IT-avtal - Skolor

Avtal för lån av elevdator och samtycke publicering
Avtal för lån av dator
Som elev på någon av Umeås kommunala gymnasieskolor har du under studietiden tillgång
till en bärbar dator och skolans nätverk. Datorn är ett av dina läromedel och ett viktigt redskap för dina studier.
Villkor för lån av dator
Datorn och medföljande programvara är under hela lånetiden skolans egendom.
Eleven förbinder sig att hantera och använda datorn på ett sådant sätt att den, med undantag från normalt slitage, ska anses vara i fullgott skick då den återlämnas. Detta gäller även
de tillbehör som följer med.
Eleven ansvarar för att datorn förvaras på ett säkert sätt. Utrustningen får inte lånas ut, eller
på annat vis användas av annan än den elev som detta avtal gäller.
Datorn ska tas med till skolan varje dag.
Det är inte tillåtet att använda utrustningen i sammanhang eller för syften som strider mot
skolans förhållningsregler, eller på annat vis strider mot god moral eller gällande lagstiftning.
Skolan kommer att göra kontinuerliga och slumpmässiga kontroller för att säkerställa att
datorerna vårdas och används enligt avtalet.
Vid misstanke om brott eller oegentligheter har skolan rätt att begära in datorn för att gå
igenom innehållet.
För elev som genom oaktsamhet förorsakar att datorn försvinner eller går sönder, kan en
adekvat avgift komma att tas ut.
Om något händer med datorn ska det snarast rapporteras till servicetekniker eller rektor.
Eleven är själv ansvarig för att säkerhetskopiera data.
1/2
Samtycke publicering
De kommunala gymnasieskolorna producerar informationsmaterial med bilder från skolornas olika verksamheter. Syftet är att beskriva, visa upp och marknadsföra skolornas verksamheter.
Umeå kommun följer personuppgiftslagen. Inga namn eller andra uppgifter publiceras med
bilden, om inte sammanhanget kräver det (exempelvis vid reportage eller porträtt). Ersättning för att använda bilden i nedan angivna sammanhang utgår inte. Samtycket gäller tills
vidare.
Ja, jag/vi godkänner att skolan får publicera mitt barns bild via skolans webbplats,
trycksaker och digitala kanaler m.m.
Nej, jag/vi godkänner inte att skolan får publicera mitt barns bild via skolans webbplats, trycksaker och digitala kanaler m.m.
Vårdnadshavare kvitterar lånet av elevdator och godkänner villkoren i detta dokument. Vårdnadshavaren ansvarar för att eleven har kännedom om villkoren för användning av elevdatorer enligt detta dokument.
Upprättat i Umeå (datum):
Datorns serienummer
Datorns stöldmärkningsnummer
Elevens namnteckning bekräftar att han/hon genom vårdnadshavaren fått kännedom om villkoren för användning av elevdatorer enligt detta dokument.
Elevens underskrift
Elevens namn (texta)
Elevens personnummer
Vårdnadshavares underskrift
Vårdnadshavares namn (texta)
2/2