Block 10 Ekonomistyrning av projekt

1
e x t r a ö v n i n g s u p p g i f t e r t i l l d e n n ya e k o n o m i s t y r n i n g e n – öv n i n g s b o k , l i b e r AB , m a l m ö
Extra övningar, Block 10
Ekonomistyrning av projekt
Skillnader mellan ekonomistyrning av projekt och ekonomistyrning av
annan verksamhet
10:1 Ange fyra centrala skillnader mellan ekonomistyrning av projekt och ekonomistyrning i annan verk­
samhet (icke projektinriktad verksamhet).
Målkostnadskalkylering
10:2 Vilken är innebörden av målkostnadskalkylering?
Beräkning av målkostnad
10:3 På företaget AxGård har man fått en snilleblixt. Man har utvecklat en revolutionerande produkt, en
s k tentahjälpare. På grund av den sekretess man arbetar med på företaget kan produkten inte beskri­
vas mer här. Men företagsledningen har avslöjat så mycket som att tentahjälparen kommer att revo­
lutionera varje ekonomistudents vardag, särskilt tentaläsningen. På företaget bedömer man att man
kan sälja 350 000 exemplar av tentahjälparen till ett pris av 120 kr per styck. Ett löjligt lågt pris, en­
ligt ägarna. AxGård har ställt upp ett vinstkrav på produktsatsningen som uppgår till 30% på försälj­
ningsintäkterna.
a) Till vilket belopp uppgår den totala målkostnaden för produktsatsningen?
b) Hur har man på AxGård troligen gått tillväga vid fastställandet av målpriset och försäljningsvoly­
men på 350 000 tentahjälpare?
Kostnadslåsning
10:4 Målkostnadskalkylering är en metod som får mer och mer uppmärksamhet inom ekonomi­styr­
ningen. Ett centralt argument för att arbeta med målkostnadskalkylering är ett fenomen som be­
nämns kostnadslåsning. Vad menas med kostnadslåsning?
Kaizenkalkylering
10:5 Vad menas med kaizenkalkylering?