Digital subtraktionsangiografi över distala a femoralis superficialis

Digital subtraktionsangiografi över distala a femoralis
superficialis-poplitea ovanför knät.
Ocklusionen är överbryggad av kollateraler.
Knäledsspringan kan skymtas i nivå med pilen.
Digital subtraktionsangiografi över trifurkationsområdet höger ben.
A tibialis anterior, posterior och a fibularis är samtliga ockluderade.
A fibularis återfylls via kollateraler från a tibialis anterior.
Knäledsspringan syns tydligt i övre delen av bilden.