Från paternalism till partnerskap med patienten

"
!
Morgondagens hälsokonsument
- från paternalism till partnerskap med patienten
Mats Olsson
Director Health & Healthcare
Kairos Future
Bakgrund av betydelse i detta sammanhang:
-  Styrelseledamot i SFAIM (SIMF)
-  Ledamot Akademirådet Högskolan i Borås
-  Mentor i StartUp-nätverk för digital hälsa
Kairos, eller Caerus (lat.), – den flyende
tidens gudom i det antika Grekland
#
"
!
Inledning:
Fyra mycket viktiga drivkrafter
Demografi
Globalisering
Teknologi
Individualism
Inflytande
Värderingsskiftet
På väg till nätverksbaserad individualism
Teknologi
Individualism
Inflytande
#
"
!
World
Values
Survey
1981-2014
- 6 serier
- 343 000 deltagare
- 97 länder – 88% av
världspopulationen
Representative national samples of each societýs
public are interviewed, using a standardized
questionnaire that measures changing values
concerning support for democracy, tolerance of
foreigners and ethnic minorities, support for gender
equality, the role of religion and changing levels of
religiosity, the impact of globalization, attitudes
toward the environment, work, family, politics,
national identity, culture, diversity, insecurity, and
subjective well-being.
Romano Prodi (EU): “The growing globalization of the world makes it increasingly
important to understand [...] diversity. People with varying beliefs and values can
live together and work together productively, but for this to happen it is crucial
to understand and appreciate their distinctive worldviews”.
World
Values
Survey
1981-2014
- 6 serier
- 343 000 deltagare
- 97 länder – 88% av
världspopulationen
#
"
!
Morgondagens hälsokonsument/patient
- från tålmodig mottagare till påläst aktör och medskapare
PatientsLikeMe
NYT, mars 2008:
”What happens if the real-world information at PatientsLikeMe
contradicts the clinically proved protocols of medical science?”
#
"
!
Mer välinformerade och pålästa patienter
Bekräftades redan 2009 i vår enkätstudie bland
cirka 4 000 öppenvårds- och slutenvårdsläkare
✓ Mer pålästa/välinformerade patienter
•  Oftast välinformerade
•  Ibland felinformerade
En av våra frågor i rapporten:
✓ Mer kravställande patienter
Vem tar ansvaret för utvecklingen
•  Högre krav på att informeras
av läkarnas verktygslåda?
•  Högre krav på tillgänglighet
•  Högre krav på behandling
•  Minskande auktoritetstro
Framtidsanpassad utbildning vid
Karolinska Institutet
 Våren 2011
 1001 studenter
 753 lärare
 Undersökningen genomfördes av Kairos Future
på uppdrag av utbildningsstyrelsen vid KI.
#
"
!
Sammanfattning avsnitt IT-användningen
Framtidsanpassad utbildning vid Karolinska Institutet
  Det finns ett betydande glapp
mellan det egna användandet av
IT-stöd och graden av integrering
i undervisningen.
  Särskilt tydligt är detta vad gäller
information från hälso- och
patientcommunities, webtjänster
för akademisk litteratur, youtube,
samt webbaserade schema- och
kalendertjänster
IBD2020
- Creating a forum
for greater quality
of care in IBD
$
$ . ! ! -
#
,$ $
Scenario 2020, HealthSquare
Kortversion av enkätunderlaget
Föreställ dig följande scenario:
En framtida nätverksplats (med säker datalagring skyddad från
kommersiella intressen) där du kan registrera dina symtom och där
du kan göra en hel del administration kring din sjukdom online, dela
en del av detta med andra med samma sjukdom på nischade
sociala media. Avancerade datasystem kan analysera information
och föreslå åtgärder och behandlingar som fungerat för andra
människor.
Scenario 2020, HealthSquare
211<
91<
7<
34<
6<
28<
8<
7<
36<
29<
63<
73<
3<
22<
28<
6<
5<
35<
32<
71<
74<
(
45<
71<
51<
69<
72<
75<
58<
31<
1<
,%((
(
,$ (
&
,$ $(
,%($(
(preliminary)
='-7111
8
%!
.! "! "!-
$
! , %!%
Scenario 2020, HealthSquare
211=
91=
71=
4=
26=
63=
51=
31=
1=
5=
33=
62=
3=
23=
6:=
2=
9=
5=
31=
36=
68=
62=
2:=
31=
&
7=
6=
38=
35=
67=
69=
21=
25=
66=
42=
34=
38=
47=
!(
,!(
6=
,(
,(!
,!(!
(
(preliminary)
>'-7111
Från smartphones till ”wearables”
och ”never offline”
250 000++
9
"
!
Från smartphones till ”wearables”
och ”never offline”
Livsloggning för systematisk uppföljning
samt nya ersättningsprinciper
Mayo Clinic study:
Functional Recovery in the Elderly
After Major Surgery:
Assessment of Mobility Recovery
Using Wireless Technology
#
"
!
Opinion Hälsa™ – en världsunik framtidsstudie
om morgondagens hälsokonsument
+ 3 000
deltagare,
främst
seniorer
Summa deltagare: Cirka 50 000.
50/50 mellan svensk allmänhet
och profession/politiker.
Gör-det-själv-hälsa bland seniorer
Kroppsterapeuterna
Region Skåne
2 000 65+
Korpen / RF
PRO
Telia Healthcare
Kairos Future
Corviva
PostNord
$#
"
!
Gör-det-själv-hälsa bland seniorer
Experimentell implementering
Inspiration - - - - - - - - - - Irritation
Med den här började
jag vandra.
Nu går vi tillsammans
till affären
Man får en puff
i rätt riktning
Gör-det-själv-hälsa bland seniorer
Trygghet
Man blir en del av ett
system
Jag kan göra egna
hälsokontroller
Man får koll på
vad man håller
på med
##
"
!
Gör-det-själv-hälsa bland seniorer
 Förstudie bland
seniorer 65-95 år
i Hallbergs kommun
Den framtida hälso- och sjukvårdsmarknaden
Nya arenor och principer för hälsoskapande
Det handlar om individen och institutionen och interaktionen mellan dem
Nätverkssjukvården
Infographic © Kairos Future
#$
"
!
Lärdomar beträffande morgondagens
hälsokonsument efter många års studier
Några delar i underlaget
  Värderingsskiftet (World Values Survey 1981 - 2015)
  Läkarnas reflektioner (Läkarstudien 2009)
  Internationell IBD-studie (2013-2014)
  Omvärldsanalyser (2007 – 2015)
  Långtidsstudien om Morgondagens hälsokonsument (2007 - 2015)
  Internationell analys 2013
OPINION HÄLSA ™
Två trappor som leder till
morgondagens hälsokonsument
ON
TI
OLU
EV
G-R
GIN
OG
FEL
LI
Använt
Samlat
ininhälsoSamlathälso/
hälsoträningsapplikationer
data
data
Sökt info på google
Använt hälso-/
om hälsa/träning
träningsträningsapplikationer
applikationer
FRAMTIDENS
HÄLSOKONSUMENT
Använt
Använtsensor
sensor
kopplat till hälsa/
kopplad till hälsa/
träning
träning
taKonsulterat
retlusnoK
.t tetän åp rdoktor
otkod
nätet
es.rotkodpå
nim
xe
resultat 2015:1
4 000 respondenter
SO
CIA
LR
EV
åp
meldepåM
Medlem
-osspecifikt
läh tkifhälsoiceps
socialt
krevtän nätverk
tlaicos
OL
UT
ION
taDelat
retluinfo
snopå
k/tnätet
aleD
tlaiom
coshälsa/träning
åp rennäv
.rteb krevtän
/asläh/gninärt
#$
"
!
OPINION HÄLSA ™
Många 80-talister bland
framtidens hälsokonsumenter
40-talister
16%
9%
50-talister
10%
60-talister
10%
17%
19%
Övriga
18%
20%
17%
70-talister
80-talister
resultat 2015:1
4 000 respondenter
35%
Framtidens
hälsokonsument
13%
15%
90-talister
0%
10%
20%
30%
40%
#$
"
!
OPINION HÄLSA ™
Framtidens hälsokonsument
tar ofta raska promenader
resultat 2015:1
4 000 respondenter
Uppskattningsvis, hur ofta tar du raska promenader i mer än 30
minuter i sträck?
14%
Dagligen eller nästan varje
8%
Ungefär 4-5 gånger i veckan
24%
14%
19%
18%
12% 17%
14%
17%
Ungefär 2-3 gånger i veckan
Ungefär en gång i veckan
Ungefär 2-3 gången i
En gång i månaden eller mer
Aldrig
5%
11%
10%
Övriga
Framtidens
hälsokonsument
18%
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%
Framtidens hälsokonsument har fler
hälsobesvär än andra
OPINION HÄLSA ™
resultat 2015:1
4 000 respondenter
Har du någon långvarig sjukdom, besvär efter olycksfall, någon
nedsatt funktion eller annat långvarigt hälsoproblem?
Ja, Övervikt
Ja, Högt blodtryck
Ja, Astma
Ja, Diabetes typ 2
Ja, Hjärtsjukdom
Ja, Artrit
Ja, Kronisk
Ja, Diabetes typ 1
Ja, Kronisk bronkit eller
Ja, annat
10%14%
Jag tränar för att bära upp
min skadade nacke.
13%
13%
7%9%
4%
8%
3% 6%
Övriga
2%
3%
2%
3%
Framtidens
hälsokonsument
1%
1%
0%
0%
20%
33%
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%
#$
"
!
App för fingertest vid Parkinsons sjukdom
Internationell analys 2013:
Två huvudprinciper för framtiden
Analys av
värdeskapande
Samproduktion & involvering
av individ/patient
$%