kallas härmed till årsstämma måndagen den 29 juni 2015 kl.

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I M&P PROPERTY INVEST AB (publ)
Aktieägarna i M&P Property Invest AB (publ) (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma
måndagen den 29 juni 2015 kl. 09.00 hos Advokatfirman Vinge, Smålandsgatan 20, Stockholm.
RÄTT ATT DELTA VID ÅRSSTÄMMAN
Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska:
dels
vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast tisdagen
den 23 juni 2015,
och dels
senast tisdagen den 23 juni ha anmält sitt deltagande och eventuellt biträde till
Bolaget, antingen skriftligen till Box 3902, 111 74 Stockholm eller via e-post
till [email protected], med angivande av fullständigt namn, personeller organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid samt, i
förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträde. Antalet
biträden får högst vara två. För att underlätta inpasseringen vid årsstämman
bör anmälan, i förekommande fall, åtföljas av fullmakter, registreringsbevis
och andra behörighetshandlingar.
OMBUD
Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombudet. Om
fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande
för den juridiska personen bifogas. Fullmakten är giltig högst ett år från utfärdandet, dock att
fullmaktens giltighetstid får vara längst fem år från utfärdandet om detta särskilt anges.
Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före årsstämman insändas
till Bolaget på ovan angiven adress. Fullmaktsformulär tillhandahålls på Bolagets webbplats
(www.mppropertyinvest.se) samt kommer att skickas till aktieägare som begär det.
FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i årsstämman,
begära att tillfälligt införas i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Aktieägaren måste
underrätta förvaltaren härom i god tid före tisdagen den 23 juni 2015, då sådan införing ska vara
verkställd.
RÄTT ATT BEGÄRA UPPLYSNINGAR
Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen.
ANTAL AKTIER OCH RÖSTER
Per dagen för denna kallelse finns totalt 897 500 aktier med 2 513 000 röster i Bolaget, varav
718 000 är preferensaktier av serie A vilka är berättigade till en röst per aktie och 179 500 är
stamaktier vilka är berättigade till tio röster per aktie.
DAGORDNING
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Öppnande av stämman
Val av ordförande vid stämman
Upprättande och godkännande av röstlängd
Val av en eller två justeringsmän
Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
Godkännande av dagordning
Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning
och koncernrevisionsberättelse
Beslut om
a.
fastställande av resultaträkning och balansräkning samt
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
b.
disposition beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda
balansräkningen, samt
c.
ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter och antalet
revisorer och revisorssuppleanter
Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor
Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter och revisorer och, i
förekommande fall, revisorssuppleanter
Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om
emission av stam- och preferensaktier
Behandling av minoritetsaktieägarnas förslag till beslut om särskild granskning
Stämmans avslutande
Stamaktieägarens förslag
Punkterna 9-11: Fastställande av antalet styrelseledamöter, fastställande av arvode åt
styrelse och revisor, val av styrelseledamöter, styrelseordförande och eventuella
styrelsesuppleanter samt val av revisor
Stamaktieägaren i Bolaget, CMI Group AB (”Stamaktieägaren”), representerande 179 500 aktier
och 1 795 000 röster i Bolaget, föreslår att årsstämman ska besluta enligt följande:




Styrelsen föreslås, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, bestå av tre (3) ordinarie
ledamöter och inga suppleanter.
Stamaktieägaren föreslår att inget arvode ska utgå till styrelsens ledamöter för tiden intill
nästa års årsstämma. Revisorsarvode föreslås utgå enligt löpande räkning i enlighet med
sedvanliga debiteringsnormer.
Till revisor föreslås omval av revisionsbolaget Ernst & Young AB.
Till ordinarie ledamöter föreslås omval av Greger Eriksson, Mats Ekström och Karl
Bodén.
Styrelsens förslag
Punkt 8b: Disposition av Bolagets resultat
Styrelsen föreslår att årets resultat överförs i ny räkning och att ingen utdelning således ska
lämnas.
Punkt 12: Bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av stam- och
preferensaktier
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, längst intill tiden för
nästa årsstämma och vid ett eller flera tillfällen och med eller utan företrädesrätt för
aktieägarna, besluta om emission av nya stam- och/eller preferensaktier, dock att sådan
emission inte får medföra att bolagets aktiekapital överstiger bolagets högsta tillåtna
aktiekapital enligt bolagsordningen. Sådant emissionsbeslut ska kunna fattas med
bestämmelse om att nya aktier ska betalas med apportegendom eller i annat fall på villkor som
avses i 2 kap 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen eller att aktier ska tecknas med
kvittningsrätt.
Minoritetsaktieägarnas förslag
Punkt 13: Förslag till beslut om särskild granskning
Aktieägare, som tillsammans representerar mer än en tiondel av samtliga aktier i Bolaget,
föreslår att särskild granskning ska inledas vad avser Bolaget i enlighet med 10 kap. 21 §
aktiebolagslagen. Granskningen ska omfatta Bolagets förvaltning och räkenskaper under
perioden från och med 11 mars 2013 t.o.m. dagen för Bolagsverkets förordnande av särskild
granskare och särskilt ska granskningen inriktas på undersökning av ekonomiska och finansiella
förhållanden och transaktioner, bokföring och verifikationer, närståendetransaktioner, formellt
och reellt beslutsfattande, relationer med myndigheter och iakttagande av myndighetsbeslut,
tillstånd och anmaningar, användande av Bolagets egendom, anställningar i Bolaget och
uppdrag för Bolaget, gjorda investeringar och underlag som legat till grund för dessa,
konsultarvoden och generellt ska lån, överföringar och utbetalningar och liknande som skett från
Bolaget på avtalsgrund eller annan grund undersökas särskilt om de haft affärsmässig karaktär.
För giltigt beslut enligt förslag i punkten 12 ovan fordras bifall av 2/3 av såväl avgivna röster
som aktier representerade vid bolagsstämman.
Redovisningshandlingar och revisionsberättelser samt styrelsens förslag enligt punkt 12
kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor på Hamngatan 11, 114 34 Stockholm senast
tre veckor innan stämman och skickas i anslutning därtill ut till de aktieägare som begär det
och uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att hållas tillgängliga på Bolagets
webbplats (www.mppropertyinvest.se) samt framläggas på årsstämman.
Stockholm i maj 2015
Styrelsen för M&P Property Invest AB (publ)