Ansökan vårdnadsbidrag Höganäs kommun

Ansökan om vårdnadsbidrag
(B087)
Dnr:
UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN
Barnets namn (ett barn/blankett)
Personnummer
Adress
Postnummer
Ort
Sökande förälder
Personnummer
Sammanboende/make/maka
Personnummer
Önskar vårdnadsbidrag fr.o.m. (ÅÅMM – ÅÅMM)
Telefon dagtid
Har du som sökande eller din maka/make/sambo någon av följande ersättningar:
Föräldrapenning för barnet eller dess syskon:
Ja
Nej
Arbetslöshetsersättning:
Ja
Nej
Aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning
Ja
Nej
Sjukpenning/rehabiliteringsersättning(över 365 dagar)
Ja
Nej
Sjukpenning under eller direkt efter arbetslöshetsersättning
Ja
Nej
Sjukersättning eller aktivitetsersättning
Ja
Nej
Ålderspension eller garantipension
Ja
Nej
Äldreförsörjningsstöd:
Ja
Nej
Introduktionsersättning
Ja
Nej
Intyg från Försäkringskassan (underlag för kommunalt vårdnadsbidrag)att minst 250 föräldrapenningdagar (grund- eller sjukpenningnivå) har tagits ut ska bifogas ansökan.
Ändras förutsättningarna för vårdnadsbidraget, ska detta meddelas skriftligen omedelbart.
Utbetalt bidrag på felaktiga grunder återkrävs.
Jag/Vi försäkrar att uppgifterna är fullständiga och sanningsenliga och samtycker till att
uppgifterna kontrolleras hos Försäkringskassan, Arbetslöshetskassa och/eller Socialtjänst.
Underskrift sökande
Datum
Underskrift sammanboende make/maka
Datum
Kontouppgifter för utbetalning
Kontohavarens bank
Clearingnr
Kontonummer
Uppgifterna kommer att registreras och hanteras i enlighet med personuppgiftslagen(PUL). Vill du veta vilka uppgifter
som finns registrerade om dig hos utbildningsnämnden skicka då en begäran till Höganäs kommun,
Utbildningsnämnden, 263 82 Höganäs.
HÖGANÄS KOMMUN
263 82 Höganäs  042-33 71 00  [email protected]
WWW.HOGANAS.SE