Inbjudan utbildningsdag om ny lagstiftning gällande stärkt skydd mot

Inbjudan utbildningsdag om ny lagstiftning gällande stärkt skydd mot tvångsäktenskap och barnäktenskap
tisdag 24 mars 2015
Utbildningsdag om ny lagstiftning gällande
stärkt skydd
mot tvångsäktenskap och barnäktenskap
Datum: tisdag 24 mars 2015
Tid: kl. 09:45-15:00 (registrering och fika från 9:30)
Plats: Konferensen är en videokonferens och kommer att ske parallellt på tre platser:
 För deltagare från Norrbotten och Västerbottens län gäller Kulturens hus,
Skeppsbrogatan 17, Luleå.
 För deltagare från Jämtland gäller Mittuniversitetet, sal G 3351,Östersund.
 För deltagare från Västernorrlands län gäller Härnösands Folkhögskola, lokal Järven.
Konferensen är kostnadsfri, länsstyrelserna bjuder på fika och lunch. Uppge eventuell specialkost
vid anmälan.
Bakgrund
Med anledning av de nya straffrättsliga och civilrättsliga bestämmelser som stärker skyddet mot
tvångsäktenskap och barnäktenskap vill Länsstyrelserna i Norrbottens län, Västerbottens län,
Västernorrlands län och Jämtlands län i samverkan med Länsstyrelsen Östergötland inbjuda till
en informationsdag om den nya lagstiftningen gällande stärkt skydd mot tvångsäktenskap och
barnäktenskap. Konferensen syftar till att informera och stärka berörda aktörer i den nya
lagstiftningen samt ge möjlighet till konstruktiva diskussioner om hur lagen kan tillämpas i
praktiken.
Länsstyrelserna har sedan 2004 uppdrag att förebygga och förhindra hedersrelaterat våld och
förtryck. Länsstyrelsen Östergötland har dessutom sedan 2005 olika nationella regeringsuppdrag
för att förhindra och förebygga hedersrelaterat våld och förtryck som att förhindra att unga gifts
mot sin vilja eller flickor och unga kvinnor utsätts för könsstympning. För mer information om
Länsstyrelsen Östergötlands arbete, se www.hedersfortryck.se.
Inbjudan utbildningsdag om ny lagstiftning gällande stärkt skydd mot tvångsäktenskap och barnäktenskap
tisdag 24 mars 2015
Målgrupp för konferensen
Länens resursgrupper/spetskompetensgrupper mot hedersrelaterat våld samt yrkesverksamma
från berörda verksamheter som skola, socialtjänst, polis, åklagare, ungdomsmottagning, kvinnooch tjejjourer och andra berörda aktörer.
Program
9.30
Registering och fika
9.45
Inbjudande länsstyrelser hälsar välkomna och inleder dagen.
10.00
Information om stärkt skydd mot tvångsäktenskap och barnäktenskap
(Advokat Gunilla von Wachenfeldt).
11.00
Hur fungerar lagen i praktiken och hur kan jag stödja unga som riskerar att utsättas
för tvångsäktenskap?
12.00
Lunch
13.00
Presentation av grupparbete med dilemmafall
13.15–14.15 Grupparbete (fika serveras)
14.15–15.00 Avslutande diskussion
Sammanfattning av de nya bestämmelserna
Från och med den 1 juli 2014 gäller nya straffrättsliga och civilrättsliga bestämmelser som stärker
skyddet mot tvångsäktenskap och barnäktenskap. Vidare avskaffas möjligheten för barn att få
dispens att gifta sig. Reglerna om erkännande av utländska äktenskap skärps också. Regeringen
föreslår också skärpta krav på trossamfunden och deras vigselförrättare samt en utökad tillsyn
över vigselverksamheten.
Vidare införs ett nytt brott, äktenskapstvång, med straffet fängelse i högst fyra år. Brottet består i
att någon genom olaga tvång eller utnyttjande av utsatt belägenhet förmår en person att gifta sig
eller ingå en äktenskapsliknande förbindelse. Förberedande gärningar kriminaliseras genom att
försök och förberedelse till äktenskapstvång blir straffbart samt genom det nya brottet vilseledande
till tvångsäktenskapsresa.
För mer information se faktablad Stärkt skydd mot tvångsäktenskap och barnäktenskap
Justitiedepartementet 2014.
Inbjudan utbildningsdag om ny lagstiftning gällande stärkt skydd mot tvångsäktenskap och barnäktenskap
tisdag 24 mars 2015
Anmälan och information
För deltagare från Norrbottens län anmäl till, [email protected]
För frågor kontakta Lisa Lindström
För deltagare från Västerbottens län anmäl till [email protected]
För frågor kontakta Maria Stefansson.
För deltagare från Västernorrlands län anmäl till [email protected]
För frågor kontakta Hannah Kejerhag Oldenmark
För deltagare från Jämtlands län anmäl till [email protected]
För frågor kontakta Ingegärd Pettersson.
Sista anmälningsdag, måndag 16 mars.
Varmt välkomna!