Välkommen till förskolan!

Elevupptagningsområde
Förskola och adress
Telefon
Bobäcks skola
Hommas daghem/Bobäcks förskola
(kommunal)
Gränsnäsvägen 11
02440 Bobäck
tfn 040-839 0472
Friggesby skola
Friggesby lekskola (privat)
Porkalavägen 1074 (Bergåsa)
02480 Kyrkslätt
tfn 044-519 1115
Karuby skola
Jorvas barnträdgård (privat)
Gamla Kustvägen 394/C-huset
02420 Jorvas
tfn (09)-298 1713
Daghemmet Björnen (privat)
Medvastvägen 6 (Runhälla)
02420 Jorvas
tfn 044-788 1085
Oitbacka och Sjökulla skolor
Evitskogs daghem (kommunalt)
Förskolegruppen i
Vuorenmäen oppimiskeskus
Eriksgårdsvägen 5
02880 Veikkola
tfn 050-310 6908
Winellska skolan
Prästgårdsbackens daghem/Winellska
förskolan (kommunal)
Gesterbystigen 1 b
02400 Kyrkslätt
tfn 040-5550 257
Lindal privata barnträdgård (privat)
Lindalsvägen 4
02400 Kyrkslätt
tfn 045-1140 025
Centralen för bildningstjänster/
Enheten för svensk dagvård och utbildning
Postadress: PB 20, 02401 Kyrkslätt
Besöksadress: Ervastvägen 2, 02400 Kyrkslätt
Telefon: 09-296 71 (växel)
Webbplats: www.kyrkslatt.fi
E-postadress: [email protected]
Förvaltning
Mikael Flemmich, chef för svensk dagvård och utbildning, tfn 040-733 0264
Margot Flinck, dagvårdschef, tfn 0400-807 631
Annika Mickos, projektkoordinator, tfn 050-413 7432
Christina Broman, planerare, tfn 050-413 7477 (tjänstledig våren 2015)
Ann-Marie Rosenqvist-Berg, vik.planerare, tfn 050-413 7477
Vä
!
n
a
l
o
k
s
r
ö
f
l
l
i
t
n
e
l k o mm
KYRKSLÄTT
(Förskolundervisningen arrangeras då minst fem barn anmält sig till förskoleundervisningsgruppen)
Förskoleundervisningen i
Kontaktuppgifter till förskolorna
2015
n
e
g
n
i
n
s
i
v
r
n
e
e
d
g
n
i
u
t
s
e
l
r
o
ä
l
k
a
g
i
l
Förs
t
e
h
n
e
n
e
d
å
p
n
a
j
– bör
Barnet ska delta i ettårig förskoleundervisning (eller annan
verksamhet med samma mål) året innan skolan börjar
(L 1040/2014) I Kyrkslätts kommun ordnas förskoleundervisning i alla kommunala och i de flesta privata daghem.
Förskoleundervisningens särskilda mål är att stärka barnets
inlärningsförutsättningar. Målet är också att stödja en sund
självkänsla genom att ge barnet möjlighet till positiva erfarenheter av inlärning individuellt och i grupp.
Att börja förskolan
Förskoleundervisningen fungerar som en bro från dagvården
till skolan och är början på en enhetlig lärstig. Planen för
småbarnsfostran och läroplanerna för förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen bygger på
en gemensam värdegrund och syn på lärande.
Om barnet förutom förskoleundervisning också behöver dagvård,
kan dagvårdsansökan lämnas in samtidigt med anmälan till
förskoleundervisningen. Den kompletterande dagvården ordnas
i samma enhet som förskoleundervisningen.
Anmälan till förskoleundervisningen sker genom att vårdnadshavarna fyller i en elektronisk ansökan på kommunens webbplats.
Också vårdnadshavare till sådana barn som redan är i dagvård
på ett daghem skall skilt anmäla sitt barn till förskoleundervisning
elektroniskt. Barnet får en plats i sin närförskola som bestäms på
basen av elevupptagningsområdena med förbehållet att minst
fem barn anmält sig till förskoleundervisningsgruppen.
Anmälan till förskoleundervisning i ett privat daghem sker elektroniskt via kommunens webbplats.
Den kompletterande
dagvården ansöks direkt på det privata daghemmets egen
ansökningsblankett och returneras till daghemmet ifråga.
Arbetet i förskolan
I förskoleundervisningen i Kyrkslätt ges barnen varierande erfarenheter och färdigheter genom olika arbetsmetoder. Leken, som
är barnets centrala verksamhetssätt, används på ett medvetet
sätt för att främja barnets växande och lärande. Barnet har också
rätt till att avgiftsfritt få den elevvård som behövs för att barnet ska
kunna delta i förskoleundervisningen
Innehållet i förskoleundervisningen bestäms av de nationella
läroplansgrunderna och den kommunala läroplanen. Undervisningen formas av helheter, som å ena sidan anknyter till barnets
liv och å andra sidan till olika innehåll, som hjälper barnet att
vidga och strukturera sin världsbild. I förskoleundervisningen i
Kyrkslätt betonas fostringsgemenskap, social kompetens och
barnets språkliga utveckling.
Fostringsgemenskapen innebär att vårdnadshavarna och personalen i förskoleundervisningen medvetet engagerar sig i att
gemensamt stödja barnens fostran, utveckling och lärande.
I fostringsgemenskapen agerar vårdnadshavarna och personalen i jämlik växelverkan så att bådas erfarenheter, synpunkter
och sakkunnighet hörs och nyttjas för barnets bästa.
Smågruppsverksamheten inom förskoleundervisningen stärker
barnets färdigheter till social växelverkan. En liten grupp möjliggör
aktiv växelverkan, som t.ex. att uttrycka sin åsikt och diskutera.
Som medlem i gruppen lär sig barnet att följa de gemensamt
överenskomna reglerna och visa hänsyn.
Stor vikt läggs också vid barnets språkliga utveckling. Lekar med
ramsor, dikter, rim och ord utvecklar barnets språkliga medvetenhet och skapar en grund för behärskandet av skolspråket.
Dagen i förskolan
Förskoleundervisningen är avgiftsfri och den ges fyra timmar per dag
(i de flesta enheterna kl. 9-13.) I huvudsak följer förskolan grundskolornas lovtider. Under lovdagar kan de barn som är i kompletterande dagvård utnyttja heldagsvård. Barnen i förskolundervisningen är försäkrade, och en avgifstfri måltid ingår.
Om resan till förskolan är längre än fem kilometer ordnas skjutsen
i första hand genom att man betalar vårdnadshavaren ett bidrag
för ledsagandet i form av biljettpriset för en vuxen inom kollektivtrafiken.
Kompletterande dagvård ordnas för förskolebarn före och efter
själva förskoledagen, i regel från kl. 7.00-9.00 samt kl. 13.0017.00. Den kompletterande dagvården erbjuds i samma enhet
som förskoleundervisningen. För den kompletterande dagvården
gäller samma bestämmelser som för den övriga dagvården.
Närmare uppgifter om förskoleundervisningen ges av dagvårdschefen och av daghemsföreståndarna. Mera information om
dagvården finns i broschyren Välkommen till dagvården.
Länkar på webben
Kyrkslätt kommun - www.kyrkslatt.fi/service/dagvard och
forskoleverksamhet
>>Plan för småbarnsfostran
>>Förskoleundervisning
>>Förskoleundervisning>>Anmälan
>>Förskoleundervisning>>Skolresor och -skjuts
Viktiga datum 2015 – 2016
Anmälningstid 26.1.2015 – 8.2.2015
Arbets- och lovtiderna inom förskoleundervisningen
verksamhetsåret 2015-2016:
Skolåret
13.8.2015-3.6.2016
Höstlov
15-16.10.2015
Jullov
21.12.2015-6.1.2016
Sportlov (v.8) 22-28.2.2016