Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-01

TJÄNSTESKRIVELSE
1 (3)
2015-01-09
Kommunstyrelsen
Dnr Kst 2014/467
Järfälla kommuns strategiska lokalförsörjningsplan 2015-2019 med
utblick mot 2030
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen
1.
Järfälla kommuns strategiska lokalförsörjningsplan för 2015-2019 med utblick
mot 2030, som planeringsverktyg, antages.
Ärendet i korthet
Järfälla kommuns strategiska lokalförsörjningsplan omfattar fem år, utvecklas
fortlöpande och uppdateras årligen. Denna lokalförsörjningsplan avser perioden
2015-2019. En utblick om befolkningsutvecklingen med indikationer om kommande
lokalbehov görs till år 2030 med anledning av kommunens kraftiga
befolkningstillväxt inom främst Barkarbystaden och Jakobsbergs centrala delar.
Lokalförsörjningsplanen är ett planeringsverktyg inför politiska prioriteringar och
beslut kring ärenden om verksamhetslokaler och övriga lokalbeståndet. Det är dock
först i samband med beslut om investeringsbudgetar som de slutliga avvägningarna
får göras mellan nämnder, verksamheter och enskilda projekt utifrån behov och
ekonomiska förutsättningar.
I planen redovisas såväl det befintliga lokalbeståndet som ett flertal pågående och
kommande konkreta objekt för byggande och inhyrning. Vidare görs
behovsbedömningar av nya lokaler inom kommunen som framförallt är grundat på
kommunens planerade bostadsbyggande och prognoser över
befolkningsutvecklingen.
Samtliga förvaltningar har likt tidigare år deltagit vid upprättandet av planen.
Därefter har kommunledningsgruppen granskat och lämnat synpunkter på
densamma som inarbetats i nu föreliggande förslag till strategisk
lokalförsörjningsplan.
Handlingar
1. Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-01-09
2. Strategisk lokalförsörjningsplan 2015-2019
3. Objektförteckning per 31 dec 2014
Kommunstyrelseförvaltningen
Ledningskontoret
Michael Yhr, Fastighetsstrateg
Telefon: 08-580 285 13 (direkt)
Fax:
Besöksadress: Vasaplatsen 11, 2 tr, Jakobsberg
Postadress: 177 80 JÄRFÄLLA
Telefon växel: 08-580 285 00
E-post: [email protected] Webbplats: www.jarfalla.se
Organisationsnummer: 212000-0043 Plusgiro: 30918-7 Bankgiro: 239-2082
2015-01-09
2 (3)
Bakgrund
Arbetet med Järfälla kommuns strategiska lokalförsörjningsplanering startade 2012
och utvecklas allteftersom analysarbetet förfinas. Denna lokalförsörjningsplan är
den tredje i ordningen och avser perioden 2015-2019 med en utblick mot år 2030.
Järfälla kommun bedriver omfattande verksamheter i både egna och inhyrda lokaler.
I takt med den kraftiga befolkningstillväxten kommer lokalbehovet att växa markant.
Investeringar i nyproduktion, om- och tillbyggnader kommer även i fortsättningen att
leda till ökade kostnader för verksamhetslokaler. Det gäller också i de fall
inhyrningar sker från externa fastighetsägare.
Kommunstyrelseförvaltningen sammanställer därför årligen Järfälla kommuns
strategiska lokalförsörjningsplan baserat främst på uppgifter från kommunens olika
nämnder och förvaltningar, men även från kommunstyrelseförvaltningens egen
faktainsamling, planering och sammanvägda bedömningar om framtida behov.
Lokalförsörjningsplanen ska vara ett levande dokument liksom ett arbetsredskap som
uttrycker att planeringsprocessen är lika viktig som själva planen. Planeringen måste
vara kontinuerlig eftersom det ibland sker snabba förändringar av såväl verksamhetsbehoven som på hyres- och fastighetsmarknaden.
Syftet med lokalförsörjningsplanen att i tid ange behov och hushållning av lokaler på
kort och lång sikt för vård, omsorg, utbildning, kultur, fritid och övriga kommunala
verksamheter. Målet är att lokalförsörjningsplanen ska bidra till att skapa förutsättningar för ändamålsenliga och kostnadseffektiva lokaler och leda till att balans
uppnås mellan behov, tillgång och efterfrågan på lokaler för kommunens olika
välfärdstjänster.
Kommunstyrelseförvaltningens ledningskontor ansvarar för att det översiktliga
lokalförsörjningsarbetet bedrivs i nära samarbete med representanter från
kommunens samtliga förvaltningar i den s.k. lokalstyrningsgruppen. Huvudsakligt
ansvar för verksamhetsförvaltningarna är att i god tid redovisa sina behov på kort och
lång sikt. Ledningskontoret har att - utöver sitt samordningsansvar för kommunens
samlade lokalförsörjning – svara för framtagande av befolkningsprognos och
lokaliseringsplanering. Fastighetsavdelningen har att administrera in/uthyrning,
förvaltning samt projektgenomförande av lokaler för kommunens verksamheter i
egen regi.
Lokalförsörjningsplanen är ett underlag inför politiska prioriteringar och beslut kring
ärenden om verksamhetslokaler och övriga lokalbeståndet. Det är dock först i
samband med beslut om investeringsbudgetar som de slutliga avvägningarna får
göras mellan nämnder, verksamheter och enskilda projekt utifrån behov och
ekonomiska förutsättningar. Planen ska även fungera som ett planeringsverktyg i det
dagliga arbetet för kommunens tjänstemän som primärt är involverade i
lokalförsörjningsprocessens olika moment.
Lokalförsörjningsplanen utgör ett planeringsunderlag till kommunstyrelsens
anvisningar för kommunfullmäktiges flerårsplan med mål och budget. Samtliga
nämnder och förvaltningar förutsätts använda planen och ta hänsyn till dess
inriktning i samband med det årliga budgetarbetet.
2015-01-09
3 (3)
Samtliga förvaltningar har likt tidigare år deltagit vid upprättandet av planen.
Därefter har kommunledningsgruppen granskat och lämnat synpunkter på densamma
som inarbetats i nu föreliggande förslag till strategisk lokalförsörjningsplan.
Slutsatser
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att Järfälla kommuns strategiska
lokalförsörjningsplan för åren 2015-2019 med utblick mot 2030, som
planeringsverktyg, antages.
Göran Persson
Tf kommundirektör
Ingvar Håkansson
Vik Ekonomidirektör
Expedieras till
Samtliga nämnder
Kommunledningsgruppen
Lokalstyrningsgruppen