Resultatrapport OPM Omega

OPM
Optimized
Portfolio
Management
30 november 2015
Resultatrapport november
OPM Omega
NAV-kurs: 141,6240
Avkastning: 1,02%
Månadskommentar
I specialfonden OPM Omega hade 72% av fonderna positiv utveckling under månaden. Bäst avkastande strategi var Managed Futures (+2,9%) där
de trendföljande förvaltarna hade en mycket bra månad medan de kortsiktiga modellerna var svagt negativa när volatiliteten var låg. Bästa fond var
Graham Proprietary Matrix (+6,1%) vars mix av trendföljande modeller och diskretionär makro genererade god avkastning. Trendmodellerna
tjänade framförallt inom energiråvaror och basmetaller där negativa trender fortsatte. De diskretionära strategierna tjänade framförallt inom
valutasektorn där man var långa USD. Sämsta strategi var Equity Market Neutral (+0,5%) där vi såg goda bidrag från fundamentala strategier medan
de mer systematiska hade det svårt, framförallt de som fokuserade på Asien och USA. Sämsta fond under månaden var den systematiska
aktieneutrala fonden BlackRock ADEAR (-2,6%) som tappade inom alla sina sub-portföljer och det var framförallt inom Latinamerikanska och
Kanadensiska portföljerna som man förlorade pengar.
Hedgefonder hade en generellt svag månad där HRX global var ner en knapp procent (-0.7%). Det som drev nedgången var framförallt kredit- och
händelsedrivna strategier som tappade när kreditspreadar blev större och räntorna steg. Våra fokusstrategier med lågt beta, Global Macro,
Managed Futures och Equity Market Neutral (HFRX), hade en bra månad (+1,33%) drivet av mycket bra avkastning från Managed Futures och Global
Macro och är upp drygt en och en halv procent YTD (+1,6%). Under månaden var Managed Futures klart bäst och studsade tillbaka efter ett sämre
resultat i oktober. Vinster genererades framförallt inom råvarusektorn där energiråvaror fortsatte sin negativa trend. Vinster gjordes även inom
valutor (starkare USD) och till viss del aktier medan man överlag tappade när räntorna steg. Marknadsneutrala förvaltare hade det något knepigare
med det osäkra makroläget inför ECBs och FEDs möten i december vilket gjort att faktorvolatiliteten varit hög. Inför framtiden förväntar vi oss att
en divergerande penningpolitik mellan USA och Europa/Japan kommer gynna mer trading-orienterade förvaltare. Under 2015 har vi ökat vår
exponering mot global macro och vår plan är att fortsätta att öka allokeringen inför 2016 och vi tittar i nuläget på ett antal intressanta förvaltare.
Månatliga avkastningar*
Jan
Feb
2015
2,01%
0,66%
2014
-0,10%
0,65%
2013
0,61%
0,39%
2012
1,55%
0,83%
2012*
1,02%
0,34%
Mar
0,85%
-1,35%
0,26%
-0,92%
-0,37%
Avkastning och risk (beta) sedan start*
Maj
1,49%
0,68%
-0,64%
0,99%
0,24%
Jun
-0,68%
0,51%
-2,23%
-1,47%
-0,43%
Jul
1,35%
0,24%
0,19%
1,15%
1,54%
Aug
-1,15%
1,24%
-0,81%
0,39%
0,51%
Sep
0,29%
1,81%
0,42%
-0,07%
0,42%
Okt
-0,99%
-0,85%
1,81%
-1,76%
-0,99%
Nov
1,02%
2,10%
1,29%
0,18%
0,18%
Dec
0,24%
1,22%
1,40%
1,40%
Totalt
3,77%
4,13%
3,81%
1,92%
3,88%
Kumulativ avkastning sedan start*
20%
4%
15%
3%
Avkastning
Apr
-1,08%
-1,05%
1,31%
-0,30%
-0,01%
10%
2%
5%
1%
0%
0%
-5%
0,0
0,1
0,2
0,3
0,4
Risk (beta mot MSCI World)
-10%
12/11
OPM Omega
06/12
12/12
HFRX Global HF Index
Nyckeltal - Nuvarande hedgefondportfölj
Antal innehav
19
Avkastning (12m)
6,3%
Standardavvikelse (12m)
3,7%
Beta v.s. MSCI World (12m)
0,00
Avkastning (36m)
8,8%
Standardavvikelse (36m)
3,6%
Beta v.s. MSCI World (36m)
0,04
Exponering, Topp 5
BLACKROCK EUROPEAN HEDGE
ATLAS GLOBAL
VISIUM GLOBAL
MACQUARIE ASIAN ALPHA
OMNI MACRO
8,6%
8,0%
7,3%
6,0%
5,9%
OPM Omega
Strategiallokering
12/13
06/14
12/14
06/15
HFRX Low Beta Strategies**
Månadens resultatbidrag per strategi
CTA
Shortterm
CTA Trend
4%
10%
Discretionary
Macro
21%
06/13
Fundamental
Equity
36%
Systematic Equity
29%
CTA Short-term
CTA Trend
Discretionary Macro
Systematic Equity
Fundamental Equity
-0,6% -0,3% 0,0% 0,3% 0,6%
Viktig information
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde eller kan komma att
bli värdelösa. Detta skall inte uppfattas som en uppmaning eller rekommendation att utföra eller disponera över någon typ av investering eller att
ingå eller utföra några andra transaktioner. Faktablad och informationsbroschyr finns på www.optimized.se/investera. *Avkastning under 2012 för
investerare som var investerade med OPM Alfa (fusionerades in i OPM Omega i slutet av oktober 2012). **HFRX - 1/3 Managed Futures, 1/3 Global
Maco, 1/3 Equity Market Neutral.
Optimized Portfolio Management Stockholm AB, Kungsgatan 4 A, 111 43 Stockholm, Sverige.
Telefon: +46 8 524 636 60, Fax: +46 8 524 636 61, Mail: [email protected], Web: www.optimized.se
1
OPM
Optimized
Portfolio
Management
30 november 2015
Resultatrapport november
OPM Omega
Nyckeltal*
Genomsnittlig årsavkastning
Avkastning (12m)
Standardavvikelse
Standardavvikelse (12m)
Beta mot MSCI World
Beta mot MSCI World (12m)
Korrelation MSCI World
Korrelation MSCI World (12m)
Andel positiva månader
Sharpekvot
NAV-kurs: 141,6240
Avkastning: 1,02%
3,5%
4,0%
3,7%
3,8%
0,05
-0,01
0,14
-0,03
64,6%
0,77
Beta mot MSCI World
Avkastningsfördelning
1,10
1,00
0,90
0,80
0,70
0,60
0,50
0,40
0,30
0,20
0,10
0,00
25%
20%
15%
10%
5%
1
OPM Omega
0%
-5,0%
-2,5%
0,0%
2,5%
5,0%
HFRX Global HF Index
MSCI World
OPM Omega
Normalfördelning
Om fonden
Specialfonden OPM Omega är en fondandelsfond som investerar i en portfölj av internationella hedgefonder. Fonden fokuserar på hedgefonder
som förväntas uppvisa låg långsiktig korrelation mot aktier. Sådana fonder hittas främst inom strategierna Global Macro, Equity Market Neutral och
Managed Futures. Fonden är konstruerad för att vara en optimal komponent i traditionella pensionsportföljer och ett tydligt substitut för
räntebärande placeringar. Den historiska risken har varit nära korta statsobligationer (Beta risk).
Förvaltningen sköts av team som leds av Martin Alm. De ingående fonderna väljs efter en ansats där vi söker ledande aktörer relativt andra fonder
inom samma strategi.
Om OPM
Optimized Portfolio Management Stockholm AB (OPM) är ett svenskt fondbolag grundat 2003 som erbjuder fonder inom Hedgefonder, Private
Equity och Kvalitetsbolag. Alla fonder förvaltas aktivt för att skapa mervärde genom avkastningsökning, risksänkning och förbättrat
korrelationsmönster. Bolagets ägs till 50% av Carnegie Investment Bank och använder PWC för revision och oberoende granskning.
Ansvarsfulla investeringar
Socialt ansvar innebär respekt för människorna i vår omvärld och omtanke om framtida generationer. OPM bedömer att det finns ett generellt
positivt samband mellan målet om god riskjusterad avkastning för fonderna och god etik och ansvarstagande hos de företag som fonderna direkt
eller indirekt investerar i. OPM arbetar i enlighet med det globala initiativet för investerare PRI – Principles for Responsible Investments , och har
även åtagit sig detta formellt genom att signera ett åtagande att följa principerna. OPM genomför även tillsammans med ISS-Ethix löpande en
systematisk granskning av såväl innehaven i fonderna som innehav i de underliggande hedgefonder OPM investerar i.
Fondfakta
Inriktning
Globala Hedgefonder
Förvaltningsarvode
1%
Rörligt arvode
10%
High water mark
Ja
Kursnotering
Månadsvis
Inlösen
Månadsvis
Valuta
SEK
Fondstruktur
Svensk specialfond
Domicil
Sverige
Startdatum
Januari, 2012
Administratör
Wahlstedt Sageryd
Revisor
PwC
Minsta initiala investering 1 000 000 SEK
Bloomberg-kod
OPOMEGA SS EQUITY
ISIN-kod
SE0004356962
Hur investerar jag i Fonden?
Teckingssedlar och blanketter för tilläggsinvesteringar finns tillgängliga på bolagets hemsida
under www.optimized.se/investera. På respektive fonds teckningsanmälan finner ni
information om hur och när fonden handlas. Bifoga teckningsanmälan, kundkännedomsformulär samt kopia på legitimation. Företag skickar även kopia på registreringsbevis. Sätt in
det tecknade beloppet på fondens kontonummer (Betalningsinstruktioner finns på
teckningsanmälan). Om du har en investeringsrådgivare så ta kontakt med honom/henne för
hjälp med teckning. För allmän information kan du även kontakta Emilie Taube enligt nedan.
Kontakt
Emilie Taube - Head of Investor Relations
[email protected]
+46 72 320 01 37
Martin Alm - Ansvarig förvaltare
[email protected]
+46 8 524 636 60
Viktig information
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde eller kan komma att
bli värdelösa. Detta skall inte uppfattas som en uppmaning eller rekommendation att utföra eller disponera över någon typ av investering eller att
ingå eller utföra några andra transaktioner. Faktablad och informationsbroschyr finns på www.optimized.se/investera. *Avkastning under 2012 för
investerare som var investerade med OPM Alfa (fusionerades in i OPM Omega i slutet av oktober 2012). **HFRX - 1/3 Managed Futures, 1/3 Global
Maco, 1/3 Equity Market Neutral.
Optimized Portfolio Management Stockholm AB, Kungsgatan 4 A, 111 43 Stockholm, Sverige.
Telefon: +46 8 524 636 60, Fax: +46 8 524 636 61, Mail: [email protected], Web: www.optimized.se
2