Senior Aktivitet 2015_4.pptx

Med projektet Senior Aktivitet ska vi
bygga bilder av den seniora befolkningens
medskapande för hälsoprevention
Hur ser svenska seniorer på sin livsstil idag?
Vilka fysiska aktiviteter ägnar man sig åt?
Vad kan ny teknologi bidra med för att stimulera
aktivitet och för att ge oss de underlag vi behöver
för framtida tjänster och hälsoskapande?
INNEHÅLL
Introduktion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Projektupplägget i grova drag . . . . . . . . . . . . 3 - 4
Ett samverkansprojekt mellan Telia Healthcare, Kairos Future, Region Skåne, Korpen, PRO, Kroppsterapeuterna, PostNord och Corviva
Version 4, 17 mars 2015
Sida 1 av 4
Varje steg och aktivitet ska räknas och dataunderlagen ska
hjälpa oss att bättre förstå
DELAT ANSVAR FÖR FRAMTIDA FRISKVÅRD OCH HÄLSOSKAPANDE
eHälsotjänster, hälsoprevention och egenvård har en
framträdande plats i framtidsplanerna för såväl
kommuner som landsting. Än så länge vet vi dock
relativt lite om hur detta ska hanteras bland
befolkningen för att åstadkomma en bättre folkhälsa.
Bild från film
om SLL´s
framtidsplan
Vi vill bidra till att skapa bilder kring den seniora
befolkningens medskapande för hälsoprevention. Ett
viktigt steg kan vara att utveckla tankeledarskap
inom området. Hur ser svenska seniorer på sin livsstil
idag? Vilka fysiska aktiviteter ägnar man sig åt? Vad
kan ny teknologi bidra med för att stimulera aktivitet
och för att ge oss de underlag vi behöver för framtida
tjänster och hälsoskapande?
Senior Aktivitet är benämningen på första steget i
utvecklingen av detta tankeledarskap. Vi vill gå i
bräschen för hur helhetstänkande och nya stödstrukturer kan bidra med viktiga delar i den
samordnade rörelse som det framtida hälsoskapandet kräver. Det handlar om samspelet mellan
aktörer i hälsa och vård samt individens behov,
tekniken och mänsklig assistans.
De teoretiska underlagen finns bland annat i form av
landstingens framtidsplaner och den forskning Kairos
Future bedrivit inom området sedan 2007.
I detta samverkansprojekt ska vi formulera bilder
utifrån den faktiska verkligheten. Vi vill bidra med
lärdomar om vad som skapar engagemang och
medskaparvilja i det nya e-landskapet. Vilka är
trösklarna man måste passera för att få det att
hända i den omfattning som utförarna önskar? Vad
vågar vi tro om gynnsamma effekter på aktivt
åldrande, ekonomin, folkhälsa och välbefinnande?
Ett samverkansprojekt mellan Telia Healthcare, Kairos Future, Region Skåne, Korpen, PRO, Kroppsterapeuterna, PostNord och Corviva
Version 3, 17 mars 2015
Sida 2 av 4
Projektupplägget, några av aktiviteterna och projektredovisningen 1 av 2
PROJEKTUPPLÄGGET
EXEMPEL PÅ DATAINSAMLING OCH ANALYSER
• 
2015
Etapp 1, januari – juli
Etapp 2, augusti - december
Jan - feb
Div förberedelser
Mars
Etablering av konstellation
Rekrytering av deltagare
April
Rekrytering av deltagare
Maj
Livsloggning
Juni
Livsloggn., analyser, rapportarbete
Juli
Seminarier Almedalen
Aug – dec
Etapp 2 i projektet
Detaljplan baseras på utfallet i
etapp 1
• 
• 
• 
• 
• 
Ambitionen är att rekrytera 3 000 seniora
personer i åldern 60-85 år.
Varje deltagare genomför en webb-baserad
hälsoenkät första och sista dagen de medverkar.
Varje deltagare bjuds in till att besvara en enkät
med frågor som gäller erfarenhet av, och
inställning till, hälsoaktiviteter, egenansvar och
ny hälsoteknik.
Ett mindre urval av deltagarna kommer att
bjudas in till medverkan i en etnografisk studie
där vi under en halvdag följer aktiviteterna.
Varje deltagare erhåller ett aktivitetsarmband
med posten eller får det genom någon av de
partner som ingår i konstellationen.
Deltagaren använder aktivitetsarmbandet under
1-2 månader i etapp 1 och i avtalet har man
godkänt vår användning av aktivitetsdata för
aggregerade sammanställningar. Vi ser gärna att
användare även fortsätter i etapp 2.
Aktivitetsarmbandet, tillsammans med instruktioner, ligger
i en förpackning anpassad för postdistribution.
Det är primärt tre sorters data som registreras med hjälp
av aktivitetsarmbandet:
- Fysisk aktivitet, t ex promenader
- Mängd stillasittande
- Hur ofta stillasittande bryts
Data samlas i en databas där analyser ska kunna göras
för grupper av individer, t ex samtliga användare 65-70 år
eller en grupp av användare boende i stad jämfört med
boende på mindre ort.
I en annan analys ska enkätresultaten (punkt tre till
vänster) i denna grupp av användare jämföras med den
svenska allmänhet som genomfört enkäten i mars i
långtidsstudien Opinion Hälsa (Kairos Future).
Ett samverkansprojekt mellan Telia Healthcare, Kairos Future, Region Skåne, Korpen, PRO, Kroppsterapeuterna, PostNord och Corviva
Version 3, 17 mars 2015
Sida 3 av 4
Projektupplägget, några av aktiviteterna och projektredovisningen 2 av 2
PROJEKTREDOVISNINGEN
SPECIFIKA DELAR I REDOVISNINGEN
Kairos Future producerar tankeledarrapporten som bland annat innehåller en
redovisning av testgruppens upplevelser och resultat. Det kommer också att göras
en del beräkningar och analyser beträffande de ekonomiska effekter medskapande
av detta slag kan tänkas ge.
• 
Under Almedalenveckan 2015 kommer Telia och Kairos Future att arrangera
seminarier baserade på etapp 1 i Senior aktivitet – de mycket tidiga analyserna och
reflektionerna. Övriga medverkande i konstellationen kan föreslå egna aktiviteter i
Almedalen med egen finansiering.
• 
• 
• 
Almedalen
2015
• 
Genom en webb-baserad hälsoenkät görs en jämförelse mellan deltagarnas
beskrivning vid start och efter genomförd medverkan i etapp 1.
En särskild enkätundersökning, baserad på frågor som gäller erfarenhet av,
och inställning till hälsoaktiviteter, egenansvar och ny hälsoteknik, där
resultatet jämförs med motsvarande enkätundersökning bland svenskar som
ej deltar i Senior aktivitet.
Beskrivningar baserade på etnografiska studier där vi följt ett mindre urval
deltagare i vardagen för att se hur de agerar och resonerar beträffande
hälsoaktiviteter.
En omvärldsbeskrivning med vissa uppgifter angående den demografiska
förflyttningen och utmaningar beträffande det åldrande samhället.
Exempel på beräkningar kring tänkbara vinster vid lyckosam implementering i
större skala av Senior aktivitet.
MER INFORMATION
Mats Olsson, Kairos Future, 0708 670 570
Niklas Sundler, Telia Healthcare, 0725 590 404
Ett samverkansprojekt mellan Telia Healthcare, Kairos Future, Region Skåne, Korpen, PRO, Kroppsterapeuterna, PostNord och Corviva
Version 3, 17 mars 2015
Sida 4 av 4