synpunkter på förslaget

NYKVARN
2015-09-24
ÄLGBOSTAD – HÖKMOSSEN – IDÈSKISS
Idéskissen redovisar på ett bra sätt tankar kring hur området kan utformas. En mindre
bybildning anpassad till natur och kultur längs Karlslundsvägen. Bad och friluftsområdet får
möjlighet att utvecklas till ett mycket viktigt friluftsområde för Nykvarn.
Forshed har på ett bra sätt tagit hand om sjöutsikten för de som anländer från
Hökmossvägen mot Yngern. Dessutom värnas strandlinjen och sikten från sjön genom ridåer
av träd och buskage som avskiljer byggnaderna från friluftsområdet.
Parkeringsområde som ligger inbäddad i grönska en bit från Yngern kan vara en utmärkt
tanke för att slippa en tråkig stor parkeringsyta. Busshållplatsen är en viktig del i
utvecklingen av allmänna kommunikationer.
Samverkan med båtklubben är bra och viktig. Uthyrning av kanoter och båtar med
miljövänliga motetorer (eldrift) kan vara en bra tanke.
Några saker som vi i folkpartiet anser viktiga att belysa och ta hänsyn till.
Kallbadhuset skall tas bort.
Gestaltningen av bostadsområdet måste vara genomtänkt och passa in i landskapsbilden.
Exploateringsgraden bör vara lägre så att området inte känns kompakt. Bilparkering /garage
för boende och gäster arbetas in i erforderlig omfattning.
Viktigt att ta vara på och utveckla miljön med de äldre
befintliga byggnaderna.
Betning av djur på ytor med avrinning mot sjön är inte
lämpligt på grund av utsläpp av närsalter.
Karlslundsvägen breddas som förberedelse för kommande
trafik från förlängningen av Maskinförarvägen mot
Jägarskogen.
Gång- och cykelväg byggs längs Karlslundsvägen från
Hökmossvägen mot Jägarskogen.
Gång- och cykelväg byggs också runt området enlig
vidstående skiss. Avsikten att nå friluftsområdet från
Karlsundvägen samt att få en tydlig markering mellan de
olika områdena.
Behovet av parkeringsplatser för bilar och bussar till
friluftsområdet ses över.
NYKVARN
2015-09-24
Vi utvecklingsarbetet är det viktigt att ta reda på vilka restriktioner som finns kopplade till
RUFS värdekärna, riksintressen kopplade till Yngern mm
Viktigt att kommunens Miljöplan kommer fram och finns med som ett viktigt styrdokument.
Älgbostad är ett mycket viktigt område för alla i Nykvarn för all framtid. Möjligheterna får
därför inte slösas bort på grund av dåliga beslut.
Parallellt med utveckling av bostadsområdet ska lägga stort fokus på Bad och friluftsområdet
med hjälp av kunniga landskapsarkitekter.
Nykvarnsborna ska ges möjligheter att vara med i processen i ett tidigt skede på samma sätt
som vid arbetet med översiktsplanen.
Lars-Erik Aili
Gruppledare, Folkpartiet Nykvarn