Skolbiblioteksplan Olofströms kommun

2014-2018
Skolbiblioteksplan
Olofströms kommun
Samverkansgruppen för skolbiblioteksutveckling
Olofströms Kommun
2014-10-03
Innehåll
Vision för skolbiblioteket..................................................................................................................... 2
Vad är ett skolbibliotek?...................................................................................................................... 2
Styrdokument ...................................................................................................................................... 2
Skollagen ......................................................................................................................................... 2
Bibliotekslagen ................................................................................................................................ 2
Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet ................................................... 2
Läroplanen för gymnasieskolan....................................................................................................... 3
Unescos skolbiblioteksmanifest ...................................................................................................... 4
Mål....................................................................................................................................................... 4
Arbetssätt ............................................................................................................................................ 4
Medier ............................................................................................................................................. 4
Informationssökningar .................................................................................................................... 4
Källkritik ........................................................................................................................................... 5
Tillgänglighet ................................................................................................................................... 5
Elevmedverkan ................................................................................................................................ 5
Kulturell roll ..................................................................................................................................... 5
Skolbiblioteket och folkbiblioteket.................................................................................................. 5
Skolledningen och skolbiblioteket................................................................................................... 5
Rummet ........................................................................................................................................... 5
Utvärdering.......................................................................................................................................... 6
Målområden ........................................................................................................................................ 6
Förskoleklass ................................................................................................................................... 7
Åk 1 .................................................................................................................................................. 7
Åk 2 .................................................................................................................................................. 8
Åk 3 .................................................................................................................................................. 8
Åk 4 .................................................................................................................................................. 9
Åk 5 ................................................................................................................................................ 10
Åk 6 ................................................................................................................................................ 10
Åk 7 – 9 .......................................................................................................................................... 10
Gymnasium År 1-3 ......................................................................................................................... 12
Strategier för upprättandet av en skolbiblioteksplan ................................................................... 12
Källförteckning................................................................................................................................... 13
Bilaga ................................................................................................................................................. 14
1
Vision för skolbiblioteket
Skolbiblioteket ska vara en viktig resurs i undervisningen och bidra till elevernas lärande –
med särskilt fokus på läs- och språkutveckling och utvecklingen av informations- och
mediekompetens. Biblioteket ska arbeta på många olika sätt utöver att vara en fysisk plats
man går till för att låna böcker. I Loertschers taxonomi, [bilaga], ska biblioteket befinna sig på
nivå 4, vilket betyder att skolbiblioteket är en integrerad del av undervisningsresurserna och
att bibliotekspersonalen bidrar till skolans utvecklingsarbete.
Vad är ett skolbibliotek?
Skolbiblioteket ska fungera i ett pedagogiskt sammanhang där biblioteket är integrerat i
skolans pedagogiska utvecklingsarbete. Med hjälp av kompetent personal kan skolbiblioteket
därför ses som en materiell resurs som är en del av en skolas läromedel och annan
utrustning och är därmed viktig för måluppfyllelsen.
Viktigt är att skolbiblioteket är integrerat i skolans verksamhet och genom att alla pedagogers
arbete kan stödja elevernas lärande. Det sker genom att skolbiblioteket erbjuder ett varierat
medieutbud, verkar läsfrämjande, källkritiskt och stödjer och utvecklar
informationskompetens hos eleverna.
Styrdokument
Skollagen
I skollagen står att alla elever ska ha tillgång till ett bibliotek.1 Skolinspektionen som bl. a
granskar elevers tillgång till bibliotek, kontrollerar hur skolbiblioteket är utformat och placerat.
Biblioteket ska vara lättillgängligt och fungera som en reell materiell resurs för att eleverna
ska nå undervisningsmålen. Eleverna ska av skolbiblioteket få stöd i sitt lärande och bidra
aktivt i kunskapsutvecklingen.2
Bibliotekslagen
”Folk- och skolbiblioteken skall ägna särskild uppmärksamhet åt barn och ungdomar genom
att erbjuda böcker, informationsteknik och andra medier anpassade till deras behov för att
främja språkutveckling och stimulera till läsning.”3
Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet
Biblioteket ska medverka till att alla elever når kunskapsmålen.
I läroplanen står ”skolans arbetsmiljö utformas så att eleverna får tillgång till handledning,
läromedel av god kvalitet och annat stöd för att själva kunna söka och utveckla kunskaper,
t.ex. bibliotek, datorer och andra hjälpmedel”.4 Alla som arbetar i skolan ska


”uppmärksamma och stödja elever i behov av särskilt stöd”.5
”samverka för att göra skolan till en god miljö för utveckling och lärande”
1
Skollagen, SFS nr: 2010:800 kap, 2 § 36
Skolinspektionen 2011
http://www.skolinspektionen.se/Documents/vagledning/infoblad-skolbibliotek.pdf (hämtad 2014-09-25)
3
Bibliotekslagen, SFS nr: 1996:1596, § 9
4
Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, Skolverket, s 18
5
Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, Skolverket, s 14
2
2
Skolbiblioteket ska medverka till att eleverna utvecklar förmåga att hantera information.
I läroplanen står, målsättningen är att eleven:
 ”kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter
grundade på kunskaper och etiska överväganden”6
 ”kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och
känna tillit till sin egen förmåga” 7
Skolbiblioteket ska medverka till att eleverna utvecklar förmåga att hantera digitala verktyg.
I läroplanen står att målsättningen är att eleven:

”kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation,
skapande och lärande”8
Skolbiblioteket ska medverka till att eleverna utvecklar språklig förmåga.
I läroplanen står att målsättningen är att eleven:
 ”kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt9
 ”kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik,
drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud”10
Läroplanen för gymnasieskolan
I gymnasieskolans styrdokument finns det ett flertal kopplingar till skolbibliotekets
verksamhet. I både yrkesprogrammens och högskoleförberedande programs examensmål är
ett återkommande inslag att eleverna ska söka och värdera information.11 I
ekonomiprogrammets examensmål står det att eleverna ska ”söka, sovra, analysera och
värdera information utifrån främst samhällsekonomiska, företagsekonomiska och juridiska
frågeställningar”.12 I vård- och omsorgsprogrammens examensmål nämns bland annat att
eleverna kritiskt ska kunna granska och ge förslag till förändringar inom verksamheten.13
Källgranskning och informationssökning är ett återkommande inslag i
gymnasieprogrammens examensmål och det är naturligt att skolbiblioteket med personal ska
finnas till hands för elevernas olika informationsbehov.
I flera kursplaner/ämnesplaner, exempelvis i svenska och historia, finns kopplingar till
skolbibliotekets verksamhet. Historia och svenska är gymnasiegemensamma ämnen, vilket
innebär att alla elever som går på gymnasiet läser svenska och historia, i någon form.
I ämnet svenska står det att eleverna i sin undervisning ska läsa och arbeta med texter.
Vidare står det att ”skönlitteratur och andra texter används där eleven ska utveckla en
förmåga till självinsikt samt förståelse av andra människors tankar, livsvillkor och
6
Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, Skolverket, s 13
Ibid.
8
Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, Skolverket, s 14
9
Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, Skolverket, s 13
10
Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, Skolverket, s 14
11
Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola, 2011, Skolverket, s 25, 29, 41,
45, 47, 51
12
Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011, Skolverket, s 41
13
Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011, Skolverket, s 40
7
3
erfarenheter”.14 Inom ämnena svenska och historia utgör källkritiska aspekter en del av det
eleverna ska kunna. De ska kunna granska information från olika källor.15
Unescos skolbiblioteksmanifest
I Unescos skolbiblioteksmanifest poängteras skolbibliotekets viktiga del i en långsiktig
utbildningsstrategi. Det står att ”skolbiblioteket förmedlar kunskap och tankar som är
grundläggande i ett informations- och kunskapssamhälle. Skolbiblioteket ger eleverna de
färdigheter som behövs för ett livslångt lärande. Det ger dem möjlighet att utveckla sin
inlevelseförmåga för att de ska kunna ta sitt ansvar som medborgare.” 16 Manifestet trycker
hårt på skolbibliotekets funktion/uppgift gällande informationssökning och källkritik och menar
att ”skolbibliotekens material är ett värdefullt komplement till läromedel och i
undervisningen”.17
Mål
Det övergripande målet för biblioteksverksamheten är att vara en pedagogisk resurs i
lärandet och bidra till ökad måluppfyllelse för eleverna.
Eleverna är bibliotekets huvudsakliga målgrupp. För att kunna stödja elevernas lärande
arbetar biblioteket också tillsammans med personal och i viss mån även med föräldrar.
Arbetssätt
Medier
Bokinköpen ska ske målinriktat utifrån skolans behov och stödja läsutvecklingen och
undervisningen i olika ämnen.
Skolbiblioteket ska vara så utrustat att eleverna ska ha tillgång till
referens-, fack-, och skönlitteratur, tidningar och tidskrifter samt internet, databaser och
multimedia, som eleverna kan behöva för temaarbeten och fördjupningsuppgifter.
Biblioteket ska vara en resurs för skolan, där eleverna har tillgång till:







skön-, fack-, referenslitteratur
tidningar och tidskrifter
talböcker från MTM
undervisningsfilmer via SLI
skolans nätverk och internet med NE
lån av alternativa verktyg via Skoldatateket
anpassad litteratur och mediautbud till elevernas behov och till elever med
funktionsnedsättning, nysvenskars och andra minoriteters behov av särskilt stöd.
Informationssökningar
 Bibliotekspersonalen tillsammans med pedagoger ska vara en aktiv part i elevernas
kunskapssökande.
14
Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011, Skolverket, s 160
Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011, Skolverket, s 66, 160
16
Unescos folkbiblioteks- och skolbiblioteksmanifest, 2006, Svenska Unescorådet, s 13
http://www.biblioteksforeningen.org/wp-content/uploads/2011/01/skriftett_sex_web.pdf (hämtad 2014-0925)
17
Ibid.
15
4
Källkritik
 Skolbiblioteket ska erbjuda aktiviteter med målsättningen att göra eleverna medvetet
källkritiska.
Tillgänglighet
 Biblioteket ska vara så tillgängligt som möjligt, för såväl boklån som läsning,
skolarbete, informationssökning, utställningar och spontana besök, och ha öppettider
anpassade efter elevernas behov.
 Elever i behov av särskilt stöd ska tillgodoses med lämplig skönlitteratur och
faktaböcker, samt få stöd att komma igång med sin läsning bl.a genom talböcker.
 Skolbiblioteket ska ha kunskap om och erbjuda olika språk-, skriv- och läsmöjligheter
som passar alla elevers kommunikation ur perspektiven alternativ kompletterande
kommunikation, teckenkommunikation och mångfald.
 Skolbiblioteket erbjuder lärstilar utifrån elevernas behov i alla ämnen.
 Skolbiblioteket erbjuder alla elever böcker och andra lärverktyg anpassade utifrån
elevernas behov, ålder och med olika svårighetsgrad i lärsituationer och ämnen.
 Lån registreras med scanner kopplad till dator i programmet FreeLib för god
tillgänglighet.
Elevmedverkan
 Varje skola ska ha ett biblioteksråd bestående av bibliotekarie och elever.
 Eleverna medverkar i utvecklingen och ger förslag till utformning och inköp.
 Eleverna ska vara delaktiga i bibliotekets verksamhet och uppmuntras till eget
deltagande.
Kulturell roll
Skolbiblioteket fungerar som informationskälla för eleverna när det gäller aktuellt kulturutbud
i kommunen.
Skolbiblioteket och folkbiblioteket
Skolbiblioteket fungerar också som länk till folkbiblioteket, vilket eleverna kan nyttja även i
vuxenlivet.
Skolledningen och skolbiblioteket
 Skolledningen ansvarar för resurser beträffande media, personal och lokaler.
 Bibliotekarien deltar i personalkonferenser, studiedagar och fortbildning för skolans
personal samt fortbildning avsedd för bibliotekarier.
Rummet
Skolbiblioteket ska ha ett centralt läge i skolan med plats för presentation, produktion,
interaktion, reflektion och rekreation. Skolbiblioteket ska vara utrustat med pedagogiska
hjälpmedel och lär-verktyg.
Miljön ska vara välskött och funktionell och vara anpassad för alla elever oavsett fysiska och
psykiska förutsättningar. Det finns god plats för böcker och skyltning av böcker,
ändamålsenlig belysning samt funktionella och bra arbetsplatser. Inredning, material och
teknik är vald utifrån en samlad auditiv miljö och hörteknik används medvetet. Skolbiblioteket
arbetar aktivt för en god miljö, t ex är orienteringsbarheten hög och belysningen anpassad.
5
Läslust ska genomsyra biblioteket. Biblioteksrummet ska vara attraktivt utformat för olika
åldrar och olika behov.
Dessutom är skolbiblioteket ett utrymme för avkoppling.
Utvärdering
Biblioteksverksamheten utvärderas en gång per år. Elevrådets, biblioteksrådets och
skolledningens synpunkter utgör grund för revidering av bibliotekets verksamhetsplan.
Målområden
Målområde
Aktivitet
Ansvarig
Medieutbud
Skolbiblioteket ska
Lärarbibliotekarien ansvarar för
erbjuda ett blandat utbud
medieutbudet efter att ha hört
av böcker och annan
kollegor och elevers synpunkter.
media som är anpassat till
både ålder, språk, intresse
och färdighet.
Bibliotekskunskap
Biblioteksintroduktion ska
genomföras för nya
elever. Alla klasser och
elever ska sedan ha
regelbundna
skolbiblioteksbesök.
Lärarbibliotekarien ansvarar för
biblioteksintroduktionen.
Pedagogerna ansvarar för att se till
att eleverna får möjlighet att gå till
skolbiblioteket.
Läsfrämjande och
språkutvecklande
verksamhet
Skolbiblioteket ska t ex
kunna erbjuda bokprat i
samråd med
pedagogerna.
Alternativa sätt att läsa
introduceras för alla.
Elever med läs- och
skrivsvårigheter får extra
träning i detta.
Pedagogerna kontaktar
lärarbibliotekarien.
Lärarbibliotekarien tillsammans med
Skoldatateket undervisar alla lärare i
hur alternativa verktyg används.
Läraren visar resp. klass.
Lärarbibliotekarien lånar ut talböcker
och informerar om egen nedladdning
från Legimus. Pedagogerna
kontaktar lärarbibliotekarien ang. de
elever som behöver talböcker.
Informationskompetens
och källkritik
Eleverna ska få
handledning i hur man
söker information och hur
de ska arbeta källkritiskt.
Pedagogerna ansvarar för
källkritiken. Vid behov kontaktas
personal på kommunbiblioteket.
Lärarbibliotekarien för ev.
samplanering.
6
Förskoleklass
Mål
Aktiviteter
Ansvarig
Eleverna ska känna till
skolbiblioteket och
kommunbiblioteket.
Skolbiblioteket introduceras för
eleverna.
Eleverna besöker
huvudbiblioteket och får 6årsboken och lånekort.
Upplevelsestund - (bokpåse med
boksamtal).
Deltar i Bokjuryn.
Lärarbibliotekarie resp.
folkbibliotekarie. Pedagogen
bokar tid.
Eleverna ska få ett
intresse för olika
berättelser och böcker.
Sagostund och boktips.
Bildpromenad?
Pedagogen läser sagor.
Elever ska tidigt börja
tänka källkritiskt.
Använda materialet ”Nosa på
nätet”.
Lärarbibliotekarien/
kommunbibliotekarien (?)
introducerar.
Pedagogen följer upp och
arbetar vidare.
Åk 1
Mål
Aktiviteter
Ansvarig
Eleverna ska bli
intresserade och nyfikna på
böcker och läser med
glädje.
Presentera olika slags böcker och visa
var de finns på skolbiblioteket.
Presentation av begreppen författare,
titel och tryckår.
Föräldrainformation med råd och tips.
De får folder och bokmärke.
Lärarbibliotekarien
Folkbibliotekarie.
Eleverna ska lära sig hur de
gör när de lånar och
återlämnar böcker i
skolbiblioteket.
Lån (skanning) tränas med läraren.
Pedagogen.
Eleverna ska känna till hur
man läser och skriver med
hjälp av alternativa verktyg.
* Bokstavsljudning på dator
Skoldatateket
introducerar.
Pedagogen
fortsätter arbetet.
7
Åk 2
Mål
Aktiviteter
Ansvarig
Eleverna ska känna till några
skönlitterära barnboksförfattare
och illustratörer.
Bokprat med presentation av
barnboksförfattare och
illustratörer.
Författarbesök
Pedagogen tillsammans
med lärarbibliotekarien.
Eleverna ska förstå skillnaden
mellan skönlitteratur och
facklitteratur.
Lektion i skolbiblioteket,
Regelbundna besök på HB.
Bokprat, “Boka dig”
Lärarbibliotekarien
tillsammans med
pedagogen.
Folkbibliotekarien.
Eleverna ska kunna söka
information i tryckta källor och
förstå vikten av att vara
källkritiska.
”Sökskola” – faktatext om ett
djur. Häfte med faktatexter
från olika källor. Ev.
fortsättning med Nosa på
nätet.
Lärarbibliotekarien
tillsammans med
pedagogen.
Eleverna ska känna till hur man
tränar och läser (skriver?) med
hjälp av alternativa verktyg.
* Vital – skriva och få egen
text uppläst
Skoldatateket utbildar
pedagogerna.
Eleverna ska känna till att
skönlitteratur kan finnas tillgänglig
som cdböcker/ onlineböcker/
ljudböcker/talböcker och lära sig
lyssna till
Lektioner där eleverna
lyssnar på skönlitteratur i
grupp och/ eller enskilt.
Skoldatateket
introducerar och
pedagogen fortsätter
arbetet.
Åk 3
Mål
Aktiviteter
Ansvarig
Eleverna ska känna till att det
finns olika former av
skönlitteratur – olika genrer.
Olika genrer
presenteras för
eleverna. Arbete runt
någon genre t ex
sagor. Bokprat.
Deltagande i
Bokjuryn, Även
talboksformat.
Pedagogen/lärarbibliotekarien/
folkbibliotekarien.
Pedagogen arbetar vidare med
någon genre.
Skoldatateket bränner Daisy.
Eleverna ska känna till att
skönlitteratur kan finnas
tillgänglig som cdböcker/
onlineböcker/
ljudböcker/talböcker och lära
sig lyssna till
Lektioner där
eleverna lyssnar på
skönlitteratur i grupp
och/ eller enskilt.
Skoldatateket introducerar och
pedagogen fortsätter arbetet.
Eleverna ska kunna göra
enkla informationssökningar i
tryckta källor.
”Sökskola”. Ev.
fortsättning med Nosa
på nätet.
Lärarbibliotekarien tillsammans
med pedagogen.
8
Eleverna ska känna till hur
man använder ordböcker och
andra hjälpmedel för stavning
och ordförståelse.
* StavaRex för
rättstavningsstöd
Skoldatateket utbildar pedagogerna
i StavaRex. Pedagogen arbetar
sedan vidare med eleverna.
Åk 4
Mål
Aktiviteter
Ansvarig
Eleverna ska tränas till
läsvana och läser olika
slags barn- och
ungdomsböcker
Bokprat med
olika genrer.
Minst 2 besök
på
folkbiblioteket.
Lärarbibliotekarien/folkbibliotekarien/pedagogen.
Eleverna ska
*veta hur man
använder ett register
och en
innehållsförteckning i
facklitteratur.
*kunna använda både
tryckta och digitala
uppslagsverk.
Lektioner med
olika övningar i
att slå och hitta.
Pedagogerna och vid behov lärarbibliotekarien.
Eleverna ska kunna
göra enkla
informationssökningar
på internet och i andra
digitala källor och
förhålla sig källkritiska.
”Sökskola”
Lärarbibliotekarien
Eleverna ska använda
stödord, bilder och
digitala medier som
hjälpmedel för att
planera och
genomföra en muntlig
presentation.
Skriva stödord i
dataprogrammet
X-mind eller
annan mindmap.
Skoldatateket introducerar pedagogerna och de
fortsätter arbetet.
Eleverna ska känna till
att läromedel kan
finnas tillgänglig som
cdböcker/
onlineböcker/
talböcker och lära sig
lyssna till.
Lektioner där
eleverna lyssnar
på läromedel i
grupp och/ eller
enskilt.
Skoldatateket introducerar och pedagogerna
fortsätter arbetet.
9
Åk 5
Mål
Aktiviteter
Ansvarig
Eleverna ska känna till några
skönlitterärt betydelsefulla författare
och några av deras verk.
Bokprat. Deltagande i Bokjuryn.
Skoldatateket bränner Daisy.
Författarbesök
Pedagogen och
lärarbibliotekarie
Eleverna ska kunna göra enkla
sökningar i bibliotekskatalogen och
förstå kopplingen mellan denna och
hur böckerna är placerade i
biblioteket.
Sökning i bibliotekskatalogen.
Pedagogerna och
lärarbibliotekarien.
Eleverna ska
* kunna söka i tryckta och digitala
källor
* kunna använda en sökmotor
* kunna söka i några användbara
länksamlingar
* kunna söka i digitala uppslagsverk
* förstå hur man tänker källkritiskt
”Fördjupad sökskola”:
arbeta med källors avsändare
och syfte, jämföra olika källor,
netikett, nätsäkerhet, sökning i
databasen Alex,
Pedagogerna och
lärarbibliotekarien.
Åk 6
Mål
Aktiviteter
Ansvarig
Eleverna ska:
*ha blivit nyfikna på
böcker och läser
med glädje.
* Eleverna ska få
samtala om sin
läsupplevelse.
Bokpresentation, boksamtal, samtal om sin
läsning.
Pedagogen
Eleverna ska:
*kunna skriva in
användbara sökord
* ange sina källor
och förstå varför
man behöver göra
detta.
Informationssökning och källkritik tas upp i
samband med olika arbetsområden/
temaarbeten. Avancerad sökning i
bibliotekskatalogen, länksamlingar, sökmotorer
t.ex. Artikelsök och NE. Information om
upphovsrätt och hur man gör en
källförteckning.
Pedagogen och
lärarbibliotekarien.
Folkbibliotekarien.
Åk 7 – 9
Mål
Aktiviteter
Ansvarig
Skolbiblioteket skall vara:
* En pedagogisk grundresurs för
undervisningen och ska stödja
elevernas lärande.
* En resurs av medier och
Skolbiblioteket är integrerat i
skolans pedagogiska
utvecklingsarbete:
* Skolbibliotekarie ingår i
Utvecklingsgruppen
Skolbibliotekarie,
rektor
10
information för eleverna och
pedagoger.
* Skolbibliotekarie samarbetar
med pedagoger och är med i
planering – studiedagar och
ämnesträffar.
* Skolbibliotekarie deltar i
fortbildning.
* Skolbiblioteket är öppet hela
skoldagen.
Skolbiblioteket skall stödja och
främja utvecklingsmål som anges
i skolans målsättning och
läroplaner.
* Utarbeta och genomföra i alla
klasser lektioner i studieteknik
* Utarbeta och genomföra i alla
klasser lektioner i lässtrategier
Skolbibliotekarie i
samarbete med
pedagoger.
Skolbiblioteket skall främja
elevernas läsning genom att
tillhandahålla ett urval som svarar
mot allas behov och
förutsättningar.
* Bokinköpen sker målinriktat
utifrån skolans behov
* Elever med särskilda behov
tillgodoses med lämplig skön- och
facklitteratur
* Bokprat
* Boksamtal
* Genomgångar av skönlitterära
genrer
* Projekt ”Sommarläsning”
* Världsbokdagen
*Biblioteksråd med
elevrepresentation
Skolbibliotekarie i
samarbete med
pedagoger
Skolbiblioteket skall ge eleverna
god informationskompetens.
Skolbibliotekarie bidrar till att
eleverna utvecklar kunskaper i att
söka, värdera, välja och tillägna
sig innehållet i olika källor.
* Alla 7:e klasser får undervisning
i informationsteknik som omfattar
6 lektioner med tema:
upphovsrätt, källkritik, sociala
medier och elektronisk mobbning
Skolbibliotekarie
Skolbiblioteket skall ge eleverna
möjlighet till självständigt arbete
och fördjupningsstudier.
* Tillgodose med skön-, fack-, och
referenslitteratur.
* Skolbibliotekarie hjälper vid
informationssökning.
Skolbibliotekarie
Skolbiblioteket skall vara ett
kulturellt och socialt centrum i
skolan.
Skolbiblioteket fungerar som
informationskälla för eleverna när
det gäller aktuellt kulturutbud i
kommunen.
Skolbibliotekets psykosociala
miljö kännetecknas av lugn och
respekt för varandra, där alla kan
känna sig trygga och koppla av
Skolbibliotekarie
11
Gymnasium År 1-3
Mål
Aktiviteter
Ansvarig
Eleverna ska känna till skolbiblioteket.
Biblioteksintroduktion
samt biblioteksvisning
för nya gymnasieelever.
Skolbibliotekarie
Eleverna ska ta del av skönlitteratur. (Läs och
skrivfrämjande)
Bokprat och samtal om Skolbibliotekarie
böcker med elever.
Känna till hur man använder
bibliotekskatalogen och hur man hittar medier i
biblioteket
Undervisning i
bibliotekskunskap,
sökövningar, för att hitta
i biblioteket.
Skolbibliotekarie
Känna till skolans databaser och hur man
använder dem
Information samt
undervisning
Skolbibliotekarie
Känna till hur man förhåller sig källkritisk. Höja
elevers informationskompetens.
Undervisning i
Skolbibliotekarie
informationssökning och och pedagog
källkritik
Eleverna ska ges tillgång till många olika typer
av medier.
Skolbibliotekarien köper
in medier samt fjärrlånar
genom folkbiblioteket.
Skolbibliotekarie
Känna till hur man använder sökverktyg och
länkkataloger och förstå skillnaderna mellan
dessa.
Undervisning med
övningar.
Skolbibliotekarie
Veta hur man skall omvandla en
problemformulering/problem/fråga till flera
sökord/sökfraser. Eleven ska kunna reflektera
över sin problemformulering och kunna
formulera lämpliga sökord/sökfraser och välja
lämplig sökmetod och val av källa.
Informera. Samt
undervisning med
sökövningar
Skolbibliotekarie
och pedagog
Strategier för upprättandet av en skolbiblioteksplan



Samverkansgruppen som inkluderar skolbibliotekarie, rektorer och Skoldatatek har
ansvarat för att upprätta en skolbiblioteksplan.
Rektor ger förutsättningar för skolbiblioteksansvarig/skolbibliotekarie och arbetslag att
samverka kring exempelvis lässtimulans och informationssökning.
Rektor ansvarar för att implementera, genomföra och utvärdera skolbiblioteksplanen i
det systematiska kvalitetsarbetet.
Skolbiblioteksplanen utvärderas årligen och gäller mellan 2014-2018.
12
Källförteckning
Skollagen, SFS nr: 2010:800 kap, 2 § 36
Skolinspektionen 2011
http://www.skolinspektionen.se/Documents/vagledning/infoblad-skolbibliotek.pdf (hämtad
2014-09-25)
Bibliotekslagen, SFS nr: 1996:1596, § 9
Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, Skolverket
Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola, 2011,
Skolverket
Unescos folkbiblioteks- och skolbiblioteksmanifest, 2006, Svenska Unescorådet
http://www.biblioteksforeningen.org/wp-content/uploads/2011/01/skriftett_sex_web.pdf
(hämtad 2014-09-25)
13
Bilaga
En taxonomi för skolbibliotek
Hur integrerat är skolbiblioteket med skolans pedagogiska verksamhet?
Efter David V. Loertscher
Nivå
Skolledarens perspektiv
Bibliotekariens
perspektiv
Lärarens
perspektiv
Elevens
perspektiv
1
Basbibliotek. Vi försöker
följa lagen men har inga
kvalitetskrav.
(Ingen bibliotekarie.
Biblioteket är en
lagerlokal)
Läromedlen
räcker, läraren
tar stöd av sitt
“eget”
bokbestånd.
Många elever
har aldrig varit
på biblioteket.
Lagerlokal med
viss ordning
och systematik.
Självbetjäning.
2
Skolbiblioteket hålls
öppet, får tillräckliga
resurser och är
bemannat.
Flyktig planering
med tips t.ex. i
fikarummet.
“Missionerar” med
tillfälliga utåtriktade
insatser, t.ex.
bokprat och
tävlingar. Skapar
positiva attityder
men inga varaktiga
effekter.
Nyttjar spontana
tips från
bibliotekarien.
Skickar elever till
biblioteket.
Låter biblioteket
berika
undervisningen
då och då, t.ex.
bokprat.
Eleven får hjälp
av
bibliotekarien
när hen ber om
det.
“Offer” för
utåtriktad
verksamhet.
3
Vi ser skolbiblioteket som
ett läromedel, en
integrerad del av
undervisningsresurserna.
Kvalitetskrav, styrning
och uppföljning.
Kompetent personal.
Planeringstid lärarebibliotekarie.
Är med i planeringen
och kan därför
handleda eleverna.
Tar med
biblioteket som
resurs tidigt i
kursplaneringen.
Strukturerad
användning av
biblioteket vid
t.ex.
temaarbete.
Är med i
uppläggning,
genomförande
och utvärdering
av kursavsnitt.
Jämbördig med
läraren.
4
Bibliotekspersonalen är
en resurs i skolans
utvecklingsarbete.
Deltar i det
pedagogiska
utvecklingsarbetet.
Rådgör med
bibliotekarien om
långsiktig
planering och
utveckling.
14