikalierna komma på omgivande ytor eller trädgårdsväxter. Använd inte
dammsugare för att städa upp spill av kemikalier.
-
Rök aldrig i närheten av kemikalier. Vissa ångor kan vara mycket brandfarliga.
-
Förvara inte kemikalier i spabadets maskinutrymme.
SÅ HÄR SÄTTER DU TILL KEMIKALIER I VATTNET:
VIKTIGT: Alla vattenkemikalier, inklusive diklorgranulat, MPS, granulerade pH-höjare eller
-sänkare, granulerad total alkalinitet-höjare, flytande medel mot fläckar och avlagringar samt
flytande skumdämpande medel måste alltid tillsättas direkt i filterutrymmet medan
jetpumpen går på högsta hastighet i minst 15 minuter.
SÅ HÄR FÖRDELAR DU KEMIKALIER FÖR BADVATTNET:
1. Lyft av locket. Ta försiktigt bort locket från filterutrymmet och lägg det åt sidan.
2. Mät noga upp den rekommenderade kemikaliemängden och häll i den långsamt i
filterutrymmet. Undvik noga att stänka kemikalier på händerna, i ögonen, på karytan eller på
spabadets utsida.
31
3. Sätt på locket på filterutrymmet igen. Efter 15 minuter stängs jet pumpen automatiskt av
för att avsluta proceduren. Stäng och fäst locket.
DRUNKNINGSRISK: Lämna ALDRIG ett öppet spabad obevakat!
VIKTIG ANMÄRKNING ANGÅENDE "CHOCKKLORINERING / KLORFRI
CHOCKBEHANDLING": Efter chockklorineringsbehandling eller klorfri chockbehandling
av spabadet ska locket stå öppet i minst 30 minuter så att det gasformiga oxidationsmedlet
kan vädras ut.
En hög koncentration gasformigt oxidationsmedel som ansamlas som resultat av
chockbehandlingen (inte den dagliga desinficeringen) kan så småningom orsaka missfärgning
och nedbrytning av vinylen ända ned till lockets botten. Denna typ av skador
betraktas som kemisk vanvård och omfattas inte av den begränsade garantin.
VATTENUNDERHÅLLSPROGRAM FÖR SPABADET:
Varje steg i vattenunderhållsprogrammet är beroende av att föregående steg har utförts
fullständigt. Om ett steg hoppas över eller den rekommenderade nivån inte uppnås kan detta
skapa obalans i vattenkemin. Obalanserad vattenkemi kan skada spabadet och
dess komponenter och orsaka obehag för badarna.
FYLLA SPABADET MED VATTEN:
A. För att hindra föroreningar från att komma in i spabadet rekommenderar Pool- &
Kamindrottningen användning av förfiltret när spabadet fylls med vatten.
Fyll alltid spabadet genom filterutrymmet.
B. Förfiltret är konstruerat för att avlägsna oönskade föroreningar såsom rost, smuts,
tvättmedel och alger, från ledningsvattnet. Upplösta mineraler och metaller t.ex. bly,
kalcium, koppar och järn avlägsnas inte.
C. Anvisningar medföljer förfiltret. Följ förfarandena under igångsättning och påfyllning
efter att spabadet har fyllts.
32
BALANSERING AV TOTAL ALKALINITET (TA):
A. Rekommenderad total alkalinitet (TA) för vattnet i ditt spabad är 125-150 ppm.
B. Total alkalinitet är ett mått på de sammanlagda halterna av karbonater, bikarbonater,
hydroxider och andra alkaliska ämnen i vattnet. TA kallas för vattnets "pH-buffert".
TA är med andra ord ett mått på vattnets förmåga att motstå förändringar av pH-värdet.
C. Om TA-värdet är för lågt kommer pH-värdet att variera kraftigt mellan låga och höga
värden. Variationer i pH kan orsaka korrosion eller mineralavlagringar på spabadets
komponenter.
Ett lågt TA kan korrigeras genom tillsättning av alkalinitetshöjare (natriumvätekarbonat).
D. Om TA-värdet är för högt tenderar pH-värdet också att vara för högt och kan vara svårt att
få ned. Det kan sänkas genom tillsättning av alkalinitetssänkare (natriumbisulfat).
E. När TA väl har balanserats brukar det förbli stabilt, även om tillsats av mera vatten med
hög eller låg alkalinitet kommer att höja respektive sänka vattnets TA-värde.
F. När total alkalinitet ligger inom det rekommenderade området kan du gå vidare till nästa
steg.
BALANSERING AV KALKHALTEN (CH):
A. Rekommenderad kalkhalt/hårdhet för vattnet i ditt spabad är 150-200 ppm.
B. Kalkhalten är ett mått på den totala mängden löst kalk i vattnet. Kalk bidrar till att minska
vattnets korrosiva effekter. Det är därför som vatten med låg kalkhalt (kallas vanligen för
"mjukt" vatten) inte rekommenderas. Det är mycket korrosivt för maskinutrustningen och kan
orsaka missfärgning av karet i spabadet. Om kalkhalten är för låg rekommenderar vi
användning av medel för höjning av kalkhalten, så att kalkhalten bringas inom den
rekommenderade nivån.
C. Om kalkhalten är för hög (kallas vanligen för "hårt" vatten), kan det resultera i
kalkavlagringar på spa badets kar och maskinutrustning.
Kalkhalten kan sänkas genom spädning – en blandning av 75 % hårt och 25 % mjukt vatten är
en lämplig utgångspunkt. Om mjukt vatten inte finns tillgängligt eller är
opraktiskt att använda, bör ett fläck- och avlagringshämmande medel tillsättas badvattnet, i
enlighet med instruktionerna på etiketten.
D. När kalkhalten väl har balanserats brukar den förbli stabil, även om tillsats av mera vatten
med hög eller låg kalkhalt kommer att höja respektive sänka kalkhalten i vattnet.
33
E. När total kalkhalt ligger inom det rekommenderade området kan du gå vidare till nästa
steg.
ANVÄNDNING I VARMT OCH KALLT VÄDER
ANVÄNDNING I KALLT VÄDER:
Eftersom det är omöjligt att tömma anläggningen på allt vatten rekommenderas att du aldrig
stänger av och tömmer det på vatten under den kalla säsongen om du bor i ett område där
fryspunkt är möjlig. Köldskador täcks inte av garantin. Om det skulle sluta värma
under den kalla säsongen är det ditt ansvar att skydda det från skador tills reparationer är
möjliga. För att skydda anläggningen kan du ställa dit ett litet värmeelement inuti.
Luckan behöver inte skruvas tillbaka helt och hållet. Kontakta din återförsäljare för service.
ANVÄNDNING I VARMT VÄDER:
Om du bestämmer dig för att stänga av ditt spabad under den varma säsongen bör du tömma
det på så mycket vatten som möjligt, rengöra spaskalet och låta locket vara på plats. Vi
rekommenderar att låta anläggningen vara igång under denna tid och bara låta temperaturen
ställas ned till en mer behaglig nivå. En anläggning håller längre om den tillåts vara igång
hela tiden.
34
VANLIGA FRÅGOR:
Här får Ni svar på några frågor som är vanligt förekommande när man står i begrepp
att investera i sin familjs välbefinnande.
VAD ÄR VIKTIGT ATT TÄNKA PÅ AVSEENDE SPABADETS PLACERING?
Det är bra om man försöker få till en placering av spabadet som gör att det är nära till en
utgång från Ditt hus samtidigt som Du kan känna Dig trygg när och om Du badar ensam
någon morgon eller kväll. Tanken är ju att man skall kunna blunda och njuta för att få
chansen att gottgöra sig den fina massagen.
VILKEN STORLEK SKALL MAN VÄLJA PÅ SPABADET?
Det som är avgörande är hur Ni som familj kommer att använda spabadet, tänk i detta fall på
hur många Ni är som kommer att använda badet. Men väg in i bedöminingen att varje säte
har olika massage vilket gör att även om man badar ensam så brukar man "rotera" runt i de
flesta av sätena för att ge kroppen den välbehövliga massagen.
HUR MYCKET STRÖM DRAR ETT SPABAD?
En ganska vanlig beräkning är att spabadet vid normal användning drar runt 200 - 300kw per
månad i snitt. Allt är ju sedan beroende på hur spabadet står placerat och hur ofta man
använder det. Det som drar mest ström är den avkylning som vind eller mycket kall luft gör
när spabadets isolerlock är avtaget, man kan enkelt likna det vid hur man gör när man vill
kyla ner sitt kaffe - man blåser luft på ytan. Isoleringen av spabadet är självklart en viktig
faktor, därför är våra spabadet isolerade runt om spabadets alla sidor.
BEHÖVER VI LÄGGA MYCKET TID FÖR ATT SKÖTA SPABADET?
Hela produkten bygger på att den skall vara lika enkel att använda som att sköta. Våra spabad
är utrustade med ozonrening som standard och utöver denna reningsprodukt så använder man
klor, för att hålla bakterierna borta. Vilken produkt Ni kommer att använda skall Ni diskutera
med någon av våra kunniga medarbetare.
35
HUR LÅNGT INNAN MAN SKALL BADA BEHÖVER MAN STARTA SPABADET?
Som vi tidigare beskrev så bygger hela produkten på besvärsfrihet, så spabadet står alltid klart
för användning. Ni ställer enkelt in den temperatur som Ni tycker är skönast att bada
i (vanligast är 38-39 grader) och sedan gör spabadets elektronik och värmare resten.
10 SKÄL TILL SPABAD:
Vi skulle kunna lista minst 50 skäl till varför ett spabad är en bra investering, för en
investering är precis vad det är. En investering i ditt liv. Här får du 10 skäl, resten får du när
vi träffas...
1. Familjetid, i den hektiska vardagen kan det vara svårt att finna tid att dela dagens
höjdpunkter med sin partner. Ett spabad skapar det perfekta tillfället till avslappnad
samvaro.
Ta av isolerlocket, starta pumparna och se hur alla i familjen lämnar tv-soffan eller
datorn och samlas för ett dopp.
2. Få en vilsam och oavbruten sömn med ett avkopplande bad innan sänggående.
3. Börja dagen med ett uppfriskande bad medan du lyssnar till fåglarna kvittra och
stundar solen uppgång.
4. Minska stressen med ett spabads lugnande vatten som hjälper dig att varva ner.
Avkoppling är ofta en prioritering för de som köper ett spabad.
5. På sommaren, ett morgondopp då luften är hög och frisk eller varför inte ett bad när
grillen kallnat och solen gått ner. Då värmer spabadet som bäst.
6. Din egna massageterapeut? Spabadets jets och dess möjlighet till variation ger den
perfekta massagen oavsett om du önskar kraftiga tag eller lätt beröring. Varmt,
pulserande vatten ökar cirkulationen vilket bidrar till att avlägsna de inflammatoriska
ämnen som kan orsaka stela och värkande leder. Specialdesignade jets som masserar
längs ryggraden vilket lindrar inflammerad vävnad och eliminerar ryggont.
7. Det varma, virvlande vattnet kan påskynda läkningsprocessen av mindre skador, och
kan ofta bli en del av rehabiliteringen efter mer allvarlig skador.
36
8. Många med fibromyalgi och andra smärtsamma sjukdomar upplever att de kan minska
mängden smärtlindrande medicinering genom ett värmande bad och därmed slippa
obehagliga bieffekter.
9. Du kan lindra huvudvärken med en stund i ett spabad, speciellt spänningshuvudvärk.
Musklerna i huvudet slappnar då av tillsammans med resten av kroppen.
10. Låga kostnader med bättre isolering och första klassigt värmesystem minimerar
driftskostnad.
37
GARANTIER:
SKALSTRUKTUR:
Pool- & Kamindrottningen garanterar att skalstrukturen är fri från vattenförluster orsakade
av fabriksdefekter för en period av 4 år from. inköpsdatum.
SKALYTA:
Pool- & Kamindrottningen garanterar att skalytan är fri från vattenförluster orsakade av
blekning, blåsning, sprickor eller oplätering i skalmaterialet för en period av 4 år from.
inköpsdatum.
RÖRSYSTEM:
Pool- & Kamindrottningen garanterar att delarna i pvc-rörsystemet samt pvc-beslagen till spaanläggningen är fria från läckor vid alla limmade skarvar för en period av 2 år from. inköp.
KRINGMILJÖ OCH RAM:
Pool- & Kamindrottningen garanterar att den sammansatta kringmiljön är fri från
defekter i material och arbete vid inköpsdatum. Sparamen är garanterad mot defekter i
material och arbete för en period av 6 år from. inköpsdatum till ursprungsägaren enbart
på ursprungsplatsen. Under förutsättning att köparen följer monterings- och skötselanvisningar i enlighet med säljarens instruktioner, har alla våra produkter två års garanti
på eventuella tillverknings- och materialfel från leveransdagen, detta gäller ej delar som
byts ut på garanti.
VERKSTÄLLANDE AV GARANTI:
För att garantin ska gälla måste du underrätta Pool- & Kamindrottningen eller ÅF inom 10
dagar från att felet uppstår samt i möjligaste mån skydda anläggningen från ytterliggare
skada. Brister i att kontakta återförsäljare eller skydda anläggningen kan leda till
ogiltigförklarande av garantin. Din auktoriserade återförsäljare är ansvarig för alla
garantireparationer.
Om din ÅF inte kan hjälpa dig måste du skriftligen underrätta Pool- & Kamindrottningen
inom 10 dagar från felet uppstått.
Om Pool- & Kamindrottningen anser att reparationskostnaderna är orimliga blir du ersatt
med ett kostnadsmässigt likvärdigt spa. Ägaren står då själv för bortforslings- och
installationskostnader. Ersättningsanläggningen erhåller enbart återstående garantitider.
38
OMFATTNING AV GARANTI:
Garantin gäller enbart för ursprungsköparen och ursprungsplatsen för installation
garantin är giltig från inköpsdatum till dess att anläggningen förflyttas säljs eller
ovanstående garantier utlöpt. Om anläggningen placeras för offentligt bruk gäller ej
garantin inga garantier ges för accessosearer installerade av ÅF, ljuslinser, glödlampor,
skydd, spakuddar eller säkringar kostnader för installation/bortforsling av anläggningen
täcks ej av garantin. Kringmiljö täcks ej av garantin.
BEGRÄNSNING AV GARANTI:
Denna garanti ogiltigförklaras om anläggningen har utsatts för felaktig användning,
modifiering eller försök till modifiering, reparation eller försök till reparation av någon
annan än Pool- & Kamindrottningen auktoriserad reparatör, felaktig installation, felaktig
vattensammansättning, felaktigt underhåll, felaktig användning eller väderleksskador som
ligger utom Pool- & Kamindrottningens kontroll.
Materialgaranti på all teknisk utrustning och akrylen. Materialgarantin innebär att Pool- &
Kamindrottningen ersätter felaktig del eller komponent. Kunden svarar själv för
fraktkostnader och eventuellt andra kostnader som undersöknings och
reparationskostnader. Våra garantier omfattar inte fel som uppkommit till följd av
olyckshändelse, åverkan eller obehörigt ingrepp. Anmärkningar mot fel skall göras
omedelbart efter att felet upptäckts. Efter orimligt lång tid förloras rätten till
garantiåtgärd. Det måste vara tillgängligt för service vid reklamationer. Det åligger
köparen att se till att det är åtkomligt för serviceman. Måste någonting demonteras för
service, står köparen ansvarig för demontering och återställande. Tid för serviceman att
göra objektet åtkomligt, innefattas inte av garantin utan debiteras enligt gängse taxa. All
reklamation skall göras direkt till för vidarebefordran till importören.
39
ÅTGÄRDER SOM OGILTIGFÖRKLARAR GARANTIN:
Denna begränsade garanti gäller ej om spabadet har installerats felaktigt, modifierats,
misskötts eller vanvårdats, eller om någon som inte auktoriserats av Pool- & Kamindrottningen försökt utföra reparationer av spabadet. Med modifiering avses ändringsarbete
på komponent eller rörsystem, el konvertering och tillägg av icke-godkänd sanitets- eller
vattenreningsanordning eller värmesystem, vilket bidrar till fel på komponent eller enhet
eller som leder till osäker drift. Vanvård och misskötsel inkluderar följande: All användning
av spabadet som inte överensstämmer med Pool- & Kamindrottningens skriftliga
anvisningar eller användning av spabadet för tillämpning som det inte är designat för.
Närmare bestämt: Användning av spabadet på annan plats än i vanlig bostad; skada som
orsakats av drift* av spabadet vid spänning utanför dess specificerade spänningskrav eller
drift av spabadet vid temperaturer utanför området 5 - 40 °C ; skador orsakade av
stötspänningar eller spänningsfall; skador orsakade av smutsiga, tilltäppta eller förkalkade
filterpatroner; skada på spabadets yta som orsakats av användning av triklor, BCDMH,
kemikalietabletter i en flottör, syra eller några andra desinfektionskemikalier eller
ytrengöringsmedel för spabad som inte rekommenderas av Pool- & Kamindrottningen;
skada på komponenter eller på spabads ytan orsakad av felaktigt pH-värde eller annat
felaktigt underhåll av vattenkemin; samt skada på spabads ytan orsakad av att spabadet
lämnats utan påsatt lock när den inte innehöll vatten och följaktligen exponerades för direkt
solljus (detta kan orsaka värmeskada från solens strålar), anses utgöra vanvård och kan
ogiltiggöra denna garanti.
*Drift av spabadet är inte samma sak som "användning" av spabadet! temperaturområdet på spabadets kontrollpanel.
Spabadets filterlock har inte konstruerats för att bära upp stora tyngder och bör inte användas
som sits. I extrema fall kan locket spricka eller gå sönder. Detta anses utgöra vanvård och
omfattas inte av denna garanti. Force majeure och skada orsakad av djur, gnagare och insekter
anses utgöra vanvård och omfattas inte av denna garanti.
40
FELMEDDELANDE
MEDDELANDE
BETYDELSE
ÅTGÄRDE SOM KRÄVS
Inget meddelande på
displayen. Spabadet har
ingen strömtillförsel.
Jordfels- och huvudströmbrytaren är på.
Säkringar har gått.
Kontrollpanelen inaktiveras tills
strömmen kommer tillbaka.
Spabadets inställningar finns
kvar. Ring din ÅF eller Pool- &
Kamindrottningen för service.
OHH eller
HH
“Överupphettning” –
Spabadet har stängts av. En
av sensorerna har upptäckt
temperatur på 47,8° C vid
värmaren.
OHS eller OH
“Överupphettning” –
Spabadet har stängts av. En
av sensorerna har upptäckt
temperatur på 43.3°C.
41
GÅ INTE I VATTNET!. Lyft
bort locket och låt vattnet svalna.
När värmaren har svalnat,
återställ genom att trycka på
valfri knapp. Kontrollera om
kniv-ventilen på retursidan av
värmaren är stängd. Om den är
stängd, se till att alla knivventiler står i öppet läge. Om
spabadet inte återställs, stäng av
strömmen till spabadet och ring
din ÅF eller Pool- & Kamindrottningen.
GÅ INTE I VATTNET! Lyft
bort locket och låt vattnet svalna.
Vid 41.7°C återställs spabadet
automatiskt. Följande åtgärder
krävs för “OHH”. Om spabadet
inte återställs, stäng av
strömmen till spabadet och ring
din ÅF eller Pool- & Kamindrottningen.
FELMEDDELANDE
forts.
BETYDELSE
ÅTGÄRDE SOM KRÄVS
ICE eller IC
“Ice”- Potensiell fara för
frost upptäkt.
Ingen åtgärd krävs. Pumparna
och Blower kommer automatiskt
aktiveras oavsett spabadets
status.
SnA eller SA
Spabadet har stängts av.
Den sensor som är ansluten
till sensor “A” kontakten
fungerar inte.
Om problemet kvarstår,
kontakta din ÅF eller Pool- &
Kamindrottningen. (Kan vara
tillfälligt i en överhettad
situation och försvinner när
värmaren svalnar.)
Snb eller Sb
Spabadet har stängts av.
Den sensor som är ansluten
till sensor “B” kontakten
fungerar inte.
SnS eller Sn
Sensorer är ur balans. Om
felmeddelandet växlar med
temperaturen, kan det vara
ett tillfälligt tillstånd. Om
displayen visar bara det här
meddelandet (regelbundet
blinkar), har spabadet
stängts av.
MEDDELANDE
42
Om problemet kvarstår,
kontakta din ÅF eller Pool- &
Kamindrottningen.
Om problemet kvarstår,
kontakta din ÅF eller Pool- &
Kamindrottningen. (Kan vara
tillfälligt i en överhettad
situation och försvinner när
värmaren svalnar.)
FELMEDDELANDE
forts.
MEDDELANDE
BETYDELSE
ÅTGÄRDER SOM KRÄVS
HFL
eller HL
En väsentlig skillnad mellan
temperaturgivarna
upptäcktes. Detta kan tyda
på ett flödesproblem.
Kontrollera vattennivån i spabadet. Påfyllning vid behov. Om
vattennivån är okej, se till att
pumparna har blivit ordentligt
luftade. Om problemet kvarstår
kan du prova följande lösningar
Filtret är smutsigt: Stäng av
strömmen vid huvudströmbrytaren eller jordfelsbrytaren. Lyft ur filtret, rengör
eller byt.
Luftficka i systemet: Lokalisera
avluftningsventilen och öppna
delvis för att släppa luft ur
rörsystemet.
Skräp i cirkulationspumpen:
Ring din butik för service eller
stäng av spabadet, stäng alla
knivventiler och ta bort
ytterdelen från cirkulationspumpen för att ta bort skräp.
Cirkulationspumpen går inte
eller har frusit: Om man
misstänker att pumpen har frusit,
placera en liten värmefläkt vid
pumpen.
Öppna jets till cirkulation:
Stängda eller delvis stängda jets
påverkar flödet mellan givarna
och kan medföra problem med
värmning och cirkulation.
43
FELMEDDELANDE
forts.
MEDDELANDE
BETYDELSE
ÅTGÄRDER SOM KRÄVS
dr
Ett otillräckligt vattenflöde
har upptäckts i värmaren
efter ett 7 sekunders test av
värmaren.
Kontrollera att alla knivventiler
är öppna, kolla sedan
vattennivån i spabadet.
Påfyllning vid behov. Om
vattennivån är okej, se till att
pumparna är ordentligt luftade.
Tryck på valfri knapp för att
återställa.
drY eller dY
Ett otillräckligt vattenflöde
har upptäckts i värmaren
efter ett 7 sekunders test av
värmaren.
Använda samma åtgärd som vid
DR. Kontrollera att cirkulationspumpen är igång. Om
cirkulationspumpen inte går,
ring din ÅF eller Pool- &
Kamindrottningen för service.
Pr
När ditt spabad startas upp,
kommer det att gå in i ett
Uppstartsläge.
Uppstartsläget kommer att pågå i
upp till 4 minuter och sedan
börjar spabadet värma vattnet
och hålla vattentemperaturen i
standardläge.
--F / --C
Okänd temperatur.
Efter pumpen har varit igång i 2
minuter, kommer temperaturen
att visas.
Std/ St Standard
Spabadet står i
Standardläge.
Vid uppvärmning konstant temp.
Ecn/ Ec Economy
Spabadet står i
Ekonomiläge.
Värmning endast vid filtrering
cykel.
SLP/ SL SLEEP
Spabadet står i Viloläge.
Värmning endast vid filtrering
cykel.
44
FELSÖKNINGSGUIDE
PROBLEM SYMPTOM
TROLIGASTE ORSAKEN
LÖSNING
Jordfelsbrytaren slår
ständigt av eller är inte
möjlig att slå på igen.
Om spabadet är nytt,
jordkabeln har installerats i
inkopplingsplatsen till
neutral fas i panelen.
Jordkabeln ska installeras i
jordanslutningen i panelen.
______________________
Ring din elektriker för att
ändra placeringen av
jordkabeln.
Värmaren är defekt och
läcker ström till jord.
Ring din ÅF eller Pool- &
Kamindrottningen för
service. Värmaren måste
bytas.
_____________________
Ring din elektriker för att
byta ut jordfelsbrytaren.
______________________
Jordfelsbrytaren är sliten
eller defekt. Klass A
jordfelsbrytare ska normalt
inte slå ut vid ett läckage
under 5 milliampere.
Nackmunstycket går inte
att stänga ordentligt.
Inre del av det tvådelade
munstycket har lossat när
man har vridit munstycket
för långt till vänster.
45
_____________________
Bänd försiktigt upp
munstyckets ytterhölje med
en platt skruvmejsel och
skruva tillbaka den inre delen
för hand. Sätt så på plats
ytterhöljet igen och vrid den
medurs för att fixera den i rätt
position.
VATTNET I SPABADET SER INTE BRA UT – VAD KAN JAG GÖRA?
Problem
PH-värdet är svårt
att ändra
Orsak
Åtgärd
För hög total alkalinitet Mät alkalinit och ändra om nödvändigt med
PH-
Kalkavlagringar
För högt PH
Kalciumhalt
Sänk med PH- Tillsätt mjukt vatten. Undvik
att använda klor med kalcium t.ex. Melpool
70/G och 70/20. Använd Melpool CAL som
förebygger kalkavlagringar.
Hud- och
ögonirritation,
klorlukt
Fel PH-balans
Testa vattnet och korrigera om nödvändigt
PH-värdet.
För lite fritt klor
Chockklorera
Fritt klor försvinner Mycket badande Regn,
vind och hög
snabbt
temperatur
Chockklorera
Rost på metalldelar
För lågt PH
Höj med PH+
Alger, grumligt,
grönt vatten
För lite klor
Mät PH och justera om nödvändigt.
Chockklorera.
Flocka vattnet. Kör pumparna
minst en timme. Tillsätt lite alg medel.
Grumligt vatten
Begynnande algtillväxt
Chockklorera
För högt PH
Mät PH och ändra efter behov
Dålig cirkulation
Rengör filtret.
Hög kalciumhalt
Töm ut minst en tredjedel av vattnet och fyll
i rent mjukt vatten. Undvik klorprodukter
som innehåller kalcium.
46
Problem
Orsak
Åtgärd
Blekta badkläder
För mycket klor
Tillsätt rent vatten. Justera sedan om
nödvändigt PH
Klart, brunaktigt
eller blågrönt vatten
Hög järn- eller
kopparhalt
Mät PH-värde och ändra efter
behov. Flocka. Tillsätt Melpool CAL.
Fungerar inte detta måste man
tömma spabadet helt och
tillsätta rent vatten.
Skum, färgad
vattenlinje
För mycket algmedel
Använd en mindre mängd algmedel
framöver.
För mycket oljor,
hudkrämer och
rengöringsmedel
Använd skumdämpande medel
eller chockklorera. Använda en anpassad
borste eller svamp för att få bort
beläggningar vid vattenlinjen.
47
DENNA MANUAL AV SER FÖLJANDE SPABAD:
AMC 2070
AMC 2160
AMC 2280
AMC 2340
AMC 3050
48
UTRUSTNING SPABAD:
AMC 2070
I
J
C
G
F
E
D
H
A
B
Fakta:
A = Skimmer förfilter / patronfilter
Mått, mm, B 2070 x H 900 x L 2070
Vattenvolym, ca 950 Liter
B = Kontrollpanel
Torrvikt, ca 215 kg
C = Funktionsvred massage intensitet Fylld vikt exkl personer ,ca 1165 kg
D = Nackkudde
E = Lampa
F = Insug jetpump
G =Insug cirkulationspump
H = 3” spray body jet
I = 2” spray body jet
J = Direct spa jet
OBS! Vissa jets går att öppna och stänga.
49
UTRUSTNING SPABAD:
AMC 2160
D
C
F
I
A
B
H
E
G
J
Fakta:
A = Skimmer för filterkorg/patronfilter
Mått, mm, B x H x L
Vattenvolym, ca Liter
B = Kontrollpanel
Torrvikt, ca kg
Fylld vikt exkl personer ,ca
C = Funktionsvred för massage intensitet
D = Funktionsvred för att flytta pumpstyrka mellan platser
E = Funktionsvred för nackmassage
F = Nackkudde
G = Luftjet
H = Benmassagejets
I = Fotmassagejet
J = Ryggmassage jets
OBS! Vissa jets går att öppna och stänga.
50
kg
UTRUSTNING SPABAD:
AMC 2280
C
B
E
D
K
G
H
F
I
L
J
A = Skimmer förfilter / patronfilter
Fakta:
Mått, mm, B 2280 x H 900 x L 2180
B = Kontrollpanel
Vattenvolym, ca 1200 Liter
C = Funktionsvred för massage intensitet Torrvikt, ca 260 kg
Fylld vikt exkl personer ,ca 1460 kg
D = Funktionsvred flytta pumpstyrka
E = Nackkudde
F = Lampa
G = Insug, jetpump
H = 5” spray body jet
I = 3” spray body jet
J = 2” spa jet
K = Vattenfall
L = Luft jet
OBS! Vissa jets går att öppna och stänga.
51
UTRUSTNING SPABAD:
AMC 2340
B
C
A
E
I
F
J
D
G
A = Skimmer patronfilter / förfilter
B = Kontrollpanel
C = Funktionsvred massage intensitet
D = Funktionsvred flytta pumpstyrka
E = Lampa
F = Insug, jetpump
G = 3” spray body jet
H = 2” spa jet
I = Direct spa jet
J = Luft jet
OBS! Vissa jets går att öppna och stänga.
52
Fakta:
Mått, mm, B 2240 x H 1000 x L 2240
Vattenvolym, ca 1250 Liter
Torrvikt, ca 230 kg
Fylld vikt exkl personer ,ca 1480 kg
UTRUSTNING SPABAD:
AMC 3050
N
D
A
I
H
F
K
B
M
G
O
J
L
E
A
C
A = Skimmer förfilter / patronfilter
B = Kontrollpanel
C = Funktionsvred massage intensitet
D = Funktionsvred flytta pumpstyrka
E = Nackkudde
F = Lampa
G = Insug jetpump
H = 3” spray body jet
I = 2” spray body jet
J = Direct spa jet
K = Vattenfall
L = Luftjet
M = Dryckeshållare
N = Behållare aroma terapi
O = Funktionsvred vattenfall, av/på
OBS! Vissa jets går att öppna och stänga.
53
Fakta:
Mått, mm, B 3000 x H 1000 x L 2180
Vattenvolym, ca 2500 Liter
Torrvikt, ca 360 kg
Fylld vikt exkl personer ,ca 2860 kg