Minnesanteckningar 2015-03

2015-03-10
Minnesanteckningar från möte med RMPG psykiatri
Dag 2015-03-04
Tid 9.00-11.30
Plats Videokonferens
Närvarande:
Florence Eddysson Hägg , ordförande. Lt Kalmar
AnnaCarin Forsmark, sekreterare, Region Östergötland
Bo-Kenneth Knutsson, Region Jönköping
Signe Axelsson, Region Jönköping
Christina Edekling, Region Jönköping
Christina Karlsson, Region Östergötland
Affe Lindén, lt Kalmar
Nytillträdda ordförande Florence vill rikta ett stort och varmt tack till avgående ordförande Knutte för hans strålande insats
som ordförande i RMPG Psykiatri under åren 2013-2014.
1.
Föregående minnesanteckningar
Minnesanteckningarna godkändes. Sjukvårdsregionens medverkan i pågående nationella riktlinjearbete förtydligades.
Beslut: Minnesanteckningarna lades till handlingarna. Finns att hämta på regionwebben.
2.
Rapport från arbetsgrupperna
Som RMPG tidigare bestämt ska fokus vid videomötena ligga på arbetsgruppernas arbete. Uppdragsbeskrivningarna uppdateras vid mötena. Uppdaterade uppdragsbeskrivningar ligger på regionwebben. För att komma åt ev.
lösenordsskyddat arbetsmaterial är lösenordet numer: rmpg.
Uppdrag 1, Forskning, kompetensförsörjning, bemanning, kompetensutveckling och
regionala vårdriktlinjer.
Uppdraget har delats upp i tre undergrupper. Lägesrapport från respektive grupp.
Forskning: Sammanhållande Sally Hultsjö. Gruppen har kompletterats med representant från Östergötland,
Peter Garvin. F.ö finns inte så mycket att rapportera. Diskussion om uppdragets vara eller icke vara och hur gruppen kan stötta arbetet.
Beslut: Bo-Kenneth Knutsson utses att stödja arbetsgruppen .
Kompetensförsörjning, bemanning etc. Sammanhållande Bo-Kenneth Knutsson. Gruppen arbetar
vidare utifrån uppdragsbeskrivningen. Har videomöte 23/3 och planerar att komma med förslag till nästa fysiska
möte i RMPG.
Regionala vårdriktlinjer. Sammanhållande Margareta Olsson. Gruppen ska ta fram en regional vårdriktlinje för ätstörning. Initialt skulle riktlinjen gälla vuxna, men omfattar nu även barn och unga utifrån arbetsgruppens önskemål.
Uppdrag 2. Effektiv vård. Sammanhållande Håkan Samuelsson. Håkan var förhindrad att delta vid dagens möte, men skickar en skriftlig lägesrapport.
2 (3)
Beslut: Håkan får i uppdrag att ta fram nytt förslag till uppdrag med beaktande av de nya förutsättningar som ges i
och med nationella psykiatrikompassen. Redovisning av resultat ska ingå, men minst lika viktigt är analys och
förslag till regionala målvärden. Även analys av regionens resultat från öppna jämförelser ska ingå i uppdraget.
Förslag till nytt uppdrag redovisas vid nästa fysiska RMPG-möte.
Uppdrag 3. Säker vård. Sammanhållande Florence Eddyson Hägg. Florence reflekterade över arbetet
som till största delen bedrivits i det nationella spåret där markörbaserad journalgranskning (MBJ) varit ett stort
och viktigt utvecklingsarbete. Regionalt omtag för arbetsgruppen behövs, om den ska finnas kvar. Det finns angelägna utvecklingsområden för regionen som arbete kring tvångsvården där våra handlingsplaner utgör viktiga underlag. Suicid är ett annat angeläget område inom säker vård.
Beslut: Ett förslag till ny uppdragsbeskrivning tas fram till nästa möte. Florence ansvarar.
Uppdrag 4. Gemensam REK-lista. Sammanhållande Svante Bäck. En gemensam REK-lista för läkemedelsbehandling vid schizofreni/psykossjukdom har tagits fram. Nu pågår implementering. Sammanhållande i
gruppen föreslår att inget nytt dras igång förrän vi vet hur denna lista kunnat implementeras och användas samt
om den tillför mervärde i vårdarbetet.
Beslut: Gruppen får i nuläget inget uppdrag att ta fram en ny REK-lista utan uppdraget framöver blir att följa upp
enl. ovan. Vid årsskiftet tas ställning till fortsättningen av gruppens uppdrag.
Uppdrag 4. Region-COSMIC. Sammanhållande Affe Lindén. Affe påminde om projektet e-SPIR som
på regionsjukvårdsledningens uppdrag arbetar med att harmonisera (likrikta) COSMIC i regionen. Den tidigare
projektledaren Helen Kenzler har gått till annat uppdrag och ersatts av Fredrik Romare. Ett prioriterat område för
e-SPIR är beslutsjournalen för psykiatrisk tvångsvård. Arbetsgruppen inom RMPG är involverade i detta arbete
som en del av sitt uppdrag. Finns en hel del att klara ut, t.ex enas om namn på psykiatrisk vårdform, när startar
tvångsvården (lagrum), termer och begrepp. Affe och gruppen önskar ställningstagande från RMPG om att fortsätta engagera sig i och prioritera arbetet med beslutsjournalen. F.ö finna många andra viktiga utvecklingsområden
kring COSMIC som också står med i arbetsgruppens uppdragsbeskrivning.
Beslut: RMPG ställer sig bakom arbetsgruppens arbete med beslutsjournalen och ger Affe och gruppen i uppdrag
att till nästa fysiska RMPG föreslå förtydligande av sitt uppdrag och prioritering av arbetsområden.
3.
Regionalt METIS-kansli (och centralt)
Under punkten diskuterades både regionalt och centralt METIS-kansli..
Håkan Samuelsson är vår regions länk i arbetet med att bygga upp regionala METIS-kanslier. Då Håkan var förhindrad att närvara idag har han skickat med lite info och några frågor för diskussion.
Det centrala METIS-kansliets framtid lyftes också. Det är oklart med framtida finansiering och nu har landsting
och regioner fått frågan. Likaså har frågan ställts om något landsting/region är intresserad av att driva kansliet.
Christina Karlsson ingår i styrgruppen för det centrala kansliet.
Beslut: Lt Kalmar återkopplar till Håkan ang. specifika frågor.
Sydöstra sjukvårdsregionen är inte intresserat av att härbärgera det centrala METIS-kansliet.
Frågan om finansiering av centralt METIS lyfts till HS-dir/nätverket för beslut.
Ambitionsnivån kring antalet kurser handlar om ca 4-5/år när kansliet är i full drift=1 kurs/år/län+ 1 gemensam
BUP.
Till RMPGs fysiska möte i maj ska information ges om uppbyggnaden av det regionala METIS-kansliet och utrymme ges för frågor och diskussion.
4.
Årsrapport 2014
Beslut: Årsrapporten ska kompletteras med text om utvecklingsarbetet kring självskadebeteende. I övrigt återkopplar Jönköping med ev. kommentarer. Därefter fastställs årsrapporten och sekreteraren skickar in den till centrumrådet.
5.
Rapport från SKLs nätverk för ledning och styrning av psykiatrin
Signe Axelsson från senaste nätverket 26-27/2. Mycket intressant från NSPH, bl.a kring medarbetare med egen
erfarenhet av psykisk ohälsa/sjukdom, ersättning vid brukarmedverkan och patientfokuserad vård.
Annat som togs upp på nätverket var hyrläkarsituationen, socialstyrelsens kunskapsguide där man bl.a har sam-
2
3 (3)
manställt aktuell kunskap om t.ex ADHD. Psykiatrikompassen kommer att kunna leverera data till respektive enhet före sommaren.
RMPG diskuterade också hur informationen från nätverket ska spridas bättre till hela RMPG. Signe undersöker
om det är möjligt att använda regionwebben för att lägga upp dokument från nätverket..
6.
Nästa RMPG 20/5
Till det fysiska mötet i maj blir det två teman. Kompetensförsörjning inkl. METIS och hyrläkarfrågan samt kvalitetsregister.
Beslut:. Knuttes arbetsgrupp ansvarar för tema 1 och bjuder in lämpliga personer (t.ex HR-direktörer, Martin
Rödholm VGR som ska arbeta med hyrläkarfrågan inom SKL).
Vad gäller presentation mm av arbetet kring regionalt METIS-kansli bjuds Sara Axelsson in. Christina Karlsson
ansvarar. Christina planerar vidare med Håkan Samuelsson.
Håkan Samuelsson får i uppdrag att planera kring tema 2, kvalitetsregister. Christina Karlsson pratar med
Håkan.
Varje fysiskt möte ska ha två teman.
7.
Övriga frågor
Självskadeprojektet. Många oklarheteter kring fortsättningen. Dock klart att det inte blir några statliga medel till
lokala processledare. Förhoppningsvis kommer mer klarhet i frågor som den nationella styrgruppen har väckt, ex
hur utbildningsfrågan ska lösas framöver; eventuell upphandling, skall det vara fyradagars utbildning eller skall
den kortas ner? Skall vi införa de kaskadutbildningar som Västra Götalands-noden gjort ?Hur skall ”vårdprogrammet” implementeras? Frågor som förhoppningsvis kan rätas ut i samband med videomöte den 25/3då styrgruppen för projektet sammanträffar.
Suicid. Christina Karlsson väcker frågan om suicidprevention barn och unga, SPISS, första hjälpen mm. Hur arbetar vi på olika håll i regionen, och vad kan vi göra gemensamt? Det pågår en hel del i Kalmar och Jönköping. Där
har man avtal kring SPISS som omfattar både primärvård och psykiatri. Östergötland verkar behöva en strategi för
sitt arbete konstaterade berörda.
.
Beslut: Suicid bör vara ett tema på något kommande RMPG.
RMPG, rätt namn eller? Knutte undrar om regionbegreppet. Är det nu korrekt att kalla oss för RMPG med tanke
på alla andra regioner som uppstått?
Beslut: Sekreterare AnnaCarin får ta med sig frågan och söka svar hos regionsjukvårdsledningen. Återkopplar vid
nästa RMPG.
Mötesplaneringen för 2015 ligger fast. Ordförande och sekreterare återkommer med plats för live-mötena. Önskemål Västervik- Oskarshamnstrakten.
Mötet avslutades och alla önskades skön vår!
Vid minnesanteckningarna
AnnaCarin Forsmark
Sekreterare
3