Underrättelsen

Underrättelse-Samråd
2015-10-16
Byggnadsnämnden
1 (2)
Detaljplan för Sankt Thomas 35 och 39 i Lund, Lunds kommun
Stora Tomegatan 18 och 20 ‒ Agardhsgatan 1
PÄ 27/2014a
Byggnadsnämnden har beslutat upprätta detaljplan för rubricerat område.
Detaljplanen handläggs enligt reglerna för standardförfarande i delegation.
Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten att genom förtätning av
innergården, utökat källarutrymme och tillbyggnader i form av
sammanbyggda takkupor och enskilda frontespiser på delar av befintliga
byggnader möjliggöra ytterligare boende för studenter. Planen syftar också
till att pröva utbyggnad för trapphus, hiss och expeditionsentré inom
planområdet.
Planförslaget innefattar:
 Byggrätt för gårdshus med bostäder i två plan.
 Tillåtelse att uppföra frontespiser och sammanbyggda takkupor på en del av
befintlig bebyggelse.
 Möjlighet att uppföra miljöhus samt hiss- och trapphus på innergården.
 Möjlighet att underbygga den norra delen av gården med källare.
 Byggrätt för entré och expedition samt utrymningstrappa mot Agardhsgatan.
 Om och tillbyggnad av festlokal.
 Skydds- och varsamhetsbestämmelser för att värna planområdets kulturhistoriska
värden.
 I övrigt bekräftas rådande förhållanden.
Detaljplanen hålls härmed tillgänglig för samråd.
Samrådstid 19 oktober – 9 november 2015.
Detaljplanen finns under samrådstiden tillgänglig i Kristallen, Brotorget 1, Lund,
vardagar utom lördagar klockan 1012, eller annan tid efter överenskommelse med
planens handläggare.
Detaljplanen finns dessutom tillgänglig på Stadsbiblioteket i Lundasamlingen,
Sankt Petri Kyrkogata 6 i Lund samt på www.lund.se/planerpagang
Detaljplanen handläggs av Planavdelningen
planarkitekt Mariette Johnsen, telefon 046-35 58 11
biträdande planchef Lotta Wallin, 046- 35 65 03.
Postadress
Besöksadress
Box 41, 221 00 LUND
Brotorget 1
Telefon vx
Telefax
046-35 50 00
046-35 63 80
E-post
Internet
[email protected]
[email protected]
www.lund.se
Underrätte
U
lse−Samrååd
2015-10-16
2
2 (2)
Fastigheetsägare och
h bostadsrätttsföreningaar inom berö
örda fastighheter ombed
ds att
underräätta hyresgässter respekttive bostadsrättsmedlem
mmar om atttt detaljplan
neförslaget fiinns tillgäng
gligt enligt ovanståend
de.
Om Er fastighet
f
övvergått till ny ägare om
mbeds Ni förrmedla dennna underrätttelse.
Synpunnkter skall sk
kriftligen haa inkommit till Byggnaadsnämndenn, Box 41,
221 00 LUND
L
ellerr [email protected] senast den 9 nnovember 2015.
2
Namnteeckning ska
all komplettteras med namnförtydl
n
ligande ochh postadresss.
BYGGN
NADSNÄM
MNDEN I L
LUND
Enligt uppdrag
u
Madeleiine Rosqvisst
planadm
ministratör
Illustrationn