1 Prexiso P50 - Innehåll

Prexiso P50 - Innehåll
SV
Etablera instrument - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2
Översikt - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2
Display - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2
Lägga in batterier - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2
Elektromagnetisk acceptans EMV - - - - - - - - - - - - - - - 9
Laserklassificering - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9
Produktetikettering - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9
Funktioner - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3
Starta/Stänga av - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3
Rensa - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3
Meddelandekoder - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3
Justera mätreferens- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3
Inställning enheter - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3
Mätfunktioner - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4
Enkel längdmätning - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4
Permanent mätning - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4
Lägg till / Subtrahera - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4
Area - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5
Volym- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5
Pythagoras (2 punkter) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6
Tekniska data - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7
Meddelandekoder - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7
Underhåll - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7
Avfallshantering - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7
Garanti - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7
Säkerhetsföreskrifter - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 8
Använda symboler- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 8
Tillåten användning - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 8
Förbjuden användning - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 8
Risker vid användande - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 8
Begränsningar i användande - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 8
Ansvarsområden - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9
PREXISO P50 812802a
1
SV Etablera instrument
Översikt
Display
Läs igenom säkerhetsanvisningar och handbok noga
innan du använder instrumentet första gången.
Personal med instrumentansvar måste försäkra sig om
att alla användare förstår och följer dessa föreskrifter.
Pythagoras
Batteri
Area /
Volym
Mätreferens
Info
Display
Addition/
Subtraktion
Enheter
Huvudrad
Lägga in batterier
På / Mät
Lägg till /
Subtrahera
Mätning
referens / enhet
i
Area / Volym /
Pythagoras
Rensa / Av
+-
2
PREXISO P50 812802a
-+
Byt batterier när
batterisymbolen
blinkar.
Funktioner
Starta/Stänga av
SV
Rensa
ON
i
2 sek
Instrumentet
stänger av automatiskt om
ingen tangent
trycks in inom
180 sek.
Instrumentet är
avstängt.
Meddelandekoder
Om infosymbolen visas med ett nummer, se instruktionerna i avsnitt "Meddelandekoder".
Exempel:
Ångra senaste
funktion.
Justera mätreferens
1
2
Avståndet mäts från instrumentets
baksida (standardinställning).
Avståndet mäts från instrumentets framsida.
Inställning enheter
2 sec
Växla mellan olika
enheter:
0.000 m
0‘00‘‘ 1/16
0 in 1/16
PREXISO P50 812802a
3
SV Mätfunktioner
Enkel längdmätning
1
2
i
3
Mätbara ytor: Mätfel kan uppstå vid mätning
mot färglösa vätskor, glasskivor, styropor eller
liknande ljusgenomsläppande ytor eller mot
högglansiga ytor. Mättiden ökar mot mörka
ytor.
8.532 m 8.532 m
Sikta med den aktiva lasern
mot målet.
Permanent mätning
2 sec
1
Senast mätta värde
visas.
2
8.532 m
Sikta med den aktiva lasern mot
målet.
3
Stoppar permanent
mätning.
Lägg till / Subtrahera
2x
1
2
7.332 m
4
i
3
Nästa mätning
adderas till föregående.
Nästa mätning
subtraheras från
föregående.
7.332 m
12.847 m
PREXISO P50 812802a
Den här processen kan upprepas enligt behov. Resultatet visas på huvudraden och det
uppmätta värdet ovanför. Samma process kan
användas för att addera eller subtrahera areor
eller volymer.
Mätfunktioner
Area
1
SV
2
3
4
Sikta lasern mot
andra målpunkt.
Sikta lasern mot
första målpunkt.
i
5
24.352 m
Resultatet visas på huvudraden och det uppmätta
avståndet ovanför.
2
Volym
2x
1
2
3
Sikta lasern mot
första målpunkt.
i
7
78.694 m
4
5
Sikta lasern mot
andra målpunkt.
6
Sikta lasern mot
tredje målpunkt.
Resultatet visas i huvudraden
och uppmätt längd ovanför.
3
PREXISO P50 812802a
5
SV Mätfunktioner
Pythagoras (2 punkter)
3x
1
2
3
Sikta lasern
mot övre
punkt.
6
4
i
5
Sikta lasern vinkelrätt mot lägre
punkt.
PREXISO P50 812802a
8.294 m
Resultatet visas
i huvudraden
och uppmätt
längd ovanför.
Tekniska data
Meddelandekoder
Allmänt
Underhåll
Räckvidd
0.05 till 50 m
0.16 till 164 ft
Mätnoggrannhet*
typ.: ± 2 mm
± 0,08 in
Minsta displayenhet
1 mm
1/16 in
Laserklass
2
204
Fel i beräkningen
Gör om mätningen.
Lasertyp
635 nm, < 1 mW
252
För hög temperatur
Skyddsklass
IP54 (dammskyddad,
stänkvattenskyddad)
Låt instrumentet
svalna.
253
För låg temperatur
Värm instrumentet.
254
Batterispänning för låg Byt batterier.
för mätningar
255
Mottagen signal för
svag, mättid för lång
Byt målyta (t.ex. vitt
papper).
Auto. avstängn. instrument efter 180 s
Nr.
Orsak
Åtgärd
Permanent mätning
Ja
Addition/Subtraktion
Ja
Mått (H x D x B)
45 x 115 x 30 mm
1,8 x 4,5 x 1,5 in
256
Batteritid (2 x AAA)
upp till 3000
mätningar
Mottagen signal för
stark
Byt målyta (t.ex. vitt
papper).
257
Skugga målytan.
Vikt
(utan batterier)
100 g / 3,53 oz
För mycket
bakgrundsljus
258
Mätning utanför
mäträckvidd
Justera räckvidd.
260
Laserstråle bruten
Upprepa mätning.
Temperaturområde:
- Förvaring
- Drift
-25 till 70 °C
-13 till 158 °F
0 till 40 °C
32 till 104 °F
SV
Kontakta återförsäljaren om meddelandet • Rengör instrumentet med mjuk fuktig
Error inte visas när instrumentet har starduk.
tats upprepade gånger.
• Doppa inte instrumentet i vatten.
Om meddelandet InFo visas med ett
• Använd inga aggressiva rengöringsnummer, tryck Rensa-tangenten och följ
medel eller lösningsmedel.
instruktionerna:
Avfallshantering
 OBSERVERA
Tomma batterier får inte avfallshanteras
som hushållssopor. Tänk på miljön och
lämna in batterierna till närmaste återvinningsstation enligt gällande miljölagstiftning.
Instrumentet får inte avfallshanteras som
hushållssopor.
Se till att instrumentet skrotas på
ett sådant sätt att nationella regler
efterlevs.
Följ nationella och landsspecifika
regler.
Information om avfallshantering kan
laddas hem från vår hemsida.
Garanti
Denna produkt levereras med 2 års
garanti.
För ytterligare information, vänligen
kontakta återförsäljaren.
* Den typiska mätosäkerheten på +/- 2 mm gäller för
mätningar på vita, vitt spridda, reflekterande mål upp
till 5 m vid låg belysning i omgivningen och måttliga
temperaturer. För avstånd på mer än 5 m kan mätosäkerheten öka med 0.1 mm/m extra. Under ogynnsamma förhållanden (som starkt solsken, mål med
dålig reflexionsförmåga, eller höga eller låga temperaturer) kan mätosäkerheten öka ännu mer upp till
+/- 4 mm för avstånd under 5 m och ytterligare med
cika 0.15 mm/m för avstånd som är större än 5 m.
PREXISO P50 812802a
7
SV Säkerhetsföreskrifter
Personal med instrumentansvar måste
försäkra sig om att alla användare förstår
och följer dessa föreskrifter.
Använda symboler
Symbolerna har följande innebörd:
 VARNING
Indikerar en potentiellt farlig situation
vilken, om den inte undviks, kan resultera i
svåra skador för användaren eller användarens död.
 OBSERVERA
Indikerar en potentiellt farlig situation
vilken, om den inte undviks, kan resultera i
mindre skador för användaren, men avsevärd materiell och finansiell skada samt
miljömässig påverkan.
Viktiga avsnitt, som bör följas vid praktisk hantering, därför att de möjliggör
att instrumentet används på ett
tekniskt korrekt och effektivt sätt.
i
8
Tillåten användning
Risker vid användande
• Mätning av avstånd
 VARNING
Förbjuden användning
• Användning av instrumentet utan
instruktioner
• Användning utanför angivna gränser
• Inaktivering av säkerhetssystem och
eliminering av förklarande text eller
varningsetiketter
• Öppna instrumentet med hjälp av
verktyg (t.ex. skruvmejsel)
• Modifiering eller konvertering av instrumentet
• Användning av tillbehör från annan tillverkare utan medgivande.
• Medvetet blända annan person, även i
mörker
• Otillräckliga förebyggande säkerhetsanordningar vid uppställning av instrument
(t ex vid mätningar av vägar eller byggnadsplatser)
• Medvetet eller oansvarig hantering på
byggnadsställningar vid användning av
stege när mätning pågår i närheten av
drifttagna maskiner eller nära oskyddade maskiner eller installationer
• Direkt inriktning mot solen
PREXISO P50 812802a
Se upp för felaktiga mätningar om ett
defekt instrument används, efter ett fall
eller andra otillåtna påfrestningar resp.
förändringar av instrumentet. Utför periodiska kontrollmätningar.
Särskilt efter onormal påfrestning och
före/efter viktiga mätningar.
 OBSERVERA
Försök inte själv att reparera instrumentet.
Vänligen kontakta din återförsäljare vid
defekt instrument.
 VARNING
Ändringar och modifikationer, utan användarens uttryckliga tillstånd, kan inskränka
användarens rätt att använda istrumentet.
Begränsningar i användande
Se kapitel Tekniska data.
Instrumentet är anpassat för användning i miljö lämpad för människor. Använd
inte instrumentet i aggressiv eller explosiv
miljö.
i
Säkerhetsföreskrifter
Ansvarsområden
Ansvarsområde för tillverkare av
originalutrustning:
Prexiso AG
Europastrasse 27
CH-8152 Glattbrugg
Internet: www.prexiso.com
Ovanstående företag är ansvarig för att
leverans av instrumentet, inklusive
handbok, sker i ett totalt säkert tillstånd.
Ovanstående företag är inte ansvarig för
tillbehör från annan tillverkare.
Instrumentansvariges åligganden:
• Att förstå säkerhetsinstruktionerna för
instrumentet och instruktionerna i handboken.
• Att känna till lokala säkerhets- och arbetarskyddsföreskrifter.
• Se alltid till att obehöriga inte får tillgång
till instrumentet.
Elektromagnetisk acceptans EMV
 VARNING
Instrumentet uppfyller kraven för gällande
regler och normer.
Möjligheten för inverkan på annan utrustning kan trots detta inte uteslutas.
SV
Laserklassificering
Produktetikettering
Laserstrålning Titta inte in i
strålen Laser klass 2acc.
IEC 60825-1:2007
Maximal strålningseffekt: <1mW
Frekvens: 620-690nm
Stråldivergens: 0.16 x 0.6 mrad
Impulstid: 0.2 x 10-9s - 0.8 x 10-9s
Instrumentet genererar en synlig laserstråle utgående från instrumentet:
Instrumentet motsvarar laserklass 2
enligt:
• IEC60825-1 : 2007 Lasersäkerhet
Laserklass 2 produkter:
Titta inte in i laserstrålen och rikta den inte
mot andra personer i onödan. Skydd av
ögat uppstår normalt genom bortvändningsreaktioner och blinkreflexen.
 VARNING
Det kan vara farligt att titta in i strålen med
ett optiskt instrument t.ex. kikare, teleskop.
 OBSERVERA
Titta inte in i laserstrålen, det kan vara
farligt för ögonen.
Illustrationer, beskrivningar och tekniska
specifikationer är icke bindande och kan
ändras vid behov.
PREXISO P50 812802a
9
SV Säkerhetsföreskrifter
Patent no.
• WO 9427164
• WO 9818019
• WO 0244754
• WO 0216964
• US 5949531
10
PREXISO P50 812802a
• EP 1195617
• US 7030969
• WO 03104748
• EP 2589980