Effektiv sjukskrivningsprocess

Effektiv sjukskrivningsprocess på
ortoped- och reumatologkliniken
Monica Berg, Utvecklingskraft 2015
2015-05-07
Rehabiliteringssamordnarens uppgift på klinik
• stödja verksamhetschefen med att ta fram, implementera
och följa upp rutiner för sjukskrivningsprocessen
• redovisa och följa upp statistik
• vara uppdaterad inom försäkringsmedicin
• delta i lokala och länsgemensamma nätverksträffar och
utbildningar
• vara kontaktperson för berörda i sjukskrivningsprocessen
http://plus.rjl.se/forsakringsmedicin
Monica Berg, Utvecklingskraft 2015
2015-05-07
Sjukskrivningsprocessen
Patient med
behov av
sjukskrivning
Läkarintyg
Beslut om
sjukskrivning
(FK)
Begäran om
komplettering
(FK)
Monica Berg, Utvecklingskraft 2015
2015-05-07
Sjukskrivning
5 P – effektiv sjukskrivningsprocess
Purpose/
Syfte
Patienter
Kompletta
läkarintyg
Ortopediska/
reumatiska
åkommor.
Effektiv
sjukskrivningsprocess
Ledningssystem
Mål och rutiner
Läkare, ssk,
vårdadm,
rehabsamordn.
(arbetsgivare,
Sjukskrivnings- FK, AF)
behov
FRUSTRATION!
Delaktighet
Beslutsprocess
ArbetsförmågeSjukskrivnings- bedömning
/rehabplan
Kompetens
Beslutsstöd
Monica Berg, Utvecklingskraft 2015
2015-05-07
People/
medarbetare
Processer/
Flöden
Patterns/
mönster
BSC
Vision
Mål
Ledningssystem
4055
läkarintyg
83 läkare
2420 patienter
Processbeskr/
mätbara mål
136 kompl.
45 läkare.
Behov av sjskr.
Läkarintyg –
ICF/DFA
Bedömning
3%
Monica Berg, Utvecklingskraft 2015
2015-05-07
Värdekompass
Funktionellt hälsostatus
P – tydlig rehabiliteringsprocess,
sjukrivnings-/rehabiliteringsplan >28 dagar
Kliniskt status
P – ortopedisk/reumatisk
åkomma med behov av
immobilisering/rehabilitering
Tillfredsställelse
P – trygghet, god
planering, involvering
Kostnader/resurser
P – sjukpenning i tid
L, S, V, F – tidsåtgång
A – planering av sjukfrånvaro och vikarie
Monica Berg, Utvecklingskraft 2015
2015-05-07
Förbättringsprocessen
Planering
•
•
•
•
•
Genomförande
• Förankra processen hos ledning och berörda medarbetare
• Definiera arbetssätt och angreppssätt – Hur!
Lärande
• Bestäm metoder för uppföljning – Vad!
• Sätt mål
Nöjda patienter, 80 %, 2015
Bildat processteam
Definierat sjukskrivnings-/rehabiliteringsprocessen
Karläggning av processen
Följ handlingsplaner och riktlinjer
Grundlägg processen i kultur, värderingar och förhållningssätt – Varför!
Nöjda medarbetare, 80 %, 2015
Antal sjukskrivnings-/rehabplaner >28 dagar, 70 %, 2015
Införande
• Följ upp rutiner och utfall, vilka effekter fick åtgärderna
• Se över processen
• Inför processförbättringen eller revidera
Monica Berg, Utvecklingskraft 2015
2015-05-07
Processteam
•
•
•
•
•
•
Rehabsamordnare, processledare, 40%
Överläkare, kontakt med läkare
Sjuksköterska, kontakt med sjuksköterskor
Vårdadministratör, administrativt stöd
Kurator, samordnar kontakt reumatologen
Koordinator Försäkringskassan, stöd till läkare och rehabsamordnare,
kontakt med handläggare.
Försäkringskassan finns tillsammans med rehabsamordnare tillgänglig på
kliniken varannan vecka.
Messenger används i stor utsträckning för kommunikation däremellan.
Monica Berg, Utvecklingskraft 2015
2015-05-07
Monica Berg, Utvecklingskraft 2015
2015-05-07
Stöd för sjukskrivning – ICF-mallar
komplement till Socialstyrelsens beslutsstöd
Ortopedi
•
Akillesruptur, gastrocnemius
•
Cervikal rizopati, cervikalt diskbråck
•
CMC-1 artrodes
•
CMC-1 senplastik
•
Distal radiusfraktur
•
Epikondylit
•
Fotbesvär
•
Frakturer och luxationer i ryggraden
•
Höft- och knäledsartros
•
Karpaltunnelklyvning
•
Knäledsbesvär
•
Lumbago ischias, diskbråck
Monica Berg, Utvecklingskraft 2015
2015-05-07
•
•
•
•
Skador på övre extremiteter
Skador på nedre extremiteter
Skulder- och axelbesvär
Sårskada på hand och handled samt
underarm
Reumatologi
•
Psoriasisartrit
•
Reaktiv artrit
•
Reumatoid artrit
•
SLE (Systemisk Lupus Erythematosus)
•
Spondylartriter (Bechterews sjukdom)
Kostnader/tillfredsställelse
AGERA
Analysera om åtgärderna gett
effekt och vilka i så fall
PLANERA
Mål: 99 % godkända läkarintyg 2015
STUDERA
Följ upp statistik för
• Antal läkarintyg
• Andel begärda
kompletteringar
• Andel enkla intyg
• Telefonsamtal till
mottagningen
GÖR
Identifiera vad som föranleder kompetteringskrav
Monica Berg, Utvecklingskraft 2015
2015-05-07
Identifiera behov av utbildning/information
Genomför utbildnings-/informationsinsatser
Maximera användande av enkla läkarintyg
Nyckeltal 2015
Sjukskrivningsprocessen
Välj månad
3
Andel enkla intyg
0,12
0,1
Data gällande
sjukskrivningsfrågor
till
telefonrådgivning
gäller v 10 -12 2014.
0,08
0,06
mar-15
jan-15
feb-15
dec-14
okt-14
nov-14
sep-14
jul-14
0,04
aug-14
mar-15
jan-15
feb-15
dec-14
okt-14
nov-14
sep-14
jul-14
mar-15
jan-15
feb-15
dec-14
okt-14
nov-14
sep-14
jul-14
aug-14
jun-14
apr-14
maj-14
0
aug-14
100
jun-14
200
apr-14
300
11 %
Akt:
6
5
4
3
2
1
0
maj-14
10
8
6
4
2
0
400
Telefonsamtal till rådgivningen gällande sjukskrivning
5%
Akt:
jun-14
500
Andel krav på komplettering från FK
6%
Akt:
apr-14
409 stycken
Akt:
maj-14
Antal läkarintyg
0,02
0
V10
Antal:
V 10
V 11
V12
V11
18
19
26
V12
Och nu då….?
• Använda befintliga rutiner
– Enkla intyg
– DFA-kedjan
• Personcentrerad sjukskrivningsprocess?
• Sjukskrivnings- och rehabiliteringsplaner?
• Bedömningsteam?
• …………..?
Monica Berg, Utvecklingskraft 2015
2015-05-07
Referenser
Alexandersson, K., Arrelöv, B., Gustavsson, C., Hinas, E., Kjeldgård. & Ljungquist, T. (2013). Läkares erfarenheter av
arbete med sjukskrivning i Stockholm, Karolinska institutet.
Antonovsky. A. (1991). Hälsans Mysterium.
Berg, J. & Widell, Y. (2012). Förbättring av sjukskrivningsprocess med Sex Sigma och mikrosystemperspektiv.
Försäkringskassan. (2014). Kvalitet på läkarintyg – en del av sjukskrivningsmiljarden
Inspektionen för socialförsäkringen (2012). Uppföljning av sjukskrivningsmiljarden 2010. Rapport 2011:13.
Johansson, P., & Nilsson, M. (2008). Finns det något samband mellan sjukintygets kvalitet och sjukfrånvaro?
Langley, G. J., Moen, R. D., Nolan, K. M., Nolan, T. W., Norman, C. L., & Provost, L. P. (2009). The Improvement
Guide: A Practical Approach to Enhancing Organizational Performance.
Region Jönköpings län. (2014). Styrkortet för Landstingets sjukskrivnings- och rehabprocess
Region Jönköpings län. (2014). Rapporter och fördjupning.
SFS (1982:763). Hälso- och sjukvårdslag. Stockholm: Socialdepartementet.
SIQ Institutet för kvalitetsutveckling. (2014).
Socialstyrelsen. (2003). Klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa - ICF
Socialstyrelsen. (2006). God vård – om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården.
Socialstyrelsen. (2012). Övergripande principer för sjukskrivning.
Socialstyrelsen. Försäkringsmedicinskt beslutsstöd.
SOU 2009:89. Gränslandet mellan sjukdom och arbete: slutbetänkande av Arbetsförmågeutredningen.
SOU 2015:21. Med trygghet och bättre försäkring: slutbetänkande av Parlamentariska socialförsäkringsutredningen
SKL. (2010). Bättre sjukskrivningar: Handbok om ledningssystem i Hälso- och sjukvården.
Monica Berg, Utvecklingskraft 2015
2015-05-07