Kungörelse till regionfullmäktige 2015-04-29

Kungörelse
Regionfullmäktige i Region Kronoberg sammanträder onsdagen den 29 april
2015, klockan 9.00.
Plats: Atriumsalen, Utvandrarnas hus, Vilhelm Mobergs gata 4, Växjö.
Regionfullmäktiges sammanträde direktsänds:
- På Region Kronobergs hemsida www.kronoberg.se
- I Öppna Kanalen Växjö (kabel-tv)
- I Växjö Närradio (102,4 MHz)
Följande ärenden behandlas:
1.
2.
3.
4.
Sammanträdets öppnande klockan 9.00
Upprop
Val av två justerare att jämte ordförande justera mötets protokoll.
Fastställande av tid och plats för justering.
5. Allmänhetens frågestund, klockan 9.15 (30 min)
Beslutsärenden:
6. Svar på medborgarförslag – att Region Kronoberg står för merkostnader vid
dialys i hemmet för njursjuka över 65 år.
7. Entledigande från uppdrag som ledamot i regionfullmäktige – Joanna
Wüllrich Kumlin.
8. Interpellation till regionstyrelsens ordförande – Kön till NP-utredningar
bränner studiemedel!
9. Interpellation till regionstyrelsens ordförande – Minska behovet av
hyrpersonal.
10. Interpellation till regionstyrelsens ordförande – Låt BUP behandla utan
avbrott.
11. Interpellation till regionstyrelsens ordförande – Har klimatarbetet glömts
bort?
12. Interpellation till regionstyrelsens ordförande – Regionens arbete med eHälsa.
13. Interpellation till personalutskottets ordförande – Högre grundbemanning
inom Region Kronoberg.
14. Revidering av riktlinjer för god ekonomisk hushållning.
Postadress
Besöksadresser
Region Kronoberg
351 88 Växjö
Ingelstadsvägen 9, Växjö
PG Vejdes väg 15, Växjö
Telefon 0470-58 80 00
E-post [email protected]
Sida 1 av 2
REGION KRONOBERG
Årsredovisning Landstinget Kronoberg 2014 samt revisionsberättelse:
15. Årsredovisning för Landstinget Kronoberg 2014 samt revisionsberättelse.
16. Revisionsberättelse för Landstinget Kronoberg 2014 samt beslut om
ansvarsfrihet.
17. Godkännande av Årsredovisning Landstinget Kronoberg 2014.
Utdelning av Region Kronobergs miljöpris 2015, klockan 12.15.
Ajournering för lunch, klockan 12.30–13.30.
Årsredovisning Regionförbundet södra Småland 2014 samt
revisionsberättelse:
18. Årsredovisning för Regionförbundet södra Småland 2014 samt
revisionsberättelse.
19. Revisionsberättelse för Regionförbundet södra Småland 2014 samt beslut om
ansvarsfrihet.
20. Godkännande av Årsredovisning för Regionförbundet södra Småland 2014.
Beslutsärenden:
21. Svar på motion – Ansökan om medlemskap i Energy Cities.
22. Försäljning av fastigheterna Växjö Byggmästaren 17, 18 och 14.
23. Revidering av arvodesreglemente.
24. Revidering av Arbetsordningar och reglemente för den politiska
organisationen i Region Kronoberg.
25. IT-plattform Småland & Öland AB – revidering av ägardirektiv 2015 och
aktieägaravtal.
26. Valärenden.
Skriftliga informationsärenden:
27. Revisionsrapport – Behörighetsgranskning Cosmic och Aplus, samt
granskning avseende IT- och informationssäkerhet.
28. Svar på uppföljning av revisionsrapport – Implementering och efterlevnad av
reglemente för intern kontroll.
29. Svar på revisionsrapport – Granskning av landstingets sjukhusstädning.
30. Verksamhetsberättelse för patientnämnden 2014.
Interpellationer och frågor:
31. Interpellationsdebatt
32. Fråga till ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden – Utveckling av
hjärtsjukvården i Kronoberg.
33. Ledamöternas frågestund.
34. Mötets avslutande.
RosMarie Jönsson Neckö
ordförande
Johan Jarl
sekreterare
Sida 2 av 2