Förstudie Trafiksäkerhetsåtgärder i Tärnsjö sidan 29-35

2.11 Byggnadstekniska förutsättningar*
Noraåsen (del av Enköpingsåsen) går
genom Tärnsjö samhälle där den bildar
en cirka 20 meter hög rygg med krönet
på en nivå 80-85 meter över havet. Själva bebyggelsen i Tärnsjö är lokaliserad
väster om åsen, på en långsträckt plan
av sand.
Åsar är väldigt bra att bygga på så
länge som man håller sig på själva
åsen. Där finns grövre friktionsmaterial som grus och sten.
I kanten av och utanför åsen får man
vara försiktig när man bygger. Här
finns ofta en blandning av många jordar som kan ge en sämre bärighet. Vid
anläggning av exempelvis högre bankar bör man göra en kontroll av vad
det är för material i marken.
Åsar är en viktig vattenresurs och vattenförande. Om man ska utföra schakt
i en ås måste man ta reda på vilken
nivå grundvattnet ligger på.
Karta 7. Jordartskartan
Trafiksäkerhetsåtgärder i Tärnsjö• Förstudie*
29
3. Funktionsanalys* av
transportsystemet och
dess influensområden
I funktionsanalysen beskrivs det som
fungerar bra och dåligt i transportsystemet i Tärnsjö. Utifrån insamlad information, träffar med barnen i Tärnsjö skola och samråd med kommunen,
identifieras de problem och värden
som ska uppmärksammas i projektet.
De transportpolitiska delmålen, se
kapitel 1.6 samt ordlista, används för
att funktionsanalysen ska kunna täcka
alla relevanta aspekter och värden i
förstudien. Tre bedömningskriterier
används för att beskriva standarden:
bra, mindre bra och låg.
Förklaring till tabellerna:
positiva egenskaper,
bra standard*
mindre bra standard*
brister/problem, låg standard*
3.2. Transportkvalitet* – mindre bra
standard*
Positiva Egenskaper
Breda gator gör det enkelt för bilar, lastbilar och tunga transporter att köra genom
Tärnsjö
Brister/problem
Sliten asfalt, vattenpölar och gropar
3.3 Trafiksäkerhet* - låg standard*
Positiva egenskaper
Hastigheten på Stationsgatan och Kyrkvägen
är låga. Detta minskar antalet olyckor och
följderna av dessa.
3.1 Tillgänglighet* - låg standard*
Positiva egenskaper
Brister/problem
Inga nivåskillnader (lätt att ta sig runt om man
använder rullator/rullstol)
Det är svårt att veta var Tärnsjö börjar och
slutar. Detta gör det svårt att anpassa hastigheten när man kör in i Tärnsjö
Brister/problem
Vissa övergångsställen ligger på fel ställe, har
slitna markeringar och är dåligt skyltade
Sliten asfalt, vattenpölar och gropar (svårt att
gå/cykla under vissa tider på året)
Inga övergångsställen/säkra gångpassager
finns i anslutning till busshållplatser**
Plötsliga hinder längs gatan
Korsningar är stora till ytan och har dålig sikt,
t.ex. Norra Storgatan/Linders väg
Stora korsningar med dålig sikt (svårt att
cykla/gå över)
Inga gång- och cykelbanor längs huvudgator
och i anslutning till målpunkter*
Övergångsställen med låg standard*.Det
finns inga gångbanor som man kan gå på till
övergångsställena.
Svårt att komma gå på bussar då det blir
stor nivåskillnad mellan mark och och bussarnas ingångar.
Ledstråk* till viktiga målpunkter* saknas
Parkering i centrum tar plats och är rörig
(hinder för gåenden och cyklister)
30
Vattenpölar och gropar tvingar gåenden/cyklister till mitten på gatan och de får därmed
trängas med andra fordon*
Gång- och cykelbanor saknas längs huvudgator. Detta medför att det är osäkert och
otryggt att gå eller cykla längs gatan, särskild
på Norra och Södra Storgatan
Breda gator och bra sikt inbjuder till att köra
fort, särskild norr och söder om centrum
Rörig parkering i centrum tillsammans med
stora ytor ger en otydlig trafikmiljö som är
svår att förstå
Trafiksäkerhetsåtgärder i Tärnsjö • Förstudie*
3.4 Miljö - mindre bra standard*
Positiva egenskaper
Vägrummets bredd, bebyggelse och växlighet är förutsättningar* som ger en bra grund
till att skapa en trivsam och säker småstadskaraktär
Den tydliga rumsligheten i centrum, med
byggnader nära vägen, är en kvalitet att utgå
ifrån för att förstärka och lyfta samhällets
centrum. Detta kan göras med en genomtänkt gestaltning*, material och utrustning
Längs Stationsgatan ligger biblioteket och
den gamla stationsbyggnaden intill museijärnvägen. Detta ger karaktär till området och
en historisk förankring.
3.6 Sammanfattning
De identifierade problemen och bristerna redovisas på karta 8 på följande
sida.
Tabellen 3.1 sammanställer standarden på transportsystemet i Tärnsjö.
Tabell 3.1. Sammanställning av funktionsanalysen*
Funktion
Standard*
Tillgänglighet*
låg
Transportkvalitet*
mindre bra
Trafiksäkerhet*
låg
Brister/problem
God miljö
mindre bra
Vägrummet* i sin hela sträckning upplevs
som för stort, otydligt och slitet. Den asfalterade ytan fortsätter på många platser ända
fram till husen
Jämställdhet
låg
Vägen passerar genom ett vattenskyddsområde med brister i dagvattenhanteringen.
3.5 Jämställdhet - låg standard*
Brister/problem:
Dålig belysning och sträckor med få hus
längs vägen ger mörka och otrygga miljöer
Sliten asfalt, vattenpölar och gropar försvårar rörligheten för dem som inte har bil, t.ex.
barn och äldre.
Låg standard* på busshållplatser** gör det
svårt att gå av och på bussar, särskilt för
äldre och andra som har svårt att röra sig
och ta ett stort kliv upp på bussen.
Hela orten är anpassad efter bilen. Att transportera sig på annat sätt, tex med cykel eller
buss uppmuntras inte med dagens utformning.
Trafiksäkerhetsåtgärder i Tärnsjö• Förstudie*
31
854
N
Gäddsjön
Ortsgränsen är
inte markerad
.
lav
rvå
te
Ös
853
n
Busshållplatser är ej tillgänglighetsanpassade.
Säkra gångvägar saknas
or
ga
ta
855
Ortsgränsen är
inte markerad
St
ati
on
sg
ata
n
No
rra
St
Problemkorsningar
856
Kyrkv.
Linders väg
Ka
p
ellv
äg
en
St
or
ga
ta
n
Busshållplatser ej tillgänglighetsanpassade.
Säkra gångvägar saknas
865
Sö
dr
a
Ortsgränsen är
inte markerad
•
•
•
•
•
Behov att gå längs med och korsa vägen
Många målpunkter, behov av sidoparkering
Busshållplatser ej tillgänglighetsanpassade
Säkra gångvägar saknas
Otydlig trafikmiljö/gaturum
FÖRKLARING
Röd text = synpunkter som
framförts av barnen i Tärnsjö
skola
Heden
854
0
200m
Karta 8. Bristanalys. Kartan sammanställer identifierade problem och behov i Tärnsjö. Synpunkter
framförda av barn på Tärnsjö skolan beskrivs även under kapitel 2.11 sidan 25.
0 50 100
32
Trafiksäkerhetsåtgärder i Tärnsjö • Förstudie*
200 Meters
4. Projektmål
De viktigaste målen för projektet är att
förbättra trafiksäkerheten och tillgängligheten i Tärnsjö.
Projektet ska även genomsyras av en
helhetssyn och genomtänkt gestaltning*. Åtgärderna ska passa ortens
karaktär och förbättra ortsmiljön,
näringslivets förutsättningar* och trivseln i Tärnsjö.
Trafiksäkerhetsåtgärder i Tärnsjö• Förstudie*
33
5. Tänkbara åtgärder
Det är viktigt att allt vi gör bidrar till
att det blir bättre för trafiksäkerheten*
i Tärnsjö. Innan vi börjar tänka på att
bygga något nytt kanske vi först kan
ändra småsaker som gör att det blir
bättre ändå. I förslaget finns en massa
olika lösningar, från litet (att ordna ett
övergångställe*) till stort (gång- och
cykelbanan* igenom hela Tärnsjö).
Kanske en kombination av flera åtgärder kommer att ge ett bra resultat!
5.1 Analys av tänkbara åtgärder
Målsättningen med åtgärdsförslagen* är att ha en helshetssyn/vision
för Tärnsjö, där alla åtgärder bidrar
till att göra Tärnsjö trafiksäkrare*,
mer tillgängligt* och trivsammare. De
enskilda åtgärderna ska utföras så att
det syns att de alla ingår i en helhet.
Exempelvis ska val av markmaterial
och utrustning vara genomgående i orten.De föreslagna åtgärderna redovisas
efter åtgärdstyp.
Det finns sju olika typer som visas på
karta 9 och beskrivs i texten som följer.
0) Nollalternativ
Nollalternativet redovisar en situation
där inga åtgärder ( som redovisas på
karta 9) görs.
Det enda som görs är normal drift och
underhåll av befintliga gator och vägar.
Man jämför andra åtgärder med nollalternativet för att se skillnaden.
34
Trafiksäkerhetsåtgärder i Tärnsjö • Förstudie*
854
N
Gäddsjön
Entré
.
lav
vå
Övergångsställe
och busshållplatser
r
ste
Ö
853
Trafiksäkerhetsåtgärder i centrum:
•
Gångbana på båda sidor av gatan
•
Avsmalningar vid början och slut för att markera
centrum och sänka hastigheten
•
Belysningsåtgärder vid mörka platser för att
förbättra tryggheten
•
Längsparkeringar vid handel där det är möjligt
•
Ny torgyta som omfattar bl.a. korsningen med
Kapellgatan
n
Ny gång- och cykelväg
Gångpassage
St
ati
on
sg
ata
n
No
rra
St
or
ga
ta
855
856
Kyrkv.
Linders väg
Ka
p
ellv
Entré
äg
en
at
an
Hållplatserna flyttas
närmare övergångsstället
865
St
or
g
Hållplatserna flyttas till gemensamt
läge och hastighetssäkras.
Tillgänglighetsanpassas
Sö
dr
a
Ny gång- och cykelbana
Entré
Teckenförklaring
Entréåtgärd
Centrumåtgärder
Övergångställe/gångpassage
Hastighetsäkrad
Tillgänglighetssanpassad
busshållplats
Heden
Gång- och cykelbana
854
0
200m
Statlig väg
Karta 9. Förslag till åtgärder
0 50 100
200 Meters
Trafiksäkerhetsåtgärder i Tärnsjö• Förstudie*
35