Produktfolder

Transportekonomi
Utvecklat en stor del av de svenska modellerna och metoderna
Analyserat merparten av de största investeringarna och styrmedlen
Bred kompetens och vetenskaplig förankring
Transportekonomi
WSP tar fram transportekonomiskt beslutsunderlag och strategier
åt de flesta aktörerna i Sverige. En stor del av detta underlag
baseras på nationalekonomisk välfärdsteori, annat har sin grund
inom exempelvis företagsekonomi eller beteende­vetenskap.
Arbetsmetoderna har en stark bas i forskningen.
Offentliga aktörer behöver underlag för prioritering av
resurser samt strategier för att kunna styra mot olika samhällsmål.
Samhälls­målen rör allt från klimat till arbetsmarknad. WSP har tagit
fram många av de prognosmodeller, kalkylvärden och beräknings­
modeller som används i Sverige. Vi använder metoderna i alla steg
i kedjan: från behovsanalys till förankring av resultat, från inter­
nationell till lokal planering samt från fysisk till ekonomisk planering.
Frågor om organi­sation och finansiering blir allt mer aktuella när
transport-Sverige omorganiseras, omregleras och avregleras. WSP
arbetar här åt bland annat myndigheter, statliga offentliga ut­
redningar, forsknings­finansiärer och privata aktörer.
Några av WSPs transport­­
ekonomiskauppdrag
Metodutveckling
Sampers/Samkalk
WSP har byggt det nationella prognos­
systemet för persontransporter med
tillhörande kalkylmodell.
Nationella tidsvärdesstudier
WSP har genomfört de nationella
tidvärdesstudierna 1994 och 2008 som
har legat till grund för de kalkylvärden för
restidsvinster som används i Sverige.
Kurs i samhällsekonomi
WSP har håller årligen endagskursen
”samhällsekonomiska analyser i transport­
sektorn”. Kursen har hållits i tio år för
totalt ca 400 personer.
Matts Andersson
[email protected]
+46 10 722 86 59
+46 73 038 87 50
Karin Brundell-Freij
[email protected]
+46 10 722 62 21
+46 706 31 07 90
Håkan Berell
[email protected]
+46 10 722 86 60
+46 703 070 433
Sirje Pädam
[email protected]
+46 10 722 86 23
+46 703 490 694
Vägtransportsektorns samhälls­
ekonomiska folkhälsoeffekter
På uppdrag av Vägverket beräknades
de samhällsekonomiska kostnaderna för
vägtrafikens folkhälsoeffekter.
Bilparksmodell
På uppdrag av Vägverket tog WSP fram
en modell för analyser av bilparkens
samman­sättning.
BEHOV
ÅTGÄRDER
ANALYSER
RESULTAT
Problemformulering
Nulägesanalyser
Omvärldsanalyser
Externa krav
Interna prioriteringar
Urval av åtgärder
Åtgärdslistor
Urvalsanalyser
Alternativgenerering
Analysmoment
Åtgärdskostnader
Effektsamband
Nyttoberäkningar
Åtgärder
Investeringar
Drift & underhåll
Styrmedel
Lagar
Information
Organisationsförändring
Mobility management
Utvärdering
Lönsamhet
Kostnadseffektivitet
Fördelning
Multikriterieanalys
Scenarier
Backcasting
Trender
Rapporter
Vetenskapliga artiklar
Presentationer
Workshops
Utbildning
Mål & kriterier
Mått & indikatorer
Målformuleringar
Budgetrestriktioner
Behov av underlag
Rådgivning
Slutsatser
Intern/extern
Kommunikation
Intern förankring
Hur den långa sikten behandlas
i samhällsekonomiska kalkyler
WSP analyserade åt Trafikverket ett antal
frågor hur den långa sikten ska behandlas
i analyser (värderingarnas utveckling över
tiden, antalet prognosår i kalkylerna, huru­
vida man bör använda restvärde m.m.).
Samlok
På uppdrag av SIKA har WSP utvecklat
Samlok. Samlok används i den nationella
planeringen för att kvantifiera Wider
Economic Benefits (bland annat effekter
på lönesumma).
Objekts- och
styrmedelsanalyser
Organisation och
finansiering
Konsekvensbeskrivningar EET
WSP ansvarade för konsekvens­
beskrivningen av styrmedelsförslagen
i EET-strategin (Miljömålsrådets strategi
för Effektivare Energianvändning och
Transporter).
Konsekvensanalys av
förslag till ny kollektivtrafiklag
WSP analyserade på uppdrag av
SOU:n om en ny kollektivtrafiklag konse­
kvenserna av utredningens förslag om
nya tillträdesregler för lokal och regional
kollektivtrafik.
Höghastighetståg
På uppdrag av Vinnova och Alstom
utredde WSP och KTH förutsättningarna
för höghastighetsbanor i Sverige. WSP
gjorde sedan den samhälls-ekonomiska
analysen åt SOU:n om höghastighets­
banor. WSP har utvecklat en speciell
prognosmodell för hht åt Trafikverket
och en modell för val av stationslägen åt
Jernbaneverket.
Analyser till Stockholms energi- och klimatfärdplan till 2050
WSP gjorde konsekvensanalyserna
till Stockholms miljöförvaltnings färd­
planearbete. Planen omfattar fastigheter,
transporter, energiproduktion och
energikonsumtion.
Trängselskatt
WSP har analyserat trängselskatt i bland
annat Stockholm, Göteborg och
Vietnam. I Stockholm gjorde vi bland
annat den samhällsekonomiska analysen
på uppdrag av Miljöavgiftskansliet.
Samhällsekonomiska analyser i åtgärdsplaneringen
I åtgärdsplaneringen 2008-2009
analyserade WSP ett 20-tal större väg
och järnvägsobjekt.
The Effect of Transport Taxes on Society
WSP ledde ett forskningsprojekt om
ekonomiska styrmedels effekt på samhäl­
let. Vinnova finansierade, VTI, KTH, SLU
och Stockholms universitet deltog.
Underlag åt operatörer
WSP har arbetat åt ett antal kollektiv­
trafikoperatörer med marknadsanalyser,
intäktsberäkningar, resandeprognoser mm.
Citybanans samhällsnyttas geografiska fördelning
Förhandlingsmannen om Stockholms
infrastruktur gav i uppdrag åt WSP att
beräkna hur nyttan av Citybanan fördelar
sig geografiskt. Detta utgjorde under­
lag till förhandlingarna om Citybanans
finansiering.
OPS
WSP har genomfört ett par forsknings­
uppdrag om offentligt-privat samarbete.
Finansieringsmodellens betydelse
för utvecklingen av kollektivtrafik
WSP analyserade på uppdrag av Ban­
verket olika modeller för att finansiera
kollektivtrafik. Fokus låg på hur finans­
ieringsansvaret är fördelat mellan olika
typer av huvudmän samt hur underskotts­
täckningen är organiserad.
Taxeanalyser
WSP har studerat utbudet av färdbevis,
vad de kostar, hur zonindelningar ut­
formas m.m. för ett antal län/regioner.
Vi är WSP
WSP är ett av världens ledande analys- och
teknikkonsultföretag. Vi erbjuder tjänster för hållbar
samhällsutveckling inom Hus & Industri, Transport &
Infrastruktur och Miljö & Energi. Bredd och mångfald
kännetecknar våra medarbetare, kompetensområden,
kunder och typer av uppdrag. Tillsammans har vi
31 500 medarbetare på över 500 kontor i 39 länder.
I Sverige har vi omkring 2 800 medarbetare.
Sirje Pädam
Miljö- och transportekonom
[email protected]
+46 10 722 86 23
+46 703 490 694
Karin Brundell-Freij
Transportforskare
[email protected]
+46 10 722 62 21
+46 706 31 07 90
Matts Andersson
Ansvarig transportekonomi
[email protected]
+46 10 722 86 59
+46 73 038 87 50
Håkan Berell
Järnvägsekonom
[email protected]
+46 10 722 86 60
+46 703 070 433
WSP Sverige AB
Arenavägen 7
121 88 Stockholm-Globen
Tel: 010-722 50 00
www.wspgroup.se
Fredrik Bergström
Affärsområdeschef
[email protected]
+46 10 722 86 79
+46 704 97 12 04
Susanne Nielsen-Skovgaard
Avdelningschef
[email protected]
+46 10 722 86 38
+46 702 151 844