Brev från Valberedningen

Till Specialidrottsförbunden (SDF:en) från den
gemensamma valberedningen i Gästrikland och
Hälsingland inför årsstämmor 2016
Vid extrastämmor i Bollnäs den 18 mars 2015 beslutades att distriktsidrottsförbunden för
idrotten (DF) och SISU Utbildarna i Gästrikland och Hälsingland skall slås ihop till
Gävleborgs Idrottsförbund samt SISU Idrottsutbildarna Gävleborg. Vidare fick de båda
valda valberedningarna i Gästrikland och Hälsingland i uppdrag att tillsammans nominera en
styrelse samt lekmannarevisorer (personunion) till årstämmorna den 9 april 2016 för de
nybildade organisationerna. Riksidrottsförbundet har sedemera fastställt detta beslut.
Enligt antagna stadgar för de båda organisationerna ska nu en ny styrelsen väljas utifrån detta:
- en ordförande på 2 år
- tre ledamöter på 2 år
- tre ledamöter på 4 år
- två suppleanter på 2 år
dessutom
- en lekmannarevisor på 2 år
- en personlig ersättare till lekmannarevisor på 2 år.
Utifrån antagna stadgar samt den gemensamma valberedningens inriktning prövar vi samtliga
kandidater utifrån följande kriterier, för att åstadkomma en så ”stark och kompetent” styrelse
som möjligt:
a) Jämn fördelning mellan kvinnor och män bland de sex ledamöterna samt
suppleanterna.
b) Uppnå en så bra geografisk täckning bland styrelseledamöterna som möjligt.
c) Ungdomlig representation eftersträvas.
d) Någon med utländsk bakgrund, integrationskunskap/-förståelse är viktigt.
e) Att vara en ”stolt företrädare”.
f) Engagerad, beredd på att ge uppdraget tid.
g) Målinriktad - se, förstå och företräda värdegrunden och de fokusområden som är
uttalade för förbunden.
h) Kunskap om och gärna bra kontakter med det ”politiska etablissemanget” inom
kommun och region. ”Nätverkande egenskaper”.
i) God samarbetsförmåga.
j) Nominerad ska vara medlem i förening ansluten till SF/MO.
k) Kontroll av om någon form av jäv kan förekomma bland de nominerade.
l) Övriga egenskaper/kompetenser att ta hänsyn till finns i Stadgarna 5 kap. 2§.
Den gemensamma valberedningen har i kontakter med nuvarande styrelseledamöter samt
lekmannarevisorer i Gästrikland och Hälsingland frågat ”om intresse finns för nominering till
den nya styrelsen alt som lekmannarevisor”. Följande har sagt ”ja” till nominering:
FRÅN STYRELSE HÄLSINGLAND:
Gudrun Ekblom, Hudiksvall, ordförande, 59 år,
lärare, längdskidåkning
Esbjörn Lindgren, Söderhamn, vice ordförande, 60 år,
skolledare, bandy
Lena Kristoffersson, Hudiksvall, ledamot, 53 år,
lärare, bågskytte
Anna-Karin Mohlin, Hudiksvall, ledamot, 54 år,
lärare, handboll
Sven-Gunnar Karlsson, Kilafors, ledamot, 65 år,
f d inköpare numera pensionär, fotboll
FRÅN LEKMANNAREVISORER HÄLSINGLAND
Per Stenegren, Söderhamn, 48 år,
ekonomichef, motionsidrott
Arne Eldbrink, Söderhamn, 80 år,
fd revisor numera pensionär, golf
FRÅN STYRELSE GÄSTRIKLAND:
Bo Eriksson, Sandviken, ordförande, 70 år,
f d kultur- och fritidschef numera pensionär, längdskidåkning
Carin Engblom, Lingbo, vice ordförande, 49 år,
skolledare, fotboll
Anette Hellström, Sandviken, ledamot, 47 år,
lärare, innebandy
Viola Antman, Ockelbo, ledamot, 44 år,
Vårdenhetschef ortopedkliniken, bågskytte
Nils Simonsson, Gävle, ledamot,
60 år, arkitekt, bandy
Stefan Söderblom, Årsunda, ledamot, 54 år,
behandlingsassistent på ett boende för ensamkommande flyktingbarn, skidskytte
Den gemensamma valberedningen anser att båda distrikten i dagsläget har mycket väl
fungerade styrelser och att det är glädjande att ovanstående intresse finns för en eventuell
fortsättning i kommande styrelsearbete. Vi kan konstatera att dessa personer mycket väl
infriar de flesta kriterier som ligger till grund för en bra, stark och kompetent styrelse. Men
för den skull behöver vi ytterligare kandidater från er. Det vi kan konstatera är att det
framförallt saknas ungdomlig representation.
Den gemensamma valberedningen vill ha era nomineringsförslag så att vi tillsammans kan
presentera och sedemera välja en styrelse samt lekmannarevisorer som ska leda och styra de
nya organisationerna Gävleborgs Idrottsförbund samt SISU Idrottsutbildarna Gävleborg.
Använd bifogade svarsblankett!
Vi vill ha Era förslag/nomineringar senast den 31 januari 2016.
Ni står fritt till att nominera de som redan sitter i någon av styrelserna eller nya. Ju fler
nominerade desto bättre legimitet ger ni nya styrelsen för Gävleborgs Idrottsförbund och
SISU Idrottsutbildarna, Gävleborg.
Skicka era förslag via bifogad blankett till:
Lennart Hedenström, Falknäsvägen 38, 810 22 Årsunda.
E-post: [email protected]
Har ni andra frågor eller synpunkter så kontakta gärna någon av oss i den gemensamma
valberedningen:
Helena Pettersson (Hälsingland), gugge [email protected]
Rolf Volungholm (Hälsingland), [email protected]
Sören Calleberg (Hälsingland), [email protected]
Kalle Bylin (Hälsingland), [email protected]
Annika Lundqvist (Gästrikland), [email protected]
Lennart Hedenström (Gästrikland), [email protected]