Naturstädningskartan

Roparn
Granhammarsvik
Brunna gård
Vä
g
Kyle
Tegelhagen
Lund
Nasudd
Harva
gård
Törndal
PRÄSTGÅRDSMARKEN
Ljungbacka
Prästgårdshagen
Smedbyskogen
V äs b
30
y ån
Edsby
35
30
Söderängen
850
g
Vä
Badplats
ED
Ängsjö
Ängsjö
Friluftsgård
Väg 907
Naturstädningskarta 2015
Norra berget
Törnby
Ha
rv
25
ak
v ar n
b ä ck
Sjöstugan
Väg 850
Kanalbacken
88
0
Badudden
Friluftsgård
Älvsundaspången
Kyrkviken
BRUNNA
Ängsjö
Ängsjö
40
Älvsunda
Njursta holme
Brunnarondellen
Edssjön
en
45
g
Bondgårdsbacken
ä
n g
s jö
v
Stigstorp
Lugnet
50
Ä
Vällstaverken
Strömsängsudd
Uggelviken
Paradiset
25
25
Trafikplats
Brunna
150
Vällstatippen
Edstippen
ter
v.
Dam m ha
gsån
Ut
Hjältartorp
Lund
Lund
gä
st i g e n
55
55
Äl
g
Rydholm
rv
B ä v e . Ho
rs
rde
sv
.
Kristinakullen
Bisslinge
gård
Hästkullen
Antuna
rrbodarondellen
Agneslund
Dammängen
15
50
50
Fallet
Långholmen
Grindstugan
le
de
n
E18
ds
Domarkullen
Ed
U
pp
la
n
30
U
Horsgärdet
Horsgärdet
Uddnäs
No
Uddnäs No
d
151
Degermossen
Degermossen
Horsgärdet
Horsgärdet
Uddnäs Sö
Björkbacken
Dyan
så
n
Svartinge gård
Vällsta
ägen
äge n
dn ä s v
Trafikplats
Kungsängen
Än
g s jö
v
Rankhus
Dammhagen
Vibyån
Skarven
Domarbacken
Kolartorp
Hollywood
Uddnäs Sö
SÄNGEN
en
25
r
B if
.
sv
a lu t a v .
V
äg
Orga-
1
nistv.
K yr
.
sv
rt
d sv
ägen
är
a
e
V
Ro
de
rg
r.
k
v. a -
J
gen
arv ä
gen
yv
ä
Sk
ä lb
R ea .
v
n
e
en
äg
e lv
pp
Po
v.
v.
g
31
8
3
15
2
1
n
ge
13
vä
tik
G y m n as
6
3
1-7
.
n
ge
n
ge
B låe ld s v ä
SOLHEM
Gribby
parken
6
v
B ir g it t a
14
24
re
29
g en
F r ih e
tsv.
2 - 36
1 - 33
Stenkilsgr.
v äg
cke
52
ar v ä
5
17
Tallbohovsskolan
S n a p ph
76
49
24
15
1
22
44
2
52
Nybergs-
5
Ha
66
44
gr.46
Frihets
2
4
Ny b e
24
Da
106
1
rgsv.
35
en
lb
24
m m0
80
39
2
43
45
108
k t s 22
v ä 20
ge
n
7-17
Tornerv.
26
32
E n ge
Ynglingav.
n
lav äg e
fäl
106
jö
25
25
2
y
b
äl
.
a le r v
R ik s d
E
k
st
S
k
r an
My
F lin t -
dsv.
en
ge
vä
rn
te n
s
Fo
n
ge
vä
V ård
k as
evä
Fly g
g
Äg
n
ge
vä
.
B
n
r
B
69
a
F
n
Stenkilsgr.
Ha
m
ma
D
rv äg
ac
en
ke
vä
ge
n
R u n s te n s v .
ä
v
ld
kö
S
i a r av.
n
136
1
M
Se rg e a n tg rä n d
n ka
r v.
u
B ir g itt a
v
Sa
n u tur
s- n
e
vä
g
la
28
1
t
20
20
n
ge
vä
m
en
Tornerv.
vä
g
ts
ek
br
E n ge
l
r.
Frihetsg
g
v.
o
lut
P
n
e
v.
d
Rym
Ca
pe
l
Vädurens Väg
100-
n
e
n
ge
vä
ik
st
.
rgsv.
Nybe
3300
Ve
r.
xg
P
väg
bo c k en s
J är
n
ge
Ynglingav.
fä
Jä
r
vä
ge
n
tto
ru
B
g r ond
än e
d -
2
25
35
35
S
ba olcka
v.
N
vä
rm
S to
äg en
lla v
lna
r v.
jö
M
.
tv
et
S
Sp
Ze n itv ä g en
nv
sv
pa
R
äf
dv
e t v.
äg
lm
Vo
.
li t v.
A
Sat e l
.
P la n
.
en
av
äg
n
sv
u
nu
L
Ve
F åg
e lv
v.
y l v.
Rå
Ko
rnv
.
gv .
re
v.
Ha
v
Gym na
t
n
a
en
n u tg r .
Mi
sj ö
le d
en
Vik
an
en
s g r.
B
Top p
vä
ge
n
n
äg e
Hagv.
V a ll v
rv.
mbe
p te
Se
Au
gu
sti
v.
Ka
len
de
g
.
e
v äg
sg r.
ngr.
gubb
M e lo
g r.
b ärs
K råk
g
k
us
R
ä g en
tv
lix
nv
.
n
e
g
ä
v
B
Blo
ckv
.
v.
en
äg
rsv
Ny
å
n
äg
e
ev
-
nd
v
n v.
Ny po
n g r.
ko
s
1
gå
ed
o r d an v
äg
en
Fro
stv
.
Vi n
40
40
Jo rd
Ap
gr riko
än s
d -
.
Cit
ron
v
Ha
sel- s nöts
v.
E ko
long lr.
v.
es ter
Ork
ko
T
n is env.
sde
sä
ä
Ba
ketvs.
Id r
ot
Hä
ts
vä
pargck lö
r. g e n
en
g
v.
o l in
nd
Ma
rv.
På
s
Brukargränd
Markgränd
He
m m
en
xv
äg
Agr
A
ar v
.
ltv.
Vä
V ik
s jö
le d
en
Å l
vä
gen
t v.
le t
Pa
Gö
sv
ä g en
.
rv
el v ä g e n
O rg
an
Term
oväg
en
Snö
v itv .
e lv ä g en
Fa
b
v.
To
mte
n
e
e rg
ge
n
Rö
s vä
M an
g sv .
v.
de
en
n
e
ftgr.
Krä
Räkg
A b b r.
o
yv.
R el iefv .
S ta t
ar
G it
gen
ls v ä
pe
gs
Dr a
11
läRe
vä
ge
n
s
ll
.
v
o
g
a
S
35
ge
vä
s-
og
.
en
g
K
ä
en
.
kv
Ott
Brän
nbolsv
.
Hö gbyvä
gen
rä
G
K r o k i v ä g en
Tenorgr.
g en
ä
1
ts v .
Nä
ck
My rosv.
rte
nv.
Resedav.
K at tf o
rv .
s te
m
v.
B ell is
en
v äg
kus
K ro
en
B lo
an
lp
Tu
en
äg
sv
n
to
rp
k v
.
n
väg en
B ly
Te n n r in g
led e n
Ka
llh
ä lls
n
ge
vä
Skalv.
n
n sv
.
n la
n d s v.
al v.
re
A
u
T
tv.
pe
um
Tr
Pla
tå
55
30
30
Siktv.
Stereov
.
K a rtv ä
g en
S
l na r v
.
40
40
tv.
ki nis
Mas
U p
pl
a nd
sl e d e n
s v ä g en
D i k ar
e
ed
sl
nd
la
U pp
B as
etv
ed e n
n d sl
U p
pla
s g år d s v ä g
hag
ken
bäc
ltar
Hj ä
S tä
ks
hö
jd
k va d r
on e
ed en
a nds
l
40
40
.
255
en
n
NÄLSTA
19
skolan
Va
Söderhöjden
D
sa
26
37
91
vä
ge
74
94
96
112
74
20
To m
n
ev äg e n
äg
ge
.
sv .
n u av
s
o
ä
ov
1
an
22
gen
14
nsvä
U n io
Spånga-Tensta
stadsdelsområde
g en
VINSTA
3
Lunda
275
1
ge
n
Pomonaparken
ägen
Värmev
ån
LUNDA
Gullingeparken
Dyvingeparken
n
Johannelundstoppen
.
e r k s 2v
1
42
24
15
5-31
Nydalsparken
KÄLVESTA
p o ll
13
12
v.
en
33
Margaretav.
7
21
v.
o
Kr
rv
24
ga
Spån
en
rv
vä
di
42
Tensta
Spånga
Na
1
5
na
154
28
2
asv.
41
en
n
äg
i te
vägen
ge
sv
p
a
Kr 3
is t
2
i
Jakobsbergs
sjukhus
32
55
äg
TENSTA
275
ä
nv
70 - 48
Trafikplats
Jakobsberg
n
äg e
F o lk u n g av äg
22
k:a
29
23
1
.
n
sv.
vä
ll u
Ju
B
ge
3Maria
skolan
19
in
ge
et v
Erikslundsparken
SPÅNGA-KISTA FÖRSAMLING
ä
nv
22
an
Hjulsta
et v ä g e n
o s t v.
2
p
av
Hjulstaskogen
7
Aspnäs-
2-6
S
ge
lv
3
5
1-5
e
M ag n u s v äg n
vä
tvä
en
80
Granholmstoppen
E18
n
aå
ng
på
ar
n
o v äg e n
Anneberg
Anneberg
l
S
g
rg
ts k
H ä s 76
v.
a
gf
He
e
2
27
t ar i e
La
Järvafältet
ly
v.
12
Väpnarstr.
No
n sv.
m a
F
nn
21
platsen
9
v.
t u r e 16
S2
31
v äg en
n
s t av .
covä
ö
Allm
25
Igelbäckens
kulturreservat
275
n
ka
rk
be
27
platsen
Torner-
Vas a
Hästa
n
.
Du
n
jö
ål
14
28
skolan
växthuset
str. 11
Trofé o g e v.
20
v
ik s
Hästa
Hästa klack
klack
275
V
16
Montessori- Nibblev.
.
Visirstr
rrv
No
STOCKHOLM
ge
rv
Ban
sp
1-5
.
rv
Vålberga
Vålberga
ä
ge
g
La
Barkarby
H Domar torg
st.
ev
vä
v.
ä
ng
ke
k
22
1
nto
v.
Sigill
R
v
g
S e d el v ä g en
A
nj
a
Al
a
n dM
äl
ta
t-
d
lli
Kas
ki
S
n
n
väg e n
u
nn
Ra
21
2
Organist-
a
yv ä K
ge
g väg e n
en
E k
väg
en
en
Pe
lv äg
16
1
15
Å k er b
jv .
en
15
.
Aspnäsvägen
3
n
en
äg
g sv
.
ttil
38
18
n
e
v.
L
S
H äg
ns
är
äg
sv
ä
B
Oxe
33
20
10
ä 5g e
g
ik
a ndv
17
jd v
ä
en
v.
v
äg
F lo
BARKARBY
BARKARBY
lm
.
ro v
Es
de r
A
le v
m
t
k
un 8
ge
Adj
vä
G eo g r af i 7
19
Slö
v
g
rsb
53
2
25
e
Barkarby
tv .
Fysikv.
26
v.
n5
al s
d
27
g e keE 29
26
1
g
gen
ik s v ä
N o rrv
Åkerby
Åkerby
t.
2
2
vä
2
en
ä
AKALLA
Hästamotet
Färjstaden
Hässelby-Vällingby
stadsdelsområde
32
v
gränd
Järfälla Klockarv.
kyrka
Prostgr.
s
vä
är
E
tv .
g
n
ak
ka v
B
tra
äg
n
in
ge
2
eb e
p
n
h
ud
n
s
Ek
nv
äg e
av
ö
Ba
Björkeby
Björkeby
r
ken
Stjärn-
rr s
.
Te
ni
g
59
NT-gymnasiet
at
k
Kyrkplan
Tin
gss
s yrv
14
Jakobsberg
Allmoge-
20
2
ä g Samgymnasiet
en
D
n
e
v
No
-
av
om
ip
sv.
ll
Ste
us
Merkuri
vägen
en
K
l
vä
e
en
on
ns
nde
.Hu nd
grä
So
R
äge
ko
en
v.
nt
.
ika
tv
ed
äs
Pr
v.
Pr
n
gla
in
R rv.
ap
a
o- .
K
rk ev
Ky erd
h
E
k
P i lo
Han
garv
.
F a ll sk
vä g
a
tu
en B a
B
.
B elev
Strömvallen
l le
Rö d
rnv
en
v äg
ku
ge
n
g
in
ck a
n
en
Skälby
Skälby
gård
gård
e
Br
yr
äg
en
jd
hö
Fo
g
ä
g
nrö sv.
n
ste
n
rn
ep
sv
vä
Skälbyskolan
G
e
g ba
s
tv
or
en
.
rd
as
äg
v
gå
Tr
y
ikla dsr
gå r .
g
un
Lj
v.
v.
M
rk
B
d
ök
k u l l ev
v.
s
ra
B
y
b
n
or
g
vä
B jö r k e b y
n
ve
ar
d
Sp änd
le
gr
Lä
Björkebyskolan
en
D ia
Kyrkbyn
Kyrkbyn
Kyrkparken
2
Int. Engelska
L ä x v . skolan
8-6
en
12
D res
20
2
1
Håga
Håga
en
äg
e
F
7
89
BarkarbyBarkarby
a skolan
sa
ik
ell
n
op
v.
op
terv
Pr r . .
g
a
vä
A
er at gr. r.
tt
g
C a g
ac
en
lin ing v . Jaktkv
V
.
k t plan
a
g
O r r v ä gen
en
en
iv äg
T
jä
d
er
vä
M
ä
äl
M
avä g
u
Neptuniskolan
j
yn
no m
rp
en
Sk
n
an
ko
Jä
g
ngs
en
ge
V ibbl a
en
äg
G
ä
n
g
on
A
at
ä
.
vä
rg
N
n
v
ar
Kv
av
r sv
elv äg
1
k t o r s v.
tsv .
an
1
B ets
23
5
7
4
ningsc.
8
F än r ik s v .
st
v
e
lm
a
S
en
Ura
ul
er
u
äg
us rse
P e gen
vä
O
N eb
g
v.
en
sv
ns
ytte
Sk
g
Vä
g en
rio
.
s
en
nd
Hu
d
L. Sgr än
t
ån
n
ä
rv
. v
gr .
M
SKÄLBY
SKÄLBY
ge
na
rv
gr.
ens r .
jörn
sg
L. B
en
rn
Bjö
St.
iu
vä
te
ä
än
O
o
P o l a r i svä g
ak
H
n
ge
no
gr.
vä
m i
ans
tjä rn
anPols
m
u
tt
Va
r.
sg
nen
gr.
tr
v
L
va
s
v äg
9
re
E
Tr
dd
2
n
ge
vä 8
1
2
HTSgymnasiet
n
en
tv
g rden
äl
to
No
ns
Sir
o rv ä
s
os
ä
ä
r
g
vä
je F
y
yn
B
m
å gs p
a
.
gr
av
nd
g fru
a
rd
ge
1
Re
en
13
11
2
.
24
elv äg
23
vallen
Herresta
Herresta
o r p r a ls v ä g e n
er
vä
da
Ved d e s tav äg en
g
te
s
Ö
n
e
g
ä
v
ls
vä
S ä
v
naDa
nd
grä
n
e
g
ä
n
J un
15
rv
en
n
H
un
äg
S p ju
a
du
Le
n
ga
slin
ge
A
13
Hägerstalund
äc k
te
bana
el
en
äg
o v
S a ld
v
rå
v.
.
av
ing
rg
gr
5 14
4
hallen
Speedway-
F ak tu ra v .
ll
en
la
al
Hj
B
os
O
al
ax
lu
16
gg
ls
p
nev ägen
an
nl
äg
Vik
ka
Bir änd
gr
y-
an
ng
G
ol
n
Igelbäcken
Igelbäcken
lb
I ee
Å
a
K
L ö jtn
Veddesta-
ä
v
ds
ros
v
e
p
äm
C
K
on
v äg
p p 39
168
15
en
t av ägen
Kalvshälla
Kalvshälla
rf
eb
sli
25
25
Tv
illin
g
arn a
vä s
g
M e te
Nibblenäs
n
ä ge
3
en
a
ä
ed en
ng
L å sv.
p
ep
sk
d
He
a
Nid
- r.
rla sg
Ka g n
. va
gr
S k ä lb yv ä g e
n
Badhusparken
L id v
sväg
Ålsta
Ålsta
Bää
B
lllslta
ståa
nån
VEDDESTA
VEDDESTA
J
Vi
Dr
Lövstafjärden
15
ng
n
en
äg
ov
n
U pp la n
d sl
HÄSSELBY VILLASTAD
Fiskarudden
16
eenn
cckk
pi
ge
nsvä
ir
e
Skylsta
Skylsta
Krusbacka
Krusbacka
Riddersvik
a l ed
Ålsta
Ålsta
Båtsmanstorp
Båtsmanstorp
j
e
sv
ä g
handelsplats
Badmintonhall
en
r m b
a c k avä
g
B
HÄSSELBY
FÖRSAMLING
r
K
n
v äg
n to
K o
Ormbacka
Ormbacka
O
Viksjö golfbana
lde
an d
M rän
g
2
4400
kö
Unio
G
e
d
le
jö
s
ik
n
de
25
25
17
en
gen
n
ge
vä
V
ik hö
Fjällen
Fjällen
as
J är v
en
r g r.
to
en
en
en
fa
in
n
te
Barkarby
Barkarby
handelsplats
ap ph
Sn
jd
v äg
yg
Fl
.
ro
kt
s
le
jö
e
äg
3
la v n
r f ä l äg e
J ä v r e t s v 28
ed
Värmevä
vä
g
E le
k
Vi
dd
4
al
en
e
M ag n u s v äg n
Tallbohovsskolan
a
.
e lv
Järfälla
ishall
m as
v.
en
en
K
69
rv
e lv äg
v äg en
o v äg en
Frihe
tsv
To
äg
v .4
Jä
Däc k
h ag s
H ä s ts k
v
g in fa
F ly
rt
Kadettgr.
.
gr
nj.
t
N e
ll a
äg
en
v ä
g en
a
.
n o tv
.
jo
M a
a
ko
v ägen
gs
Löv
e rv.
fä
av
en
at
g
g
D
ä
F olk u ng a
v
Fa
Nybergs-
tv .
ä
lv
ec
in
nd
ev.
tu r
s
Säby
Säby
gård
gård
n
n
vä g e
e
lb .
d
p
sv.
Hi
H o v v ä g en
154
154
Jakobsbergs
sjukhus
1
Järfälla
Utbild-
5
ta
s
lv
29
le
kö
nn
Trafikplats
Trafikplats
Jakobsberg
Jakobsberg
g en
Söderhöjden
Söderhöjden
a
eb e
a
g
o
St e n
25
ä
3
IIgg
eellb
b ää
Furi
.
sporthall
Ridhus
155
155
Jä
r
Sigfridsdal
Kvarnstugan
Sjögärdet
Sjögärdet
skolan
10
1
18
36
B et s
H u s ar g r .
1-17
Adil s v
Dr
ab
an
tv.
Riddar19
B an ér s tr .
platsen
Kvarn
vingev.
2
Sim- och
HANSTA
Djupan
en
F o lk u n g a v ä g
Margaretav.
av
Kvarnen
Kvarngymnasiet
Branten
Sn
ap
ph
an
ev .
Nybygget
Stora Åttan
en
n
2
n
Vattmyra-
1
sv
9
ng
S å2-6
1
74
ssyr
v.
av .
ling
Kil nd
grä
Sollentuna
Sten
skolan
Lilla Åttan
0
tin
14
b y v.
Hansta naturreservat
Trafikplats
Trafikplats
Barkarby
Barkarby
Backlura
Norrskog
pa
S
.
e rksv
V
Ricksättra skans
Uppsamlingsplats
Lybäck
Grillplats
Stig och vandringsled
Gång- och cykelväg
Stig
Traktorväg
1 000
Vandringsled
meter
ås
aväg en
str.
Vas
Trofé o g ev.
K r
is
ga
Teckenförklaring
Väpnarstr.
Visirstr.
lv
Skogskanten
Kyrkhamn
Fysikv.
t
k
e
un
g
Adj
vä
G e o g raf i
E
Skansholmen
Skansviken
Tv
.
n
v
V ibb la
Maria k:a
Vittraskolan
81
n
Aspnäs-
1-8
5
1
Kvarnplan
Solhylleberget
en
E
platsen
HTSgymnasiet
D
to
v.
gTån
v.
löts
Vatt
m
grän yrad
aBot 6
v.
nik
Ty g e l v ä g 7
2
en
1
3
nv.
19
7-
2
Fiskartorpet
Fiskartorpet
elv ä g
Dre
platsen
Torner-
Järfälla
Utbild-
v.
Säbysjön
Säbysjön
Tånglöt
Tånglöt
ar
50
2-
101
Aspnäsvägen
Allmoge-
K
Skogsberg
elv äg
B e ts
skolan
växthuset
All m
Barsäll
Håga
Håga
Båtsmanstorp
Båtsmanstorp
naturreservat
naturreservat
ss
an
B ets
ningsc.
NT-gymnasiet
g Samgymnasiet
e
n
t
äg e n
v
nt
e
K
v.
ko
ec
v
Tö
n Ty g e l v ä g
e
Montessori- Nibblev.
D
n
rv
Ry
t t a
R e m o
äg
n
ge
vä
ö jd
Sl
en
väg
L id
lb .
y
en
n
n
ge
e
Ve
Västra
Järvafältets
Västra
Järvafältets
E18
E18
v.
Int. Engelska
L ä x v . skolan
.
ev .
an d
g
vä
F u x
v.
e
en
väg
n
.
rd
En
m
Tro
g
dals
vä
pp
ä
en
ge
ö
s v.
k t o r s v.
en
äg
Kvarn
vingev.-
Nyaland
Nyaland
Vifärnholmen
lv
m e
S k im
en
lla äg en
ts v
o
tv
e
k
rv
ä
rva
v
V ir
en
.
mv
n
en
g e eäg
lv
vä
Ek
r
Fö
va
ra
en
T
äg
pv
op
G al
Gri
e n
v äg
rfä
Jä
T
n
v
S
la
Jä
s
en
äg
rr
S p o
g
erv ä
Å k
re
nv
n
ge
vä
ö
Gr
lä
Korintgränd
ed e
n
lde d
Da rän
g
b
Pa
g r.
v.
er
ick
K
in
Kvarnen
Kvarnen
Kvarngymnasiet
n
n
ge
evä
n d
B o
m- .
Ploonv
m
Russingränd
nt
S
n
C le
m
sl
.
rv
Vå
g
rv
ä
Re
v äg e n
vä
e
n
S
k r id s
v ä en
g
dbo
Fä n d
grä
en
d
e
Go
.
i ko
i
Sv
onv.
el
g
.
pp
ä
te
n
r.
Ä
e
U p
pl a
n
tä
tg
rs
b y v.
o
lf
Astra
kang r.
n
v
s
Ge
v.
Vittraskolan
sv
.
t
ts
tt
v.
Jakobsberg
Jakobsberg
plan
sporthall
ps
nn
H u sar g r.
A dil s v
Draba ntv.
RiddarB an ér s t r.
platsen
r nv.
Sim- och
ä
el
Älgkärret
d s v äg
S äby går
Kvarn-
B
I sh
lstö
Ku rgr.
ta
Ka
lvg
r.
Pär
HenriksHenriksdal
dal
ge
a
u
B r
v
ey
Operagr.
vä
ån
ad
n
v
ng
v.
5
en
folkhögskola
V
Vreta
Vreta
V ik s jö le d e n
ck
A p e l s in
a
dv
SonatCittra- gr.
gr.
Ser
Openad erettgr.
gr.
Basfiolgr.
Jord
nötsg
r.
d
.
r g r.
s
taBo
v.
nik
o
st
rie
Jakobsbergs
JAKOBSBERG
Ormudden
Ormudden
Anneberg
Anneberg
folkhögskola
skolevägen
als
v.
pa
vallen
Jakobsbergs
Folkhög-
rs
Vattmyra-
An
en
Taffelgr.
Sym
fonigr.
Pe
f
n d sl e d
Ta
burimng
r.
a
skolan
Tju
Pa
nö ratsg
r.
Va
ln
ö
o
Gymnastikhall
p-
.
r.
e
.
Diskusgränd
Fjällenskolan
Spinettg
g
lv
de
b
bo
Pianogr.
F
gr
n
Bock
gränd
Banjogr.
Sk
ll b .
t
ol
Stavho
pargr.
Trö sk v äg e
n
.
rv
ve
V
Sta
.
Mun
spel gr. s-
K
v lagr.er-
r.
arg r
U
nna gr.
Ba
o
ng
ttgo
Fa r.
g
ax
pla
U p
o
tv
P il k
Hu
m m
e lm o r a v ä g e n
riKla ttgr.
ne
S
Gåseborg
r.
ä
ran v
So p
v.
N o tg r.
S å n in
g sväg
en
M
Kv
art
.
ejv S l
ot
å
Klö
Fä
r.
n
Ljustergr.
db
Lund-
Barytongr.
jtg
u
B as
Harpungr.
i
ri
Så
vallen
en
an
A
B
F lö
Sandvik
Sandvik
Norsg
t
trä
Fiskargr.
Met
gr . ar-
a
H
en
gen
Järfälla-
Tim
g
en
nke
Vi
Järfälla
ishall
S
Tr ak to r v ä
vä
H
o
st
ad
Vattm
yr
gränd a-
.
ev
Väsby gård
Björnmyra
Björnmyra
ts k o v ä ge
äs
n
R
id
Vattmyrast
ig
skolan
e
H
nPoy v.
n
g
vä
B r
g
M
skolan
l s li n
vallen
äg
v.
Fastebol-
Od
Mörtgr.
skolan
ar
äg
lv
bo
Sandviks-
r.
m
te
Viksjö-
hall
ä
ng
ll
d
o
bl
S
Västra skogen
Rocksta
Rocksta
dav.
Fy
.
sv
Hi
15
0
KastKastberget
berget
en
Kolboda
Kolboda
b v.
g
vä
ns
S eld o
JAKOBSBERG
JAKOBSBERG
Ra
s
en
Por
Brax
gr . en-
m
en
äg e
n
tF o o l lv .
b
äg
rg g r .
selg
Paste
llgr.
v
en
Viksjöplan
v
lv
Fä
P en
Lilla
Gunnaren
S taff
ligr.
niv
äg
o
Te
v.
d dv äg en
G ä
rr
Hummerg
H u
m m
r.
elm o
raväg
Akvanå
en
ForellTa
an
rellgr .
Trålarve P
gr.
gr.
gr. Ku
m
lör
Ra
gr. -
.
gr
ar
s
Ma
jvä
g
S
Viksjö
gård
Gårds
v.
Sport-
skolan
v
gå
.
.
Odalsl
Viksjö-
ck
.
.
nanKulingv
Sun sgr.
vind
g en
svä
h em
n
äg
gen
tv ä
Kolbo
e l v.
Fu
Sunds
Sunds
Båtsmanstorp
Båtsmanstorp
g
er
o
u nv.
v
D im
V
a
en
g
S k u lp t u r v ä
ge
n
ge
n
Ba
rr
al
skolan
M
F
äg
tt
en v
e rk sv
ä
vä
D
.
.
rv
be Höstv
.
em
ov
N
P l
an
g
v ä
en
M
go ornv
.
rgr.
Kyrka
Ok
tob
erv
ge
n
Ensittarv.
sv
Va
.
te
rk
Agra
n
Tim
g
Vinväge laster n
väg
en
iv
ar
äg en
an sv
f
ki
R åg ån ge n
e
vä g
e
nu
Ja
Olovslunds-
äg
en
Aft
on
vä
ge
Sä
n
rla
vä
ge
n
Mä
larv
äg
en
S
.
v
sv
HummelmoraHummelmoraberget
berget
Hummelmora
Hummelmora
bo
da
vä
av
Torpv.
.
v
V a tt e n
m
Plo
g
Gåsberget
Gåsberget
Ny
en
.
Arl
S trå
v
Arr
fornborg
äg
De
ce
mbe
rv.
.
ä
llv
v.
sv
lvä
g
K
ä
iv
r
gs
sv
arv
sv.
en
Lin
v äg
k n i n
VIKSJÖ
VIKSJÖ
L a n tm äte
r iv äg e n
Kallbrunna
Kallbrunna
in
r.
n.g
s
skolan
Viksjö
hornsdd
a
ck
Ap
ri
tal
Högby-
a
Sandudden
Sandudden
n
ge
u
sty
r
at
Ju
c
Av st y
Kik
T ub
m
is
Pr
Koffsan
Koffsan
Lövholmen
Lövholmen
yn
rie
b
ns v ä g e n
ste
Rå
Båthamn
Båthamn
Gr
Kn
all
ev
.
äg
vS
a b
Pingstv.
Av
ev
Kull
n
äge
Höjdv.
en
b
v äg e
n
en
Skyddsområde
Skyddsområde
för
för ytvattentäkt
ytvattentäkt
SkäftingeSkäftingeholmen
holmen
Fe
s
Sk
y
nin mgsv
.
Mid
na ttsv
.
M arh ag svä g en
Polygonv.
Baset
Baset
g
n
Å t er v in n i
Triangelv.
Skäftinge
Skäftinge
äg
en
terv
.
Åsv
H
Fe
central
Marhagen
Marhagen
ä la r
vä
g
återvinnings-
Pilgrimskapellet
n
äge
terv
.
nv
Tu
Se
me
s
Sie
s ta
v.
Görvälns-
Henrikstorp
Henrikstorp
M
en
g
Görvälns griftegård
Sä
sv.
d
Li
äg
ä
ng
t
v
v
Görvelns
Görvelns
Båtsmanstorp
Båtsmanstorp
Stora Gunnaren
K li n
rr
n
Mos
Vretst.
s
g
o
Sk
rr ä
te
300
ä
rgs
B e gen
rin
ä
Te
u
n
badet
L ö vh o
l
ä
g en
S t e
g en
vä
K
e
Görvälnsvägen
Görvälns
naturreservat
Görvälns
naturreservat
Görvälns-
Allmansholmarna
verket
rr
ng
1155
Görvälns
fd.skola
Ekholmen
Görvälns-
en
Te
vä
1
tig
skolan
V ik s jö led en
B
M
x
B li
255
JÄRFÄLLA
JÄRFÄLLA
Gärdesv.
sk ogs
v ä
Fornborg
skolan
7
skolevägen
30
Finnängen
Finnängen
.
Cyk
lo n v
en
Berghems-
lp v .
G ran
Ö s t a n v äg e n
v.
gg
D a
Grävlingberget
Grävlingberget
v
sg n
r. -
i lsg r.
äg
Granskog
Granskog
8
n
Folkhög-
Väsby
båtmanstorp
nPoyv.
n
n
n
g en
väge
g
en
Vi
b
S jö
n
P as s ad v äg e
r i
n
s k e sg r.
So l
M å
ske n
nvä
d
Nysved
Nysved
ls
da
Ny
o
.
rk a
O
x tv
B li
ä
av
äg e n
gr
.
d
de
Yrvä
Västan
rb
.
rsv
7
1
.
är
Solbacken
Solbacken
-
K
gn
sv
Ty
dp
ustgr
.
f o n gr.
g
ge
vä 1
e
ink
2
adogr
an
g
V
Lapptorp
Hällen
Re
bå
e
v äd r s
ring
12
P o lh e m
sv.
g
rn
d slin To
Vin
16
Trafikplats
Trafikplats
Kallhäll
Kallhäll
153
153
n
de
s le
ä ll
H a gelv
s
17
4
h
a ll
S la
m m
ert
n
o rp sv äg e
Görvälns
slott
Br
sv .
en
äg
v
tte
Jä
n
16
S pi
Rö
vä
gen
29
ra
ön
30
tt
Kalkviken
Kalkviken
1
en
ä
Södra
Viby
Fågelskyddsområde
Fågelskyddsområde
v.
rds
Br
2
rs
G
e r väg e n
v
u lli
n
am
K
Brända berget
n
e
e
GetGetholmen
holmen
Nedre
Bredgården
Bredgården
11
g
d
väg e
sv
ä
n
Översjön
Översjön
v e
v.
rp
d
ä
A
n
en
to
äg e
ge
er
le
av
Nedre
d lu
m
s
tr
Viby
Ekbacken
Storskogen
pp
m
L
ll
ät
v.
ä
en
h
A s
.
k u
n g ev
en d v ä g
la
ll
ln s
in
v.
a
Mo
To
t t r Ulvsättra
aUlvsättra
vä
g en
2
.
Åsv3
Viby
Gård
Molnsättra
Molnsättra
n
ge
Tennishall
U lv s ä
KALLHÄLL
KALLHÄLL
Hästhagsskär
S
VIBY
31
vallen
skolan
Görvälns
naturreservat
Görvälns
naturreservat
Skidlift
äg
Ulvsättra-
S n
öv
men
Östra Viby
Molnsättra naturreservat
E18
E18
Lilla
Lilla
Ulvsättra
Ulvsättra
Leg
g
är
Dv
Gr
v.
Nästet
Ormberget
Ormberget
Bruket
Bruket
Skillingeberget
Älteskogen
Lilla Viby
Fäboda gård
n
Bolinder-
Dikartorp
Dikartorp
n
Lilla Viby
dv
re
lv .
v.
Foderholmen
Badplats
Berghova
Boda äng
.
n
Kallhäll
Kallhäll
vä
gs
in
Enköp
e
skolan
ä
M e je r iv
tor p
Jaktvillan
sv
v.
nts
dkli
Rö
rhö en
g
g
ri
Sy
V io
lro
rö m
or
rp
to
Slammertorp
Slammertorp
Körsvik
Evelund
Grankullen
Dunderberget
a 7l1o
n
ge
vä
gs
än
So
St
n
e
ab
A lp -
n
Ishall
K
an
Alboda
40
Tomteberga
Tomteberga
at
Sporthall
Källtorp
Källtorp
Kallhällsbadet
er
Källtorps-
en
ifolv
.
v.
oll
Tr
ed
ro s v äg
e
k
bac
e
n
e
äg
rv
pa
K o p
K
sl
V allm o v.
.
en
nv
io
P
Mistelv.
G a
lg
g
U p
pl
ä
t
F
rv
ng
l r in
v ä ge n
K ri
s
An toffer
ton H
Gju
uld
tmä Joha
ts v
sta nss
äg
Ro
re
ons
s be
v äg
rgs
väg
a
si
alj
S
L Ar o
v äind gn
g
tt
ä
äs
å
S
Görväln
d
en
Sk
M
Hann
rä
G
s v
m
U ppl a n
a
od
B
Mulltorp
ån
rp
n
e
g
ä
llv
E
Eldholmen
i
rv
d e
in
ol
.
Ro
rens
Z
v.
s ar
g
vä
Blå tsv.
klin
Tr e
n in
väg en
T r im
l
del
s
H an d fo rm arv .
aN
n
B
rs
kyrka
Gamla
Folkets
hus
.
Strömsdal
Strömsdal
B
arv
S:t Lukas
n
ge
n
n
pla
re r .
P juta e r v
G t
s
lä
Bir
Dahger
leru
s
ä v.
sv g e n
k
la
M ö rne
vä
g
Sv en Palm s allé
n Wa
Sve v lberg r.
sg
ons äg
il ss
i l ar v.
S
lip ar g r .
ar- .
Svar gr
v
Hu
b
rins ert
v äg
S t el
vä
ds
Go
Lau
ls v
s da
n
a
M et
Kärnmakargränd
P i o n vä g
Skillingegården
Lillskogen
Tallhammarstorpet
Kallhälls
Kallhälls
villavillaK ap ri
f o l v . stad
stadKapr
i l v.
M a
lm
vä
rg
de d
lin rän
oCy g
ktr nd
Ele grä
ier d
tt
Ba grän
Kolar
ängsv.
ts
d väg en
Berg
sten
s vä
g
n
en
ed
.
sl
K a l lh ä l l
e
F
ry
le
a
n
de
a
nt
i kv
e
Sm
Pilskär
en
Kolarängsskolan
Båthamn
rv
Jä
k
s
kn
e
H en
g
Ve
r
T u r b in g .
Sv
Lennartsnäs
mm
r tv
ed
äg
Bo
ys
v
S
g
tek n
Kn cke
ba
RättareRättareplats
plats
vä
Te
Bockholmen
SOLLENTUNA
Viby
n
t
lda s
So c ke
Do g
vä
n
ge
tv ä
ek
är K n
v.
Boda gård
Järvafältet
Norrtorp
e
n
E n köp i
Sold at
Bon
äsv.
g r.
t
lda
.
So täk - s gr
S erg
b
Bonäs
Bonäs
Öråker
Kojtet
Trafikplats
Trafikplats
Stäket
Stäket
152
152
n
Sold
at
Win
ges
Dr
gr.
ag
on
v äg
Ståhls gr.
Tv
badet
Tingelsten
A llm
änn
in g
sv
äg
Jä r
en
va
l
v
B isko p J ön s
W ilh e
lm
.
TrappeTrappeberg
berg
Bonäs-
Go k a
g
son
s vä
g
ev
äg
e
sv
Trap p
rg
en
Almarestäket
be
Ytterby
gård
267
40
Nybygget
ar
lm
A
g
Trappebergshöjden
Gillberga
gård
Överby gård Almsäter
Lindal
en
ts v .
S t äk e
g
vä
Överby kvarn
Överby
Båtsmanstorp
Kappetorp
äg
s
la
Överby
Klubbacken
STÄKET
STÄKET
v
vä
StäketsStäketsholmen
holmen
Ludvigsberg
Evelund
Nydal
Adolfsberg Johannesfred
Fridhem Gustavsro
Katrinedal
Karlslund
Karlsborg
Sandsborg
Rosendal
267
267
en
led
ro
b
te
Ro
Norrtorp
Norrtorp
g
as
g
vä
gs
Kvarnbacken
en
Ud
n
d n
äs väg e
Trolle
s vä
av
Jako
bU
lvsFabi
an
Wrede
s gr .
Gust
e
vä
g
K
t
30
vä
Gillberga
gr
U dd
nä
s
s
bec k
af U g g
rn
n
pi
rds
Vä
.
sv
hu
r iks v
äg
en
35
kö
Stäketsborg
ud
en
äg
S
n
Nybygget
Tibbleviken
R
H
n
näg
lke s v
Bie rna
e
Ekesti en
ä g blads väg
sv
E
er
p
25
u
G y ll e n s tie
Grindstugan
ti
ko
g
Am
v.
nds
is
en
ar
o l p sv.
or
h ag
Båthamn
Betlehem
s
as
Kortvreten
rn
T eg e l
Svartviken
jö
ROTEBRO
Söderby
äg
B
n
Tennisparken
Gokartbana
vä
d av
B
Stäksön
Tibbledammen
Enebo
ls
ns
gr. g
Rag
ä
v al
di v
äg
Gustavslund
Ni
Ilja
g
p
vä
ko s
e s Bis lov
O väg
Finnkärret
Näckuddsdammen
Bis
k
Bra op
g rä sks
nd
B is k o p
nn
op
ha
sk
bo
Iljansbodaskolan
Anna
Skyttes
Jo
841
Kungsängen
Bi
S: t E r i k s
v äg
B is ko p
B
M is
vä ag kop
g ni
B
T isk
väordsop
g
Vä g
naturreservat
Gröna
Udden
Gillbo
Da
60
60
Stäketskogens
Strandvägsdammen
Väg 850
E18
Svartviken
Kungsängsrondellen
Björkhagen
Knallboda
Knallboda
Stäksbacka Dalkarlsbacken
Långsand
sån
Ryssgravsd.
Skogshöjden
23
4
110
1
130
186
133
254
Sn
172
ap
226
ph
150
182